19
Se'sus ilsumut ugjit ne'po'qsin
Na tujiw Pilot ignmuaji ugsma'gnismg jigla'lanew Se'susal aq te'sipowmaqanta'new. Na sma'gnisg goqominaqsiei piptugwaqig elisgnuatmi'tij aq nasa'tua'titl un'jig. Megwi ewne'litl pitu'gunn pitoqsilitl nasa'tua'titl. Asuita'jig. Elmatgwetua'titl aq teluejig, “'Pgitawsi Lesui'paq ugtelege'witemuaq!” El'ta'jig aq paqtne'ita'titl.
Mjit newgt Pilot apat tu'et aq telimaji Lesui'paq, “Angamug. Apat tuatultoqs'p ugjit gilew gisi gji'tunew mo ni'n gisi we'jituaq goqwei amsalteg ugjit ilsuman ne'po'qsin.” Na tujiw Se'sus tewiet, nasg'g goqominaqsiei piptugwaqig aq megwi ewne'litl pitu'gunn pitoqsilitl. Pilot telimaji, “Angamug, ula na ji'nm!”
Ta'n tujiw na iganpugultijig patlia'sg aq nujiugsua'taqatijig nemia'titeg, sesgu'tijig, “Gujjiewto'q, gujjiewto'q!” Pilot telimaji, “Na gilew ugsua'lug aq gujjiewto'q. Mo we'jituaq goqwei amsalteg ugjit ilsuman ne'po'qsin!”
Na Lesui'paq iganpugultijig asitema'titl, “Geggunmeg 'tplutaqan ta'n telueg, ‘Amujpa nepg, muta teli ugsualsit Gjinisgam uggwisin.’ ”
Ta'n tujiw Pilot nutuateg, na teluejig, me' aji jipaqa'sit. Apaji pisgwa'latl Se'susal elege'wituo'guomg aq pipanimatl, “Tami tleiawin? Tami ta gi'l wejien?” Gatu mo Se'sus asitemagul. 10 Pilot ewlumuatl, “Mo getu geluliwn? Migwite'te'n ni'n ml'gigno'ti geggunm gisi iga'lulin gisna gujjiewto'qsin!”
11 Se'sus asitematl, “Gi'l ml'gigno'ti geggunmn ugjit ni'n muta pas'g gisi ignmulg'p Nisgamewigtug. Mo geggunmun ml'gigno'ti ugjit ni'n glapis Gjinisgam ignmasg. Gatu na ji'nm ta'n iga'lip 'gpitng, me' mesgi'g ta'n teli pata'tegej.”
12 Ta'n tujiw Pilot ula nutgeg wejo'tg we'jitun ta'n tli iga'latal. Me' tetaqite'tg'p gisi iga'lan. Gatu na Lesui'paq apat sesgu'tijig, “Gatu gi'l iga'laj na ji'nm, mo gi'l Sisal witapal! Ta'n wen teli ugsualsit elege'witewin, negm getanatl Sisalal!”
[Sisal iganpugutuaji Lo'mewaq. Negmow ugtelege'witemual.]
13 Ta'n tujiw Pilot nutgeg ula glusuaqann, ela'la'titl Se'susal gujmug aq epa'sit nuji ilsuteget ugt'pung. Gun'teweiei 'msaqtaq ta'n ugt'pung eteg. (Lesui'pewigtug teluisig, “Gapata.”) 14 Nige' ugtejgewei na'gweg gesg mnaq Siawa'timgewei atlasmutigisgug iga'nug. Mawi espe'g ula atlasmutigisgug. Na suel mewlia'gweg. Pilot telimaji Lesui'paq, “Ula na 'gtelege'witemuoq!”
15 Apaji sesgu'tijig, “Ne'po'q! Ne'po'q! Gujjiewto'q!”
Pilot pipanimaji, “Pualioq ni'n iga'lan 'gtelege'witemuoq ugjit gujjiewto'qsin?”
