5
Chito ndi ti tu cua ndoyo ñuhun iquin cuñu yo cha iyo nu ñuhun ñuñivi ya, cua cuhva ra Ndioo inga nu cua coo yo iti siqui andivi, ta ña cua ndoyo ñuhun chi. Ndahvi cuni anima ndi cha iyo ndi ihya nu ñuhun ñuñivi ya, vati cuni xaan ndi coo vaha ndi chi ra Ndioo iti siqui andivi, ta cua nduchaa iquin cuñu ndi. Tacan cua coo ndi, ta ña ndahvi cua coo ndi. Ni vii iyo ndi ihya nu ñuhun ñuñivi ya, ta saxini xaan ndi. Cha ndehe xaan ndi tu ndoho, ta ña cuni ndi cha cua cuvi ndi, soco cuni ndi cha cua coo ndi iti siqui andivi. Chacan cuu cha cua coo ndito ndi chi Ndioo ndihi ni quivi ndihi ni tiempu, ta ña cua cuvi ca ndi. Maan ra Ndioo cuu ra tiso vaha tiñu can, ta chaha ra cha iyo ra Tati Ndioo chi ndi. Chacan cuu cha chito vaha ndi ti cha iyo vaha tiñu.
Chacan cuu cha cundee ini ndi ndihi ni quivi. Chito ndi ti quivi cha iyo ndi ihya nu ñuhun ñuñivi ya ña ta coo ndi nu iyo ra chahnu. Ña ta ndehe ndi yoso cuhva cua coo ndi, soco chinu ini ndi ti cua cuu chi cuhva cati ra chahnu. Chito ndi ti chacan cuu chi. Chacan cuu cha cuni xaan ndi cha cua cuvi ndi, ta cua coo ndi chi ra chahnu. Cuni xaan ndi cha cua cusii ini ra. Masi ni ndito ndi, masi ni cuvi ndi, soco cuni ndi cha cua cusii ini ra. 10 Iyo cha cua yaha ndihi yo nu cua tachi tuni ra Cristo chi ñivi. Chacan cuu cha cua quihin cuenda ta iin ta iin yo cuhva cha ni savaha yo ihya nu ñuhun ñuñivi ya. Tu cha savaha yo cha vaha, cua coo cha vaha chi yo. Tu cha savaha yo cha ndavaha ni, cua coo cha ndavaha ni chi yo.
Tuhun cha cua coo vii anima ñi
11 Cati tuhun xaan ndi ti na cua cuinu ini ñivi, vati chito ndi yoso cuhva cua tachi tuni ra Ndioo, ta chito vaha xaan ra yoso cuhva iyo maan ndi. Saxini yu ti cha chito tahan maan ndo yoso cuhva iyo ndi. 12 Ñahni cha cati ndi ti vaha xaan rai cuu ndi. Chaha vaha ndi cuenda, vati tacan ni cua coto ndo ti rai vaha cuu ndi. Chacan cuu cha cua nihin ndo cuhva cha cua cati ndico ndo chi ñivi saxini ti cha iyo vaha ñi, vati saxini ñi ti nini xaan cha cua sacahnu ndo costumbre chahnu, ta ña saxini ñi yoso cuhva iyo anima ndo. 13 Tu ndicha ti ña vaha saxini yu, cha cuenda ra Ndioo cuu chi. Tu ndicha ti vaha saxini yu, cuenda maan ndo cuu chi. 14 Cuni mani ra Cristo chi ndihi ñivi. Chacan cuu cha sandee ini ndi chi ndi, ta savaha ndi cuhva cuni ra. Chito ndi ti cha ni chihi iin rai cuenda ndihi ñivi, ta cuu ñi sava ni ta cua cha ni chihi ndihi maan ñi. 15 Ni chihi ra Cristo cuenda ndihi ñi. Chacan cuu cha ña iyo ca ñivi ra cuenda suvi ni maan ñi. Iyo ñi cuenda maan ra, vati ni chihi ra cuenda ñi, ta ni natacu ndico ra. 16 Chacan cuu cha nda cua nda vitin ña cua saxini ca ndi yoso cuhva iyo ñivi cuenda ñuhun ñuñivi. Nu quichi quivi saxini ndi cuhva saxini ñivi ñuñivi cuenda ra Cristo, soco ñavi ca tacan saxini ndi vitin. 17 Chacan cuu cha nduchaa anima ñivi chinu ini chi ra Cristo. Ña saxini ca ñi cuenda cha chahnu, soco mani cuenda cha chaa saxini ñi.
18 Ndihi chacan ni savaha ra Ndioo, vati ndumani ndico ndi chi ra ni savaha ra Cristo, ta chaha ra Ndioo tiñu chi ndi, vati cua cati tuhun ndi ti cuni ra coo mani ndico ra chi ndihi ñivi. 19 Cha ndumani ndico ra Ndioo chi ndi ni savaha ra Cristo, ta ña saxini ca ra cuenda cuati ndi. Ni chaha ra tiñu chi ndi, vati cua cuhva ndi cuenda ti cuni ra ndumani ndico ra chi ndihi ñivi ñuñivi. 20 Chica cuu ndi, vati tiso vaha ndi tiñu ra Cristo. Cati tuhun ndi, soco maan ra Ndioo cuu ra cahan ndahvi chi ñivi. Cahan ndahvi ndi chi maan ndo cuenda ra Cristo ti na cua ndumani ndico ndo chi ra Ndioo. 21 Ñahni cuati ni savaha ra Cristo, soco chaha cuenda ra Ndioo cuati yo chi maan ra. Chacan cuu cha cuu coso vaha anima yo, vati cha iyo yo chi ra Cristo icaa ni.