8
Ña'an ní ísɨ́kɨ ncháa̱‑ña
Te ni̱ kee Jesús kua'a̱n‑ya̱ yúku Olivos. Te ja̱ kuákundiji̱n te ni̱ chaa̱ tuku‑ya̱ vé'e ii̱. Te ndivii ñáyɨvɨ ní cha̱koyo‑i nuu̱‑yá. Te ni̱ jungo̱o‑ya̱, te ni̱ stá'a̱n‑ya̱ tú'un nuu̱‑í jíná'an‑i. Yúan‑na te cha̱a fariseo jíín cháa káchaa tutu̱, ni̱ ka̱kinchaka‑de ɨɨn ña'an ísɨ́kɨ ncháa̱ tá'an. Te ni̱ jani‑de‑ña má'ñú‑i. Te ni̱ kaka'a̱n‑de jíín‑yá: Maestro, ni̱ kani'i̱n‑ná ña'an yá'a máá núu̱ tíñu ísɨ́kɨ ncháa̱‑ña. Te nuu̱ ley ni̱ tá'ú Moisés tiñu nuu̱‑yo̱ já kuá'a‑yó yúu̱ xiní ñá'an kásá'a súan. Te máá‑ní, ndasa kachi̱‑ní, áchí‑de. Ko ni̱ kaka'a̱n‑de tu̱'un yá'a ja̱ kájito nchaa̱‑de‑ya̱, náva̱'a kuu kaka̱n‑de kua̱chi sɨkɨ̱‑yá. Ko Jesús, ni̱ ja̱xin‑ya̱ máá‑yá. Te ni̱ chaa‑ya̱ núu̱ ñú'un jíín xiní ndá'a‑yá. Te kájika̱ tu̱'ún kájika̱ tu̱'ún‑de‑ya̱. Te ni̱ ndukani‑ya̱ máá‑yá. Te ni̱ ka'a̱n‑ya̱ jíín‑de: Te nú ndé ɨɨn máá‑ró tú íó kua̱chi, te róó kúu ja̱ xná'a̱n‑ga̱ kua̱'a yuu̱ xiní‑ñá núsáá, áchí‑ya̱. Te ni̱ nakua̱xin‑ya̱ máá‑yá. Te ni̱ chaa tuku‑ya̱ núu̱ ñú'un. Te ni̱ ka̱jini so̱'o‑de ja̱ súan ni̱ ka'a̱n‑ya̱. Te ni̱ ka̱nakani u'u̱ ini̱‑de. Te ɨɨn‑ni‑de ɨɨn‑ni‑de ni̱ kenda koyo‑de kája'a̱n‑de. Ni̱ kejá'á ondé cha̱a ñá'nu‑ga̱ te onde̱ ni̱ ndɨ'ɨ‑na̱. Te ni̱ kendo̱o máá ɨ́ɨn‑na̱ Jesús jíín ñá'an kándii̱ ma̱'ñú‑ún. 10 Te Jesús, ni̱ ndukani‑ya̱ máá‑yá. Te tuká ni ɨɨn‑de ní jiní‑ya̱, chi̱ máá‑na̱ ñasɨ́'ɨ́‑ún. Te ni̱ ka'a̱n‑ya̱ jíín‑ña: Súchi̱, ndéchi kája'a̱n cha̱a kájika̱n kua̱chi sɨkɨ̱‑ro̱. Tuká ni ɨɨn‑de sáni̱'in róó náún. Achí‑ya̱. 11 Te ni̱ ka'a̱n‑ña: Ni ɨɨn‑de Táta̱, áchí‑ña. Yúan‑na te ni̱ ka'a̱n Jesús jíín‑ña: Ni ruu̱, tú sáni̱'in‑ri̱ kua̱chi‑ró: Kuá'án, te ma̱ sá'a‑ga̱‑ro̱ kuáchi, áchí‑ya̱.
