12
Mali ta'n guta'tuap amjaqto'suti Se'susal uggwatg
(Matiw 26.6-13; Malg 14.3-9)
Na asugomtesuguna'q gesgmnaq Siawa'timgewei iga'qtnug, Se'sus eliet Pettani, ta'n Lasalas wigip. Negm na ji'nm ta'n Se'sus apaji minua'lapnn. Mijjuaqan ignmua'tipnn ugjit negm na'te'l. Malta etli apoqonmuet p'ta'utigtug aq Lasalas pemgopit p'ta'utigtug maw Se'susal. Na tujiw Mali pegisulatl pu'taiji'tl waju'pelitl ta'n mawi mgo'tig amjaqto'suti. Wejitas'g poqtaqiaq nalt. Newgt 'ngatign te's'g pijiguta'tas'g pu'taiji'jigtug. Guta'tuaj amjaqto'suti Se'susal uggwatg aq ga'sumuatl usapun e'w'g. Na weljemaq amjaqto'suti se'so'qweg wen'ji'guomg. Na tujiw newgte'jilitl Se'sus unaqapeml teluisilitl Suta Isgaliot, ta'n 'ntuisgalatal Se'susal, teluet, “Goqwei ugjit ula amjaqto'suti mo netuisgetas'gtnugus. Tepawgtig na suliewei ta'n ne'pa'tun newgtipunqeg, aq na suliewei gisi ignmuanesoq na ewle'jultijig?” Na ula wet tluet muta gmutnesuip. Ango'tg'p suliewei aq i' tli apoqonmasip. Mu gis tluet ta'n tali el'telmagupni ewle'juinu'g.
Gatu Se'sus teluet, “Punaje'w. Na wet tla'tegep ugjit gisgajugtmuin ta'n tli utqutaliten. Apjiw gugunatoqs'p ewle'jultijig mimajuinu'g, gatu ni'n ma iapjiw i'mu ta'n eimoq. Na maw gigwajiaq telimuloq.”
Na tujiw iganpugultijig patlia'sg
gisita'sultijig ne'pa'new Lasalasal
Pugwelgig Lesui'paq nutmajig Se'susal i'mlin Pettani aq el'ta'jig na'te'l. El'ta'jig mu pas'g ugjit Se'susal gatu elt getu nmianew Lasalasal ta'n Se'sus apaji minua'lapnn. 10 Na tujiw iganpugultijig patlia'sg gisita'sultijig elt ne'pa'new Lasalasal. 11 Muta pugwelgig Lesui'paq puna'la'tiji iganpugua'tliji awna getlams'tua'titl Se'susal ugjit ta'n goqwei teliaqap Lasalasal.
Mimajuinu'g a'sugua'titl Se'susal
wejgu pisgwa'lij Selusalemg
(Matiw 21.1-11; Malg 11.1-11; Lu'g 19.28-40)
12 Na wapg pugwelgig ta'n peita'pnig ugjit na Siawa'timgewei Pestie'uti nutma'tij Se'susal jugu'elin Selusalemg. 13 Na tujiw weji tmsmi'titl 'psetgun temasgo'tu'titl miti'sigtug teluisit palm aq tewita'jig naji a'suguanew Se'susal. Sesgu'tijig,
“Miwatmuanej Gjinisgam aq emtoqwalanej.
Gjinisgam gepmitelmaj ta'n wen wejgu'elitl ugwisunmg.
Gjinisgam gepmitelmaj Isle'laq ugtelege'witemual!”
14 Se'sus pem wejgu teppitl te'sipowji'tl ta'n we'jia'tipnn, ta'n telueg Gjinisgam ugtwi'gatign,
15 “Mimajuinutut! Saianewaq!
Mut jipalanew! Angaptmug!
Ta'n wen 'gtelege'witemultitoqs'p
wejgu'et wantaqo'tigtug.
Wejgu teppitl te'sipowji'tl.”
16 Unaqapemg mo nestmu'tigupnig na tujiw. Gatu ta'n tujiw Se'sus gisi unagieteg aq elieteg wa'so'q na tujiw migwite'tmi'tij ta'n telueg'p Gjinisgam ugtwi'gatign ugjit ula. Aq migwite'tmi'tij ta'n wet tla'taqati'tij ugjit negm.
