2
Zye zɨkhondeeye kʉ bhantʉ abha shɨbhanza
Ɨleelo ɨwe Tiito, ʉmanyɨzyaje abhantʉ uwanalyoli ɨnga bhabhanje nɨ njendo inyinza. Abhasakhaala abhagoosi, ʉbhamanyɨzye kʉtɨ bhabhe bhantʉ bha lʉbhaatɨkho mu lutinikho. Bhayidindaje kʉtɨ bhatakhabhombe imbiibhi. Bhagomaje mʉ lwɨtɨkho, mʉ lʉgano, na mu wujimbiilizu.
Bhoope abhantanda abhagoosi, ʉbhamanyɨzye kʉtɨ bhayɨsʉngaje, anza she yɨkhondeeye mʉ bhantʉ bha Mʉlʉngʉ, bhatasenhanaje, khabhɨlɨ bhatabhanje bhamwezi. Lyoli bhakhondeeye kʉmanyɨzya zye nyinza, ɨnga bhabhasunde abhantanda abhatunta kʉtɨ, bhabhaganaje abhalʉme bhaabho na bhaana bhaabho. Khabhɨlɨ bhayidindaje ku mbiibhi mu wufinjile wonti. Bhabhombaje ɨmbombo ɨya mu nyumba zyabho, bhabhombelanaje inyinza, na kubhatinikha abhalʉme bhaabho. Bhabhombaje shɨnɨɨsho ɨnga izwi lya Mʉlʉngʉ lɨtakhalongwe akhabhiibhi kʉ njendo zyabho.
Abhasakhaala abhatunta bhoope, ubhasundaje kʉtɨ bhayɨjelaje. Ɨwe wʉneewe ʉbhombaje akhinza mu zyonti, ufishile kʉbha shɨkholanyo ishinza kʉkwabho. Mʉ khabhalɨlo khe ʉtɨmanyɨzyaje abhantʉ, ʉbhamanyɨzyaje mu wanalyoli, sita matona. Amazwi gaakho gabhe ga nalyoli, ɨnga mʉ khabhalɨlo khe abhantʉ bhakhayɨlɨnga kʉtɨ bhakudinde, bhakhayɨpootwa izwi ɨlya kutulijila, pe bhakhayɨsʉʉpɨla.
Abhatumwa, ʉbhamanyɨzye kʉtɨ bhabhatinikhaje abhapɨtɨ bhaabho mu zyonti, na kʉbhakhondezya. We abhapɨtɨ bhaabho bhakʉbhabhʉʉzya zimo, bhatasiitaje. 10 Bhatiibhaje akhantʉ naakhamu kʉ bhapɨtɨ bhaabho. Lyoli bhalolesyaje ɨnjendo ɨzya kʉsʉʉbhɨlwa ku zyonti kʉtɨ, zye bhakʉbhomba zɨkhondezyaje abhantʉ ɨnga bhayɨganaje kʉzɨtejeelezya ɨmanyɨzyo zya Mʉlʉngʉ uMuposhi wɨɨtʉ.
11 Ʉbhamanyɨzyaje ganaago kʉnongwa ye ʉMʉlʉngʉ alolesiizye uwiila ʉwa wuposhi waakwe kʉ bhantʉ bhonti. 12 Uwiila wʉnʉʉwo wʉkʉtʉmanyɨzya kʉzɨlekha zyonti zye te zya Mʉlʉngʉ, nɨ nsʉngʉkho ɨzya mʉ nsɨ. We tʉkwɨkhala mʉ nsɨ umu, tʉyɨjelaje, tʉbhanje twe bhasunde, na kwɨkhala kwɨ dala lye lɨkhondeeye pamiiso ga Mʉlʉngʉ. 13 Twɨkhalaje shiniishi we tʉkʉgʉʉlɨla kwɨnza kwa Yeesu Kilisiti mu wumwamu uwinji, we Muposhi wɨɨtʉ nʉ Mʉlʉngʉ wɨɨtʉ ʉMʉpɨtɨ. Ulu lwe lʉsʉʉbhɨlo lwɨtʉ lwe lukuutupa ʉlʉseshelo. 14 UYeesu we áyifumwizye kʉnongwa yɨɨtʉ ɨnga atʉtʉʉle mu mbiibhi zyonti, na kutuzelufwa tʉbhe twe bhantʉ bhaakwe bhe bhakʉyɨkʉngʉla kʉ makha kʉbhomba inyinza.
15 Amazwi ganaago ge ʉtɨmanyɨzyaje abhantʉ. Ʉbhagomwaje amooyo, na kʉbhasokha kʉ waamʉlo wonti. Ʉtakhɨɨtɨshe kʉtɨ abhe umuntu ʉwa kʉkʉshoolanya.