Ɨkalaata ɨlya Paʉlo kwa
Tiito
Ʉwandɨlo
UTiito áamɨle Muyunaani we ápindushile. Akhɨkhalaga nʉ Paʉlo kwonti kwe akhabhalaga kʉlʉmbɨɨlɨla iNtumi iNyinza. Pɨlongolela, ʉPaʉlo akhamʉsonteelezya kʉlongozya ɨvɨbhanza mʉ nsɨ ɨya mu Kileete.
Mwɨ kalaata ili, ʉPaʉlo akʉmʉbhʉʉzya uTiito kʉbhasebha abhantʉ bhe bhalɨ nɨ njendo inyinza kʉlongozya ɨvɨbhanza. Khabhɨlɨ akʉbhabhʉʉzya she bhakwanzɨwa kʉbhamanyɨzya abhantʉ mʉ shɨbhanza. Bhe bhalɨ mʉ vɨpʉga ɨvwa vɨkholo ivwinji, anzɨ mpʉga ɨya bhasakhaala abhagoosi, abhantanda abhagoosi, abhatunta na bhatumwa. Kʉwʉmalɨlɨshɨlo akʉmʉkʉmbʉsya uTiito kʉtɨ aBhakilisiti bhonti bhabhe nu wutengaanu, khabhɨlɨ bhabhe bhatonsu. Bhatabhanje nʉ wʉlʉgʉ na madalɨ, khabhɨlɨ bhatagabhʉnhanaje.
Zye zɨlɨ mu shitaabu ishi Ʉmʉlyango
ɄPaʉlo akʉmʉlamʉkha uTiito 1:1-4
Ɨmbombo ya Tiito ɨya kʉlwɨla iNtumi iNyinza na kʉzɨkhaana ɨmanyɨzyo ɨzyɨ lenga 1:5-16
Ɨmanyɨzyo kʉ zya bhantʉ abha vɨkholo vwonti 2:1-15
ɄPaʉlo akʉmʉkʉmbʉsya ɨzya wuposhi ʉwʉpɨtɨ, nɨ zya kʉmalɨlɨshɨzya 3:1-15
1
Ɨndamʉkho
Ɨne ne Paʉlo, umubhombi wa Mʉlʉngʉ, umusundikwa wa Yeesu Kilisiti, neene inkukusimbila ɨwe Tiito. Ansonteleziizye kʉ bhantʉ bhe ʉMʉlʉngʉ abhasabhʉʉye wʉʉyo kʉtɨ, bhabhe nʉ lwɨtɨkho, bhawʉmanye uwanalyoli wonti we wʉkʉleeta ɨnjendo inyinza mwa Mʉlʉngʉ. Ʉlwɨtɨkho nu wanalyoli wʉnʉʉwo, vikusimishizya kʉ lʉsʉʉbhɨlo kʉtɨ, bhakhawaaje uwuumi ʉwa wiila na wiila. Kʉnongwa ye mʉ khabhalɨlo khe ɨnsɨ yáshɨɨlɨ kʉpelwa, ʉMʉlʉngʉ álajile kuutupa uwuumi wʉnʉʉwo, khabhɨlɨ ʉweene atakʉlonga lɨlenga. Pe shɨnɨɨsho, mʉ khabhalɨlo khe áyiganile we khaafikha, akhabhamanyɨsya abhantʉ iNtumi iNyinza kwɨ dala ɨlya kʉlʉmbɨɨlɨla kwanɨ. ɄMʉlʉngʉ uMuposhi wɨɨtʉ wʉʉyo we álajiziizye kʉtɨ ɨndʉmbɨlɨlaje.
Ɨwe Tiito, we inkukusimbila ziniizi, wʉmwana waanɨ nalyoli mʉ lwɨtɨkho lwe tʉkʉsangaanɨla. ɄTaata ʉMʉlʉngʉ nu Muposhi wɨɨtʉ uYeesu Kilisiti bhakʉlolelaje uwiila, na kuukupa uwutengaanu.
