7
Viko vé'e enramada
Te ni̱ kuu ta̱ká tiñu yá'a. Te jíka kuu Jesús ñuu̱ Galilea. Te tú kuní‑ya̱ káka kuu‑ya̱ ñúu̱ Judea, chi cha̱a judío kándúkú‑de modo ka'ni‑dé‑ya̱. Te a ni̱ kuyani viko vé'e enramada, ja̱ kúu ɨɨn viko ñáyɨvɨ judío. Te ni̱ kaka'a̱n ñani̱‑ya̱ jíín‑yá: Kenda‑ró yá'a te ki'i̱n‑ro̱ ñúu̱ Judea va'a̱‑ga̱, náva̱'a cha̱a káskuá'a jíín‑ró ná kuní‑de ná tiñu sá'a‑ró. Nú kuní ɨɨn cha̱a ja̱ kuichá tu̱'un‑de, naja̱ sá'a sa̱'í‑de tiñu. Te nú tiñu yá'a sá'a‑ró, te stá'a̱n ndiji̱n‑ro̱ máá‑ró núu̱ ñáyɨvɨ núsáá, áchí‑de jíín‑yá. Chi̱ ni ñani̱‑ya̱, tú kájatú'ún‑de‑ya̱. Yúan‑na te ni̱ ka'a̱n Jesús jíín‑de: Té chá'a̱n‑ga̱ jaa̱ kɨvɨ̱‑rí. Ko kɨvɨ̱ máá‑ró, chi̱ a ni̱ chaa̱. Ma̱ kúu koto u'u̱ ña̱yɨvɨ róó, ko jíto u'u̱‑i ruu̱, chi̱ ká'a̱n‑ri̱ tu̱'un ndaa̱ máá ñáyɨvɨ ja̱ máni tíñu ñáá kásá'a‑i. Kaa máá‑ró kuángoyo‑ró víko‑ún. Máá‑rí chi ma̱ kí'i̱n‑ri̱ viko‑ún vina, chi̱ té jaa̱‑ga̱ kɨvɨ̱‑rí. Achí‑ya̱. Te ni̱ ka'a̱n‑ya̱ tú'un yá'a jíín‑de. Te ni̱ kendo̱o‑ni‑ya̱ ñúu̱ Galilea. 10 Te ni̱ kaa ñani̱‑ya̱ kája'a̱n. Yúan‑na te suni ni̱ kaa máá‑yá kuá'a̱n‑ya̱ víko‑ún, ko tú ní stá'a̱n ndiji̱n‑ya̱ máá‑yá, chi̱ sa̱'í‑ni ni̱ ja'a̱n‑ya̱. 11 Te cha̱a judío, kánandúkú‑de‑ya̱ víko‑ún. Te káka'a̱n‑de: Ndénu̱ kándee cha̱a‑ún, áchí‑de. 12 Te xaa̱n ní kuvaa̱ tu̱'un‑ya̱ núu̱ ñáyɨvɨ‑ún, chi̱ sava‑i ni̱ kaka'a̱n‑i: Cha̱a va̱'a kúu‑de. Te sava‑ga̱‑i ni̱ kaka'a̱n‑i: Túu, chi̱ xndá'ú‑de ña̱yɨvɨ, áchí‑i. 13 Ko ni ɨɨn‑i tú ní káka'a̱n ndiji̱n‑i tu̱'un‑ya̱, chi̱ káyu̱'ú‑i cha̱a judío. 14 Te sava viko, ni̱ kaa Jesús kua'a̱n‑ya̱ vé'e ii̱, te ni̱ stá'a̱n‑ya̱ tú'un. 15 Te ni̱ ka̱naa iní cha̱a judío kánde̱'é‑de: Ndasa jiní cha̱a yá'a letra, chi̱ tú ní skuá'a‑de, áchí‑de. 16 Yúan‑na te ni̱ ka'a̱n Jesús: Tu̱'un stá'a̱n‑ri̱ nasu̱ máá‑rí xíin, chi tu̱'un I'a̱ ni̱ tájí rúu̱ va̱i‑ri̱ kúu. 17 Ɨɨn cha̱a, nú kuní‑de sá'a‑de tiñu kuní Dios, cha̱a‑ún, juku̱'un ini̱‑de tu̱'un stá'a̱n‑ri̱, nú onde̱ nuu̱ Dios va̱i, xí já ní kiñi'in máá‑rí kúu, áchí‑ya̱. 