14
Ja̱ sátu̱'a‑ya̱ vé'e andɨ́vɨ́ kúu yóó
Ma̱ kúñáá ini̱ añú‑ro̱. A kákandíja‑ró Dios, suni ná kándíja‑ró rúu̱. Chi̱ íó kua'a̱ vé'e ini̱ ve̱'e Táa̱‑ri̱. Te nú tú súan íó, a ni̱ kastu̱'ún‑rí nuu̱‑ro̱ núú. Ki'i̱n‑ri̱ ki̱sátu̱'a‑ri̱ ve'e kuxiu̱kú‑ró. Te nú kua'a̱n‑ri̱ sátu̱'a‑ri̱ ve'e kuxiu̱kú‑ró, te nchaa̱‑ri̱ kinastútú‑rí róó ki'o̱n. Náva̱'a nuu̱ kúnchaa̱ máá‑rí‑ún, suni yúan kuxiu̱kú‑ró. Te a kájini̱‑ro̱ ndénu̱ kí'i̱n‑ri̱. Te kájini̱‑ro̱ íchi, áchí‑ya̱. Te ni̱ ka'a̱n Tomás jíín‑yá: Táta̱, tú kájini̱‑ná ndénu̱ kí'i̱n‑ní. Te ndasa kuni̱‑ná ichi núsáá, áchí‑de. Te ni̱ ka'a̱n Jesús jíín‑de: Máá‑rí kúu máá íchi, jíín tú'un ndaa̱, jíín tú'un kuchaku̱. Ma̱ kúu jaa̱ ni ɨɨn‑i nuu̱ Táa̱‑ri̱ te nú túu ruu̱. Te nú ní kájini̱‑ro̱ rúu̱, te suni a ni̱ kajini̱‑ro̱ Táa̱‑ri̱ núú. Te onde̱ vina a kájini̱‑ro̱‑yá, te a ni̱ kande̱'é‑ró núu̱‑yá, áchí‑ya̱. Te ni̱ ka'a̱n Felipe jíín‑yá: Táta̱, stá'a̱n‑ní máá Táa̱‑yo̱ núu̱‑ná, te ná kúva̱'a ini̱‑ná jíná'an‑ná, áchí‑de. Te ni̱ ka'a̱n Jesús jíín‑de: Felipe, kua'a̱ kɨvɨ́ ní kuu jíka‑ri̱ jíín‑ró. Té chá'a̱n‑ga̱ kuni̱‑ro̱ rúu̱ náún. Cha̱a ni̱ jini̱ ruu̱, nuu̱ máá Táa̱‑yo̱ ní jini̱‑de. Naja̱ ká'a̱n‑ro̱: Stá'a̱n‑ní máá Táa̱‑ro̱ núu̱‑ná. 10 Á tú kándíja‑ró já máá‑rí kánchaa̱‑ri̱ jíín máá Táa̱‑yo̱, te máá Táa̱‑yo̱ Dios kánchaa̱‑ya̱ jíín‑rí. Ta̱ká tu̱'un ká'a̱n‑ri̱ jíín‑ró, nasu̱ já kúu ini̱ máá‑rí ká'a̱n‑ri̱. Chi̱ máá Táa̱‑yo̱ kánchaa̱‑ya̱ jíín‑rí, te máá‑yá sá'a tiñu‑ún. 11 Kandíja ruu̱ ja̱ kánchaa̱‑ri̱ jíín máá Táa̱‑yo̱, te máá Táa̱‑yo̱ jíín máá‑rí: Te nú tú súan, te kandíja ruu̱ cuenta máá tíñu sá'a‑ri̱. 12 Ja̱ndáa̱ ká'a̱n‑ri̱ jíín‑ró: Nú ndé cha̱a kándíja ruu̱, tiñu ja̱ sá'a‑ri̱ yá'a suni sá'a‑de. Te ñá'nu‑ga̱ tiñu sá'a máá‑de vásá yá'á, chi̱ no'o̱n‑ri̱ nuu̱ máá Táa̱‑yo̱ Dios. 13 Te ta̱ká na̱ún ja̱ kakán‑ro̱ núu̱ máá Táa̱‑yo̱ jíín sɨ́'vɨ́‑rí, yu̱án sá'a‑ri̱, náva̱'a nduñá'nu máá Táa̱‑yo̱ já sɨkɨ́ máá Sé'e‑ya̱. 14 Te nú na̱ún kakán‑ro̱ jíín sɨ́'vɨ́‑rí, te skíkuu‑ri̱.
