18
Se'sus wesua'lut
(Matiw 26.47-56; Malg 14.43-50; Lu'g 22.47-53)
Ta'n tujiw Se'sus gisi a'sutmateg, maja'sit maw unaqapemg aq asoqoma'it sipuji'j teluisig Gitlon. Na'te'l eteg iga'taqanji'j. Se'sus aq unaqapemg el'ta'jig. Na Suta, ta'n netuisga'lapnn Se'susal, geitoq ta'n eteg, muta gaqaisg Se'sus i' tli ultesguaji unaqapemg. Etna na ugjit Suta na'te'l eliet maw sma'gnisg aq nuji ugsua'taqatijig, na ta'nig iganpugultijig patlia'sg aq Palasiaq ignmua'titl, ugjit wije'wanew. Ela'laji iga'taqanigtug. Pema'tu'titl wasoqwaluejgewe'l aq petasenma'tiji aq espo'qwas'gl aq petgute'gne'l. Se'sus geitoqop 'ms't goqwei ta'n tliatew ugjit negm. Igana'sit aq pipanimaji, “Wen ta gilew al gwiluoq?”
Asitema'titl, “Se'sus na Nasaletgewa'j.” Telimaji, “Ni'n na.” Suta ta'n netuisga'lapnn Se'susal, gaqamis maw igtigig. Ta'n tujiw Se'sus telimateg, “Ni'n na.” Esetepuguita'jig aq smtug aputasg nisia'tijig maqamigeg. Tel gneg apaj qamita'jig ap Se'sus pipanimaji, “Wen ta gilew al gwiluoq?” Teli asitema'titl, “Se'sus na Nasaletgewa'j.”
Se'sus teluet, “Gi's gis tlimuloq ni'n na. Ni'n al gwiluioq, mut ugsua'lanew ala igtigig.” ( Wet tluep ula glaman ta'n goqwei teluep gis tliatew, “Nujj je mu newgte'jit gesga'qup ta'n ignmui'tpnig.”)
10 Simon Pie'l geggunatl espo'qwas'gl. Gettaqa'toq aq taqamatl espe'g patlia's uggistejuml, mente'muaj inaqanei ugs'tuaqan. Na gisteju teluisit Malgus. 11 Se'sus telimatl Pie'lal, “Apaji pija'l 'gtespo'qwas'gm ta'n tleiawig. Gi'l ta tel'ta'sin ma wet saputa'siw metue'gl ta'n Nujj tel'te'tg'p? Ni'n wel'te'tm na tla'tegen. Amujpa wet samqwai na cupji'j ta'n Nujj ignmuit.”
Ela'la'titl Se'susal Annas ugsisgug
12 Na sma'gnisg maw iganpuguit sma'gnis aq na Lesui'paq nuji ugsua'taqatijig, wesua'la'titl Se'susal gelpila'titl. 13 Toqo ela'la'titl tmg Annaseg muta Annas na ugjiljl Gaiapas. Gaiapas iganpuguit patlia's ula newgtipunqeg. 14 Etna na Gaiapas ta'n telimapni Lesui'paq, “Me' gelu'lgt'tew newgte'jit ji'nm 'np'g ugjit 'ms't mimajuinu'g.”
Pie'l megteg nenuan Se'susal
(Matiw 26.69,70; Malg 14.66-68; Lu'g 22.55-57)
15 Simon Pie'l aq ap igtig unaqapeml, ugpaqamuaq majulgwala'titl Se'susal. Na espe'g patlia's wel nenuapnn igtigl unaqapeml. Negm wije'watl Se'susal iga'taqanigtug ta'n espe'g patlia's wiguow gigtoqopaqteg. 16 Pie'l gaqamit gujmug gigjiw ga'qana'tas'gigtug. Igtigl unaqapeml ta'n espe'g patlia's wel nenuatl, apat tu'et, gelulatl gistejui'sgwetl, ta'n nuji ango'tg ga'qana'tas'g, aq pisgwa'latl Pie'lal. 17 Na gistejui'sgwej pipanimatl Pie'lal, “Ma ta gi'l newgte'jin Se'sus unaqapeml?” Pie'l asitematl, “Moqwa' mu na ni'n.”
18 Tege'g'p aq gisteju'g aq nuji ugsua'taqatijig gisitu'tip pugtew aq al gigto'qopugua'tijig etli ulp'susultijig. Pie'l eliet maw negmow aq apu'susit.
Espe'g patlia's mil pipanimatl Se'susal
(Matiw 26.59-66; Malg 14.55-64; Lu'g 22.66-71)
19 Na toqotesip na espe'g patlia's mil pipanimatl Se'susal ugjit unaqapemg aq ta'n tel gina'muej. 20 Se'sus asitematl, “Apjiw etlewistuap mimajuinuigtug. Apjiw etl gina'muap a'sutuo'guomg aq 'gjia'sutuo'guomg ta'n 'ms't Lesui'paq etli ultesgatulti'tij. Mo goqwei mimgwa'tuaqapni ta'n tel gina'maqig. 21 Goqwei nige' tel mil pipanimin? Pipanim na mimajuinu'g ta'n nutuipni. Pipanim negmow ta'n telimg'pnig. Amuj na geitu'tij ta'n telueiap.”
