2
Viko tánda'a ñúu̱ Caná
Te kɨvɨ̱ uní ni̱ kuu ɨɨn viko tánda'a iní ñuu̱ Caná ndañúu̱ Galilea. Te yúan kánchaa̱ náa̱ Jesús. Te suni ni̱ ka̱kana‑i xini̱ Jesús jíín cháa káskuá'a jíín‑yá, ni̱ kaja'a̱n‑ya̱ víko‑ún. Te a ni̱ ndɨ'ɨ vino. Te náa̱ Jesús ni̱ ka'a̱n‑ña jíín‑yá: Tú kutɨ‑gá vino káñava̱'a‑i, áchí‑ña. Te ni̱ ka'a̱n Jesús jíín‑ña: Nána̱, naja̱ stétuu‑ní‑ná, chi̱ té jaa̱‑ga̱ hora‑ná, áchí‑ya̱. Te ni̱ ka'a̱n náa̱‑ya̱ jíín súchí kájatíñu‑ún: Sá'a ndéja̱ ká'a̱n‑ya̱ jíín‑ró. Achí‑ña. Te yúan íó iñu̱ tinaja yuu̱. Te kuu ku'un uu̱ xí uní kɨ̱yi ja̱ ɨ́ɨn ɨɨn. Chi cha̱a judío, súan ndoo ini̱‑de. Te ni̱ ka'a̱n Jesús jíín‑i: Skútú‑ró tinaja yá'a nducha. Te ni̱ ka̱skútú‑i onde̱ yu'u. Te ni̱ ka'a̱n‑ya̱ jíín‑i: Vina te tava‑ro te kincha̱ka‑ró núu̱ mayordomo, áchí‑ya̱. Te ni̱ kaja̱ncha̱ka‑i nuu̱‑dé. Te mayordomo, ni̱ jito nchaa̱‑de nducha já ní nduu vino, te tú ní jiní‑de ndénu̱ ní kii. Ko mozo ni̱ ka̱tava ndúcha‑ún a kájini̱‑i. Yúan‑na te ni̱ kana‑de xini̱ máá yíi. 10 Te ni̱ ka'a̱n‑de jíín: Ta̱ká cha̱a kája̱'a‑de vino va̱'a xna'a̱n‑ga̱ te nú a ni̱ ka̱ji'i vatu̱ máá‑i, yúan‑na te já'a‑de ja̱ tú íó va̱'a. Ko máá‑ró ni̱ chiva̱'a‑ró vino va̱'a yá'a onde̱ vina. 11 Ya̱'á kúu tuni̱ xnáñúú ní sá'a Jesús ini̱ ñuu̱ Caná ndañúu̱ Galilea. Te ni̱ kajini̱‑i ja̱ lúu ñá'nu‑ya̱. Te cha̱a káskuá'a jíín‑yá, ni̱ ka̱kandíja‑de‑ya̱. 12 Te ni̱ kuu yu̱án. Te máá‑yá jíín náa̱‑ya̱ jíín ñaní‑ya̱ jíín cháa káskuá'a jíín‑yá, ni̱ ka̱nuu‑ya̱ ñúu̱ Capernaum. Te ni̱ kaxiu̱kú‑yá yúan yaku̱‑ni kɨvɨ̱.
Ja̱ ní sándoo‑ya̱ vé'e ii̱
13 Te ni̱ kuyani viko Pascua ña̱yɨvɨ judío. Te ni̱ kaa Jesús kua'a̱n‑ya̱ ñúu̱ Jerusalén. 14 Te ni̱ jini̱‑ya̱ ñáyɨvɨ káxi̱kó xndɨkɨ̱ jíín rɨ́ɨ̱ jíín paloma, jíín ñáyɨvɨ káxndáji xu̱'ún, káxiu̱kú‑i ini̱ ve̱'e ii̱. 15 Te ni̱ sá'a‑ya̱ ɨ́ɨn cuarta ñii. Te ni̱ skúnu‑ya̱ táká‑i ini̱ ve̱'e ii̱ onde̱ jíín rɨ́ɨ̱ jíín xndɨkɨ̱‑í. Te ni̱ jacha̱‑ya̱ xú'ún ñáyɨvɨ káxndáji. Te ni̱ skuíó káni‑ya̱ táká mesa‑i. 16 Te ni̱ ka'a̱n‑ya̱ jíín ñáyɨvɨ káxi̱kó paloma: Chaxio kɨtɨ yá'a. Ve'e Táa̱‑ri̱, ma̱ násá'a‑ró núyá'u. Achí‑ya̱. 17 Yúan‑na te cha̱a káskuá'a jíín‑yá, ni̱ ka̱nuku̱'un ini̱‑de tu̱'un yóso núu̱ tutú: Ná kuítú xáa̱n iní‑ri̱ ve'e‑ró, onde kui̱tá‑ri̱ jíín, áchí. 18 Te ni̱ kaka'a̱n cha̱a judío: Na̱ tuni̱ stá'a̱n‑ro̱ núu̱‑rí ja̱ ní sá'a‑ró súan, áchí‑de jíín‑yá. 19 Te ni̱ ka'a̱n Jesús: Stúncháa̱‑ro̱ vé'e ii̱ yá'a, te nuu̱ uní‑ni kɨvɨ̱ te ndukani‑ri̱, áchí‑ya̱. 20 Yúan‑na te ni̱ kaka'a̱n cha̱a judío: Nuu̱ úu̱ xiko iñu̱ kuia̱ te ni̱ ji̱nu ve'e ii̱ yá'a. Te róó nuu̱ uní‑ni kɨvɨ̱ te ndukani‑ró náún. Achí‑de. 21 Ko máá‑yá, chi̱ kuní ka'a̱n‑ya̱ já yíkɨ kúñu‑ya̱ kúu nátu̱'un ve'e ii̱. 22 Ja̱ yúán, nuu̱ ní nachaku̱‑ya̱ já ní ji'i̱‑ya̱, te cha̱a káskuá'a jíín‑yá, ni̱ kanu̱ku̱'un ini̱‑de ja̱ ní ka'a̱n‑ya̱ tú'un yá'a. Te ni̱ ka̱kandíja‑de tutu̱ ii̱ jíín tú'un ni̱ ka'a̱n Jesús. 23 Te máá kɨvɨ́ víko Pascua kánchaa̱‑ya̱ ñúu̱ Jerusalén. Te kua'a̱ ñáyɨvɨ ní ka̱kandíja‑i‑ya̱, chi ni̱ kajini̱‑i ta̱ká tuni̱ ni̱ sá'a‑ya̱. 24 Ko Jesús, tú ní játú'ún‑yá‑i, chi̱ a jiní‑ya̱ táká‑i. 25 Te tú ní jínu ñú'ún‑yá ja̱ ká'a̱n ni ɨɨn cha̱a tu̱'un ña̱yɨvɨ jíín‑yá, chi̱ a jiní‑ya̱ ndasa káa ini̱‑i jíná'an‑i.