3
Cha iyo vaha iin tuhun chaa
Cati ndi tuhun can, soco ña cua cati ndi ti na cua quihin cuenda ndo chi ndi. Ña chini ñuhun ndi cha cua taa ñivi tutu cha cua quihin cuenda ndo chi ndi cuhva cha chini ñuhun inga ñivi, ta ni ña chini ñuhun ndi cha cua taa maan ndo tutu cha na quihin cuenda inga ñivi chi ndi, vati nacoto vaha ndo chi ndi. Maan ndo cuu sava ni ta cua iin tutu can, vati chito ndihi ñivi yoso cuhva iyo ndi chihin ndo, ta chito vaha ndi ti chacan cuu chi. Ndehe ñivi chi ndo, ta chito ñi ti maan ndo cuu ñivi ra Cristo, vati tava tiñu ra chi ndi, ta cati tuhun ndi tuhun chinu ini ndo. Vaha xaan ca iyo ndo, vati iyo ra Tati Ndioo ndicha chi ndo. Ñavi cuhva savaha xihna ra Ndioo iti chata nu ni taa ra chata yuu cuu chi vitin, vati vitin savaha ra cha cua ndoo tuhun ra chi anima ndo.
Chacan cuu cha ña saxini ca ndi cuenda maan ndi. Chínu ini ndi chi ra Ndioo cuenda cha ni savaha ra Cristo. Ña cuu cati ndi ti cha iyo vaha tu ndee ini chi maan ndi. Maan ra Ndioo cuu ra chaha tu ndee ini chi ndi. Maan ra chaha ndatu chi ndi, ta cuu ndi tatun ra Cristo. Cuenda tuhun chaa ndiso ndi tiñu. Ña cua sacuinu ndi tuhun chahnu cha ndaa nu tutu, soco chi ra Tati Ndioo cua tasoho ndi. Tacan iyo chi, vati cua ndoyo ñuhun cuii yo, tu cua coo yo cuenda ley chahnu. Tu cua coo yo cuenda ra Tati Ndioo, cua coo ndito yo chi ra.
Ndicha ti taqui xaan ni chacoo tuhun chahnu. Ni chacoo tuhun Ndioo chata yuu, soco cuenda chacan ni ndoyo ñuhun ñivi. Ña cuu ndehe ñivi Israel nuun ra Moisee, vati tachan xaan nuun ra sava ta cua ri nicandi, soco suhva quivi ni chacoo chacan nuun ra. Taqui xaan ca iyo cha chaa, vati iyo ra Tati Ndioo chi yo. Ndicha ti taqui ni chacoo chi quivi cha ndoyo ñuhun ñivi cuenda tuhun chahnu nu quichi quivi, soco taqui xaan ca cua coo chi quivi cha chacoso vaha anima ñivi iti nuun ra Ndioo. 10 Iti chata ndutaqui tuhun chahnu suhva, soco vitin ña taqui ca chi, vati iyo cha taqui xaan ca. 11 Taqui xaan ca tuhun chaa tuhun cha cua ndoo nu cuahan quivi, vati taqui ni chacoo tuhun chahnu, soco cha ni naan cha taqui chi vitin.
12 Ña yuhvi ndi cati tuhun ndi, vati chito ndi ti tacan cua coo chi iti nuun. 13 Ña iyo ndi cuhva ni chacoo ra Moisee, vati chasi ra sahma nuun ra, coto cua ndehe ñivi Israel cha cuahan naan cha ndichin nuun ra. 14 Ña nituni ini ñi [ñaan tiñu ni chacoo ra Moisee], vati nda cua nda vitin sacuaha ñivi can tuhun chahnu, soco ña nituni ini ñi, vati ña ta coto ñi cha cha ni sandihi ra Cristo chacan. 15 Ndicha. Nda cua nda vitin ña nituni ini ñi―masi sacuaha ñi tuhun ni taa ra Moisee. 16 Nu ni quechaha chinu ini ñi chi ra chahnu, ta sa ni cutuni ini ñi. 17 Ra chahnu cuu ra chaha cha cua coo ndito yo. Nuun iyo maan ra chahnu iyo yo nu nuna. 18 Ñahni cha ndasi nuun yo, ta ndehe yo ti cahnu xaan rai cuu ra. Sama ra chi ndihi yo cuhva iyo yo, ta cua cuu yo cuhva iyo maan ra, vati taqui xaan cua cuu yo. Tacan cua savaha ra chahnu chi yo, vati tachi ra chi ra Tati Ndioo nu iyo yo.