22 Ta'n tujiw Se'sus gis tlueteg ula, newgte'jit sma'gnis paqtne'ita'tl aq teluet, “Mu na tel glulam'g na espe'g patlia's!”
23 Se'sus asitematl, “Goqwei mo tetaputenug tlua'n, tlim 'ms't wen ula tet ta'n goqwe't'p. Gatu tetapu ewistuan, goqwei weji tqamin?”
24 Na tujiw Annas elgimatl Se'susal, me' gelpisilitl, Gaiapaseg na espe'g patlia's.
Pie'l ap megteg nenuan Se'susal
(Matiw 26.71-75; Malg 14.69-72; Lu'g 22.58-62)
25 Gatu na Pie'l me' gaqamit etli apu'susit. Igtigig telima'titl, “Amuj na gi'l newgte'jit Se'sus unaqapeml?”
Gatu Pie'l megt'g. Teluet, “Moqwa', mu na ni'n.”
26 Newgte'jit espe'g patlia's uggistejuml wo'qomal na ji'nm ta'n Pie'l mente'muap ugs'tuaqan, gelusit aq pipanimatl Pie'lal, “Mu ta nemu'lap maw negm iga'taqanigtug?”
27 Pie'l ap teluet, “Moqwa'!” Na smtug napew getu'g.
Se'sus gaqamit Pilot ugsisgug
(Matiw 27.1,2,11-14; Malg 15.1-5; Lu'g 23.1-5)
28 Gatu na tujiw mawi egsitpu'g Lesui'paq iganpugultijig ejigla'la'titl Se'susal Gaiapaseg wiguaq aq ela'la'titl Lo'mewei g'pnno'l ugtelege'wituo'guomg. G'pnno'l teluisit Pilot. Na Lesui'paq iganpugultijig mo pisgwita'gwig muta ta'n negmow telo'lti'tij, pa na pisgwita'snig ta'n mo Lesui'peulti'gw, na tujiw ma waqamo'lti'gw aq ma gis mawatalulti'gw na Siawa'timgewei pestie'umg. 29 Etna na ugjit Pilot naji ultesguaji gujmug aq pipanimaji, “Tali 'lsutmuoq ula ji'nm?”
30 Asitema'titl, “Mo jugwa'laqatt'pn gi'leg mo opla'tegegusnn.”
31 Pilot telimaji, “Gilew ugsua'lug aq ilsumug ta'n telteg 'gt'tplutaqanmuoq.”
Lesui'paq iganpugultijig teluejig, “Gilew Lo'meultioq, mo ignmuiweg wen ne'pa'nen.” ( 32 Ula wet tliaqap ugjit tlian ta'n Se'sus teluep ugjit ta'n tli np'tew.)
33 Na Pilot apaji pisgwa't elege'wituo'guomg aq negmeg wigumatl Se'susal aq pipanimatl, “Gi'l na Lesui'paq ugtelege'witemual?”
34 Se'sus asitematl, “Gi'l pipanimin, gisna ala igtigig gis tlim'sgi'g ugjit ni'n?”
35 Pilot na teli asitematl, “Tel'ta'sin ni'n na Lesui'p. 'Gtmimajuinumg aq negmow iganpugultijig ugpatlia'smuaq iga'l'sg'pni 'npitnn. Goqwei ta opla'tu's'p?”
36 Se'sus teluet, “Ntelege'witewa'gim mo tet tleiawinug ugs'tqamug. 'Ntelege'witewa'gim tleiawigsn ula ugs'tqamu nnaqapemg matnaqq'ti'tisoq. Na tujiw mo iga'linesoq Lesui'paq ugpitnuaq. A' na moqwa'! Mo 'ntelege'witewa'gim tleiawinug ula ugs'tqamu.”
37 Pilot pipanimatl, “Mu na gi'l elege'wit?”
Se'sus asitematl, “E'e, na weji ugs'tqamuiap. Weji pgisinap ugjit 'pgisitun teliaqewei ula ugs'tqamug. Ta'n wen gesatg teliaqewei jigs'tuitew.”
38 Pilot pipanimatl. “Goqwei ta teliaqewei?”
Na tujiw Pilot apaja'sit gujmug ta'n Lesui'paq eimu'tijig aq telimaji, “Mo goqwei we'jituaq amsalteg ugjit ilsuman ne'po'qsin. 39 Siawa'timgewei pestie'uti iga'q, apjiw gettalqa'l'g newgte'jit ta'n pisit laplusang ugjit gilew ta'n i' tl pipanimioq ugjit tla'tegen. Pualioq iga'lan 'gtelege'witemuoq?”
40 Apaji sesgwala'titl, “Moqwa', mu negm. Pualg't Palapas!” (Palapas na nuji gmutnet.)