18 Cha̱a ká'a̱n tu̱'un máá‑de, ndúkú‑de ja̱ ndúñá'nu máá‑de. Ko nú ɨɨn cha̱a ndúkú‑de ja̱ ndúñá'nu cha̱a ni̱ tájí‑de va̱i‑de, cha̱a yá'a kúu cha̱a ndaa̱, te tú na̱ún tu̱'un ñáá íó ini̱‑de. 19 Moisés, ni̱ ja̱'a‑de ley nuu̱‑ro̱ jíná'an‑ró xí túu. Ko tú ni ɨɨn‑ró káskíkuu ley‑ún. Naja̱ kákuni̱‑ro̱ ká'ni‑ro rúu̱. Achí‑ya̱ jíín‑de. 20 Te ni̱ kaka'a̱n ña̱yɨvɨ kuá'a̱‑ún: Tá'a̱n‑ro̱ tachí. Ndéja̱ kuní ka'ni róó. Achí‑i. 21 Te ni̱ ka'a̱n Jesús jíín‑i: Ni̱ sá'a‑ri̱ ɨɨn tiñu, te ndivii‑ro ní ka̱naa iní‑ro̱ kánde̱'é‑ró. 22 Ja̱ndáa̱, Moisés ni̱ ja̱'a‑de ley xɨtɨ̱ ndúu̱‑ro̱ jíná'an‑ró. Ko nasu̱ já ní kuu ini̱ Moisés, chi̱ ja̱ ní kuu ini̱ ndɨ̱yi táa̱‑ro̱ kúu. Te kɨvɨ̱ ndéta̱tú káxɨtɨ̱ ndúu̱‑ro̱. 23 Te nú káxɨtɨ̱ ndúu̱‑ro̱ máá kɨvɨ́ ndéta̱tú, náva̱'a skíkuu ley Moisés, te naja̱ kákiti̱ ini̱‑ro̱ núu̱‑rí ja̱ ní násáva̱'a ii̱‑rí ɨɨn cha̱a kɨvɨ̱ ndéta̱tú núsáá. 24 Ma̱ kóso nínu‑ni tu̱'un ká'a̱n‑ro̱, chi̱ sua ná nándúkú víi‑ro tú'un ndaa̱. Achí‑ya̱ jíín‑i. 25 Yúan‑na te ni̱ kaka'a̱n sava ña̱yɨvɨ ñúu̱ Jerusalén: Nasu̱ cháa yá'a kúu ja̱ kánandúkú‑de ka'ni‑dé náún. 26 Te yá'a nde̱'é‑ró ká'a̱n ndiji̱n‑de. Te tú na̱ún tu̱'un káka'a̱n jíín‑de. Sanaa te ni̱ kundaa̱ ini̱ cha̱a kákuñá'nu ja̱ cháa yá'a kúu Cristo. 27 Ko cha̱a yá'a, a kájini̱‑yo̱‑dé, jíín ndé ñuu̱ va̱i‑de: Ko ja̱ cháa̱ Cristo, ni ɨɨn‑yó, ma̱ kuní‑yo̱ ndéchi kíi‑ya̱. Achí‑i. 28 Yúan‑na te ni̱ ka'a̱n jaa Jesús ini̱ ve̱'e ii̱, hora stá'a̱n‑ya̱ tú'un: A kájini̱‑ro̱ rúu̱, te kájini̱‑ro̱ ndé ñuu̱ va̱i‑ri̱. Tú va̱i‑ri̱ ja̱ sɨkɨ́ máá‑rí, ko ɨɨn I'a̱ ndaa̱ ni̱ tájí rúu̱ va̱i‑ri̱. Te tú kájini̱‑ro̱ I'a̱‑ún. 29 Ko máá‑rí, chi̱ jiní‑ri̱‑ya̱, te onde̱ nuu̱ máá‑yá va̱i‑ri̱, chi ni̱ tájí‑yá ruu̱ va̱i‑ri̱, áchí‑ya̱. 30 Yúan‑na te ni̱ ka̱ndúkú ndéé‑de ja̱ kátɨɨn‑de‑ya̱. Ko tú ni ɨɨn‑de ní kénda'a‑dé‑ya̱, chi̱ té jaa̱‑ga̱ hora‑ya̱. 31 Te ni̱ ka̱kandíja kua'a̱ ñáyɨvɨ tú'un ni̱ ka'a̱n‑ya̱. Te ni̱ kaka'a̱n‑i: Nú ná cháa̱ máá Cristo, te sá'a‑ga̱‑ya̱ tuní vásá já sá'a cha̱a yá'a náún, áchí‑i. 32 Te cha̱a fariseo, ni̱ kajini so̱'o‑de ja̱ ñáyɨvɨ kuá'a̱‑ún súan káka'a̱n‑i tu̱'un‑ya̱. Te sutu̱ ñá'nu jíín cháa fariseo, ni̱ ka̱tájí‑de policía ja̱ kátɨɨn‑de‑ya̱. 33 Te ni̱ ka'a̱n Jesús: Yaku̱‑na̱ kɨvɨ̱ kúnchaa̱‑ri̱ jíín‑ró jíná'an‑ró. Te no'o̱n‑ri̱ nuu̱ I'a̱ ni̱ tájí rúu̱ va̱i‑ri̱. 34 Te nandúkú‑ró rúu̱. Te ma̱ náni'i̱n‑ro̱ rúu̱. Te ma̱ kúu jaa̱ koyo‑ró núu̱ kúnchaa̱‑ri̱. Achí‑ya̱. 