Jesús kúu ja̱ stúu̱n ini̱ ñu̱yɨ́vɨ
12 Te ɨnga̱ jínu ni̱ ka'a̱n tuku Jesús jíín ñáyɨvɨ: Máá‑rí kúu luz ja̱ stúu̱n ini̱ ñu̱yɨ́vɨ. Ndé ña̱yɨvɨ kúndiki̱n ruu̱, te tú kaka‑i ñu̱ñáa, chi̱ sua kuñava̱'a‑i luz ja̱ kúchaku̱‑i sá'a. 13 Yúan‑na te cha̱a fariseo ni̱ kaka'a̱n‑de jíín‑yá. Róó ká'a̱n‑ro̱ tú'un máá‑ró. Tú íó ndaa̱ tu̱'un ká'a̱n‑ro̱. Achí‑de. 14 Te ni̱ ka'a̱n Jesús: Va̱sa ká'a̱n‑ri̱ tu̱'un máá‑rí, ko íó ndaa̱ tu̱'un ká'a̱n‑ri̱, chi̱ jiní‑ri̱ ndénu̱ vái‑ri̱, te ndénu̱ kí'i̱n‑ri̱. Ko róó, ni tú kájini̱‑ro̱ ndénu̱ vái‑ri̱, ni ndénu̱ kí'i̱n‑ri̱. 15 Máá‑ró, cuenta cha̱a jíto nchaa̱‑ro̱ ndasa íó. Ko ruu̱, tú jíto nchaa̱‑ri̱ ndasa káa ni ɨɨn ña̱yɨvɨ. 16 Te nú ndúkú‑rí ndasa káa, te kénda ndaa̱ tu̱'un sá'a‑ri̱, chi̱ tú sá'a máá ɨ́ɨn‑ri̱, chi̱ onde̱ jíín máá Táa̱‑ri̱, I'a̱ ni̱ tájí rúu̱ va̱i‑ri̱. 17 Te yóso núu̱ tutú ley máá‑ró, ja̱ nú ka'a̱n uu̱ testigo, te íó ndaa̱ tu̱'un‑ún. 18 Ruu̱, ká'a̱n ndaa̱‑ri̱ tu̱'un‑ri̱. Te suni máá Táa̱‑ri̱, I'a̱ ni̱ tájí rúu̱ va̱i‑ri̱, kúu ɨnga̱ testigo‑ri̱. Achí‑ya̱. 19 Te ni̱ kaka'a̱n‑de jíín‑yá: Ndénu̱ kánchaa̱ Táa̱‑ro̱, áchí‑de. Te ni̱ ka'a̱n Jesús: Tú kájini̱‑ro̱ rúu̱ ni Táa̱‑ri̱. Te nú ní kájini̱‑ro̱ rúu̱, suni kuni̱‑ro̱ Táa̱‑ri̱ núú, áchí‑ya̱. 20 Tu̱'un yá'a ni̱ ka'a̱n Jesús nuu̱ kásoko̱‑í xu̱'ún nini sta'a̱n‑ya̱ iní ve̱'e ii̱. Te tú ni ɨɨn‑i ní tɨ́ɨn‑i‑ya̱, chi̱ té cha'a̱n‑ga̱ jaa̱ hora‑ya̱. 21 Te ni̱ ka'a̱n tuku Jesús jíín‑de: Ruu̱, chi̱ ki'i̱n‑ri̱. Te nandúkú‑ró rúu̱ ko ndíso‑ró kuáchi‑ró kúu̱‑ro̱, te ma̱ kúu jaa̱ koyo‑ró núu̱ kí'i̱n‑ri̱, áchí‑ya̱. 22 Yúan‑na te ni̱ kaka'a̱n cha̱a judío: Naja̱ ká'a̱n‑de: Ma̱ kúu jaa̱ koyo‑ró núu̱ kí'i̱n‑ri̱. Á ka'ni‑dé máá‑de ja̱ súan. Achí‑de. 23 Te ni̱ ka'a̱n‑ya̱ jíín‑de: Máá‑ró íchi véé vái koyo‑ró, te ruu̱ chi̱ onde̱ nuu̱ súkún vái‑ri̱. Máá‑ró kákuu cha̱a ñu̱yɨ́vɨ yá'a, ko ruu̱ nasu̱ cháa ñu̱yɨ́vɨ yá'a kúu‑ri̱. 