17 Na mimajuinu'g, ta'n wijitgweiwatipnn Se'susal ta'n wigumateg Lasalasal ugtutqutaqanmg aq apaji mimajua'lapnn siaw teluepnig ta'n goqwei gis nemitu'tij. 18 Etna na ugjit mimajuinu'g a'sugua'titl muta nutma'tipnig ta'n gis lugwatg'pnn mesgi'gl 'lgowaqann. 19 Na tujiw Palasiaq telimtultijig, “Angaptmug, nentu'gweg! Mo un'ji el'ta'gw! 'Ms't ta'n te'sijig elue'wia'tijig aq majulgwala'titl.” Na wegla teluepnig.
Na ta'sijig Gli'gewaq gwilua'titl Se'susal
[El'ta'jig Pilipeg. Negm tleiawit Petse'taeg ta'n gigjiw wigultijig ta'nig mo Lesui'peulti'gw Pilip aq Antle' Gli'gewei ugwisunmual.]
20 Etna na na'te'l alt Gli'gewaq mawi 'lta'pnig Selusalemg ugjit na Siawa'timgewei pestie'uti ugjit emtoqwalanew Nisgaml. 21 El'ta'jig Pilipeg negm ta'n tleiawit na gutan Petse'ta Galaliewa'gig. Teluejig, “Saqamaw getu nemi'g'tt Se'sus.”
22 El'ta'jig maw Pilip aq nat tlimatl Antle'al aq na tujiw el'ta'jig nat tlima'titl Se'susal. 23 Se'sus asitemaji, “Tetaputesg iga'q ugjit ni'n na ji'nm ta'n Gjinisgam petgimip aq mimajuinualsiap mawi gepmite'lmugsin. 24 Teliaq telimuloq, amujpa 'np'tes. Pa na wijei aq gulumgwei 'sginmin na glapis iga'taqatmg maqamigeg aq 'np'g, pas'g newgte' 'sginmin. Gatu ta'n tujiw saqaliaq na tujiw nigweg aq minitew aq me' pugwelgt'tew. Pa wijei aq ula 'sginmin amujpa ni'n 'np'tes. Na teliaq telimuloq.”
Se'sus telimaji na Gli'gewaq aq maw 'ms't wen
25 “Na mimajuinu ta'n tela'toq ugmimajuaqanm ta'n tel puatg, na 'n'tutew, gatu awna na mimajuinu tela'toq ugmimajuaqanm ta'n Gjinisgam tel puatg, 'msntew iapjiwewei mimajuaqan wa'so'q. 26 Getu wen 'gtu nnaqapemij, tlimug jugwita'tij aq majulgwali'tij ni'n glaman 'ntlugowinumg i'muttaq ta'n ni'n eim. Nujj gepmitelmataq ta'n wenig elugowijig. Teliaq na telimuloq.”
Se'sus wesgutg'p ta'n teli np'tew
27 “Nige' 'ngamlamun ewlgwija's'g aq etug talua's? Etug tlueg, ‘Nujj ugs'tawi, ta'n goqwei getu tliaq glaman ma tlianug ni'neg. Gatu etna na ugjit wet jugu'a'p ugjit saputa'sin ula ulmajo'qon. 28 Glaman tlua's, ‘Nujj, gisa'tu 'gwisunm gepmite'tas'gtn.’ ”
Na tujiw Gjinisgam metewistoq wa'so'q teluet, “Gis gepmite'tmap aq ap gepmite'ttes.”
29 Na mimajuinu'g ta'n alpugua'tiji, nutua'titl aq teluejig, “Gaqtugwaqig.” Igtigig teluejig, “Ansale'wit gelulatl.”
30 Gatu Se'sus telimaji, “Wet nutuoqop Nujj mo ugjit ni'n gatu ugjit gilew 'gtlams'tuinew. 31 Tetaputesg iga'q ugjit na mimajuinu'g ula ugs'tqamug ilsutasultinew aq na iganpuguit ula ugs'tqamu, na mn'tu, pegwato'tg. 32 Ta'n tujiw unaqa'liten gujjieweigtug pugwelgtaq mimajuinu'g pejo'l'gig ni'neg.” ( 33 Wet tluet ula ugjit musga'tuanew ta'n tli amasgipnnaten ta'n tli np'tew.)
34 Na mimajuinu'g asita'pugua'titl, “Gjinisgam ugtwi'gatign telimugsieg Nujiugs'tawi'wet ta'n Gjinisgam petgimapnn ugjit ilgwenan ugmimajuinumg iapjiw mimajitew. Tal gis tluen na ji'nm ta'n mimajuinualsip amujpa unaqa'laten gujjieweigtug aq 'np'tew. Wen ta u't ji'nm ta'n mimajuinualsip? Tel'ta'sultieg negm na Nujiugs'tawi'wet.”
