2
Cha saxini yu ti ña cua cuhva que tu cuihya ini chi ndo cha cua cuhun ndico tuqui nuun iyo ndo. Tu cua cuhve tu cuihya ini chi ndo, yoni ca cua cuhva cha cua cusii ini yu, vati chahi tu cuihya ini chi ndo. Tuhun can ni tai chi ndo nu quichi quivi, vati tacan ña ndahvi cua cuni yu cha cua quete nu iyo ndo. Vaha xaan ca cha cua cuhva ndo cha cua cusii ini yu. Tacan ni tai, vati saxini yu ti cua ndehe ndo ti sii cuni yu, ta cua cusii ini tahan ndihi ndo. Saxini xain, ta tai tutu can chi ndo. Saxini xain, ta chacu xain, vati ña cuni yu cha cua coo tu cuihya ini chi ndo. Cuni yu cha cua coto ndo ti cuni mani xain chihin ndo.
Tuhun cua cucahnu ini ñican, tu cua savaha ñivi ndavaha ni chi ñi
Ñavi chi yuhu ni chaha ñivi tu cuihya ini, soco chi ndihi ndo cha ni chaha ñi tu cuihya ini suhva. Tacan cati yu, coto cua yaha cuhva cahin. Cha iyo vaha cuhva cha ni tachi tuni ndo chi ñican, vati cha ni nduinuun xihna ndo, ta tachi tuni ndo chi ñi. Chacan cuu cha iyo cha cua nducu ndo cuhva cha cua cucahnu ini ndo cha ni savaha ñi, ta cua cuhva ndo tu ndee ini chi ñi. Tacan cua savaha ndo, coto cua yaha cuhva cha cua coo tu cuihya ini chi ñi. Chacan cuu cha cati tuhun vahi chi ndo ti na cua saxini vaha ndo, ta cua cuni mani ndico ndo chi ñican. Chacan cuu cha ni tai tutu can chihin ndo, vati cuni cote a vaha cua savaha ndo. Cuni cote a cua tasoho ndo ndihi cha cahin chi ndo. 10 Chi ndihi ñivi cua cucahnu ini ndo ndavaha ni cua cucahnu tahan ini yu cha ni savaha ñi. Ndihi chi cua cucahnu ini yu, vati cua cucahnu ini yu cuenda maan ndo cuhva cuni ra Cristo. 11 Tacan iye, coto cua cundee run Satanaa sacanaan run chi yo. Tacan cati yu, vati chito yo yoso cuhva saxini run.
Saxini ra Paulu suhva cha iyo ra ñuun Troa
12 Cuahin iti ñuun Troa, vati cua cati tuhin tuhun Cristo. Vaha xaan cha cua cuu satiñu i cuenda ra chahnu, 13 soco quechaha saxini xain, vati ña ni tahin chi ra Tito yani yo. Chacan cuu cha saña tahin chi ñi, ta cuahin iti ñuhun Macedonia.
Tuhun cua tindee ra Cristo, ta cua sacanaan ñivi ra
14 Chaha ndi iin tiahvi ndioo chi ra Ndioo, vati ndihi ni quivi tindee ra chi ndi, ta sacanaan ndi cuenda ra Cristo. Tindee ra chi ndi, ta sacoto ndi chi ñivi nini cahnu nu ñuhun ñuñivi yoso cuhva iyo ra Ndioo. 15 Cusii ini ra Ndioo ndehe ra cha cati tuhun ndi tuhun Cristo chi ndihi ñivi―masi ñivi nduvaha anima, masi ñivi ndoyo ñuhun. 16 Chacan cuu cha iyo ñi cua ndoyo ñuhun cuii ñi, ta iyo ñi cua coo ndito ñi chi ra Ndioo. Cha cuu cati tuhun ndi tuhun can. 17 Cahan ndi cuenda ra Cristo iti nuun ra Ndioo, vati maan ra tava tiñu chi ndi. Cati tuhun ndi cha ndicha, vati ña tuhva ndi savaha ndi cuhva ndacu inga ñivi. Iyo tuvi ñivi cati tuhun tuhun Ndioo, vati cuni ñi cunda yahvi ñi chi ñivi ñuñivi.