2
Ja̱ ní sásúchí‑yá máá‑yá
Núsáá te jíín tú'un ndéé íó ini̱ Cristo, jíín tú'un kúndá'ú ini̱‑ya̱ yóó skandá‑ya̱ róó, jíín tú'un ja̱ ká'i̱o ɨɨn núú‑ró iní máá Espíritu, jíín tú'un mani̱ iní‑ro̱ jíín‑i, jíín já jíto ndá'ú‑ro̱ núu̱‑í. Jíín táká tu̱'un yá'a ná kúkuu‑ró, náva̱'a kusɨɨ̱ xáa̱n iní‑ri̱. Te ɨɨn‑ni ná káa xini̱‑ro̱. Te ɨɨn‑ni ná kúndá'ú ini̱‑ro̱ tá'an‑ró. Te ɨɨn‑ni ná kóo ini̱‑ro̱ jíín ɨ́ɨn‑ni ná káni ini̱‑ro̱. Tú ni ɨɨn ndatíñu sá'a‑ró já kuátá'an‑ró, xí já sávixi̱‑ro̱ máá‑ró, chi̱ sua ná kóo súchí iní‑ro̱ jíná'an‑ró, te ná táva‑ro cuenta ja̱ vá'a‑ga̱ kúu tá'an‑ró vásá máá‑ró. Te ma̱ kóto‑ró tíñu ja̱ kúu máá‑ró jíná'an‑ró, chi̱ suni ná kóto‑ró tíñu ja̱ kúu tá'an‑ró. Ná káni ini̱‑ro̱ jíná'an‑ró nátu̱'un ni̱ jani ini̱ Cristo Jesús. Te máá‑yá ni̱ ka̱a‑ya̱ nátu̱'un Dios, ko tú ní ndío ini̱‑ya̱ já jíín fuerza nduu ɨɨn núú‑yá jíín Dios. Ko ni̱ sía̱‑ya̱ máá‑yá, te ni̱ nduu‑ya̱ nátu̱'un kánda̱a mozo, ni̱ kaku‑ya̱ nátu̱'un jíto cha̱a. Te nuu̱ ní kenda‑ya̱ nátu̱'un jíka cha̱a, te ni̱ sásúchí‑yá máá‑yá. Te ni̱ jandatu̱‑ya̱ ondé ni̱ ji'i̱‑ya̱, va̱sa ni̱ ji'i̱‑ya̱ jiká cruz. Ja̱ yúán ní nduñá'nu luu xaa̱n‑yá ni̱ sá'a Dios, te nuu̱ Jesús ni̱ ja̱'a Dios ɨɨn sɨ́'vɨ́ kánúú núu̱ táká‑ga̱ sɨ́'vɨ́. 10 Náva̱'a jíín sɨ́'vɨ́ Jesús ná júkuiñi̱ jítɨ́ táká ja̱ ká'i̱in ini̱ andɨ́vɨ́, jíín já ká'i̱in nuu̱ ñú'un, jíín já ká'i̱in chi̱i ñu'un, 11 te ta̱ká yu'u ka'a̱n ndaa̱ ja̱ Jesucristo kúu máá Jíto'o̱. Yu̱án kánakana jaa‑ún máá Táa̱‑yo̱ Dios. 12 Ñáni̱ máni̱, nene̱ nátu̱'un ni̱ ka̱jandatu̱‑ro̱ núu̱‑rí kɨvɨ̱ ní kandii̱‑ri̱ nuu̱‑ro̱, te suni súan va'a̱‑ga̱ ni̱ ka̱sá'a‑ró vína va̱sa jíká ní kanchaa̱‑ri̱, núsáá te vina ná sátiñu va̱'a‑ró náva̱'a ná kée va̱'a ja̱ náma‑ró máá‑ró. Te jíín tú'un yú'ú, tu̱'un kɨ́sɨ‑i róó, ná sá'a‑ró. 13 Chi̱ Dios kúu I'a̱ sátiñu jíín‑ró náva̱'a ná sá'a‑ró ndasa kuní maá‑yá, jíín ndása kúsɨɨ̱ iní máá‑yá. 14 Ma̱ kútuku ini̱‑ro̱ jíín tíñu kásá'a‑ró, ni ma̱ kána̱á‑ro̱ jíín tá'an‑ró. 15 Náva̱'a tú na̱ún náku̱xndíi‑ya̱ sɨkɨ́‑ro̱. Te ma̱ kɨ́vɨ nduu̱‑ro̱ jíín tíñu ñáá. Te kuu‑ró sé'e Dios, ña̱yɨvɨ tú cha'a̱n, va̱sa kájika kuu‑ró má'ñú ñáyɨvɨ yákua yo'o̱ ini̱, jíín má'ñú ñáyɨvɨ ní'in ini̱. Te ma̱'ñú ñáyɨvɨ‑ún kástúu̱n‑ro̱ nátu̱'un lámpara ini̱ ñu̱yɨ́vɨ. 16 Kutɨɨn ni̱'in‑ró tú'un ja̱ kúchaku̱‑ro̱ jíín, náva̱'a kusɨɨ̱ iní‑ri̱ kɨvɨ̱ ndíi Cristo. Yúan‑na te kuni̱‑ri̱ ja̱ ná tú ní jíka kuu sáni‑ri̱, ni tú ní kána sáni tai̱n‑rí. 17 Te nú ni̱ jatɨ nɨñi̱‑rí ja̱ ndúkú‑rí skándíja‑ga̱‑ri̱ róó, yu̱án kúu nátu̱'un ni̱ soko̱‑rí máá‑rí nuu̱‑yá. Yu̱án kúsɨɨ̱ iní máá‑rí, te suni kúsɨɨ̱ iní‑ri̱ onde̱ jíín táká róó jíná'an‑ró. 18 Te suni súan ná kúsɨɨ̱ iní máá‑ró jíná'an‑ró, te ná kúsɨɨ̱ iní‑ro̱ ondé jíín rúu̱.
