10
Tu̱'un máá‑yá jíín rɨ́ɨ̱
Ja̱ndáa̱ ká'a̱n‑ri̱ jíín‑ró: Nú ndé cha̱a tú kɨ́vɨ‑de ichi yújákú rɨ́ɨ̱, chi̱ sasua káa‑de kɨ̱vɨ‑de ɨnga̱ lado, cha̱a‑ún kúu nato̱ó jíín ñákui̱'ná. Ko cha̱a kɨ̱vɨ ichi yúxé'é, cha̱a‑ún kúu cha̱a ndíto rɨɨ̱. Te cha̱a ndíto yuxé'é, júña‑de yuxé'é já kɨ́vɨ cha̱a‑ún. Te rɨɨ̱‑ún, kájini so̱'o‑tɨ̱ já ká'a̱n‑de. Te kána‑de xini̱ rɨ́ɨ̱ máá‑de jíín sɨ́'vɨ́‑tɨ́, te kíñi'in‑de‑tɨ̱. Te nú ni̱ kiñi'in‑de ta̱ká rɨɨ̱ máá‑de, te yóxnúú‑de nuu̱‑tɨ́. Te máá rɨ́ɨ̱‑ún káindiki̱n‑tɨ̱‑dé, chi̱ kánakuni̱‑tɨ̱ ká'a̱n‑de. Ko ma̱ kúndiki̱n‑tɨ̱ yatá ɨ́ɨn cha̱a jíká, chi̱ sua kunu‑tɨ̱ kóto‑tɨ̱‑dé, chi̱ tú kájini̱‑tɨ̱ modo ká'a̱n cha̱a jíká‑ún, áchí‑ya̱. Ni̱ ka'a̱n Jesús tu̱'un yátá yá'a jíín‑de. Ko tú ní kájuku̱'un ini̱‑de jíín tú'un ni̱ ka'a̱n‑ya̱ jíín‑de. Te ni̱ ka'a̱n tuku Jesús jíín‑de: Ja̱ndáa̱ ká'a̱n‑ri̱ jíín‑ró jíná'an‑ró: Máá‑rí kúu nátu̱'un yujákú rɨ́ɨ̱. Ta̱ká cha̱a ni̱ kikoyo xna'a̱n‑ga̱ vásá ní chaa̱‑ri̱, ñato̱ó jíín ñákui̱'ná kákuu‑de, ko tú ní kájandatu̱ rɨɨ̱‑ún modo ni̱ kaka'a̱n‑de. Máá‑rí kúu nátu̱'un máá yúxé'é. Nú ndé ña̱yɨvɨ kɨ́vɨ ichi‑rí, ka̱ku‑i. Te kɨ̱vɨ‑i te ndenda‑i, te ni'i̱n‑í icha̱ kee‑í. 10 Ɨɨn ñakui̱'ná, máni ja̱ sákuí'ná‑de, te ka'ni‑dé, te xnáa‑dé va̱i‑de. Ko ruu̱, chi va̱i‑ri̱ ja̱ ná kúchaku̱‑i, te suni kuchaku̱ jíñú'ún‑i. 11 Máá‑rí kúu I'a̱ ndíto va̱'a rɨɨ̱. Nú ndé cha̱a ndíto va̱'a‑de rɨɨ̱, cha̱a‑ún koto‑de‑tɨ̱ va̱sa kuu̱‑de jíín‑tɨ́. 12 Ko ɨɨn cha̱a kí'in ya̱'u, tú ndíto va̱'a‑de rɨɨ̱, chi̱ nasu̱ rɨ́ɨ̱ máá‑de kákuu‑tɨ̱. Te nú ni̱ jini̱‑de ja̱ vái yi'ɨ̱, te xndóo‑de rɨɨ̱ ka̱tɨɨn‑ún‑tɨ́, te skuní i̱o rɨɨ̱. 13 Te cha̱a ki̱'in ya̱'u‑ún, jínu‑de, chi̱ máni cha̱a ki̱'in ya̱'u kúu‑de, te tú kúndá'ú ini̱‑de rɨɨ̱. 14 Máá‑rí kúu I'a̱ ndíto va̱'a rɨɨ̱. Te jiní‑ri̱ nuu̱ táká rɨɨ̱‑ri̱. Te máá‑tɨ́, kájini̱‑tɨ̱ rúu̱. 