17
Tu̱'un ni̱ jika̱n ta'u̱ Jesús ja'a̱ yóó
Tu̱'un yá'a ni̱ ka'a̱n Jesús. Te ni̱ ndakoto‑ya̱ íchi ándɨ́vɨ́. Te ni̱ ka'a̱n‑ya̱: Táa̱, a ni̱ chaa̱ máá hora. Sáñá'nu‑ní Se̱'e‑ní, náva̱'a suni Se̱'e‑ní sáñá'nu‑i níí. Chi ni̱ ja̱'a‑ní fuerza nuu̱ máá Sé'e sɨkɨ̱ táká cha̱a, náva̱'a nuu̱ táká cha̱a ni̱ ja̱'a‑ní nuu̱‑í, kua̱'a‑i ja̱ kúchaku̱‑de nɨ́ɨ́ káni. Te tu̱'un kuchaku̱ nɨ́ɨ́ káni kúu ja̱ ná kuní‑de níí ja̱ máá ɨ́ɨn ndija‑ni Dios kúu‑ní onde̱ jíín Jesucristo I'a̱ ni̱ tájí‑ní va̱i. Máá‑ná, ni̱ sáñá'nu‑ná níí ini̱ ñu̱yɨ́vɨ. A ni̱ síjínu‑ná tiñu ni̱ tá'ú‑ní nuu̱‑ná. Te vina Táa̱, sáñá'nu‑ní náá, ná kuní jíín núu̱ máá‑ní, nátu̱'un ni̱ kuñá'nu‑ná jíín‑ní onde̱ ná té jungo̱o‑ga̱ ñu̱yɨ́vɨ. Ni̱ stá'a̱n ndiji̱n‑ná níí jíín sɨ́'vɨ́‑ní nuu̱ táká cha̱a ni̱ ja̱'a‑ní nuu̱‑ná ini̱ ñu̱yɨ́vɨ. Máá‑ní ni̱ xíin‑dé núú. Te ni̱ ja̱'a‑ní‑de nuu̱‑ná. Te ni̱ ka̱skíkuu‑de tu̱'un‑ní. Vina te a kájini̱‑de ja̱ ondé nuu̱ máá‑ní va̱i ta̱ká tu̱'un ni̱ ja̱'a‑ní nuu̱‑ná. Chi tu̱'un ni̱ ja̱'a‑ní nuu̱‑ná, ni̱ ja̱'a‑ná nuu̱ máá‑de jíná'an‑de. Te ni̱ ka̱jatá'ú‑de tu̱'un‑ún. Te a ni̱ kajini̱ ndaa̱‑de ja̱ ní kenda‑ná onde̱ nuu̱‑ní. Te ni̱ ka̱kandíja‑de ja̱ ní tájí‑ní náá va̱i‑ná. Te jikán ta'u̱‑ná ja'a̱ máá‑de. Tú jikán ta'u̱‑ná ja'a̱ ñúyɨ́vɨ, chi̱ sua jikán ta'u̱‑ná ja'a̱ cháa ni̱ ja̱'a‑ní nuu̱‑ná, chi̱ máá‑ní xíin‑dé. 10 Te ta̱ká ndatíñu‑ná kúu ndatíñu máá‑ní. Te ta̱ká ndatíñu máá‑ní kúu ndatíñu máá‑ná. Te ni̱ nduñá'nu‑ná ni̱ sá'a ndatíñu‑ún. 11 Te tuká kánchaa̱‑ná ini̱ ñu̱yɨ́vɨ. Ko máá‑de chi̱ káxiu̱kú‑de ini̱ ñu̱yɨ́vɨ, te máá‑ná nájaa̱‑ná nuu̱‑ní. Táa̱, máá‑ní kúu I'a̱ ndoo, te jíín sɨ́'vɨ́‑ní koto‑ní ta̱ká cha̱a ni̱ ja̱'a‑ní nuu̱‑ná, náva̱'a ɨɨn‑ni ná kúu‑de nátu̱'un kákuu máá‑yó. 12 Ná ni̱ kanchaa̱‑ná jíín‑de ini̱ ñu̱yɨ́vɨ, te ni̱ ndi̱to‑ná‑de jíín sɨ́'vɨ́‑ní ja̱ ní ja̱'a‑ní nuu̱‑ná. Ni̱ ndi̱to‑ná‑de te tú ní náa ní ɨɨn‑de, chi̱ máá‑ni se̱'e kui'na̱ ní naa, náva̱'a skíkuu tutu̱ ii̱. 