19
Yúan‑na te Pilato, ni̱ ki'in‑de Jesús. Te ni̱ xndó'o‑de‑ya̱. Te soldado, ni̱ ka̱tɨɨn‑de ɨɨn corona iñu. Te ni̱ kachu'un‑de xini̱‑yá. Te ni̱ ka̱chu'un‑de‑ya̱ ɨ́ɨn sa'ma kuá'á tíndí'í. Te ni̱ ka̱kandita‑de nuu̱‑yá. Te ni̱ kaka'a̱n‑de jíín‑yá: Rey judío, ta̱á ndii, áchí‑de. Te kája̱'a‑de ji̱kí núu̱‑yá. Yúan‑na te ni̱ kenda Pilato ɨnga̱ jínu. Te ni̱ ka'a̱n‑de jíín ñáyɨvɨ: Yá'a nde̱'é‑ró va̱i‑ri̱ jíín‑de yata̱ vé'e, náva̱'a ná kuní‑ro̱ já tú ni ɨɨn kua̱chi ní'i̱n‑rí sɨkɨ̱‑dé, áchí‑de. Te ni̱ kenda Jesús yata̱ vé'e, ñú'un‑ya̱ corona iñu jíín sá'ma kuá'á tíndí'í. Te ni̱ ka'a̱n Pilato jíín‑i: Yá'a nde̱'é‑ró cháa yá'a, áchí‑de. Te sutu̱ ñá'nu jíín cháa kájatíñu, ni̱ kajini̱‑de nuu̱‑yá. Te ni̱ kaka'a̱n jaa‑de: Kata kaa‑ní‑de jika̱ cruz, ná kúu̱‑de, áchí‑de. Te ni̱ ka'a̱n Pilato jíín‑de: Katɨɨn máá‑ró‑de te ka'ni‑ro‑dé, chi̱ ruu̱, tú ní'i̱n‑rí ni ɨɨn kua̱chi sɨkɨ̱‑dé, áchí‑de. Te ni̱ kaka'a̱n judío: Máá‑ná káñava̱'a‑ná ley. Te sɨkɨ̱ ley‑ún kuu̱‑de, chi̱ áchí‑de ja̱ Sé'e Dios kúu‑de, áchí. Te ja̱ ní jini so̱'o Pilato tu̱'un yá'a, te ví'í‑gá yú'ú‑de. Te ni̱ ndɨ̱vɨ tuku‑de ɨnga̱ jínu ini̱ ve̱'e palacio. Te ni̱ jika̱ tu̱'ún‑de Jesús: Ndé onde̱ va̱i‑ró, áchí‑de. Ko Jesús, tú ní ká'a̱n kutɨ‑yá jíín‑de. 10 Yúan‑na te ni̱ ka'a̱n Pilato jíín‑yá: Tú ka'a̱n‑ro̱ jíín‑rí náún. Á tú jiní‑ro̱ já ndíso‑ri̱ tiñu ja̱ ká'ni‑rí róó jika̱ cruz, te suni ndíso‑ri̱ tiñu ja̱ sía̱‑ri̱ róó ki'i̱n‑ro̱. Achí‑de. 11 Te ni̱ ka'a̱n Jesús: Nú tú ní kíi tu̱'un onde̱ andɨ́vɨ́, te ma̱ kúu ndonda‑ró sɨkɨ́‑rí. Ja̱ yúán cháa ni̱ nakua̱'a ruu̱ nuu̱‑ro̱, kua̱chi xaa̱n‑gá ndíso‑de. Achí‑ya̱. 12 Te onde̱ hora yúan ndúkú ndéé Pilato sía̱‑de‑ya̱. Ko ña̱yɨvɨ judío, ni̱ kaka'a̱n jaa‑i: Nú sía̱‑ní cha̱a yá'a, te nasu̱ amigo César kúu‑ní. Chi̱ nú ɨɨn cha̱a sá'a‑de ja̱ máá‑de kúu rey, cha̱a‑ún ká'a̱n‑de sɨkɨ̱ César. Achí‑i. 13 Te Pilato, ja̱ ní jini so̱'o‑de tu̱'un yá'a, ni̱ kiñi'in‑de Jesús yata̱ vé'e. Te ni̱ jungo̱o‑de ini̱ ve̱'e tíñu nuu̱ nání pavimento. (Te nuu̱ yú'u hebreo nání Gabata.) 14 Te máá kɨvɨ́ sátu̱'a ja̱ kóo viko Pascua kúu, nátu̱'un ka̱'iñu̱. Te ni̱ ka'a̱n‑de jíín ñáyɨvɨ judío: Yá'a nde̱'é‑ró núu̱ rey máá‑ró jíná'an‑ró, áchí‑de. 15 Te ni̱ kaka'a̱n jaa‑i: Ándale, chaxio‑ní‑de, te ka'ni‑ní‑de jika̱ cruz, áchí‑i. Te ni̱ ka'a̱n Pilato jíín‑i: Ja̱ ká'ni‑rí rey máá‑ró náún, áchí‑de. Te ni̱ kaka'a̱n sutu̱ ñá'nu: Tuká ɨnga̱ rey káñava̱'a‑ná, chi̱ máá‑ni César, áchí. 16 Yúan‑na te ni̱ nakua̱'a‑de‑ya̱ núu̱‑í ja̱ ná kúu̱‑ya̱ jiká cruz. Te ni̱ ka̱katɨɨn‑i Jesús, te kua'a̱n‑i jíín‑yá.
