16
Tu̱'un yá'a ni̱ ka'a̱n‑ri̱ jíín‑ró náva̱'a tú nayu̱'ú‑ro̱. Te ské'ichi̱‑i róó ini̱ ve̱'e sinagoga ki̱ngoyo‑ró. Te jaa̱ hora ja̱ nú ɨɨn cha̱a ka'ni‑dé róó, te kani ini̱‑de ja̱ bueno ni̱ sá'a‑de nuu̱ Dios. Te tiñu yá'a sá'a‑i jíín‑ró, chi̱ tú kájini̱‑i nuu̱ máá Táa̱‑yo̱ Dios, te ni nuu̱ máá‑rí. Ko ni̱ ka'a̱n‑ri̱ tu̱'un yá'a jíín‑ró náva̱'a nú a ni̱ jaa̱ hora, te nuku̱'un ini̱‑ro̱ já súan ni̱ ka'a̱n‑ri̱ jíín‑ró. Te tú ní ká'a̱n‑ri̱ tu̱'un yá'a jíín‑ró ondé kɨvɨ̱ ní kejá'á‑rí, chi̱ jíka‑ri̱ jíín‑ró jíná'an‑ró. Te vina, chi̱ no'o̱n‑ri̱ nuu̱ I'a̱ ni̱ tájí rúu̱ va̱i‑ri̱. Te ni̱ ɨɨn róó, na̱ tú kaka̱ tu̱'ún‑ró rúu̱: Ndénu̱ kí'i̱n‑ní. Te vina a ni̱ kuxíí iní‑ro̱ chi̱ súan ni̱ ka'a̱n‑ri̱ jíín‑ró. Ko ká'a̱n ndaa̱‑ri̱ jíín‑ró: Ja̱ sɨkɨ́ róó kúu ja̱ kánúú kí'i̱n‑ri̱. Chi̱ nú tú ki'i̱n‑ri̱, te I'a̱ chindéé chítuu róó, ma̱ cháa̱‑ya̱ núu̱‑ro̱ jíná'an‑ró. Nú ki'i̱n‑ri̱, te tájí‑rí‑ya̱ kíi‑ya̱ núu̱‑ro̱. Te nú a ni̱ chaa̱‑ya̱ te stá'a̱n‑ya̱ núu̱‑í ja̱ ndíso máá‑i kua̱chi, jíín já kúu tiñu ndaa̱, jíín ndasa náku̱xndíi‑ya̱‑í. Máá kuáchi‑ún kúu ja̱ tú kákandíja‑i ruu̱. 10 Te máá tíñu ndaa̱‑ún kúu ja̱ nó'o̱n‑ri̱ nuu̱ máá Táa̱‑yo̱ Dios, te ma̱ kuní‑ga̱‑ro̱ núu̱‑rí. 11 Te tu̱'un náku̱xndíi‑ún kúu ja̱ á ni̱ jáku̱xndíi‑ya̱ sɨkɨ́ máá já kúñá'nu ini̱ ñu̱yɨ́vɨ yá'a.
Tu̱'un máá Espíritu ndaa̱
12 Ió kua'a̱‑gá tu̱'un ka'a̱n‑ri̱ jíín‑ró, ko ma̱ kánda‑ró jíín vína. 13 Te nú ni̱ chaa̱ máá Espíritu ndaa̱, máá‑yá stá'a̱n‑ya̱ táká tu̱'un ndaa̱ nuu̱‑ro̱. Chi̱ tú ka'a̱n‑ya̱ já kuní máá‑yá, chi̱ ka'a̱n‑ya̱ táká ja̱ jíni so̱'o‑ya̱. Te stá'a̱n‑ya̱ táká tiñu chaa̱. 14 Te nduñá'nu‑ri̱ sá'a‑ya̱, chi̱ ki'in‑ya̱ tú'un xíin máá‑rí, te stá'a̱n‑ya̱ núu̱‑ro̱ jíná'an‑ró. 15 Ta̱ká ja̱ xíin máá Táa̱‑yo̱, suni máá‑rí xíin. Ja̱ yúán ní ka'a̱n‑ri̱ ja̱ kí'in‑ya̱ já xíin máá‑rí te stá'a̱n‑ya̱ núu̱‑ro̱. 16 Ɨɨn tí'lí‑na̱, te ma̱ kuní‑ga̱‑ro̱ núu̱‑rí. Te suni ɨɨn tí'lí‑ga̱, te nakuni̱ tuku‑ró núu̱‑rí, chi̱ no'o̱n‑ri̱ nuu̱ máá Táa̱‑yo̱. Achí‑ya̱. 17 Yúan‑na te sava cha̱a káskuá'a jíín‑yá ni̱ kaka'a̱n‑de jíín tá'an‑de: Na̱ún kúu tu̱'un ni̱ ka'a̱n‑ya̱ jíín‑yó: Ɨɨn tí'lí‑na̱ te ma̱ kuní‑ga̱‑ro̱ núu̱‑rí, te suni ɨɨn tí'lí‑ga̱, te nakuni̱ tuku‑ró núu̱‑rí, chi̱ no'o̱n‑ri̱ nuu̱ Táa̱‑ri̱. 