15
Máá yó'o uva ndija
Máá‑rí kúu máá yó'o uva ndija. Te máá Táa̱‑ri̱ kúu I'a̱ jítu ja'a̱. Ta̱ká nda'a já ndítɨ̱ɨn ruu̱ te tú já'a nde'e̱, jánchaa̱‑ya̱. Te ta̱ká nda'a já já'a nde'e̱, násándoo‑ya̱ náva̱'a kua̱'a‑ga̱ nde'e̱. Te máá‑ró a ni̱ ka̱ndundoo‑ró jíín tú'un ni̱ ka'a̱n‑ri̱ jíín‑ró. Ná kúxiu̱kú‑ró jíín‑rí, te máá‑rí jíín máá‑ró. Ɨɨn nda'a uva, ma̱ kúu kua̱'a máá ndé'e̱, te nú tú kutɨ̱ɨn jika̱ máá yó'o. Te suni súan róó, te nú tú kuxiu̱kú‑ró jíín‑rí. Máá‑rí kúu yo'o‑ún, te máá‑ró kákuu nda'a‑rí. Cha̱a ja̱ kánchaa̱ jíín‑rí, te máá‑rí jíín máá‑de, cha̱a‑ún já'a kua'a̱ ndé'e̱. Chi̱ nú túu ruu̱, te ma̱ kúu kutɨ sá'a ni ɨɨn‑ró jíná'an‑ró. Cha̱a ja̱ tú kánchaa̱ jíín‑rí, kenda‑de ki'i̱n‑de, sá'a‑ya̱. Te ichi̱ nátu̱'un ɨɨn nda'a sáni, ja̱ nástútú‑i, te taan‑í nuu̱ ñú'u̱n, te kayu̱. Nú káxiu̱kú‑ró jíín‑rí te tu̱'un ká'a̱n‑ri̱ ñú'un ini̱‑ro̱. Yúan‑na te kaka̱n na̱ún kákuni̱‑ro̱, te kua̱'a‑ri̱ nuu̱‑ro̱. Nú kája̱'a‑ró kuá'a̱ ndé'e̱, yúan‑na te nduñá'nu Táa̱‑ri̱ sá'a, te súan kuu‑ró cháa káskuá'a jíín‑rí. Nátu̱'un máá Táa̱‑yo̱ kúndá'ú ini̱‑ya̱ rúu̱, suni súan kúndá'ú ini̱‑ri̱ róó jíná'an‑ró. Núsáá te kukuu‑ga̱‑ro̱ jíín tú'un kúndá'ú ini̱‑ri̱ róó. 10 Nú skíkuu‑ró tíñu ni̱ tá'ú‑rí nuu̱‑ro̱, te nene̱ kundá'ú ini̱‑ri̱ róó. Nátu̱'un máá‑rí ni̱ skíkuu‑ri̱ tiñu ni̱ tá'ú Táa̱‑ri̱ nuu̱‑rí, te nene̱ kúndá'ú ini̱‑ya̱ rúu̱. 11 Tu̱'un yá'a ká'a̱n‑ri̱ jíín‑ró, náva̱'a ná kúkútu‑ro jíín tú'un kúsɨɨ̱ iní máá‑rí. 12 Ya̱'á kúu tiñu tá'ú‑rí: Ja̱ ná kúndá'ú ini̱‑ro̱ tá'an‑ró, nátu̱'un kúndá'ú ini̱‑ri̱ róó jíná'an‑ró. 13 Nú ɨɨn cha̱a kuu̱‑de ja'a̱ amigo‑de, tuká ɨnga̱ modo ja̱ kúndá'ú‑ga̱ ini̱‑i‑de nátu̱'un ni̱ sá'a cha̱a‑ún. 14 Máá‑ró kákuu amigo‑ri̱ nú skíkuu‑ró táká tiñu tá'ú‑rí nuu̱‑ro̱. 15 Tuká skúnání‑rí róó mozo. Chi̱ ɨɨn mozo, tú jiní‑de na̱ún sá'a jito'o̱‑de. Chi̱ sua skúnání‑rí róó amigo‑ri̱, chi̱ a ni̱ kastu̱'ún‑rí nuu̱‑ro̱ táká tu̱'un ni̱ jini so̱'o‑ri̱ onde̱ nuu̱ máá Táa̱‑ri̱. 16 Tú ní káka̱ji‑ró rúu̱. Chi̱ sua ni̱ ka̱ji‑ri̱ róó, te ni̱ jani‑ri̱ róó ja̱ kíngoyo‑ró te kua̱'a‑ró ndé'e̱. Te ma̱ náa ndé'e̱‑ro̱. Te ta̱ká ja̱ kakán‑ro̱ núu̱ máá Táa̱‑yo̱ Dios jíín sɨ́'vɨ́‑rí, kua̱'a‑ya̱ núu̱‑ro̱. 17 Tiñu yá'a tá'ú‑rí nuu̱‑ro̱: Ja̱ ná kúndá'ú ini̱‑ro̱ tá'an‑ró.