15 Nátu̱'un máá Táa̱‑ri̱ jiní‑ya̱ rúu̱, te máá‑rí jiní‑ri̱ nuu̱ Táa̱‑ri̱. Te cháa ini̱‑ri̱ kuu̱‑ri̱ ja̱ rɨ́ɨ̱‑ri̱. 16 Suni ñáva̱'a‑ri̱ yaku̱‑ga̱ rɨɨ̱. Ko sɨ́ɨn sɨ́ɨn ja̱kú ká'i̱in‑tɨ̱. Te jínu ñú'ún já kíki̱'in‑ri̱ kɨtɨ‑ún, te kuni so̱'o‑tɨ̱ tú'un ká'a̱n‑ri̱. Te koo ɨɨn‑ni tɨku'ni̱‑tɨ̱. Te ɨɨn‑ni ja̱ kóto‑tɨ̱. 17 Kúndá'ú ini̱ Táa̱‑ri̱ ruu̱, chi̱ cháa ini̱‑ri̱ kuu̱‑ri̱ náva̱'a naschakú‑ri̱ máá‑rí. 18 Ni ɨɨn ma̱ kúu ka'ni rúu̱, chi̱ máá‑rí kúu ja̱ já'a tu̱'un kuu̱‑ri̱. Nú kuní‑ri̱, te kuu kuu̱‑ri̱, te nú kuní‑ri̱, te kuu nachaku̱‑ri̱, chi̱ súan íó fuerza‑ri̱. Tiñu yá'a ni̱ tá'ú máá Táa̱‑ri̱ nuu̱‑rí. Achí‑ya̱. 19 Te judío ni̱ ka̱státá'an tuku sɨkɨ̱ tú'un yá'a. 20 Te kua'a̱, ní kaka'a̱n: Tá'a̱n‑de tachi̱ kíni, te kátachi̱‑dé. Naja̱ kájini so̱'o‑ró tú'un ká'a̱n‑de, áchí. 21 Te sava‑ga̱ ni̱ kaka'a̱n: Nasu̱ tú'un cha̱a kátachi̱ ká'a̱n‑de. Kuu nakuña ɨɨn tachi̱ kíni nduchi cháa kuáa náún. Achí.
Sɨkɨ̱ já kití ini̱ judío nuu̱ Jesús
22 Te ni̱ kuu kɨvɨ̱ víko já ndúndoo ndatíñu ini̱ ñuu̱ Jerusalén. Te tiempo viko víjin kúu. 23 Te Jesús, kua'a̱n‑ya̱, va̱i‑ya̱ iní ve̱'e ii̱, ini̱ portal Salomón. 24 Te cha̱a judio, ni̱ kandutíyúu̱‑de nuu̱‑yá. Te ni̱ kaka'a̱n‑de jíín‑yá: Na̱saa kɨvɨ̱ sténdatu‑ró iní‑ri̱. Te nú máá‑ró kúu Cristo, kachi̱ kájí núu̱‑rí jíná'an‑ri̱, áchí‑de. 25 Te ni̱ ka'a̱n Jesús jíín‑de: A ni̱ kastu̱'ún‑rí nuu̱‑ro̱ te tú kákandíja‑ró. Ta̱ká tiñu ja̱ sá'a‑ri̱ jíín sɨ́'vɨ́ Táa̱‑ri̱, yu̱án kúu ja̱ káka'a̱n ndaa̱ tu̱'un‑ri̱. 26 Tú kákandíja‑ró, chi̱ nasu̱ rɨ́ɨ̱ máá‑rí kákuu‑ró, nátu̱'un ni̱ ka'a̱n‑ri̱ jíín‑ró. 27 Rɨɨ̱‑ri̱, chi̱ kájandatu̱‑tɨ̱ tú'un ká'a̱n‑ri̱. Te máá‑rí jiní‑ri̱‑tɨ̱ jíná'an‑tɨ̱, te kái̱ndiki̱n‑tɨ̱ rúu̱. 