13 Te vina najaa̱‑ná nuu̱‑ní. Te ká'a̱n‑ná tu̱'un yá'a ini̱ ñu̱yɨ́vɨ náva̱'a ná kúsɨɨ̱ vá'a ini̱‑de jíín tú'un kúsɨɨ̱ iní máá‑ná. 14 Ni̱ kastu̱'ún‑ná tu̱'un‑ní nuu̱‑dé. Te ni̱ kakiti̱ ini̱ ña̱yɨvɨ núu̱‑dé, chi̱ nasu̱ sé'e ñu̱yɨ́vɨ kákuu‑de nátu̱'un máá‑ná nasu̱ sé'e ñu̱yɨ́vɨ kúu‑ná. 15 Na̱ tú jikán ta'u̱‑ná ja̱ cháxio‑ní‑de ini̱ ñu̱yɨ́vɨ, chi̱ sua koto‑ní‑de nuu̱ kíni nuu̱ kuí'a̱. 16 Nasu̱ tá'an ñu̱yɨ́vɨ kákuu‑de. Nátu̱'un máá‑ná nasu̱ tá'an ñu̱yɨ́vɨ kúu‑ná. 17 Nasándoo‑ní‑de jíín tú'un ndaa̱. Tu̱'un máá‑ní kúu máá tú'un ndaa̱. 18 Nátu̱'un ni̱ tájí‑ní náá va̱i‑ná ini̱ ñu̱yɨ́vɨ, suni súan tájí‑ná‑de ki'i̱n‑de ini̱ ñu̱yɨ́vɨ. 19 Te ja̱ sɨkɨ́ máá‑de kúu ja̱ sándoo‑ná máá‑ná, náva̱'a koo ndoo máá‑de jíín tú'un ndaa̱. 20 Tú jikán ta'u̱‑ná ja'a̱ máá ɨ́ɨn cha̱a yá'a jíná'an‑de, chi̱ suni ja'a̱ táká ña̱yɨvɨ já ná kándíja‑i náá sá'a tu̱'un kani‑de jíná'an‑de. 21 Náva̱'a ta̱ká‑i ná kúu‑i ɨɨn‑ni, nátu̱'un kánchaa̱‑ní jíín‑ná, Táa̱, te máá‑ná jíín máá‑ní. Te suni súan ná kúu‑i ɨɨn‑ni jíín‑yó kuní‑ná, náva̱'a ná kándíja ñu̱yɨ́vɨ já máá‑ní ni̱ tájí‑ní náá va̱i‑ná. 22 A ni̱ sáñá'nu‑ná máá‑de nátu̱'un ni̱ sáñá'nu‑ní náá, náva̱'a ɨɨn‑ni ná kúu‑de nátu̱'un ɨɨn‑ni kákuu‑yó. 23 Te nátu̱'un máá‑ná jíín máá‑de, te máá‑ní jíín máá‑ná, suni súan kuní‑ná ja̱ ná síyíja‑ní‑de náva̱'a ɨɨn‑ni ná kúu‑de, te náva̱'a kuni̱ ña̱yɨvɨ já ní tájí‑ní náá va̱i‑ná, jíín já kúndá'ú ini̱‑ní‑de nátu̱'un kúndá'ú ini̱‑ní náá. 24 Táa̱, ta̱ká cha̱a ni̱ ja̱'a‑ní nuu̱‑ná‑ún, kuní‑ná ja̱ núu̱ kúnchaa̱ máá‑ná suni yúan ná kúxiu̱kú máá‑de jíín‑ná, náva̱'a ná kuní‑de ndasa ndúñá'nu‑ná sá'a‑ní. Chi̱ kúndá'ú ini̱‑ní náá onde̱ ná té jukuiñi̱‑ga̱ ñu̱yɨ́vɨ. 25 Táa̱, máá‑ní kúu I'a̱ ndaa̱, ko tú kájini̱ ta̱ká ña̱yɨvɨ núu̱‑ní. Ko máá‑ná chi̱ jiní‑ná nuu̱‑ní. Te cha̱a yá'a, kájini̱‑de ja̱ ní tájí‑ní náá va̱i‑ná. 26 Te máá‑ná, a ni̱ stá'a̱n‑ná níí jíín sɨ́'vɨ́‑ní nuu̱‑dé. Te stá'a̱n‑ga̱‑ná nuu̱‑dé, náva̱'a ná kúndá'ú ini̱‑de tá'an‑de nátu̱'un kúndá'ú ini̱‑ní náá, te suni náva̱'a kunchaa̱‑ná jíín‑de.