20
Ja̱ ní nachaku̱‑ya̱
Te ja̱ñá'a̱n kɨvɨ̱ ɨ́ɨn semana‑ún, ni̱ jaa̱ María ñuu̱ Magdala ve'e añú‑ún ja̱ íñaa‑gá. Te ni̱ jini̱‑ña já ní kuxio yuu̱ já ndí'u̱ yuvé'e añú‑ún. Yúan‑na te ni̱ jinu‑ña ní jaa̱‑ña núu̱ Simón Pedro jíín núu̱ ɨngá cha̱a skuá'a‑ún ja̱ ní kumani̱ Jesús jíín. Te ni̱ ka'a̱n‑ña jíín‑de: Ni̱ ka̱tava‑dé Jito'o̱‑yo̱ iní ve̱'e añú. Te tú kájini̱‑yo̱ ndénu̱ ní ja̱chindee‑de‑ya̱, áchí‑ña. Te ni̱ kenda Pedro jíín ɨngá cha̱a skuá'a‑ún, te ni̱ ja̱koyo‑de ve'e añú. Te ni̱ ka̱jinu ta̱í ndendúú‑de. Ko ɨnga̱ cha̱a skuá'a‑ún, ni̱ jinu yachi̱‑ga̱‑de vásá Pedro. Te xna'a̱n‑ga̱‑de ni̱ jaa̱ ve'e añú. Te ni̱ jito nuu‑de. Te ni̱ jini̱‑de sa'ma kuítá kánda̱a máá‑na̱ ini̱ kava. Ko tú ní kɨ́vɨ‑de. Te ni̱ jaa̱ tuku Simón Pedro ja̱ ndikín‑de kua'a̱n‑de. Te ni̱ kɨ̱vɨ‑de ini̱ ve̱'e añú‑ún. Te ni̱ jini̱‑de sa'ma kuítá‑ún kánda̱a máá‑na̱. Te pañito ni̱ yi̱súkun xiní Jesús, tú kátúu jíín sá'ma kuítá‑ún chi ni̱ naka̱ita'nu̱ te kátúu sɨ́ɨn. Yúan‑na te suni ɨnga̱ cha̱a skuá'a‑ún, cha̱a ni̱ jaa̱ xna'a̱n‑ga̱ ve'e añú, ni̱ kɨ̱vɨ‑de. Te ni̱ jini̱‑de. Te ni̱ kandíja‑de. Chi̱ té chá'a̱n‑ga̱ juku̱'un ini̱‑de tu̱'un ka'a̱n tutu̱ ii̱, ja̱ jínu ñú'ún náchaku̱‑ya̱ nú a ni̱ ji'i̱‑ya̱. 10 Te cha̱a káskuá'a‑ún, ni̱ kano'o̱n‑de nuu̱ tá'an‑de.
Ja̱ ní nakuni̱ María Magdalena nuu̱‑yá
11 Ko María, kándii̱‑ña ndé'e̱‑ña yatá vé'e añú‑ún. Te nini ndé'e̱‑ña, te ni̱ jito nuu‑ña ní nde̱'é‑ña iní ve̱'e añú. 12 Te ni̱ jini̱‑ña já káxiu̱kú úu̱ ndajá'a̱ ándɨ́vɨ́, káñu̱'un‑ya̱ sá'ma kuíjín, ɨɨn‑ya̱ íchi xiní, te ɨnga̱‑ya̱ íchi núu̱ já'a̱ núu̱ ní ka̱túu yíkɨ kúñu Jesús. 13 Te ni̱ kaka'a̱n‑ya̱ jíín‑ña: Nána̱, naja̱ ndé'e̱‑ní. Te ni̱ ka'a̱n‑ña jíín‑yá: Ni̱ ka̱janchaa̱‑de Jito'o̱‑ná, te tú jiní‑ná ndénu̱ ní jancha̱ka‑de‑ya̱, áchí‑ña. 14 Te súan ni̱ ka'a̱n‑ña, te ni̱ xíó kóto‑ña. Te ni̱ jini̱‑ña núu̱ Jesús kándii̱‑ya̱ yúan. Ko tú ní nákuni̱‑ña já Jesús kúu‑ya̱. 15 Te ni̱ ka'a̱n Jesús jíín‑ña: Súchi̱, naja̱ ndé'e̱‑ro̱. Ndéja̱ nándúkú‑ró, áchí‑ya̱. Te máá‑ña, jáni ini̱‑ña já cháa ndíto nuu̱ itú kúu‑ya̱. Te ni̱ ka'a̱n‑ña jíín‑yá: Táta̱, te nú máá‑ní ni̱ chaxio‑ní‑ya̱, te kastu̱'ún‑ní ndé ni̱ chindee‑ní‑ya̱, te ná kína̱ki̱'in‑ná‑ya̱, áchí‑ña. 16 Te ni̱ ka'a̱n Jesús jíín‑ña: María, áchí‑ya̱. Te ni̱ naxíó kóto‑ña. Te ni̱ ka'a̱n‑ña jíín‑yá: Raboni, áchí‑ña, ja̱ kuní ka'a̱n, Maestro. 17 Te ni̱ ka'a̱n Jesús jíín‑ña: Ma̱ ké'é‑ró rúu̱, chi̱ té ndaa‑ga̱‑ri̱ nuu̱ máá Táa̱‑yo̱ Dios. Kuá'án nuu̱ ñaní‑ri̱, te kachi̱‑ro̱ núu̱‑dé ja̱ ndáa‑ri̱ no'o̱n‑ri̱ nuu̱ máá Táa̱‑ri̱, máá Táa̱ máá‑ró, te nuu̱ Dios máá‑rí, Dios máá‑ró, áchí‑ya̱. 18 Te kua'a̱n María ñuu̱ Magdala, ni̱ kastu̱'ún‑ña núu̱ cháa káskuá'a‑ún ja̱ ní jini̱‑ña núu̱ Jíto'o̱‑yo̱ jíín já ní ka'a̱n‑ya̱ tú'un yá'a jíín‑ña.
