3
Tu̱'un Nicodemo
Te ni̱ i̱o ɨɨn tá'an cha̱a fariseo nání‑de Nicodemo. Te kúñá'nu‑de nuu̱ ñáyɨvɨ judío. Cha̱a yá'a ni̱ chaa̱‑de nuu̱ Jesús ɨɨn akuáa. Te ni̱ ka'a̱n‑de jíín‑yá: Maestro, a kájini̱‑ná ja̱ ɨ́ɨn maestro kúu‑ní te va̱i‑ní onde̱ nuu̱ Dios, chi̱ nú tú chindéé chítuu Dios ɨɨn cha̱a, te ma̱ kúu sá'a‑de ta̱ká tuni̱ ja̱ sá'a máá‑ní núú, áchí‑de. Te ni̱ ka'a̱n Jesús: Ja̱ndáa̱ ká'a̱n‑ri̱ jíín‑ró ja̱ nú tú nakaku jáá ɨ́ɨn cha̱a, te ma̱ kúu kuni̱‑de ñuu̱ nuu̱ tá'ú Dios tiñu, áchí‑ya̱ jíín‑de. Te ni̱ ka'a̱n Nicodemo jíín‑yá: Ndasa kuu nakaku ɨɨn cha̱a nú a ni̱ yii‑de. Á kuu ndɨ̱vɨ‑de chi̱i náa̱‑de te nakaku tuku‑de, áchí‑de. Te ni̱ ka'a̱n tuku Jesús: Ja̱ndáa̱ ká'a̱n‑ri̱ jíín‑ró, nú tú kaku ɨɨn cha̱a jíín ndúcha jíín Espíritu, te ma̱ kúu kɨ̱vɨ‑de ini̱ ñuu̱ nuu̱ tá'ú Dios tiñu. Ja̱ ní kaku cuenta ku̱ñu, ku̱ñu kúu. Te ja̱ ní kaku cuenta Espíritu, se̱'e Espíritu kúu. Ma̱ nánaa iní‑ro̱ tú'un ká'a̱n‑ri̱ jíín‑ró: Jínu ñú'ún já nákaku jáá‑ró. Kée tachi̱ ndénu̱ kuní máá, te jíni so̱'o‑ró já káyu, ko tú jiní‑ro̱ ndénu̱ vái ni ndénu̱ kí'i̱n. Súan kúu ta̱ká ña̱yɨvɨ já káku cuenta Espíritu, áchí‑ya̱. Te ni̱ ka'a̱n Nicodemo: Ndasa kuu yu̱án núsáá, áchí‑de jíín‑yá. 10 Te ni̱ ka'a̱n Jesús: Máá‑ró kúu ɨɨn maestro Israel te tú júku̱'un ini̱‑ro̱ jíín tú'un yá'a náún. 11 Ja̱ndáa̱ ká'a̱n‑ri̱ jíín‑ró: Ká'a̱n‑ri̱ tu̱'un ja̱ júku̱'un ini̱‑ri̱. Te jáni ndaa̱‑ri̱ tu̱'un tiñu ni̱ jini̱‑ri̱. Ko tú játú'ún‑ró tú'un ndaa̱ ká'a̱n‑ri̱. 12 A ni̱ ka'a̱n‑ri̱ tu̱'un ñu̱yɨ́vɨ jíín‑ró te tú kándíja‑ró. Ndasa kandíja‑ró nú ka'a̱n‑ri̱ tu̱'un andɨ́vɨ́ jíín‑ró núsáá. 13 Máá Sé'e cha̱a kánchaa̱‑ya̱ ándɨ́vɨ́. Te ni̱ kuun‑ya̱ íchi ándɨ́vɨ́. Te máá ɨ́ɨn‑ni‑ya̱ ní ndaa‑ya̱ ándɨ́vɨ́, tuká ɨnga̱ cha̱a ní sá'a. 14 Chi̱ nátu̱'un ni̱ jata kaa Moisés koo̱ núu̱ ñú'un té'é, jínu ñú'ún já súni súan kuita kaa máá Sé'e cha̱a. 15 Náva̱'a ma̱ náa táká ña̱yɨvɨ kákandíja‑i‑ya̱, chi̱ sua kuchaku̱‑i nɨ́ɨ́ káni, áchí‑ya̱ jíín‑de. 16 Chi̱ Dios, xaa̱n ní kundá'ú ini̱‑ya̱ ñáyɨvɨ ñúyɨ́vɨ. Ja̱ yúán ní tájí‑yá Se̱'e‑ya̱ ní kii‑i, va̱sa máá tú'ún‑ni‑i ni̱ i̱o, náva̱'a ma̱ náa táká ña̱yɨvɨ kákandíja‑i‑ya̱, chi̱ sua kuchaku̱‑i nɨ́ɨ́ káni. 17 Chi̱ tú ní tájí Dios Se̱'e‑ya̱ núu̱ ñúyɨ́vɨ já tá'nu̱ ndatu̱ ña̱yɨvɨ, chi̱ sua ja̱ ná káku ña̱yɨvɨ sá'a‑ya̱. 18 Nú kandíja ɨɨn ña̱yɨvɨ núu̱‑yá, te ma̱ tá'nu̱ ndatu̱‑i. Ko ña̱yɨvɨ tú kándíja, ta'nu̱ ndatu̱ ná'ín‑i, kua̱chi ja̱ tú kándíja‑i nuu̱ máá ɨ́ɨn‑ni Se̱'e Dios. 19 A ni̱ chaa̱ máá luz ini̱ ñu̱yɨ́vɨ. Ko ña̱yɨvɨ‑ún, ni̱ ka̱kumani̱‑gá‑i jíín ñúñáa vásá jíín luz, chi̱ tiñu kásá'a‑i kákuu tiñu ñáá. Ja̱ yúán te ta'nu̱ ndatu̱ ná'ín‑i. 20 Chi ta̱ká ña̱yɨvɨ já sá'a tiñu ñáá, jíto u'u̱‑i nuu̱ íó luz. Te tú kíi‑i nuu̱ íó luz, náva̱'a tú ndenda ndiji̱n tiñu sá'a‑i. 21 Ko ña̱yɨvɨ já sátiñu ndaa̱, va̱i‑i nuu̱ íó luz, náva̱'a kenda ndiji̱n ja̱ jíín Dios ni̱ sá'a‑i tiñu máá‑i.