24 Ja̱ yúán ní ka'a̱n‑ri̱ jíín‑ró, ja̱ ndíso‑ró kuáchi‑ró kúu̱‑ro̱. Chi̱ nú tú kákandíja‑ró já máá‑rí kúu I'a̱, te kundiso ná'ín‑ró kuáchi‑ró kúu̱‑ro̱. Achí‑ya̱. 25 Te ni̱ kaka'a̱n‑de jíín‑yá: Te róó, ndé cha̱a kúu‑ró, áchí‑de. Yúan‑na te ni̱ ka'a̱n Jesús jíín‑de: Máá‑rí kúu ja̱ ní ka'a̱n‑ri̱ jíín‑ró ondé xnáñúú. 26 Te sɨkɨ̱ máá‑ró íó kua'a̱‑gá tu̱'un ka'a̱n‑ri̱, jíín já kána jíín‑rí nuu̱‑ro̱. Ko I'a̱ ni̱ tájí rúu̱ va̱i‑ri̱ kúu I'a̱ ndaa̱. Te tu̱'un ká'a̱n‑ri̱ nuu̱ ñúyɨ́vɨ yá'a kúu tu̱'un ni̱ jini so̱'o‑ri̱ ni̱ ka'a̱n máá‑yá. Achí‑ya̱. 27 Ko tú ní kájuku̱'un ini̱‑de ja̱ ká'a̱n‑ya̱ tú'un máá Táa̱‑yo̱ jíín‑de. 28 Yúan‑na te ni̱ ka'a̱n Jesús: Onde̱ nú ni̱ ka̱jata kaa‑ró máá Sé'e cha̱a, yúan‑na te kuni̱‑ro̱ já máá‑rí kúu, te tú na̱ún sá'a‑ri̱ ja̱ máá‑rí, chi̱ ká'a̱n‑ri̱ tu̱'un ni̱ stá'a̱n máá Táa̱‑ri̱ nuu̱‑rí. 29 Chi̱ I'a̱ ni̱ tájí rúu̱ va̱i‑ri̱ kánchaa̱‑ya̱ jíín‑rí. Tú xndóo‑ya̱ rúu̱, chi̱ sá'a ná'ín‑rí tiñu játa'a̱n ini̱ máá‑yá. Achí‑ya̱. 30 Te ja̱ ní ka'a̱n‑ya̱ tú'un yá'a, te kua'a̱ xáa̱n‑dé ni̱ ka̱kandíja‑de‑ya̱.
Se̱'e Dios jíín sé'e kui'na̱
31 Te ni̱ ka'a̱n Jesús jíín cháa judío ja̱ kákandíja‑ún: Te nú kendo̱o ni̱'in‑ró jíín tú'un‑ri̱, te kuu‑ró cháa skuá'a ndija jíín‑rí. 32 Te juku̱'un ini̱‑ro̱ jíín tú'un ndaa̱, te koo libre‑ro̱ sá'a tu̱'un ndaa̱‑ún. Achí‑ya̱. 33 Te ni̱ kaka'a̱n‑de jíín‑yá: Tata̱ Abraham kákuu‑ri̱, te tú kájatíñu kutɨ‑rí nuu̱ ní ɨɨn ña̱yɨvɨ. Naja̱ ká'a̱n‑ro̱: Koo libre‑ro̱, áchí‑de. 34 Te ni̱ ka'a̱n Jesús jíín‑de: Ja̱ndáa̱ ká'a̱n‑ri̱ jíín‑ró, ja̱ táká cha̱a sá'a kua̱chi, máni mozo kua̱chi kúu‑de. 35 Te ɨɨn mozo, tú kéndo̱o‑de ini̱ ve̱'e nɨ́ɨ́ káni, ko se̱'e, chi̱ kéndo̱o‑i ini̱ ve̱'e nɨ́ɨ́ káni. 36 Núsáá te nú koo libre‑ro̱ sá'a máá Sé'e, te a ni̱ ka̱kuu libre ndija‑ró. 37 A jiní‑ri̱ ja̱ ɨ́ɨn tata̱ Abraham kákuu‑ró, ko ka'ni‑ro rúu̱ kákuni̱‑ro̱, chi̱ tú káchu'un ini̱‑ro̱ tú'un ká'a̱n‑ri̱. 