3
Na̱ sɨkɨ̱ ndúkú ndéé‑yó
Te ɨɨn‑na̱ tu̱'un íó ñáni̱. Ná kúsɨɨ̱ iní‑ro̱ jíín máá Jíto'o̱‑yo̱. Chi̱ ruu̱, ja̱ndáa̱, tú kúnɨ́nɨ iní‑ri̱ chaa‑ri̱ suni suni‑ni tu̱'un‑ún nuu̱‑ro̱, ko súan íó seguro‑ga̱ ja̱ kúu róó. Ma̱ kóto‑ró núu̱ tí'ina̱. Ma̱ kóto‑ró núu̱ ñáyɨvɨ kásá'a tiñu ñáá. Ma̱ kóto‑ró núu̱ cháa ni̱ kaxɨtɨ̱ ndúu̱. Chi̱ yóó kákuu cha̱a ni̱ kaxɨtɨ̱ ndúu̱ ndija. Te jíín iní jíín añú‑yo̱ káchiñú'ún‑yó Dios. Te kákusɨɨ̱ iní‑yo̱ jíín Cristo Jesús. Chi̱ tú káchiñú'ún‑yó máá‑yó. Te nú ndé cha̱a jáni ini̱‑de ja̱ kúu chiñú'ún‑de máá‑de, te suni ruu̱ ví'í‑gá sá'a‑ri̱ núú, chi̱ suni ruu̱ chiñú'ún‑rí máá‑rí nú súan íó núú. Chi ni̱ xɨtɨ̱ ndúu̱ ruu̱ nuu̱ uná kɨvɨ̱. Te suni tata̱ Israel kúu‑ri̱. Te suni tá'an tata̱ Benjamín kúu‑ri̱. Te suni hebreo se̱'e hebreo kúu‑ri̱. Te suni ni̱ chiñú'ún‑rí ley ja̱ káchiñú'ún fariseo. Te ni̱ jítú iní‑ri̱ ni̱ chindiki̱n‑ri̱ tɨku'ni̱ ni̱ sá'a ndɨva̱'a‑ri̱ jíín‑i. Te tú ní náku̱xndíi ni ɨɨn ley sɨkɨ̱‑rí, chi ni̱ skíkuu ndaa̱‑ri̱. Ko ta̱ká tiñu ja̱ kúndéé‑rí jíín núú, tú sá'a‑ri̱ cuenta jíín‑ún vína, chi̱ va'a̱‑ga̱ ná náa‑ún, te ná chíñú'ún‑rí Cristo jáni ini̱‑ri̱. Te ja̱ndáa̱, chi̱ jáni ini̱‑ri̱ ja̱ vá'a‑ga̱ ná náa táká tiñu‑ún, náva̱'a ná kuní va̱'a‑ri̱ ja̱ kúu tu̱'un Jito'o̱‑ri̱ Cristo Jesús, chi̱ jia̱n kúu ja̱ kánúú‑gá. Te ja̱ sɨkɨ́ máá‑yá ni̱ xnáa‑rí ta̱ká tiñu, te jáni ini̱‑ri̱ ja̱ máni kuayo kúu. Súan sá'a‑ri̱ náva̱'a kundéé‑rí najaa̱‑ri̱ nuu̱ Cristo, te náva̱'a ɨɨn kɨvɨ̱ te a jiní‑ri̱ ja̱ kándee‑ri̱ chi̱i Cristo. Ko nasu̱ já sándaa̱‑ri̱ máá‑rí jíín ley, chi̱ sua ja̱ kéndo̱o ndaa̱‑ri̱ sá'a Dios jíín tú'un kándíja‑ri̱, chi̱ kándíja‑ri̱ nuu̱ Cristo, 10 náva̱'a kuni̱ va̱'a‑ri̱ nuu̱‑yá, te kuni̱‑ri̱ ndasa káa fuerza naschakú‑ya̱ yóó, te suni ndo'o ta'a̱n‑ri̱ jíín‑yá, te suni nduu‑ri̱ nátu̱'un káa máá‑yá jíín tú'un ja̱ ní ji'i̱‑ya̱. 