28 Te kuchaku̱‑tɨ̱ nɨ́ɨ́ káni sá'a‑ri̱. Te ma̱ náa kútɨ‑tɨ́. Te ni ɨɨn ña̱yɨvɨ ma̱ kúu kuanchaa̱‑i‑tɨ̱ ndá'a‑rí. 29 Máá Táa̱‑ri̱ ni̱ ja̱'a‑ya̱‑tɨ́ nuu̱‑rí. Te ñá'nu‑ga̱ kúu‑ya̱ vásá táká ña̱yɨvɨ. Te tú ni ɨɨn ña̱yɨvɨ kúu kuanchaa̱‑i‑tɨ̱ ndá'a Táa̱‑ri̱. 30 Máá‑rí jíín Táa̱‑ri̱, ɨɨn‑ni kákuu‑ri̱, áchí‑ya̱. 31 Yúan‑na te cha̱a judío, ni̱ kaki'in tuku‑de yuu̱ já kuá'a‑de‑ya̱. 32 Te ni̱ ka'a̱n Jesús jíín‑de: Ni̱ stá'a̱n‑ri̱ kua'a̱ tíñu va̱'a nuu̱‑ro̱ cuenta Táa̱‑ri̱. Kua̱chi ndé ɨɨn tiñu‑ún kúu ja̱ kuá'a‑ró yúu̱ rúu̱ núsáá. Achí‑ya̱. 33 Te ni̱ kaka'a̱n cha̱a judío: Nasu̱ sɨkɨ́ tíñu va̱'a kúu ja̱ kuá'a‑yó yúu̱ róó, chi kua̱chi ja̱ ká'a̱n ndɨva̱'a‑ró. Chi̱ róó, cha̱a kúu‑ró. Te sá'a‑ró já Dios kúu‑ró. Achí‑de jíín‑yá. 34 Te ni̱ ka'a̱n Jesús: Á nasu̱ yóso tú'un núu̱ ley máá‑ró: Ni̱ ka'a̱n‑ri̱ ja̱ súni Dios kákuu‑ró, áchí. 35 Chi ni̱ tájí Dios tu̱'un‑ya̱ kuá'a̱n nuu̱ sáva cha̱a. Te ni̱ skúnání‑yá‑de Dios. Te ma̱ kúu ské'ichi̱‑yo̱ tutú ii̱. 36 Núsáá te naja̱ káka'a̱n máá‑ró já tú'un ndɨva̱'a kúu ja̱ ní ka'a̱n‑ri̱ ja̱ Sé'e Dios kúu‑ri̱. Chi̱ máá Táa̱‑ri̱ ni̱ teta'a̱n ndoo‑ya̱ rúu̱, te ni̱ tájí‑yá ruu̱ va̱i‑ri̱. 37 Te nú tú sá'a‑ri̱ tiñu Táa̱‑ri̱, ma̱ kándíja‑ró rúu̱. 38 Ko nú sá'a‑ri̱, va̱sa tú kándíja‑ró rúu̱, ko ná kándíja‑ró tíñu‑ún náva̱'a kuni̱‑ro̱ te kandíja‑ró já máá Táa̱‑ri̱ kánchaa̱‑ya̱ jíín‑rí, te máá‑rí jíín máá Táa̱‑ri̱, áchí‑ya̱ jíín‑de. 39 Yúan‑na te ɨnga̱ jínu kándúkú ndéé‑de katɨɨn‑de‑ya̱. Ko ni̱ kuxio‑ya̱ núu̱‑dé kua'a̱n‑ya̱. 40 Te ni̱ naxíó káva Jesús kua'a̱n‑ya̱ ɨngá lado yu̱cha Jordán, nuu̱ ní skuánducha núú Juan. Te ni̱ kanchaa̱‑ya̱ yúan. 41 Te ni̱ kikoyo kua'a̱ xáa̱n ñáyɨvɨ núu̱‑yá. Te ni̱ kaka'a̱n‑i: Juan, ja̱ndáa̱ tú ní sá'a‑de ni ɨɨn tuni̱. Ko íó ndaa̱ ta̱ká tu̱'un ni̱ ka'a̱n‑de cuenta cha̱a yá'a. Achí‑i. 42 Te kua'a̱ xáa̱n‑í ni̱ ka̱kandíja‑i‑ya̱ yúan.