Iganpugultijig patlia'sg asitema'titl, “Pas'g newgte'jit elege'wit geggung't, na Sisal!”
16 Na tujiw Pilot iga'latl Se'susal ugpitnuaq ugjit gujjiewto'qsilin.
Se'sus gujjiewto't
(Matiw 27.32-44; Malg 15.21-32; Lu'g 23.26-43)
17 Glapis gisapsgna'titl. Na tujiw sma'gnisg nuje'wa'titl Se'susal. Tewa'la'titl 'gjigang pema'tulij uggujiewe'm. El'ta'jig glapis peita'jig na'te'l ta'n pempnigeg maqamigew teluisig, “Teliangamgug st'ge' waqan'tewatpat.” (Teluisig, “Golgota” Lesui'pewigtug.) 18 Etna na na'te'l gujjiewta'titl aq tapusiliji ji'nmug gujjiewta'tiji maw negm. Newgte'jit inaqaneg aq igtig patatujg aq negm Se'sus miawe'g. 19 Pilot ewi'gmu't'p gnugwaqan aq nasa'tut'p gujjieweigtug, “Se'sus Nasaletgewa'j, na Lesui'paq ugtelege'witemual.” Etna na ula ta'n ewi'gmu't'p. 20 Pugwelgig Lesui'paq egitmi'tip ula muta na'te'l ta'n Se'sus etl gujjiewto't mo gnegtnugup 'gjigang. Gnugwaqan ewi'gas'g'p Lesui'pewigtug, Latinewigtug ta'n Lo'mewaq teli'sulti'tij aq Gli'gewigtug. 21 Na Lesui'peweiei iganpugultijig patlia'sg telima'titl Pilotal, “Mut wi'gmu, ‘Lesui'paq ugtelege'witemual.’ Gatu ewi'gmu't'p, ‘Ula ji'nm teluet, Ni'n na Lesui'paq ugtelege'witemual.’ ”
22 Pilot asitemaji, “Ta'n goqwei gis wi'gm siawtej.”
23 Ta'n tujiw sma'gnisg gisi gujjiewta'titeg Se'susal wesua'tua'tij utapsunn aq ne'w nasgwa'tatultijig, te's pugwei ugjit te's sma'gnis. Pas'g newgte' pugwei esgwiaq, na ugpitu'gunml pita'qal maqotl. Newgti mse'litl ta'n teli gnua'tasilij. 24 Sma'gnisg telimtultijig, “Tlia mu suisgina'tuaq, gatu laqatinej ugjit 'gji'jianenu ta'n wen 'msntew.” Ula wet tliaqap ugjit tlian ta'n goqwei Gjinisgam ugtwi'gatigng gis wi'gas'g'p, “Tel nasgwa'tatultipni nutapsunn te's pugwei ugjit negmow aq elaqatipnig ugjit 'ntgotml ta'n newgtinse'g.” Na ula sma'gnisg tela'taqatiji.
25 Gaqamultijig gigjiw Se'sus uggujiewe'm, uggwitl, aq uggwitl wijigatijig e'pilitl, aq Mali, Gliopas ugte'piteml, aq Mal Matle'n. 26 Se'sus nemiatl uggwitl aq na unaqapeml ta'n gesalatl, gaqamijig. Na tujiw telimatl uggwitl, “Giju' nige' weja'tegemg, tli ugsua'l nnaqapem st'ge' 'ggwis.”
27 Aq matgwetuatl unaqapeml aq telimatl, “Tli angweiw 'ngij 'st'ge' 'ggij.” Weja'tegemg na ajiet ji'nm enma'latl wiguaq, wigilin.
Se'sus ta'n teli np'g'p
(Matiw 27.45-56; Malg 15.33-41; Lu'g 23.44-49)
28 Se'sus geitoq 'ms't goqwei nige' gaqa'toq, teluet, “Getu samqwai.” Glaman tliatew ta'n telueg'p Gjinisgam ugtwi'gatigng.