35 Se'sus asitemaji, “Amujpa na siawi 'lta'gw ta'n pemi lta'ioq ge's waseteg glaman mo oqonitpaqianug gesgmnaq peita'woq ta'n el'ta'ioq. Ta'n wen pemiet oqonitpa'qigtug ma nmitug ta'n eliej. Ni'n na ta'n wen ignmuloq waseteg aq musga'tuloq ta'n 'lta'goq Nisgamewigtug pas'g me' gijga'ji'j wasetew ugjit gilew. 36 Glaman 'gtlams'tasultigw ni'neg ge's eim ta'n eimoq. Na tujiw gugunmuitoqs'p 'ntwasetegm 'gtinnewaq.”
Lesui'paq mo getlams'tua'tigul
Na ta'n tujiw tlueteg ula, maja'sit aq mimgwas'gtuaji ali gasigtuaji. 37 Je tlia gis lugwatg ta'n te's'gl mesgi'gl 'lgowaqan ugsisguaq, mo getlams'tua'tigul. 38 Glaman ta'n iganigjitegewinu Aiseiao'q gis tluet, na tliatew,
“Gjisaqamaw, wen ta'n getlams'tg
'gtagnutmaqanminen?
Gjisaqamaw musga'tuaji
mesgi'gl 'lgowaqan,
gatu wen ta'n gisi gji'jiatl
Gjisaqamawul ugml'gigno'tim?”
39 Etna na ugjit mo wen gisi gtlams'tmug aq Aiseiao'q ap teluep,
40 “Mo getu 'ns'tasulti'gw
aq Gjinisgam gisa'laji melgatpa'tinew
aq ilta'tuaji ugtangita'suaqanmual
glaman mo gisi ns'tasulti'gw.
Teluet,
‘Mo getu 'lta'gw ni'neg
ugjit 'npilan.
Na gis tliaq
muta mo getu 'gtlams'tuigw.’ ”
41 Aiseiao'q ula teluepnaq aq wesgumapnn muta nemituap Se'susal gepmite'lm'gwi'tital ta'n tujiw westaugsi'gweg. Wesgumapnn na ji'nmul ta'n Gjinisgam petgimatl ugjit ugs'tawian ugtmimajuinumg aq ta'n tel gepmitelmut.
42 We'gaw tlia pugwelgig Lesui'paq iganpugua'tiji getlams'tua'titl Se'susal, gatu mo wesgutmi'ti'gw mimajuinuigtug muta jipala'tiji Palasiaq ta'n teluepnig, “Tuege'tital wen 'gjia'sutuo'guomg ta'n getlams'tg negmeg.” 43 Me' gesatmi'tip mimajuinu'g ul'te'lmugsinew je mu ul'te'lmugsinew Nisgamewigtug.
Se'sus ugglusuaqanml ilsumgutaq mimajuinu'g
44 Na Se'sus gesigawewistoq, “Ta'n wen getlams'tuit mo pas'g ni'n getlams'tuit gatu elt negm ta'n petgimip. 45 Ta'n wen nemi't, elt nemiatl ta'n wen petgimip. 46 Ni'n na ta'n ignmaqig waseteg mimajuinu'g. Wejgu'eiap ugs'tqamug pa wijei aq waseteg ta'n wen getlams'tasit ma oqonitpa'qigtug i'mug. 47 Ta'n wen nutmuij 'ntglusuaqanm aq mo jigs'tmug ma ilsumaq. Weji pgisinap ugjit ugs'tawian mimajuinu'g mo ilsuman. 48 Ta'n wen mo menuaqalig ni'n aq mo wesua'tuig 'ntglusuaqanm eig newgte'jit ta'n ilsumatal. Na glusuaqan ta'n wesgutmap, ilsumgutaq ugtejgewei na'gweg. 49 Ula tliatew muta wegla mo ni'n 'ntangita'suaqanm't'pn gatu Nujj ta'n petgimip telimip 'ms't goqwei ta'n telimuloq. 50 Geitu ta'n goqwei telimip 'pgisitugsitoqs'p iapjiwewei mimajuaqan. Ta'n goqwei telimuloqop na Nujj telimip ugjit tlimulinew. Na teliaq telimuloq. Geji'g ta'n wen Nujjl jigs'tuatl na apji mimajitew.”