Tu̱'un Timoteo jíín Epafrodito
19 Ko ñúkuu ini̱‑ri̱ ja̱ ná kuá'a máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesús tu̱'un, te tájí yachí‑ri̱ Timoteo jaa̱‑de nuu̱‑ro̱, náva̱'a ná ndúndéé iní‑ri̱ nú ni̱ jini̱‑ri̱ ndasa ká'i̱o‑ró. 20 Chi̱ tú kutɨ ɨngá cha̱a íó yá'a ja̱ ɨ́ɨn‑ni xini̱ kúñava̱'a jíín‑rí nátu̱'un máá‑de, ja̱ kuítú iní koto ñúkúún róó. 21 Chi ta̱ká‑de kándúkú‑de ja̱ kúu máá‑de, ko nasu̱ já kúu Cristo Jesús. 22 Ko a ni̱ kajini̱‑ro̱ já bueno sá'a Timoteo. Nátu̱'un se̱'e jíín táa̱‑i, suni súan ni̱ kuu játíñu‑de jíín‑rí jáni‑de tu̱'un va̱'a. 23 Núsáá te ñúkuu ini̱‑ri̱ tájí‑rí cha̱a yá'a jaa̱‑de nuu̱‑ro̱, te nú ni̱ jini̱‑ri̱ ndasa kua'a̱n tiñu jíku‑ri̱ jíín. 24 Te jáni ndija ini̱‑ri̱ ja̱ kuá'a máá Jíto'o̱‑yo̱ tú'un, ja̱ súni máá‑rí jaa̱ yachi̱‑ri̱ nuu̱‑ro̱. 25 Ko ni̱ jani ini̱‑ri̱ ja̱ kánúú tájí‑rí ñani̱‑ri̱ Epafrodito jaa̱‑de, chi cha̱a sátiñu jíín‑rí kúu‑de, te chíndéé tá'an‑de jíín‑rí. Te suni ndajá'a̱ máá‑ró ní kuu‑de sáá. Te suni játíñu‑de nuu̱‑rí ta̱ká nuu̱ nándɨ'ɨ‑ri̱‑de. 26 Chi ni̱ kuu xaa̱n iní‑de ja̱ kuní‑de nuu̱‑ro̱ jíná'an‑ró núú. Te ni̱ kukuí'a̱ ini̱‑de, chi̱ a ni̱ ka̱jini tu̱'un‑ró já ní ku'u̱‑de. 27 Chi ja̱ndáa̱ ni̱ ku'u̱‑de ja̱ á yani kuu̱‑de núú, ko Dios, ni̱ kundá'ú ini̱‑ya̱‑dé, ko nasu̱ máá ɨ́ɨn‑de, chi̱ onde̱ ruu̱, náva̱'a tú kaa‑ga̱ kukuí'a̱ ini̱‑ri̱ núú. 28 Núsáá te jítú iní‑ri̱ ni̱ tájí‑rí‑de kujaa̱‑de nuu̱‑ro̱, náva̱'a ná kuní‑ro̱ núu̱‑dé jíná'an‑ró. Te ndusɨɨ̱ túku ini̱‑ro̱, te ruu̱ tuká ndukuí'a̱ ndásɨ́ iní‑ri̱. 29 Núsáá te kuatá'ú‑ró‑de, chi̱ kándíja‑de nuu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱, te ná kóo sɨɨ̱ iní‑ro̱, te ka'a̱n jíñú'ún‑ró jíín cháa ja̱ kánda̱a nátu̱'un káa‑de. 30 Chi̱ a yani kuu̱‑de núú, ja̱ sɨkɨ́ tíñu máá Cristo. Te va̱sa ní jí'i̱‑de ko a ni̱ skíkuu‑de tiñu ja̱ tú ní síjínu máá‑ró já kúu ruu̱.