29 Samqwano'q eteg'p waju'elitl wisqe'g moqopa'q. Wetgapa'tu'tij 'spanj moqopa'qigtug iga'tu'titl nipispaqanigtug wejiaq miti's teluisig isop aq elasga'tua'tij Se'sus ugtung. 30 Ta'n tujiw Se'sus wett'geg na tujiw teluet, “Gaqa'tuaneg.” Matgwa'toq un'ji aq iga'latl ugjijaqamitl aq apaja'litl Nisgamewigtug. Na nepg.
Se'susal uggamlamun gigjiw sapalgaita'tl
31 Etna na na'gweg ta'n ilajugtmi'tij atlasmutigisgug, na igtig na'gweg mawi espe'g atlasmutigisgug, Lesui'paq mo puatmi'tigup 'npuinu'g gaqapijultilin gujjieweigtug na na'gweg. Etna na ugjit pipanima'titl Pilotal ignmuin ugsma'gnismg tmte'muanew na ji'nmug uggwatual glaman jaqali np'taq aq na tujiw 'npuinu'g nisa'lugsinew. 32 Toqo Pilot elgimaji ugsma'gnismg. Na sma'gnisg el'ta'jig aq temte'mua'titl amgwesewei ji'nmul uggwatl aq maw igtigl ji'nmul. gitg ta'nig gujjiewto't'pnig maw Se'susaq. 33 Gatu ta'n tujiw iga'titeg Se'susal, nemia'titl gis neplitl aq mu temte'mua'tigul uggwatl. 34 Gatu newgte'jit sma'gnis espo'qwas'g sapaqqata'tl Se'susal gigjiw uggamlamung ugtassuign aq na smtug mal'tew aq samqwan tewijuig. ( 35 Ni'n nemituap ta'n tujiw gis tliaq aq giasgiwewei telimuloq glaman 'gtlams'tmultoqs'p. Geitu gigwaji agnutmuloq aq gis lita'sualitoqs'p.) 36 Na ula wet tliaqap ugjit tlian ta'n goqwei gis wi'gas'g'p Gjinisgam ugtwi'gatigng: “Je ma newgte'gtn ugtwaqan'tem tmta's'gtnug.” 37 Ap igtig telueg Gjinisgam ugtwi'gatigng: “Na mimajuinu'g angama'tital negm ta'n sapaqqato't'p.”
Utqotala'titl Se'susal
(Matiw 27.57-61; Malg 15.42-47; Lu'g 23.50-56)
38 Ta'n tujiw ula gaq tliaq, So'sep ta'n tleiawip na gutanji'j teluisig Alimatia, pipanimatl Pilotal, gisi ugsua'lan Se'susal. (So'sep getlams'tuatl Se'susal. Gatu mo al wije'wagupnn muta mo sangewite'lmagwi Lesui'paq iganpugultijig.) Na Pilot telimatl gisi ugsua'tuatew wa'qi aq So'sep eliet aq ejigla'tuaj. 39 Nigotimus na negm ta'n amgweseweieg nat nmiapnn Se'susal newgtejgeg wela'gweg, wije'watl So'sepal. Enma'toqol, weljema'gewei, wiaqiaqal mul aq alos. Na'tami teligsug gasgiptnnaqan 'ngatign. 40 Na tapusijig ji'nmug wesua'la'tij Se'susal aq oqonisgwepilmua'tij atla'wegnigtug wejitas'g linen, maw weljema'gewei. Na Lesui'paq ula tela'taqatijig ugjit gisgaja'lanew npuinu'l utqutalugsin. 41 Eteg na'te'l, ta'n Se'sus etl ne'po't iga'taqan. Na na'te'l eteg pilei utqutaqan ta'n menaq wen el sma'lam'g. Gun'tew sapalqe'g i' tli utqutala'tiji. 42 Etna na na'gweg gesgmnaq atlasmutigisgug iga'nug, aq na utqutaqan gigjeteg'p. Etna na ugjit elsma'la'titl Se'susal na'te'l.