11 Chi̱ sanaa te súan kundéé‑rí nachaku̱‑ri̱ ma̱'ñú ndɨ́yi. 12 Te chá'a̱n‑ga̱ kundéé‑rí, ni té chá'a̱n‑ga̱ yija‑ri̱. Ko ndúkú ndéé‑rí kua'a̱n‑ri̱ náva̱'a ná ní'i̱n‑rí tu̱'un‑ún, chi ja̱ yúán kúu ja̱ ní ni'i̱n Cristo Jesús ruu̱. 13 Ñáni̱ jíná'an‑ró, ruu̱ na̱ tú sá'a‑ri̱ cuenta ja̱ á ni̱ kundéé‑rí jíín. Ko máni xnáa‑rí ini̱‑ri̱ ta̱ká ja̱ ní kuu ichi yatá, te skáa̱‑ga̱‑ri̱ ichi núu̱‑rí kua'a̱n‑ri̱ jíín. 14 Te ndúkú ndéé‑rí kua'a̱n‑ri̱ ná jáa̱‑ri̱ onde̱ nuu̱ íó ku̱'a, náva̱'a kundéé‑rí ni'i̱n‑rí premio ja̱ kuá'a Dios, chi̱ kana‑ya̱ xiní‑rí ki'i̱n‑ri̱ ichi nínu onde̱ jíín Cristo Jesús. 15 Te ndé yóó ni̱ yija‑yó, te súan ná kóo xini̱‑yo̱ núsáá. Te nú ndé róó sɨ́ɨn xini̱ káñava̱'a‑ró, suni ya̱'á ná stá'a̱n Dios nuu̱‑ro̱. 16 Ko nú ndasa ni̱ kundéé‑yó ní skuá'a‑yó, súan ná káka‑yó, te suni ɨɨn‑ni ná kóo xini̱‑yo̱. 17 Ñáni̱, ná ndáku‑ró rúu̱ jíná'an‑ró, te kunchaa̱ nuu̱‑ro̱ ñáyɨvɨ kájika súan nátu̱'un ichi ní stá'a̱n‑ri̱ nuu̱‑ro̱. 18 Chi̱ kua'a̱ ñáyɨvɨ kájika kuu‑i ichi ñáá, te tɨnɨ̱ jínu ni̱ jani‑ri̱ tu̱'un ña̱yɨvɨ yúan nuu̱‑ro̱. Te suni ká'a̱n ndé'e̱‑ri̱ jíín‑ró vína, ja̱ máá‑i kákuu ña̱yɨvɨ kájito u'u̱‑i tu̱'un ja̱ ní ji'i̱ Cristo jika̱ cruz. 19 Te ɨɨn kɨvɨ̱ te naa íi̱ ñáyɨvɨ‑ún, te ndɨ'ɨ‑i. Chi̱ máni chíñú'ún‑i toko‑í. Te kúsɨɨ̱ iní‑i jíín tú'un ja̱ kúka nuu̱ iní‑i sá'a núú. Te kaní ini̱‑i ndé'é‑i nuu̱ ndátíñu íó ini̱ ñu̱yɨ́vɨ. 20 Ko ñuu̱ máá‑yó kúu onde̱ andɨ́vɨ́. Te suni onde̱ yúan káinda̱tu‑yó ndíi máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo, I'a̱ nama yóó. 21 Te máá I'a̱‑ún, nasama‑ya̱ yíkɨ kúñu ndá'ú‑yo̱, náva̱'a nduu nátu̱'un káa yikɨ kúñu ndíi ncháa̱ máá‑yá. Chi̱ Dios kúu ka'nu̱‑ya̱ táká ja̱ íó, te suni jíín fuerza‑ya̱ sá'a‑ya̱‑ún.