Tu̱'un ndaa̱ ni̱ ka'a̱n Juan
22 Yo̱án‑na te Jesús jíín cháa káskuá'a jíín‑yá, kája'a̱n‑ya̱ ñúu̱ Judea. Te yúan ni̱ kanchaa̱‑ya̱ jíín‑de. Te ni̱ skuánducha‑yá. 23 Te suni ni̱ skuánducha Juan ini̱ ñuu̱ Enón yani ñuu̱ Salim, chi ni̱ i̱o kua'a̱ ndúcha yúan. Te ni̱ kikoyo ña̱yɨvɨ núu̱‑dé, te ni̱ skuánducha‑dé‑i. 24 Chi̱ té kɨ̱vɨ‑ga̱ Juan veka̱a. 25 Te cha̱a káskuá'a jíín Juan, ni̱ ka̱státá'an‑de jíín cháa judío sɨkɨ̱ modo ndoo ini̱. 26 Te ni̱ cha̱koyo‑de nuu̱ Juan. Te ni̱ kaka'a̱n‑de: Maestro, cha̱a ni̱ kanchaa̱ jíín‑ní ɨnga̱ lado yu̱cha Jordán ja̱ ní ka'a̱n ndaa̱‑ní tu̱'un‑de, vina te skuánducha máá‑de, te ndivii ñáyɨvɨ kája'a̱n‑i nuu̱‑dé, áchí. 27 Te ni̱ ka'a̱n Juan: Ni ɨɨn cha̱a ma̱ ní'i̱n kútɨ‑dé ni ɨɨn modo, te nú tú kii onde̱ andɨ́vɨ́. 28 Máá‑ró ni̱ kajini̱ ndaa̱‑ro̱ já ní ka'a̱n‑ri̱: Nasu̱ rúu̱ kúu Cristo, chi̱ sua ni̱ tájí‑yá ruu̱ yóxnúú‑rí nuu̱‑yá va̱i‑ri̱. 29 Cha̱a ncháka ñasɨ́'ɨ́ kúu yii. Te amigo yii‑ún ká'i̱in xiin‑dé te kájini so̱'o tu̱'un ká'a̱n‑de. Te kákusɨɨ̱ xáa̱n iní‑i, nú a ni̱ ka̱jini so̱'o‑i ká'a̱n yii‑ún. Súan kúu ja̱ kúsɨɨ̱ xáa̱n iní‑ri̱ vina. 30 Jínu ñú'ún já ndúñá'nu‑ga̱ máá‑yá te ndúsúchí‑ga̱ máá‑rí, áchí Juan. 31 I'a̱ va̱i onde̱ nuu̱ súkún, ñá'nu‑ga̱ kúu‑ya̱ vásá táká‑i. Te cha̱a ni̱ kaku ini̱ ñu̱yɨ́vɨ yá'a, se̱'e ñu̱yɨ́vɨ kúu‑de. Te tu̱'un ñu̱yɨ́vɨ ká'a̱n‑de. I'a̱ va̱i ichi ándɨ́vɨ́, ñá'nu‑ga̱ kúu‑ya̱ vásá táká cha̱a. 32 Te jáni ndaa̱‑ya̱ tú'un ja̱ ní jini̱‑ya̱ jíín já ní jini so̱'o‑ya̱. Ko ni ɨɨn ña̱yɨvɨ tú játá'ú‑i tu̱'un ká'a̱n‑ya̱. 33 Ko ña̱yɨvɨ játá'ú tú'un ndaa̱ ká'a̱n‑ya̱, suni máá‑i ká'a̱n‑ndaa̱‑i ja̱ íó ndaa̱ tu̱'un ká'a̱n Dios. 34 Chi̱ I'a̱ ni̱ tájí Dios va̱i, tu̱'un Dios ká'a̱n‑ya̱. Chi̱ Dios, tú kuí'a̱‑ni já'a‑ya̱ Espíritu‑ya̱. 35 Máá Táa̱, kúndá'ú ini̱‑ya̱ Sé'e‑ya̱, te ni̱ ja̱'a‑ya̱ táká ndatíñu nda'a Sé'e‑ya̱. 36 Ña̱yɨvɨ já kándíja nuu̱ máá Sé'e‑ya̱, kuchaku̱‑i nɨ́ɨ́ káni. Te ña̱yɨvɨ já tú kándíja nuu̱ Sé'e‑ya̱, ma̱ kúchaku̱‑i chi̱ sua ví'í‑gá kiti̱ ini̱ Dios nuu̱‑í.