18 Te ni̱ kaka'a̱n‑ga̱‑de: Na̱ún tu̱'un kúu ja̱ ní ka'a̱n‑ya̱ jíín‑yó: Ɨɨn tí'lí‑na̱. Tú kájuku̱'un ini̱‑yo̱ já ká'a̱n‑ya̱. Achí‑de. 19 Te ni̱ jini̱ Jesús ja̱ kaká tu̱'ún‑de‑ya̱ kákuni̱‑de. Te ni̱ ka'a̱n‑ya̱ jíín‑de: Á kájika̱ tu̱'ún tá'an‑ró já ní ka'a̱n‑ri̱ tu̱'un yá'a jíín‑ró: Ɨɨn tí'lí‑na̱, te ma̱ kuní‑ga̱‑ro̱ núu̱‑rí, te suni ɨɨn tí'lí‑ga̱, te nakuni̱ tuku‑ró núu̱‑rí. 20 Ja̱ndáa̱ ká'a̱n‑ri̱ jíín‑ró: Nde'e̱‑ro̱ te ndukuí'a̱ ini̱‑ro̱, ko kusɨɨ̱ iní ña̱yɨvɨ ñúyɨ́vɨ. Te kukuí'a̱ ini̱‑ro̱, ko va̱sa kákukuí'a̱ ini̱‑ro̱, te ndusɨɨ̱ iní‑ro̱. 21 Ɨɨn ñasɨ́'ɨ́, nú já'ncha̱ chi̱i‑ña, te kúkuí'a̱ ini̱‑ña, chi̱ kuaku̱yani skáku‑ña. Te nú a ni̱ skáku‑ña ɨ́ɨn su̱chí lúlí, tuká ná'án‑ña túndó'o ni̱ ta'a̱n‑ña, chi̱ kúsɨɨ̱ iní‑ña já ní kaku ɨɨn cha̱a ini̱ ñu̱yɨ́vɨ. 22 Suni súan máá‑ró, kákukuí'a̱ ndija ini̱‑ro̱ vína. Ko ɨnga̱ kɨvɨ̱ te nakuni̱‑ri̱ nuu̱‑ro̱ te kusɨɨ̱ iní‑ro̱. Te ma̱ ndúkuí'a̱‑ga̱ ini̱‑ro̱ jíná'an‑ró sá'a ni ɨɨn ña̱yɨvɨ. 23 Te kɨvɨ̱‑ún tú na̱ún kaká tu̱'ún‑ró rúu̱. Ja̱ndáa̱ ká'a̱n‑ri̱ jíín‑ró, nú na̱ún kakán‑ro̱ núu̱ máá Táa̱‑yo̱ jíín sɨ́'vɨ́‑rí, te kua̱'a‑ya̱ núu̱‑ro̱. 24 Onde̱ vina te tú na̱ún ní kájika̱n kutɨ‑ro jíín sɨ́'vɨ́‑rí. Kaka̱n, te ni'i̱n‑ro̱, náva̱'a kusɨɨ̱ vá'a ini̱‑ro̱. 25 Tu̱'un yá'a ká'a̱n yátá‑rí jíín‑ró. Ko ɨɨn kɨvɨ̱ te ma̱ ká'a̱n yátá‑gá‑ri̱ jíín‑ró, chi̱ sua kastu̱'ún kájí‑rí ta̱ká tu̱'un máá Táa̱‑yo̱ Dios. 26 Te kɨvɨ̱‑ún, kaka̱n‑ro̱ jíín sɨ́'vɨ́‑rí. Te tú ká'a̱n‑ri̱ jíín‑ró já kakán ta'u̱‑rí nuu̱ máá Táa̱‑yo̱ já sɨkɨ́ róó. 27 Chi̱ máá Táa̱‑yo̱, kúndá'ú ini̱‑ya̱ róó. Chi̱ máá‑ró ni̱ ka̱kumani̱‑ro̱ jíín‑rí, te ni̱ ka̱kandíja‑ró já ondé nuu̱ Dios va̱i‑ri̱. 28 Ni̱ kenda‑ri̱ onde̱ nuu̱ máá Táa̱‑yo̱, te ni̱ chaa̱‑ri̱ ini̱ ñu̱yɨ́vɨ. Vina te kenda tuku‑ri̱ ini̱ ñu̱yɨ́vɨ te no'o̱n‑ri̱ nuu̱ máá Táa̱‑yo̱ Dios. Achí‑ya̱. 29 Te ni̱ kaka'a̱n cha̱a káskuá'a jíín‑yá: Vina te ká'a̱n kájí‑ní. Tú ká'a̱n‑ní ni ɨɨn tu̱'un yátá. 30 Vina te kájuku̱'un ini̱‑ná ja̱ jiní‑ní ta̱ká tu̱'un, te tú jínu ñú'ún‑ní ja̱ kaká tu̱'ún‑i níí. Ja̱ yúán kákandíja‑ná ja̱ ní kenda ndija‑ní onde̱ nuu̱ Dios va̱i‑ní. Achí‑de jíín‑yá. 31 Te ni̱ ka'a̱n Jesús jíín‑de: Vina te kákandíja‑ró náún. 32 Kuni so̱'o‑ró, chi va̱i ɨɨn hora, te a ni̱ chaa̱, ja̱ kuichá nu̱u‑ró kíngoyo‑ró vé'e‑ró. Te skéndo̱o‑ró rúu̱ máá ɨ́ɨn‑ri̱. Ko ma̱ kúnchaa̱ máá ɨ́ɨn‑ri̱, chi̱ máá Táa̱‑yo̱ Dios kánchaa̱‑ya̱ jíín‑rí. 33 Tu̱'un yá'a ká'a̱n‑ri̱ jíín‑ró náva̱'a koo ndéé iní‑ro̱ sá'a‑ri̱. Ini̱ ñu̱yɨ́vɨ, chi̱ koto‑ró túndó'o. Ko kava téyíí‑ró, chi̱ a ni̱ kundéé‑rí jíín ñúyɨ́vɨ, áchí‑ya̱.