38 Ruu̱ ká'a̱n‑ri̱ tu̱'un ni̱ jini̱‑ri̱ nuu̱ Táa̱‑ri̱. Te suni máá‑ró kásá'a‑ró tíñu ni̱ ka̱jini so̱'o‑ró núu̱ táa̱ máá‑ró. Achí‑ya̱. 39 Te ni̱ kaka'a̱n‑de: Táa̱‑ri̱ kúu Abraham, áchí‑de. Te ni̱ ka'a̱n Jesús: Te nú se̱'e Abraham kákuu‑ró núú, te tiñu ni̱ sá'a Abraham suni sá'a máá‑ró núú. 40 Ni̱ jini so̱'o‑ri̱ tu̱'un ndaa̱ nuu̱ Dios, te ni̱ ka'a̱n‑ri̱ tu̱'un‑ún jíín‑ró. Ko máá‑ró, kákuni̱‑ro̱ ká'ni‑ro rúu̱. Ko nasu̱ tíñu súan ní sá'a Abraham. 41 Máá‑ró kásá'a‑ró tíñu máá táa̱‑ro̱, áchí‑ya̱ jíín‑de. Yúan‑na te ni̱ kaka'a̱n‑de: Máá‑rí, tú ní kákaku téné‑rí. Ió ɨɨn‑ni táa̱‑ri̱. Dios kúu‑ya̱. Achí‑de. 42 Te ni̱ ka'a̱n Jesús: Te nú táa̱‑ro̱ kúu Dios, te kumani̱ ndíja‑ró jíín‑rí núú. Chi̱ onde̱ nuu̱ Dios ni̱ kenda‑ri̱. Na̱ tú va̱i‑ri̱ ja̱ máá‑rí, chi̱ máá‑yá ni̱ tájí‑yá ruu̱ va̱i‑ri̱. 43 Naja̱ tú kájuku̱'un ini̱‑ro̱ tú'un ká'a̱n‑ri̱ núsáá. Kua̱chi ja̱ tú kákanda‑ró kúni so̱'o‑ró tú'un‑ri̱. 44 Máá‑ró kákuu se̱'e táa̱‑ro̱ kuí'na̱. Te skíkuu‑ró tíñu kuní táa̱‑ro̱ kákuni̱‑ro̱. Máá‑de, ni̱ ja'ni‑dé ndɨ̱yi onde̱ xnáñúú. Te tú ní kándii̱ ni̱'in‑de jíín tú'un ndaa̱, chi̱ tú kutɨ ní ɨɨn tu̱'un ndaa̱ ñú'un ini̱‑de. Te nú ká'a̱n‑de tu̱'un xndá'ú, tu̱'un máá‑de ká'a̱n‑de, chi ja̱ xndá'ú ñáá kúu‑de. Te onde̱ chi̱i máá‑de káku ta̱ká tu̱'un tú'ún. 45 Ko ruu̱, ká'a̱n‑ri̱ tu̱'un ndaa̱. Te ja̱ yúán tú kákandíja‑ró rúu̱. 46 Ndé ɨɨn róó ndini'in kua̱chi sɨkɨ̱‑rí núsáá. Te nú ká'a̱n ndaa̱‑ri̱, naja̱ tú kákandíja‑ró rúu̱. 