21
Ja̱ ní nastá'a̱n‑ya̱ máá‑yá ini̱ ñuu̱ Galilea
Te kukuéé‑ga̱ te Jesús, ni̱ nastá'a̱n ndiji̱n tuku‑ya̱ máá‑yá nuu̱ cháa káskuá'a jíín‑yá ja̱ káxiu̱kú‑de nuu̱ mar Tiberias. Te modo yá'a ni̱ stá'a̱n ndiji̱n‑ya̱ máá‑yá. Ká'i̱in tútú Simón Pedro, jíín Tomás, ja̱ nání Dídimo, jíín Natanael, cha̱a ñuu̱ Caná ndañúu̱ Galilea, jíín táká se̱'e Zebedeo, jíín úu̱‑ga̱ cha̱a káskuá'a jíín‑yá. Te ni̱ ka'a̱n Simón jíín‑de: Ná kítɨ̱ɨn‑ri̱ ti̱yáká, áchí‑de. Te ni̱ kaka'a̱n‑de jíín‑de. Suni ná kíngoyo‑ri̱ jíín‑ró, áchí‑de. Te kua̱ngoyo‑de, te ni̱ kɨ̱vɨ koyo‑de ɨɨn barco. Ko tú ní kátɨɨn kutɨ‑dé‑tɨ̱ ákuáa‑ún. Te ja̱ kuáku̱ndiji̱n, te ni̱ jukuiñi̱ Jesús yu'u mar. Ko cha̱a káskuá'a‑ún, tú ní kánakuni̱‑de ja̱ Jesús kúu‑ya̱. Yúan‑na te ni̱ ka'a̱n Jesús jíín‑de: Súchi̱, á káñava̱'a‑ró ɨ́ɨn ti̱yáká kée‑rí, áchí‑ya̱. Te ni̱ kaka'a̱n‑de jíín‑yá: Tú kutɨ, áchí‑de. Te ni̱ ka'a̱n‑ya̱ jíín‑de: Skuíta ka'nu ñunu‑ro íchi lado vá'a barco, te ni'i̱n‑ro̱‑tɨ́, áchí‑ya̱. Yúan‑na te ni̱ ka̱skuíta ka'nu‑de ñunu. Te tuká ní kúu kutɨ nátava‑dé ñunu, ja̱ kuá'a̱ xáa̱n cháká ní ni'i̱n‑dé. Yúan‑na te cha̱a skuá'a ja̱ maní Jesús jíín, ni̱ ka'a̱n‑de jíín Pedro: Máá Jíto'o̱‑yo̱ kúu, áchí‑de. Te ja̱ ní jini so̱'o‑de ja̱ máá Jíto'o‑yo̱ kúu, te ni̱ nachu'un‑de sa'ma‑dé, chi̱ víchí lɨ́ɨ‑dé núú. Te ni̱ ndava‑ni‑de kua'a̱n‑de nuu̱ mar. Te sava‑ga̱ cha̱a káskuá'a‑ún, va̱i koyo‑de jíín barco jíín ñúnu ñú'un chítú tíyáká. Chi̱ tú jíká ká'i̱in‑de jíín ñú'un íchí, chi̱ yani nátu̱'un uu̱ ciento yɨ́kɨ́. Te ja̱ ní ka̱nuu‑de nuu̱ ñú'un, te ni̱ kajini̱‑de ja̱ nduxiá tɨkua̱ñu'u̱n. Te íxndée ɨɨn cháká núu̱ ñú'u̱n‑ún, jíín stáa̱. 10 Te ni̱ ka'a̱n Jesús jíín‑de jíná'an‑de: Kuáki̱'in ti̱yáká já ní ka̱tɨɨn‑ró vína ná kíi, áchí‑ya̱. 11 Te ni̱ kɨ̱vɨ Simón Pedro ini̱ barco. Te ni̱ stáa‑de ñunu cháká ní chaa̱‑de jíín yú'u mar. Te ñú'un chítú cháká ná'nu, ɨɨn ciento uu̱ xiko uxi̱ uni̱. Te va̱sa súan kua'a̱‑tɨ́ ni̱ ñu̱'un, ko tú ní té'nde̱ ñunu‑ún. 12 Te ni̱ ka'a̱n Jesús jíín‑de: Ña'a̱n jíná'an‑ró te kasi̱ ini̱‑ro̱, áchí‑ya̱. Te ni ɨɨn cha̱a káskuá'a‑ún, tú ní chúndéé iní‑de ja̱ kaká tu̱'ún‑de‑ya̱: Róó, ndé cha̱a kúu‑ró. Chi̱ a kájini̱‑de ja̱ máá Jíto'o̱‑yo̱ kúu‑ya̱. 13 Te ni̱ chaa̱ Jesús. Te ni̱ ki'in‑ya̱ stáa̱‑ún. Te ni̱ ja̱'a‑ya̱ núu̱‑dé. Te suni súan ni̱ ja̱'a‑ya̱ tíyáká‑ún nuu̱‑dé. 14 Ya̱'á ní kuu vuelta uni̱ ja̱ ní nastá'a̱n ndiji̱n Jesús máá‑yá nuu̱ cháa káskuá'a jíín‑yá, ja̱ á ni̱ nachaku̱‑ya̱ já ní ji'i̱‑ya̱. 