LA EPISTOLA DEL APOSTOL SAN PABLO A LOS FILIPENSES
YA'A KUU CARTA JA NI CHAA SAN PABLO APOSTOL NUU ÑAYƗVƗ ÑUU FILIPOS
1
Máá‑rí kákuu Pablo jíín Timoteo, mozo Jesucristo, te káchaa‑ri̱ tutu̱ yá'a nuu̱ táká ña̱yɨvɨ ndóo kákandíja nuu̱ Cristo Jesús, ja̱ káxiu̱kú‑i ini̱ ñuu̱ Filipos, jíín núu̱ cháa ja̱ kándi̱to‑de‑i, jíín núu̱ cháa kájatíñu nuu̱‑í. Tu̱'un luu íó ini̱, jíín tú'un kuaká'nu ini̱, ja̱ kíi nuu̱ máá Táa̱‑yo̱ Dios jíín núu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo, ná kóo jíín‑ró jíná'an‑ró.
Ja̱ ní nakuatá'ú Pablo nuu̱ Dios
Nákuatá'ú‑rí nuu̱ Dios máá‑rí ndɨta'a̱n jínu ja̱ núku̱'un ini̱‑ri̱ róó jíná'an‑ró. Nú jikán ta'u̱‑rí, te nene̱ kúsɨɨ̱ iní‑ri̱ jikán ta'u̱‑rí ja'a̱ róó jíná'an‑ró. Chi ni̱ chindéé tá'an‑ró jíín‑rí skáka‑yó tú'un va̱'a onde̱ kɨvɨ̱ xnáñúú, te onde̱ vina. Te jáni ndija ini̱‑ri̱ ja̱ síjínu ná'ín‑yá tiñu va̱'a ja̱ ní skéjá'á‑yá jíín‑ró, te súan kukuu‑ga̱‑ya̱ jíín ondé kɨvɨ̱ ndíi Jesucristo. Te suni íó va̱'a ja̱ súan nákani ini̱‑ri̱ ja̱ kúu ta̱ká róó, chi̱ ñú'un ini̱ añú‑ri̱ ja̱ kúu róó, chi ni̱ kani'i̱n táká‑ni yóó tu̱'un luu íó ini̱‑ya̱, te káchindéé tá'an‑ró jíín‑rí kɨvɨ̱ kándee‑ri̱ veka̱a jíín já káka'a̱n‑yo̱ já'a̱ tú'un va̱'a jíín já káxndeá‑ga̱‑yo̱. Chi̱ Dios kúu testigo‑ri̱ ja̱ jiní‑ya̱ ná ku̱'a kúu ini̱‑ri̱ ja̱ kúu ta̱ká róó, jíín já maní‑rí jíín‑ró, nátu̱'un mani̱ Jesucristo jíín‑ró. Te jikán ta'u̱‑rí ya̱'á. Kuní‑ri̱ ja̱ ná kúndá'ú‑ga̱ ini̱‑ro̱ tá'an‑ró, te ná skuá'a‑ga̱‑ro̱ júku̱'un‑ga̱ ini̱‑ro̱ tú'un‑ya̱, te nde̱'é‑ró ndéja̱ íó va̱'a, 10 náva̱'a kuu kuatú'ún‑ró máá já vá'a, te suni náva̱'a ná kóo kájí iní‑ro̱, te tú naku̱xndíi‑ya̱ sɨkɨ́‑ro̱ kɨvɨ́ ndíi Cristo, 11 te suni náva̱'a ná kúkútu‑ro jíín tíñu ndaa̱ sá'a Jesucristo. Jia̱n kúu ja̱ nákana jaa‑yó Dios, jíín já ká'a̱n jíñú'ún‑yó jíín‑yá.