Ja̱ ní ka̱jata kaa‑de‑ya̱
17 Te máá‑yá, ndíso‑ya̱ cruz‑ya̱. Te ni̱ kenda‑ya̱ yúan, kua'a̱n‑ya̱ ɨ́ɨn nuu̱ nání yíkɨ xiní. Te nuu̱ yú'u hebreo nání Gólgota. 18 Yúan ni̱ ka̱jata kaa‑i‑ya̱ jiká cruz. Te suni ni̱ ka̱jata kaa‑i uu̱ cha̱a jíín‑yá, ɨɨn ɨɨn‑de lado xiin‑yá. Te máá Jesús ni̱ ndi̱ta kaa‑ya̱ má'ñú. 19 Te suni ni̱ chaa Pilato ɨɨn tutu̱. Te ni̱ chitɨ̱ɨn‑de xini̱ cruz. Te súan ni̱ ka'a̱n: Jesús ñuu̱ Nazaret, Rey ña̱yɨvɨ judío, áchí. 20 Te kua'a̱ ñáyɨvɨ judío, ni̱ ka̱ka'u‑i tu̱'un yá'a. Chi̱ nuu̱ ní ndi̱ta kaa Jesús, máá yáni yuñúu̱ kúu. Te yóso tú'un‑ún jíín yú'u hebreo, jíín yú'u griego, jíín yú'u latín. 21 Te sutu̱ ñá'nu judío, ni̱ kaka'a̱n‑de jíín Pilato: Ma̱ cháa‑ní: Rey ña̱yɨvɨ judío. Chi̱ sua chaa‑ní ja̱ ní ka'a̱n‑de: Rey kúu‑ri̱ nuu̱ ñáyɨvɨ judío, achi̱‑ní, áchí‑de. 22 Te ni̱ ka'a̱n Pilato: Ma̱ násama‑ri̱ ja̱ á ni̱ chaa‑ri̱, áchí‑de. 23 Te soldado, nuu̱ ní ka̱jata kaa‑de Jesús jika̱ cruz, te ni̱ ka̱ki'in‑de sa'ma‑yá. Te ni̱ ka̱ndátá‑de kuu̱n pedazo, ɨɨn ɨɨn kuu soldado‑ún. Te suni ni̱ ka̱ki'in‑de tɨka̱chí‑yá. Ko tɨka̱chí‑ún tú ní kíku, chi̱ ni̱ kunu nɨ́ɨ́ ondé xini̱ te onde̱ nuu̱ já'a̱. 24 Te ni̱ kaka'a̱n máá‑de: Ma̱ ndátá‑yó, chi̱ ná sá'a‑yó ɨ́ɨn apuesto sɨkɨ̱. Te ná ndéó ndé ɨɨn‑yó ní'i̱n, áchí‑de. Súan ni̱ ka̱sá'a soldado, náva̱'a skíkuu tu̱'un ká'a̱n tutu̱ ii̱: Ni̱ kaja'ncha̱ sava‑de sa'ma‑ná, ni̱ ka̱kuu máá‑de. Te sɨkɨ̱ tɨ́ka̱chí‑ná ni̱ ka̱sá'a‑de apuesto. Achí. 25 Te xiin cruz Jesús ká'i̱in náa̱‑ya̱, jíín kú'u̱‑ña María, ñasɨ́'ɨ́ Cleofas, jíín María ñuu̱ Magdala. 26 Te ni̱ jini̱ Jesús nuu̱ náa̱‑ya̱ jíín núu̱ cháa skuá'a ja̱ maní‑yá jíín‑de. Te kándii̱ yani‑de. Te ni̱ ka'a̱n‑ya̱ jíín náa̱‑ya̱: Náa̱, jia̱n ndé'é‑ní kándii̱ se̱'e‑ní, áchí‑ya̱. 27 Yúan‑na te ni̱ ka'a̱n‑ya̱ jíín cháa skuá'a‑ún: Jia̱n ndé'é‑ró kándii̱ náa̱‑ro̱, áchí‑ya̱. Te onde̱ sáá‑ni ni̱ kana‑de‑ña kuá'a̱n‑ña jíín‑de ve'e‑de. 28 Yu̱án‑na te ni̱ jini̱ Jesús ja̱ á ni̱ ji̱nu ta̱ká tiñu. Te ni̱ ka'a̱n‑ya̱: Jichí‑ri̱ nducha, áchí‑ya̱. Súan ni̱ ka'a̱n‑ya̱ náva̱'a skíkuu tu̱'un ká'a̱n tutu̱ ii̱. 