Ɨmbombo ya Tiito mu Kileete
Zye nákʉlesheeye panaapo pa Kileete, yáamɨle kʉtɨ ʉlɨngaanye zyonti zye zyásyalɨlɨɨye, na kʉbhabhɨɨkha abhasongo mʉ vɨbhanza ɨvwa mʉ nhaaya zyonti, anza she nákulajiziizye. Wowonti we atɨbhanje mʉsongo wa shɨbhanza, akhondeeye kʉtɨ bhatamʉdwegaje imbiibhi naazimo. Abhe nʉ mʉshɨ weeka mwene, atasʉngʉkhaje abhantanda abhanjɨ. Abhaana bhaakwe bhakhondeeye kʉtɨ bhabhanje nʉ lwɨtɨkho, bhatabhanje na mapʉlɨ. Umwimiilili ʉnʉ akhondeeye kʉtɨ bhatamʉdwegaje imbiibhi naazimo, kʉnongwa ye akʉbha asabhuliilwe nʉ Mʉlʉngʉ kʉbhomba ɨmbombo yaakwe. Khabhɨlɨ atabhanje muntu we alɨ na mabaado, awe we akuviitwa nalʉbhɨlo. Khabhɨlɨ atabhanje mumwezi, awe we akʉkhoma abhantʉ, awe we wʉ navɨgane wa vintu. Lyoli akhondeeye kʉtɨ abhe muntu we muteti ku bhajeni, azɨganaje zye nyinza, ayɨjelaje, abhombaje ɨzya wugolosu, na kʉbha muntu umufinjile we alɨ nʉ lʉbhaatɨkho. Alemelelaje amazwi aga nalyoli, anza she twámanyɨɨye, ɨnga abhagomwe abhanjɨ mʉ ganaago, abhatolaje bhe bhakudindanjila.
10 Kʉnongwa ye kʉlɨ abhantʉ abhinji mu Kileete bhe bhatakutinikha ɨmanyɨzyo ɨzya nalyoli, inhaani bhe bhitishile bhe bhafumile mu Bhayahuudi bhe bhakusundiilila aminho gaabho. Amazwi gaabho kʉ kʉlonga ɨzya khasa bhʉʉlo na kʉkhopelana. 11 Bhanaabho bhakhondeeye kʉtɨ, bhapinywe amalomu gaabho. Kʉnongwa ye kʉmanyɨzya amazwi ge gatakhondeeye, bhakʉnanganya ʉlwɨtɨkho lwɨ nhaaya inyinji ɨzya bhe bhitishile. Ge gakʉbhaazya bhanaabho abhakhopeli kʉbhomba ganaago, kʉ kʉtɨ bhapatɨlaje mʉmwo ɨnhela!
12 Bhanaabho aBhakileete, weeka mu bhakuwi bhaabho bhɨɨbho álonjile átɨlɨ, “ABhakileete bhakʉlonga ɨzya malenga insiku zyonti, bhalɨ anzɨ vɨkhanʉ ivikhali ivibhiibhi, bhalɨɨpo abhakhata bhe bhakulya ku wupafu.” 13 Amazwi ganaago ge galonjiilwe kʉ bhɨɨbho ga nalyoli. Pe shɨnɨɨsho, ʉbhakhajɨle nhaani ɨnga bhakhaagome mʉ lwɨtɨkho. 14 Khabhɨlɨ bhakhondeeye kʉtɨ bhaleshe kʉtejeelezya ʉtʉpango twa Bhayahuudi, nɨ ndajɨzyo zye zyábhishiilwe na bhantʉ bhe bhakʉwʉkhaana uwanalyoli. 15 Kʉ bhantʉ bhe bhagolosu pamiiso ga Mʉlʉngʉ, khatalɨɨpo akhantʉ naakhamu khe khangabhabhɨɨkha kʉbha bhakhandamanu. Ɨleelo, kʉ bhantʉ bhe bhakhandamanu, na bhe bhatakʉmʉsʉʉbhɨla uYeesu Kilisiti, ivintu vwonti kʉkwabho vɨkʉbha vikhandamanu. Ɨnjeele zyabho nɨ nsɨɨbho zyabho zyonti nhandamanu.* 16 Bhakʉyɨlonjela kʉtɨ bhamumanyile ʉMʉlʉngʉ, ɨleelo kʉ njendo zyabho, bhakʉmʉkhaana. Bhakumuviisya nhaani, khabhɨlɨ bhatakumutinikha, bhatalɨ nɨ njendo inyinza naazimo zye zɨkhondeeye.
* 1:15 1:15 Ɨnjeele zyabho nɨ nsɨɨbho zyabho zyonti nhandamanu Abhamanyizyi abhɨ lenga bhakhamanyɨzyaga kʉtɨ ɨdala ɨlya kʉmʉkhondezya ʉMʉlʉngʉ kʉ kʉlandata aminho gaabho, anza kʉkhaana kulya ivwakulya vimo. Ɨnga abhantʉ bhatakʉlandata, bhakhatɨnjɨ bhakʉbha bhakhandamanu. 1:16 1:16 Bhaazya 2 Tiimoti 3:5.