Ja̱ ní nakuni̱ cha̱a káskuá'a nuu̱‑yá
19 Te ni̱ ini máá kɨvɨ́ ɨ́ɨn semana‑ún, te ká'i̱in tútú cháa káskuá'a‑ún ini̱ ɨɨn ve'e. Te ndí'u̱ yuxé'é chi̱ káyu̱'ú‑de kájito‑de ña̱yɨvɨ judío. Te ni̱ chaa̱ Jesús ni̱ jukuiñi̱‑ya̱ má'ñú‑de, te ni̱ ka'a̱n‑ya̱ jíín‑de: Ma̱ kúkuí'a̱ ini̱‑ro̱ jíná'an‑ró, áchí‑ya̱. 20 Te súan ni̱ ka'a̱n‑ya̱. Te ni̱ stá'a̱n‑ya̱ ndá'a‑yá jíín xíin‑yá. Te cha̱a káskuá'a‑ún, ni̱ ka̱kusɨɨ̱ iní‑de ja̱ ní kajini̱‑de nuu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱. 21 Yúan‑na te ni̱ ka'a̱n tuku Jesús: Ma̱ kúkuí'a̱ ini̱‑ro̱. Nátu̱'un ni̱ tájí máá Táa̱‑yo̱ Dios ruu̱ va̱i‑ri̱, suni súan tájí‑rí róó ki̱ngoyo‑ró. Achí‑ya̱. 22 Tu̱'un yá'a ni̱ ka'a̱n‑ya̱, te ni̱ tɨvɨ̱ tachi̱‑yá nuu̱‑dé jíná'an‑de. Te ni̱ ka'a̱n‑ya̱ jíín‑de: Ki'in Espíritu Santo jíná'an‑ró. 23 Nú sá'a‑ró túká'nu ini̱ nuu̱ kuáchi ɨɨn ña̱yɨvɨ, te koo tu̱ká'nu ini̱ nuu̱ kuáchi‑i. Te nú kendo̱o kua̱chi sɨkɨ̱ ɨ́ɨn ña̱yɨvɨ sá'a‑ró, te kendo̱o. Achí‑ya̱. 24 Ko Tomás ja̱ nání‑de Dídimo, ɨɨn tá'an ja̱ uxí uu̱‑ún kúu‑de, tú kánchaa̱‑de jíín cháa‑ún jíná'an‑de, ná ni̱ chaa̱ Jesús. 25 Te sava‑ga̱ cha̱a káskuá'a, ni̱ kaka'a̱n‑de jíín Tomás: Ni̱ kajini̱‑ri̱ nuu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱, áchí‑de. Te ni̱ ka'a̱n Tomás: Nú tú kuni̱‑ri̱ nuu̱ ní tuji̱ ndá'a‑yá ni̱ sá'a ndu̱yu ka̱a, te nú tú chindee‑ri̱ xini̱ ndá'a‑rí nuu̱ ní i̱ndee ndu̱yu ka̱a, te nú tú chindee‑ri̱ nda'a‑rí xiin‑yá, te ma̱ kándíja kutɨ‑rí, áchí‑de. 26 Te ni̱ kuu ɨɨn semana. Te ɨnga̱ jínu ká'i̱in tútú cháa káskuá'a‑ún ini̱ ve̱'e. Te kándee Tomás jíín‑de. Te ni̱ chaa̱ tuku Jesús va̱sa ndí'u̱ yuxé'é. Te ni̱ jukuiñi̱‑ya̱ má'ñú‑de. Te ni̱ ka'a̱n‑ya̱: Ma̱ kúkuí'a̱ ini̱‑ro̱ jíná'an‑ró. 27 Te ni̱ ka'a̱n‑ni‑ya̱ jíín Tomás: Chindee xini̱ ndá'a‑ro yá'a, te kuni̱‑ro̱ ndá'a‑rí. Te skáa̱ nda'a‑ro, te chindee‑ró xíin‑rí. Te ma̱ káni sɨ̱kɨ́ ini̱‑ro̱, chi̱ sua ná kándíja‑ró. Achí‑ya̱. 28 Yúan‑na te ni̱ ka'a̱n Tomás jíín‑yá: Ai̱ Táta̱, Jito'o̱ máá‑ná, te Dios máá‑ná kúu‑ní, áchí‑de. 29 Te ni̱ ka'a̱n Jesús jíín‑de: Ni̱ jini̱‑ro̱ rúu̱, Tomás, te yu̱án ní kandíja‑ró: Xáán ndatu̱ ña̱yɨvɨ já kákandíja va̱sa tú ní kájini̱‑i nuu̱‑rí, áchí‑ya̱. 30 Te suni ni̱ sá'a Jesús kua'a̱‑gá tuni̱ nuu̱ cháa káskuá'a jíín‑yá, ja̱ tú yóso núu̱ tutú yá'a. 31 Ko tuni̱ yá'a yóso náva̱'a kandíja‑ró já Jesús kúu Cristo máá Sé'e Dios. Chi̱ nú kandíja‑ró‑yá, te kuchaku̱‑ro̱ nɨ́ɨ́ káni jíín sɨ́'vɨ́‑yá.