9
Cha̱a ni̱ kaku kuáá
Te nini kua'a̱n‑ya̱, te ni̱ jini̱‑ya̱ núu̱ ɨ́ɨn cha̱a kuáá ondé kɨvɨ̱ ní kaku‑de. Te cha̱a káskuá'a jíín‑yá, ni̱ kajika̱ tu̱'ún‑de‑ya̱: Maestro, naja̱ ní kaku kuáá cháa yá'a. Kua̱chi máá‑de xí kuáchi táa̱‑de kúu náún, áchí‑de. Te ni̱ ka'a̱n Jesús: Nasu̱ kuáchi máá‑de, ni nasu̱ kuáchi táa̱‑de kúu. Chi̱ sua ja̱ ná sátiñu ndiji̱n Dios jíín‑de. Kánúú sá'a‑ri̱ tiñu I'a̱ ni̱ tájí rúu̱ va̱i‑ri̱, nini íó ndúú. Chi̱ nú ná kuáa, te ma̱ kúu sátiñu‑yó. Nini kándee‑ri̱ ini̱ ñu̱yɨ́vɨ, te luz ñu̱yɨ́vɨ kúu‑ri̱. Achí‑ya̱. Súan ni̱ ka'a̱n‑ya̱. Te ni̱ tɨvɨ̱ sɨ̱'vɨ́‑yá nuu̱ ñú'un. Te ni̱ sá'a‑ya̱ ndé'yu̱ jíín tɨ́sɨ̱'vɨ́‑yá‑ún. Te ni̱ ji'i‑yá nde'yu̱‑ún sɨkɨ̱ ndúchi cháa kuáá‑ún. Te ni̱ ka'a̱n‑ya̱ jíín‑de: Kuá'án, te nakɨtɨ nuu̱‑ro̱ iní pila Siloé (ja̱ kuní ka'a̱n, ndajá'a̱). Te ni̱ kee‑de kua'a̱n‑de. Te ni̱ nakɨtɨ nuu̱‑dé, te ni̱ ndundiji̱n‑ni nuu̱‑dé va̱i ndii‑de. Yúan‑na te ta̱ká tá'an‑de, jíín táká ja̱ á ni̱ kajini̱ ja̱ cháa kuáá kúu‑de núú, ni̱ kajika̱ tu̱'ún tá'an: Á nasu̱ cháa yá'a kúu ja̱ ncháá‑ni te jikán caridad núú, áchí. Te sava ni̱ kaka'a̱n: Suu‑de kúu, áchí. Te sava tuku ni̱ kaka'a̱n: Súan jíto‑de nátu̱'un cha̱a‑ún, áchí. Ko máá‑de ni̱ ka'a̱n‑de: Máá‑rí kúu, áchí‑de. 10 Yúan‑na te ni̱ kajika̱ tu̱'ún‑ún‑de: Ndasa ni̱ nanuña nduchi‑ro núsáá, áchí. 11 Te ni̱ ka'a̱n‑de: Ɨɨn cha̱a nání Jesús, ni̱ sá'a‑de nde'yu̱. Te ni̱ ji'i‑dé nduchi‑rí. Te ni̱ ka'a̱n‑de jíín‑rí: Kuá'án nuu̱ pila Siloé, te nakɨtɨ nuu̱‑ro̱, áchí‑de. Te ni̱ ja'a̱n‑ri̱, te ni̱ nakɨtɨ nuu̱‑rí, te ni̱ ndundiji̱n‑ni nuu̱‑rí, áchí‑de. 12 Yúan‑na te ni̱ kaka'a̱n jíín‑de: Ndénu̱ kándee cha̱a‑ún, áchí. Te ni̱ ka'a̱n‑de: Na̱ kútuní, áchí‑de. 13 Yúan‑na te ni̱ kaja̱ncha̱ka cha̱a ni̱ ka̱kuáá‑ún nuu̱ fariseo. 