Modo ni̱ jika máá tú'un va̱'a
12 Ñáni̱, kuní‑ri̱ ja̱ ná kuní‑ro̱ ná tu̱ndó'o ni̱ ta'a̱n‑ri̱, chi ni̱ jicha̱‑ga̱ tu̱'un va̱'a ni̱ sá'a. 13 Te ta̱ká ña̱yɨvɨ ká'i̱o ini̱ palacio, jíín sáva‑ga̱‑i, ni̱ ka̱jini tu̱'un‑i ruu̱ ndasa kándee‑ri̱ veka̱a ja̱ sɨkɨ́ Cristo. 14 Te kua̱chi ja̱ nú'ni̱‑ri̱ kándee‑ri̱ veka̱a, yu̱án ní ka̱yija ini̱ sava ñani̱‑yo̱ já káchiñú'ún‑de máá Jíto'o̱‑yo̱. Te ni̱ ka̱chundéé téyíí‑gá ini̱‑de kájani‑de tu̱'un va̱'a, te tuká káyu̱'ú‑de. 15 Ndaa̱, chi̱ sava ña̱yɨvɨ, kájani‑i tu̱'un Cristo sɨkɨ̱ tú'un kuásún iní, jíín já kástátá'an‑i. Ko sava‑i, suni kájani‑i tu̱'un sɨkɨ̱ já ká'i̱o va̱'a ini̱‑i. 16 Te sava‑i kájani‑i tu̱'un Cristo ja̱ skuikín‑ni‑i tɨxɨ̱n, te tú ndija‑i, chi̱ kákuni̱‑i ja̱ xndeá‑ga̱‑i tu̱ndó'o veka̱a sɨkɨ̱‑rí. 17 Ko sava‑i kájani‑i tu̱'un va̱'a chi̱ kúndá'ú ini̱‑i ruu̱, te a kájini̱‑i ja̱ ndúkú íchi‑rí ka'a̱n‑ri̱ ja'a̱ tú'un va̱'a. 18 Tú na̱ún sá'a núsáá, chi ta̱ká‑ni modo jichá tu̱'un Cristo, va̱sa káka'a̱n sɨ́kɨ́‑i, xí ká'a̱n ndaa̱‑i. Te ya̱'á kúu ja̱ kúsɨɨ̱ iní‑ri̱ sá'a, te ni̱ ma̱ ndɨ́'ɨ kutɨ já kúsɨɨ̱ iní‑ri̱. 19 Chi̱ jiní‑ri̱ ja̱ yá'á kúu ja̱ náma ruu̱, jíín já kájika̱n ta'u̱‑ro̱, jíín já chíndéé chítuu Espíritu Jesucristo ruu̱. 20 Chi̱ ñúkuu ini̱‑ri̱, te kuní ndásɨ́ iní‑ri̱, ja̱ má kúka nuu̱ kútɨ iní‑ri̱, chi̱ sua ná chúndéé téyíí iní‑ri̱, náva̱'a ná ndúñá'nu Cristo sá'a máá‑rí vina, nátu̱'un nɨ́ɨ́ ní kii‑ri̱, te va̱sa ná kúu̱‑ri̱ xí kúchaku̱‑ri̱. 21 Chi ja̱ chakú‑ri̱ kúu ja̱ jíka‑ri̱ jíín máá Cristo, te ja̱ kúu̱‑ri̱ kúu ja̱ ní'i̱n‑gá‑ri̱. 22 Ko nú kuchaku̱‑ga̱‑ri̱, te súan ni'i̱n‑rí sɨkɨ̱ táká tiñu ni̱ sá'a‑ri̱ tú jiní‑ri̱ ndé ichi tɨ́ɨn‑ri̱ vii. 23 Chi ma̱'ñú ndéndúú tu̱'un yá'a kándee ni̱'in‑ri̱. Te kúu ini̱‑ri̱ no'o̱n‑ri̱ kunchaa̱‑ri̱ jíín Cristo. Yu̱án kúu máá já vá'a xaa̱n‑gá. 24 Ko ja̱ ná kúchaku̱ núu‑ga̱‑ri̱ kúu ja̱ kánúú‑gá ja̱ sɨkɨ́ róó jíná'an‑ró. 25 Súan jáni ndija ini̱‑ri̱. Yu̱án kúu ja̱ jiní‑ri̱ ja̱ kúkuu‑ga̱‑ri̱ jíín‑ró jíná'an‑ró, náva̱'a ná kándíja va̱'a‑ga̱‑ro̱, te kusɨɨ̱‑gá ini̱‑ro̱. 26 Náva̱'a kusɨɨ̱‑gá ini̱‑ro̱ jíná'an‑ró jíín Cristo Jesús ja̱ sɨkɨ́ rúu̱, chi̱ jaa̱ tuku‑ri̱ nuu̱‑ro̱. 27 Máni ná káka kuu va̱'a‑ró jíná'an‑ró, nátu̱'un kánúú máá sɨkɨ́ tú'un va̱'a Cristo, náva̱'a va̱sa ná jáa̱‑ri̱ te kuni̱‑ri̱ nuu̱‑ro̱, xí va̱sa ná kúnchaa̱ jíká‑rí, ko kuni tu̱'un‑ri̱ róó ja̱ ká'i̱in ni̱'in‑ró jíín ɨ́ɨn‑ni xini̱, te jíín já ɨ́ɨn ká'nu‑ni kásátiñu ni̱'in‑ró sɨkɨ́ tú'un va̱'a ja̱ kákandíja‑yó. 28 Te ma̱ yú'ú kutɨ‑ro sá'a ja̱ kájito u'u̱ róó, chi yu̱án kúu tu̱'un ja̱ náa íi̱ máá jíná'an, ko róó, a ka̱ku‑ró jíná'an‑ró, chi ya̱'á sá'a Dios. 29 Chi ni̱ ja̱'a Cristo uu̱ tu̱'un nuu̱‑ro̱ jíná'an‑ró. Nasu̱ máá ɨ́ɨn ja̱ ná kándíja‑ró núu̱‑yá, chi̱ suni ja̱ ná ndó'o‑ró já sɨkɨ́ máá‑yá. 30 Te suni kándo'o‑ró nátu̱'un ni̱ kajini̱‑ro̱ já ndó'o‑ri̱, te vina a ni̱ ka̱jini tu̱'un‑ró já jíku jíín‑rí.