Ja̱ káchindiki̱n‑i cha̱a kákandíja
18 Te nú kiti̱ ini̱ ta̱ká ña̱yɨvɨ núu̱‑ro̱ jíná'an‑ró, te ma̱ náa iní‑ro̱ já súni ni̱ kiti̱ ini̱‑i nuu̱ máá‑rí xna'a̱n‑ga̱. 19 Te nú cha̱a ñu̱yɨ́vɨ ní kákuu‑ró, te kumani̱ ñáyɨvɨ jíín róó nátu̱'un jíín tá'an máá‑i núú. Ko nasu̱ cháa ñu̱yɨ́vɨ kákuu‑ró, chi̱ sua ni̱ ka̱ji‑ri̱ róó ini̱ ñu̱yɨ́vɨ. Ja̱ yúán kákiti̱ ini̱ ña̱yɨvɨ núu̱‑ro̱. 20 Ma̱ náa iní‑ro̱ tú'un ni̱ ka'a̱n‑ri̱ jíín‑ró: Ɨɨn mozo, tú kúñá'nu‑ga̱‑de nuu̱ jíto'o̱‑de. Nú ni̱ ka̱chindiki̱n‑i ruu̱ suni súan chindiki̱n‑i róó. Nú ni̱ skíkuu‑i tu̱'un ni̱ ka'a̱n‑ri̱, suni skíkuu‑i tu̱'un ka'a̱n‑ro̱. 21 Ko ta̱ká tiñu yá'a sá'a‑de jíín‑ró ja̱ sɨkɨ́ sɨ́'vɨ́‑rí, chi̱ tú kájini̱‑i I'a̱ ni̱ tájí rúu̱ va̱i‑ri̱. 22 Nú tú ní kíi‑ri̱, ni nú tú ní ká'a̱n‑ri̱ jíín‑i, ma̱ kóo kua̱chi‑i núú. Ko vina ma̱ kúu ka̱ku‑i nuu̱ kuáchi‑i. 23 Ña̱yɨvɨ kájito u'u̱ ruu̱, suni kájito u'u̱‑i máá Táa̱‑ri̱. 24 Nú tú ní sá'a‑ri̱ tiñu nuu̱‑í ja̱ ní ɨɨn cha̱a tú ní sá'a, te ma̱ kóo kua̱chi‑i núú. Ko vina a ni̱ kajini̱‑i tiñu‑ún, te kájito u'u̱‑i ruu̱ jíín máá Táa̱‑ri̱. 25 Ko súan kásá'a‑i náva̱'a skíkuu tu̱'un yóso núu̱ tutú ley máá‑i: Ja̱ tú na̱ kua̱chi‑ri̱, te ni̱ ka̱jito u'u̱‑i ruu̱, áchí. 26 Ko onde̱ nuu̱ máá Táa̱‑yo̱ tájí‑rí máá I'a̱ chindéé chítuu róó. Máá Espíritu ndaa̱ kúu‑ya̱, te onde̱ chi̱i máá Táa̱‑yo̱ Dios kénda‑ya̱. Te nú a ni̱ chaa̱‑ya̱, te kani ndaa̱‑ya̱ tú'un‑ri̱. 27 Te suni máá‑ró kani ndaa̱‑ro̱ tú'un, chi̱ ká'i̱in‑ró jíín‑rí onde̱ kɨvɨ̱ ní kejá'á‑rí.