4
Nene̱ ná kúsɨɨ̱ iní‑yo̱
Ñáni̱ máni̱ jíná'an‑ró, súan ná kuíñi ni̱'in‑ró jíín máá Jíto'o̱‑yo̱, chi̱ kúu ini̱‑ri̱ róó, te kúsɨɨ̱ iní‑ri̱ jíín‑ró, te róó kúu nátu̱'un premio‑ri̱. Te ká'a̱n nda̱'ú‑ri̱ jíín Evodia, te ká'a̱n nda̱'ú‑ri̱ jíín Síntique ja̱ ná kóo ɨɨn‑ni xini̱‑ñá jíná'an‑ña, nátu̱'un kuní máá Jíto'o̱‑yo̱. Te nuu̱ róó Timoteo, suni ká'a̱n nda̱'ú‑ri̱ jíín‑ró, chi cha̱a ni̱ chindéé tá'an va̱'a jíín‑rí kúu‑ró, te ná kuá'a núu‑ró ndá'a núu̱ ñá'an yá'a, chi ni̱ ka̱sátiñu ni̱'in‑ña jíín‑rí ni̱ jani‑ri̱ tu̱'un va̱'a sáá, te suni onde̱ jíín Clemente jíín sáva‑ga̱ ña̱yɨvɨ kásátiñu jíín‑rí, chi̱ sɨ́'vɨ́ ñáyɨvɨ yúan a káyo̱so núu̱ lista ña̱yɨvɨ kúchaku̱ nɨ́ɨ́ káni. Nene̱ ná kúsɨɨ̱ iní‑ro̱ jíná'an‑ró núu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱. Ɨnga̱ jínu ká'a̱n‑ri̱ jíín‑ró: Ná kúsɨɨ̱ iní‑ro̱. Ka'a̱n mani̱‑ro̱ jíná'an‑ró náva̱'a ná kuichá tu̱'un ki'i̱n nuu̱ táká ña̱yɨvɨ já súan káa máá‑ró. Máá Jíto'o̱‑yo̱ a ni̱ kuyani‑ya̱. Ma̱ nándɨ'ɨ ini̱‑ro̱ sɨkɨ́ ní ɨɨn. Ko ná ká'a̱n‑ro̱ jíín Dios onde̱ jíín tú'un kánakuatá'ú‑ró, jíín tú'un kájika̱n ta'u̱‑ro̱, jíín tú'un káka'a̱n nda̱'ú‑ro̱, náva̱'a ná kuní‑ya̱ ndéja̱ kuní máá‑ró. Yúan‑na te Dios kua̱'a‑ya̱ tú'un vindáa̱ vinené ini̱ añú‑ro̱ jíín xiní‑ro̱. Va̱sa tú kájuku̱'un ini̱‑ro̱ ndasa sá'a‑ya̱‑ún, te koto‑ya̱ róó onde̱ jíín Cristo Jesús. Ñáni̱, máá ɨ́ɨn‑na̱ tu̱'un íó. Tu̱'un yá'a ná kúndee xini̱‑ro̱: Ta̱ká tu̱'un ndija, ta̱ká tu̱'un jíñú'ún, ta̱ká tu̱'un ndaa̱, ta̱ká tu̱'un ndoo, ta̱ká tu̱'un mani̱ iní, ta̱ká tu̱'un ja̱ játú'ún‑i, ta̱ká nuu̱ íó ja̱ vá'a, jíín táká ja̱ kúu nakana jaa‑yó‑yá sá'a, yu̱án ná núku̱'un ini̱‑ro̱. Ta̱ká tu̱'un ja̱ ní ka̱kutu̱'a‑ró, jíín tú'un ni̱ kani'i̱n‑ro̱, jíín tú'un ni̱ ka̱jini so̱'o‑ró, jíín tíñu ni̱ kajini̱‑ro̱ sá'a máá‑rí, ta̱ká yu̱án ná sá'a máá‑ró. Yúan‑na te máá Dios, I'a̱ já'a tu̱'un vindáa̱ vinené, koo‑ya̱ jíín‑ró. 10 Ko kúsɨɨ̱ xáa̱n iní‑ri̱ jíín máá Jíto'o̱‑yo̱, chi̱ vina, va̱sa kuéé, ko ni̱ kanu̱ku̱'un ini̱‑ro̱, te ni̱ ka̱chindéé‑ró rúu̱. Chi̱ súan sá'a‑ró kuní‑ro̱ núú, ko tú ní íó modo. 11 Nasu̱ já ndá'ú tá'a̱n‑ri̱ ká'a̱n‑ri̱, chi̱ ruu̱, a ni̱ skuá'a‑ri̱ ka̱an‑ri̱ jíín nú ndasa‑ni tá'a̱n‑ri̱. 