14 Te kɨvɨ̱ ndéta̱tú kúu kɨvɨ̱ ní sá'a Jesús nde'yu̱‑ún ja̱ ní nakuña‑ya̱ ndúchi‑dé. 15 Te fariseo, suni ni̱ kajika̱ tu̱'ún ndasa ni̱ ndundiji̱n nuu̱‑dé. Te ni̱ ka'a̱n‑de jíín: Ni̱ ji'i‑dé nde'yu̱ sɨkɨ̱ ndúchi‑rí, te ní nakɨtɨ nuu̱‑rí, te ni̱ ndundiji̱n‑ni nuu̱‑rí, áchí‑de. 16 Yúan‑na te sava fariseo ni̱ kaka'a̱n: Cha̱a‑ún, nasu̱ ondé nuu̱ Dios va̱i‑de, chi̱ tú chíñú'ún‑de kɨvɨ̱ ndéta̱tú, áchí. Ko ni̱ kaka'a̱n sava‑ga̱: Nú ɨɨn cha̱a íó kua̱chi kúu‑de, te ndasa kuu sá'a‑de ta̱ká tuni̱ yá'a, áchí. Te ni̱ ka̱státá'an máá jíná'an. 17 Te ni̱ kaka'a̱n tuku jíín cháa kuáá‑ún: Róó, na̱ún kachí‑ro̱ sɨkɨ́ cháa ni̱ nakuña nduchi‑ro núsáá, áchí. Te máá‑de ni̱ ka'a̱n‑de: Ɨɨn cha̱a jáni tu̱'un Dios kúu‑de, áchí‑de. 18 Ko tú ní kákandíja judío ja̱ á ni̱ ndundiji̱n nuu̱‑dé ni ja̱ ní kuu‑de cháa kuáá núú. Te ni̱ ka̱kana xini̱ táa̱ náa̱ cha̱a ja̱ ní ndundiji̱n nuu̱. 19 Te ni̱ kajika̱ tu̱'ún‑ún‑de: Ya̱'á kúu se̱'e‑ró, ja̱ ní kaku kuáá káka'a̱n‑ro̱ náún. Núsáá te ndasa ni̱ ndundiji̱n nduchi‑dé vina, áchí. 20 Te ni̱ kaka'a̱n táa̱‑de: Kájini̱‑ri̱ ja̱ cháa yá'a kúu se̱'e‑ri̱, ja̱ ní kaku kuáá núú. 21 Ko tú kajini̱‑ri̱ ndasa ni̱ ndundiji̱n nuu̱‑dé vina. Ni tú kájini̱‑ri̱ ndé cha̱a ni̱ nakuña nduchi‑dé. Kaka̱ tu̱'ún máá‑ró‑de, chi cha̱a ñá'nu kúu‑de, te ná kástu̱'ún máá‑de ja̱ máá‑de. Achí‑de. 22 Súan ni̱ kaka'a̱n táa̱‑de, chi̱ káyu̱'ú‑de kájito‑de judío. Chi̱ judío, a ni̱ ka̱sándaa̱ ja̱ nú ndé ña̱yɨvɨ ká'a̱n ndaa̱ ja̱ máá‑yá kúu Cristo, te kiñi'in‑i ki'i̱n‑i yata̱ vé'e sinagoga. 23 Ja̱ yúán ní kaka'a̱n táa̱‑de: A ñá'nu‑de, kaka̱ tu̱'ún máá‑ró‑de, áchí‑de. 24 Yúan‑na te ɨnga̱ jínu ni̱ ka̱kana xini̱ cháa ni̱ ka̱kuáá‑ún. Te ni̱ kaka'a̱n jíín‑de: Ná nákana jaa‑ró Dios, chi cha̱a yúan a kájini̱‑yo̱ já cháa íó kua̱chi kúu‑de, áchí. 25 Yúan‑na te máá‑de ni̱ ka'a̱n‑de: Nú íó kua̱chi‑de xí na̱ún, tú jiní‑ri̱. Ko íó ɨɨn ja̱ jiní‑ri̱. Chi cha̱a kuáá ní kuu‑ri̱ núú, te vina ni̱ ndundiji̱n nuu̱‑rí. Achí‑de. 26 Te ni̱ kajika̱ tu̱'ún tuku‑de: Ndasa ni̱ sá'a‑de jíín‑ró. Ndasa ni̱ nakuña‑de nduchi‑ro núsáá vii. Achí. 27 Te ni̱ ka'a̱n‑de jíín: A ni̱ kuu ni̱ kastu̱'ún‑rí nuu̱‑ro̱ te tú káchu'un ini̱‑ro̱. Naja̱ kákuni̱‑ro̱ kúni so̱'o‑ró ɨngá jínu. Suni skuá'a‑ró jíín‑de kákuni̱‑ro̱ náún. Achí‑de. 28 Te ni̱ kakiti̱ ini̱ nuu̱‑dé. Te ni̱ kaka'a̱n jíín‑de: Máá‑ró skuá'a‑ró jíín‑de. Ko ruu̱, chi̱ káskuá'a‑rí tu̱'un Moisés. 