Ja̱ ní keyu'u‑yá ja̱ kíi Espíritu Santo
15 Te nú mani̱‑ro̱ jíín‑rí, te kuandatu̱‑ro̱ tíñu tá'ú‑rí nuu̱‑ro̱. 16 Te kaka̱n ta'u̱‑rí nuu̱ máá Táa̱‑yo̱ Dios. Te kua̱'a‑ya̱ ɨngá I'a̱ chindéé chítuu róó jíná'an‑ró, náva̱'a kunchaa̱‑ya̱ jíín‑ró nɨ́ɨ́ káni. 17 Máá Espíritu ndaa̱ kúu I'a̱‑ún. Te ña̱yɨvɨ, ma̱ kúu kuatá'ú‑i‑ya̱, chi̱ tú kánde̱'é‑i nuu̱‑yá ni tú kájini̱‑i‑ya̱. Ko máá‑ró, chi̱ kájini̱‑ro̱‑yá, chi̱ ncháá‑ya̱ jíín‑ró, te ku'un‑ya̱ iní‑ro̱. 18 Ma̱ skéndo̱o ndá'ú‑ri̱ róó, chi̱ nchaa̱‑ri̱ nuu̱‑ro̱ jíná'an‑ró. 19 Ɨɨn tí'lí‑na̱ te ma̱ kuní‑ga̱ ñu̱yɨ́vɨ núu̱‑rí. Ko máá‑ró chi̱ kuni̱‑ro̱ rúu̱, chi̱ chakú‑ri̱. Te ja̱ yúán suni kuchaku̱ máá‑ró. 20 Te kɨvɨ̱‑ún kuni̱‑ro̱ já kánchaa̱‑ri̱ jíín máá Táa̱‑ri̱, te máá‑ró jíín rúu̱, te máá‑rí jíín máá‑ró jíná'an‑ró. 21 Nú ndé cha̱a ñú'un ini̱‑de tiñu ni̱ tá'ú‑rí, te skíkuu‑de, cha̱a‑ún kúu ja̱ maní jíín‑rí. Te nú mani̱‑dé jíín‑rí, suni kumani̱ máá Táa̱‑ri̱ jíín‑de. Te máá‑rí, kumani̱‑rí jíín‑de te stá'a̱n ndiji̱n‑ri̱ máá‑rí nuu̱‑dé, áchí‑ya̱. 22 Te ni̱ ka'a̱n Judas jíín‑yá (ko nasu̱ú Iscariote): Táta̱, naja̱ stá'a̱n ndiji̱n‑ní máá‑ní nuu̱‑ná jíná'an‑ná, te nuu̱ ñáyɨvɨ chi̱ túu, áchí‑de. 23 Te ni̱ ka'a̱n Jesús jíín‑de: Nú ndé cha̱a mani̱‑dé jíín‑rí, te skíkuu‑de tu̱'un ká'a̱n‑ri̱, yúan‑na te kumani̱ máá Táa̱‑ri̱ jíín‑de. Te cha̱koyo‑ri̱ nuu̱‑dé. Te kuxiu̱kú‑rí jíín‑de. 24 Te cha̱a tú mani̱ jíín‑rí, tú skíkuu‑de tu̱'un ká'a̱n‑ri̱. Te tu̱'un ni̱ ka̱jini so̱'o‑ró, nasu̱ tú'un máá‑rí kúu, chi tu̱'un máá Táa̱‑yo̱ I'a̱ ni̱ tájí rúu̱ va̱i‑ri̱ kúu. 25 Tu̱'un yá'a ká'a̱n‑ri̱ jíín‑ró, nini kánchaa̱‑ri̱ jíín‑ró. 26 Ko máá Táa̱‑yo̱ Dios, tájí‑yá máá I'a̱ chindéé chítuu róó kii‑ya̱ jíín sɨ́'vɨ́‑rí. Te máá I'a̱‑ún kúu Espíritu Santo. Máá‑yá, stá'a̱n‑ya̱ táká tu̱'un nuu̱‑ro̱, te xndáku‑ya̱ núu̱‑ro̱ táká tu̱'un ni̱ ka'a̱n‑ri̱ jíín‑ró. 27 Skéndo̱o‑ri̱ tu̱'un ndéé iní jíín‑ró, tu̱'un ndéé iní máá‑rí kua̱'a‑ri̱ nuu̱‑ro̱. Nasu̱ cuenta ñu̱yɨ́vɨ, chi̱ máá‑rí kua̱'a‑ri̱ nuu̱‑ro̱. Ma̱ kúkuí'a̱ ini̱ añú‑ro̱, te ni ma̱ yú'ú‑ro̱. 28 A ni̱ ka̱jini so̱'o‑ró já ní ka'a̱n‑ri̱ jíín‑ró: Ki'i̱n‑ri̱ te nchaa̱‑ri̱ nuu̱‑ro̱, áchí‑ri̱. Nú ni̱ kumani̱‑ro̱ jíín‑rí, te kusɨɨ̱ ndíja ini̱‑ro̱ núú, chi ni̱ ka'a̱n‑ri̱ jíín‑ró já nó'o̱n‑ri̱ nuu̱ máá Táa̱‑yo̱ Dios. Chi̱ ñá'nu‑ga̱ kúu máá Táa̱‑yo̱ vásá rúu̱. 29 Vina a ni̱ kastu̱'ún‑rí nuu̱‑ro̱ ondé jíín tiempo, náva̱'a nú a ni̱ kuu, te kandíja‑ró jíná'an‑ró. 30 Ma̱ ká'a̱n kua'a̱‑gá‑ri̱ jíín‑ró, chi va̱i ja̱ kúñá'nu ini̱ ñu̱yɨ́vɨ yá'a. Te tú ndújíín jíín‑rí. 31 Ko va̱i máá, náva̱'a kuni̱ ñu̱yɨ́vɨ ja̱ maní‑rí jíín máá Táa̱‑yo̱ Dios, te nátu̱'un ni̱ tá'ú máá Táa̱‑yo̱ Dios tiñu nuu̱‑rí, suni súan sá'a‑ri̱. Ndukuiñi̱ ná chó'o̱.