12 Jiní‑ri̱ kuchaku̱ ndá'ú‑ri̱, te jiní‑ri̱ kuchaku̱ kúká‑rí. Ndɨ'ɨ ni̱ skuá'a‑ri̱, te a ni̱ ka̱an‑ri̱ jíín táká, nú ja̱ ndá'a̱ chi̱i‑ri̱, nú ja̱ yíta'a̱n nuu̱‑rí, nú ja̱ kúñava̱'a kua'a̱‑rí, xí já tá'a̱n ndá'ú‑ri̱. 13 Ndɨ'ɨ‑ni kúu sá'a‑ri̱, chi̱ máá Cristo já'a‑ya̱ fuerza ini̱‑ri̱. 14 Ko bueno ni̱ sá'a‑ró já ní jito ta'a̱n‑ro̱ túndó'o jíín‑rí. 15 Te róó, ña̱yɨvɨ ñúu̱ Filipos, suni a kájini̱‑ro̱ já ní ɨɨn tɨku'ni̱ tú ní kájito tá'an jíín‑rí ja̱ kuá'a yaku̱ na̱jíín kúta'u̱‑rí, chi̱ máni róó jíná'an‑ró onde̱ kɨvɨ̱ ní kejá'á‑rí jáni‑ri̱ tu̱'un va̱'a ná ni̱ kenda‑ri̱ va̱i‑ri̱ ñuu̱ Macedonia. 16 Chi̱ onde̱ ná kándee‑ga̱‑ri̱ ñuu̱ Tesalónica ni̱ ka̱tájí‑ró yakú ja̱ jínu ñú'ún‑rí, ni̱ jaa̱ ɨɨn uu̱ jínu. 17 Nasu̱ ndúkú‑rí ja̱ kuá'a‑ró núu̱‑rí núú, chi̱ ndúkú‑rí ja̱ ná ndeá‑ga̱ ta'u̱‑ro̱ núu̱‑yá. 18 Te a ñáva̱'a‑ri̱ ta̱ká ja̱ jínu ñú'ún‑rí, te sobra‑ga̱ íó. Te a ñú'un chítú iní nda'a‑rí, chi ni̱ ni'i̱n‑rí ja̱ ní ka̱tájí‑ró vái jíín Epafrodito. Te kúsɨɨ̱ iní Dios sá'a, chi̱ nátu̱'un ni̱ kasoko̱ vá'a‑ró núu̱‑yá, te asu̱n já'a̱n. 19 Te Dios máá‑rí, ná nákua̱'a‑ya̱ núu̱‑ro̱ táká ja̱ nándɨ'ɨ‑ró, chi̱ kúká máá‑yá jíín tú'un ja̱ vá'a ja̱ lúu íó ini̱ Cristo Jesús. 20 Te nuu̱ máá Táa̱‑yo̱ Dios ná nákana jaa‑yó‑yá nɨ́ɨ́ káni nɨ́ɨ́ kuiá. Súan ná kóo. Amén. 21 Ná sándéé iní ta̱ká ña̱yɨvɨ ká'i̱o ndoo ni̱ sá'a Cristo Jesús, achi̱‑ro̱ kúni‑i. Te ñani̱‑yo̱ já káxiu̱kú jíín‑rí yá'a káka'a̱n ja̱ ná sándéé iní‑ro̱ jíná'an‑ró. 22 Te ta̱ká ña̱yɨvɨ ndóo káka'a̱n‑i ja̱ ná sándéé iní‑ro̱ jíná'an‑ró. Te ni̱ kaa‑ga̱ káka'a̱n ña̱yɨvɨ káxiu̱kú vé'e César. 23 Tu̱'un luu íó ini̱ máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo, ná kóo jíín táká róó jíná'an‑ró. Amén.