29 Kájini̱‑ri̱ ja̱ ní ka'a̱n Dios jíín Moisés. Ko cha̱a jia̱n, tú kájini̱‑ri̱ ndénu̱ vái‑de, áchí. 30 Te ni̱ ka'a̱n máá cháa‑un: Náa iní‑ri̱ ja̱ súan káka'a̱n‑ro̱, chi va̱sa ni̱ nakuña‑de nduchi‑rí te tú kájini̱‑ro̱ ndénu̱ vái‑de. 31 Te a kájini̱‑ro̱ já Dios tú jíni so̱'o‑ya̱ ká'a̱n ña̱yɨvɨ íó kua̱chi. Ko nú ndé ɨɨn ña̱yɨvɨ chíñú'ún‑i Dios te sá'a‑i ja̱ kuní‑ya̱, nuu̱ ñáyɨvɨ‑ún jíni so̱'o‑ya̱. 32 Onde̱ nɨ́ɨ́ vái‑yó na̱ tú ní kájini so̱'o kutɨ‑yo já ɨ́ɨn cha̱a nakuña‑de nduchi ɨngá cha̱a ni̱ kaku kuáá. 33 Te cha̱a yúan, nú tú va̱i‑de onde̱ nuu̱ Dios, te ma̱ kúu kutɨ sá'a‑de núú. Achí‑de. 34 Te ni̱ kaka'a̱n judío: Róó, chi̱ íó kua̱chi‑ró ondé kɨvɨ̱ ní kaku‑ró, te stá'a̱n‑ro̱ tú'un nuu̱ máá‑rí náún, áchí jíín‑de. Te ni̱ ka̱keñi'in‑de kua'a̱n‑de. 35 Te ni̱ jini tu̱'un Jesús ja̱ ní ka̱keñi'in‑de kua'a̱n‑de, te ni̱ nani'i̱n‑yá‑de. Te ni̱ ka'a̱n‑ya̱ jíín‑de: Á kándíja‑ró Sé'e Dios, áchí‑ya̱. 36 Te ni̱ ka'a̱n‑de: Ndé cha̱a kúu‑de náva̱'a kandíja‑ná‑de vii, táta̱, áchí‑de. 37 Te ni̱ ka'a̱n Jesús jíín‑de: A ni̱ jini̱‑ro̱ núu̱‑yá. Te cha̱a ká'a̱n jíín‑ró, máá‑yá kúu, áchí‑ya̱. 38 Te ni̱ ka'a̱n‑de: Kándíja‑ná Táta̱, áchí‑de, te ni̱ chiñú'ún‑de‑ya̱. 39 Te ni̱ ka'a̱n Jesús: Va̱i‑ri̱ ini̱ ñu̱yɨ́vɨ yá'a ja̱ náku̱xndíi‑ri̱ sɨkɨ̱ ñáyɨvɨ. Náva̱'a ta̱ká ja̱ kákuáá, te ndundiji̱n nuu̱, te ta̱ká ja̱ ndijín nuu̱, te kukuáá. Achí‑ya̱. 40 Te ká'i̱in sava fariseo jíín‑yá. Te ni̱ ka̱jini so̱'o tu̱'un yá'a. Te ni̱ kaka'a̱n jíín‑yá: Suni cha̱a kuáá kákuu‑ri̱ náún, áchí. 41 Te ni̱ ka'a̱n Jesús jíín: Nú cha̱a kuáá kákuu‑ró, te ma̱ kóo kua̱chi‑ró núú. Ko vina chi ni̱ kaka'a̱n‑ro̱, kájini̱‑ri̱, áchí‑ro̱, te ja̱ yúán kéndo̱o kua̱chi‑ró jíín‑ró.