29 Te yúan ni̱ i̱o ɨɨn tɨndo'o̱ ñú'un chítú vinagre. Te ni̱ chindaji‑de kachi̱ núu̱ vinagre‑ún. Te ni̱ chaa‑de xini̱ ɨ́ɨn yunu. Te ni̱ ka̱chaa‑de yu'u‑yá. 30 Te Jesús ni̱ ji'i‑ya̱ vinagre‑ún. Te ni̱ ka'a̱n‑ya̱: A ni̱ ji̱nu, áchí‑ya̱. Te ni̱ ka̱í‑ni xini̱‑yá. Te ni̱ ji'i̱‑ni‑ya̱. 31 Te kɨvɨ̱ sátu̱'a kúu, te cha̱a judío, tú kákuni̱‑de ja̱ kuíta koyo ndɨ̱yi‑ún jika̱ cruz kɨvɨ̱ ndéta̱tú. Chi̱ va̱i kɨvɨ̱ ndéta̱tú, te ɨɨn kɨvɨ̱ kánúú xáa̱n kúu. Te ni̱ kajika̱n‑de nuu̱ Pilato ja̱ ná tá'nu̱ sɨ̱'ɨn‑i, te ná kúxio‑i jika̱ cruz. 32 Te ni̱ cha̱koyo soldado. Te ni̱ kaja'nu̱‑de sɨ̱'ɨn cha̱a ɨɨn, te suni súan ɨnga̱ cha̱a ja̱ ndíta kaa jíín‑yá. 33 Ko nuu̱ ní cha̱koyo‑de nuu̱ Jesús, ni̱ kajini̱‑de ja̱ á ni̱ ji'i̱‑ya̱. Te tú ní kája'nu̱‑de sɨ̱'ɨn‑ya̱. 34 Ko ɨɨn soldado, ni̱ kaa̱n‑de xiin‑yá jíín punta machete, te ni̱ kenda‑ni nɨñi̱ jíín ndúcha. 35 Te ɨɨn cha̱a ni̱ jini̱‑ún, jáni‑de tu̱'un. Te tu̱'un ká'a̱n‑de‑ún, íó ndaa̱. Te máá‑de, suni jiní‑de ja̱ tú'un ndaa̱ ká'a̱n‑de, náva̱'a kandíja tuku máá‑ró jíná'an‑ró sá'a‑de. 36 Chi̱ súan ni̱ kuu, náva̱'a skíkuu tu̱'un ká'a̱n tutu̱ ii̱: Ma̱ ká'nu̱‑ro̱ ní ɨɨn yikɨ‑yá, áchí. 37 Te suni ɨnga̱ tu̱'un ká'a̱n tutu̱ ii̱: Nde̱'é‑de nuu̱ I'a̱ ni̱ kakaa̱n‑de, áchí.
Ja̱ ní ka̱chiyu̱ji‑de‑ya̱
38 Yu̱án‑na, te íó ɨɨn cha̱a nání José ñuu̱ Arimatea, cha̱a‑ún skuá'a sa̱'í‑de jíín Jesús, chi̱ yú'ú‑de ña̱yɨvɨ judío. Te ni̱ ka'a̱n nda̱'ú‑de jíín Pilato nú kuu kuanchaa̱‑de yikɨ kúñu Jesús. Te Pilato ni̱ jatu̱'un. Yúan‑na te ni̱ jaa̱‑de. Te ni̱ xnúu‑de yikɨ kúñu Jesús. 39 Te Nicodemo, cha̱a ni̱ ja'a̱n nuu̱ Jesús akuáa‑ún núú, suni ni̱ jaa̱‑de ndíso‑de su̱sia ua̱ jíín jí'o áloe, nátu̱'un kuu̱n arroba. 40 Te ni̱ ka̱ki'in‑de yikɨ kúñu Jesús. Te ni̱ ka̱chisúkun‑dé jíín sá'ma kuítá jíín jí'o, nátu̱'un kásá'a máá ñáyɨvɨ judío ja̱ káchiyu̱ji‑i añú. 41 Te nuu̱ ní ji'i̱‑ya̱ jiká cruz, yúan ni̱ i̱o ɨɨn jardín. Te nuu̱ jardín íó ɨɨn ve'e añú jáá núu̱ té yu̱ji‑ga̱ ni ɨɨn añú. 42 Yúan ni̱ ka̱chindee‑de Jesús, chi̱ ve'e añú‑ún kánchaa̱ yani. Te a yani kejá'á kɨvɨ́ sátu̱'a judío ja̱ kóo viko Pascua.