15 Te nuu̱ ní ndɨ'ɨ ni̱ kajasi̱ ini̱‑de, te ni̱ ka'a̱n Jesús jíín Simón Pedro: Simón, se̱'e Jonás, kúndá'ú‑ga̱ ini̱‑ro̱ rúu̱ vásá yá'á xí túu, áchí‑ya̱. Te ni̱ ka'a̱n‑de jíín‑yá: Jaa̱n, Táta̱, máá‑ní jiní ja̱ maní‑ná jíín‑ní, áchí‑de. Te ni̱ ka'a̱n‑ya̱ jíín‑de: Skée‑ro lélú‑rí núsáá, áchí‑ya̱. 16 Te ni̱ ka'a̱n tuku‑ya̱ vuelta uu̱ jíín‑de: Simón, se̱'e Jonás, kúndá'ú ini̱‑ro̱ rúu̱ náún, áchí‑ya̱. Te ni̱ ka'a̱n‑de jíín‑yá: Jaa̱n Táta̱, máá‑ní jiní ja̱ maní‑ná jíín‑ní, áchí‑de. Te ni̱ ka'a̱n‑ya̱ jíín‑de: Skée‑ro rɨ́ɨ̱‑ri̱ núsáá, áchí‑ya̱. 17 Te ni̱ ka'a̱n tuku‑ya̱ vuelta uni̱ jíín‑de: Simón, se̱'e Jonás, mani̱‑ro̱ jíín‑rí náún, áchí‑ya̱. Te ni̱ kuxíí iní Pedro ja̱ vuelta uni̱ ni̱ ka'a̱n‑ya̱ jíín‑de: Mani̱‑ro̱ jíín‑rí náún. Te ni̱ ka'a̱n‑de jíín‑yá: Táta̱, máá‑ní jiní ta̱ká tu̱'un. Máá‑ní jiní ja̱ maní‑ná jíín‑ní, áchí‑de. Te ni̱ ka'a̱n‑ya̱: Skée‑ro rɨ́ɨ̱‑ri̱ núsáá. 18 Ja̱ndáa̱ ká'a̱n‑ri̱ jíín‑ró, ja̱ ondé ná súchí‑ró núú, te ni̱ naku'ni̱ máá‑ró chíi‑ró. Te ni̱ jika‑ró ndénu̱ ní kuu ini̱‑ro̱. Ko nú ná yíi‑ró, te skáa‑ro̱ ndá'a‑ro. Te ɨnga̱ cha̱a, nachi'i‑de chi̱i‑ró, te kunchaka‑de róó ki'i̱n‑ro̱ jíín‑de va̱sa tú kuní‑ro̱. Achí‑ya̱ jíín‑de. 19 Tu̱'un yá'a ni̱ ka'a̱n‑ya̱ náva̱'a ná júku̱'un ini̱‑de ndé modo kuu̱‑de ja̱ ndúñá'nu Dios sá'a‑de. Yúan‑na te ni̱ ka'a̱n‑ya̱: Kundiki̱n ruu̱ ná kí'o̱n, áchí‑ya̱ jíín‑de. 20 Te ni̱ xíó kóto Pedro. Te ni̱ jini̱‑de cha̱a skuá'a ja̱ maní Jesús jíín, ja̱ ndikín‑de va̱i‑de, cha̱a ni̱ ndituu jika̱ Jesús ná ni̱ ka̱kuxíni‑ya̱, ja̱ ní jika̱ tu̱'ún‑de‑ya̱: Táta̱, ndé cha̱a kúu ja̱ nástúu níí. 21 Te ni̱ jini̱ Pedro nuu̱ cháa‑ún. Te ni̱ ka'a̱n‑de jíín Jesús: Táta̱, te cha̱a yá'a, na̱ún sá'a‑de, áchí‑de. 22 Te ni̱ ka'a̱n Jesús jíín‑de: Nú kuní‑ri̱ ja̱ kéndo̱o‑de onde̱ kɨvɨ̱ ncháa̱‑ri̱, naun jítú iní‑ro̱. Kundiki̱n ruu̱ ná kí'o̱n. Achí‑ya̱. 23 Te ni̱ jicha̱ tu̱'un yá'a nuu̱ táká ñani̱‑yo̱, ja̱ cháa skuá'a‑ún ma̱ kúu̱‑de. Ko tú ní ká'a̱n Jesús ja̱ má kúu̱‑de, chi̱ sua ni̱ ka'a̱n‑ya̱: Nú kuní‑ri̱ ja̱ kéndo̱o‑de onde̱ kɨvɨ̱ ncháa̱‑ri̱, te naun jítú iní‑ro̱. 24 Cha̱a ni̱ skuá'a‑ún kúu cha̱a yá'a, te jáni ndaa̱‑de tu̱'un ta̱ká tiñu yá'a. Te suni ni̱ chaa‑de ta̱ká tu̱'un yá'a. Te kájini̱‑yo̱ já tú'un jáni‑de ká'a̱n ndaa̱. 25 Suni íó kua'a̱ xáa̱n‑gá tiñu ni̱ sá'a Jesús. Te nú chaa‑yó ná ɨɨn ná ɨɨn, te ma̱ kánda nɨ́ɨ́ ñúyɨ́vɨ já kú'un tutu̱ koso tú'un‑ún núú, jáni ini̱‑ri̱. Amén.