35 Yúan‑na te ni̱ kaka'a̱n cha̱a judío: Te ndénu̱ kí'i̱n cha̱a yá'a ja̱ má náni'i̱n‑yo̱‑dé. Xí kí'i̱n‑de nuu̱ ñáyɨvɨ‑yo já ní kajicha̱ nu̱u ini̱ ñuu̱ Grecia, te stá'a̱n‑de tu̱'un nuu̱ ñáyɨvɨ ñúu̱ Grecia‑ún náún. 36 Na̱ún tu̱'un kúu ja̱ ní ka'a̱n‑de yá'a: Nandúkú‑ró rúu̱, te ma̱ náni'i̱n‑ro̱ rúu̱, te ma̱ kúu jaa̱ koyo‑ró núu̱ kúnchaa̱‑ri̱, áchí. 37 Te kɨvɨ̱ jínu viko‑ún, ja̱ kúu kɨvɨ̱ kúká'nu viko, te ni̱ ndukuiñi̱ Jesús. Te ni̱ ka'a̱n jaa‑ya̱: Nú ndé ɨɨn ña̱yɨvɨ jichí nducha, te ná kíi‑i nuu̱‑rí te ko'o‑i‑cha̱. 38 Nú ɨɨn ña̱yɨvɨ kándíja‑i ruu̱, yu̱cha nducha chakú kaka ini̱‑i, nátu̱'un ká'a̱n tutu̱ ii̱. Achí‑ya̱. 39 Súan ni̱ ka'a̱n‑ya̱ tú'un Espíritu ja̱ ní'i̱n ñáyɨvɨ kákandíja‑i‑ya̱. Ko té chaa̱‑ga̱ Espíritu Santo. Chi̱ té chá'a̱n‑ga̱ nduñá'nu luu Jesús.
Ja̱ ní kusɨ́ɨn‑i sɨkɨ̱‑yá
40 Te sava ña̱yɨvɨ kuá'a̱‑ún, ni̱ ka̱jini so̱'o‑i tu̱'un yá'a. Te ni̱ kaka'a̱n‑i: Ja̱ndáa̱ ja̱ máá cháa jáni tu̱'un Dios kúu cha̱a yá'a, áchí‑i. 41 Te sava‑ga̱‑i ni̱ kaka'a̱n‑i: Cha̱a yá'a kúu Cristo. Ko sava‑ga̱‑i ni̱ kaka'a̱n‑tu‑i: Onde̱ ñuu̱ Galilea kii Cristo náún. 42 Á tú ká'a̱n tutu̱ ii̱, ja̱ kíi Cristo onde̱ tata̱ David onde̱ ñuu̱ Belén nuu̱ ní ncha̱a máá David, áchí‑i. 43 Yúan‑na te ni̱ ka̱státá'an ña̱yɨvɨ já sɨkɨ́‑yá. 44 Te sava‑i, katɨɨn‑i‑ya̱ kákuni̱‑i. Ko tú ni ɨɨn‑i ní kénda'a‑í‑ya̱. 45 Te policía‑ún, káno'o̱n nuu̱ sutú ñá'nu jíín núu̱ cháa fariseo. Te máá‑ún, ni̱ kaka'a̱n jíín policía: Naja̱ tú ní cháa̱‑de jíín‑ró, áchí. 46 Te ni̱ kaka'a̱n policía‑ún: Tú kutɨ ní ɨɨn cha̱a ká'a̱n nátu̱'un ká'a̱n cha̱a yúan, áchí. 47 Te ni̱ ka'a̱n cha̱a fariseo jíín‑de: Te suni ni̱ xndá'ú‑de róó jíná'an‑ró náún. 48 A ni̱ kandíja ɨɨn cha̱a kuñá'nu xí ɨ́ɨn cha̱a fariseo nuu̱‑dé náún. 49 Aa̱, ña̱yɨvɨ yúkú yá'a ja̱ ná tú kájini̱ kutɨ‑í ley, ná tají‑i, áchí. 50 Te Nicodemo, cha̱a ni̱ kii nuu̱‑yá akuáa‑ún, suni ɨɨn cha̱a fariseo kúu‑de. Te ni̱ ka'a̱n‑de. 51 Na̱ún áchí ley. Kuu naku̱xndíi‑yó sɨkɨ́ ɨ́ɨn cha̱a, te nú tú xna'a̱n‑ga̱ kuni so̱'o‑yó tú'un ká'a̱n‑de, jíín nú tú ndúkú víi‑yo na̱ún tiñu sá'a‑de náún. Achí‑de. 52 Te ni̱ kaka'a̱n: Te róó, suni onde̱ ñuu̱ Galilea va̱i‑ró náún. Nandúkú vá'a te kuni̱‑ro̱ já ondé ñuu̱ Galilea tú kénda kutɨ ní ɨɨn cha̱a jáni tu̱'un Dios. Achí. 53 Te kua̱no'on‑dé ná ve'e ná ve'e‑de.