47 Ña̱yɨvɨ kákuu se̱'e Dios, káchu'un ini̱‑i tu̱'un Dios. Ja̱ yúán tú káchu'un ini̱ máá‑ró, chi̱ nasu̱ sé'e Dios kákuu‑ró, áchí‑ya̱ jíín‑de. 48 Yúan‑na te ni̱ kaka'a̱n cha̱a judío: Ndaa̱ káka'a̱n‑ri̱ ja̱ cháa ñuu̱ Samaria kúu‑ró, te tá'a̱n‑ro̱ tachí, áchí‑de jíín‑yá. 49 Te ni̱ ka'a̱n Jesús: Tú tá'a̱n‑ri̱ tachi̱, chi̱ sua jándatu̱‑ri̱ nuu̱ Táa̱‑ri̱. Te máá‑ró tú káka'a̱n jíñú'ún‑ró jíín‑rí. 50 Te tú ndúkú‑rí ja̱ ndúñá'nu‑ri̱. Dios kúu I'a̱ sá'a, te ndé'é‑yá ndasa káa. 51 Ja̱ndáa̱ ká'a̱n‑ri̱ jíín‑ró: Nú ndé ña̱yɨvɨ skíkuu tu̱'un ká'a̱n‑ri̱, ma̱ kúu̱ kutɨ‑í. Achí‑ya̱. 52 Te cha̱a judío, ni̱ kaka'a̱n‑de: Vina te ni̱ kajini̱‑ri̱ ja̱ tá'a̱n‑ro̱ tachí. Abraham jíín cháa kájani tu̱'un Dios, ni̱ kaji'i̱‑de. Te róó áchí‑ro̱: Ja̱ skíkuu tu̱'un ká'a̱n‑ri̱, ma̱ kúu̱ kutɨ. 53 Ni̱ ji'i̱ táa̱‑yo̱ Abraham. Te ñá'nu‑ga̱ kúu‑ró vásá máá‑de náún. Te suni ni̱ kaji'i̱ cha̱a ni̱ jani tu̱'un onde̱ sáá, te ndé cha̱a sá'a‑ró máá‑ró núsáá. Achí‑de jíín‑yá. 54 Te ni̱ ka'a̱n Jesús: Te nú ruu̱ sáñá'nu‑ri̱ máá‑rí, te nduñá'nu sáni‑ri̱ núú. Máá Táa̱‑ri̱ kúu I'a̱ sáñá'nu ruu̱. Te máá‑ró káka'a̱n‑ro̱ já I'a̱‑ún kúu Dios máá‑ró. 55 Te tú kájini̱ kutɨ‑ro núu̱‑yá. Ko ruu̱, chi̱ jiní‑ri̱ nuu̱‑yá. Nú ká'a̱n‑ri̱ jíín‑ró já tú jiní‑ri̱‑ya̱, te kuu‑ri̱ cha̱a xndá'ú ñáá nátu̱'un máá‑ró jíná'an‑ró núú. Ko jiní ndija‑ri̱‑ya̱. Te skíkuu‑ri̱ tu̱'un ká'a̱n‑ya̱. 56 Táa̱‑ro̱ Abraham, ni̱ kusɨɨ̱ iní‑de kuni̱‑de kɨvɨ̱ cháa̱‑ri̱. Te a ni̱ jini̱‑de. Te a ni̱ kusɨɨ̱ iní‑de. Achí‑ya̱. 57 Yúan‑na te ni̱ kaka'a̱n cha̱a judío jíín‑yá: Aa̱, ni té koo‑ga̱‑ro̱ úu̱ xiko uxi̱ kuia̱, te a ni̱ jini̱‑ro̱ núu̱ Abraham náún, áchí‑de. 58 Te ni̱ ka'a̱n Jesús jíín‑de: Ja̱ndáa̱ ká'a̱n‑ri̱ jíín‑ró: A íó‑ri̱ onde̱ ná té kaku‑ga̱ Abraham, áchí‑ya̱. 59 Yúan‑na te ni̱ ka̱ki'in‑de yuu̱ já kuá'a‑de‑ya̱. Ko máá Jesús ni̱ sa̱'í‑ni‑ya̱. Te ni̱ kenda‑ya̱ iní ve̱'e ii̱. Te ni̱ ja̱'a‑ya̱ sáva ma̱'ñú‑de, te kua'a̱n‑ni‑ya̱.