6
Satiñu tahan ndi chi ra Ndioo icaa ni. Chacan cuu cha cati tuhun ndi ti na ña cua savaha ndo cha ñahni yavi ndaa tu manini cha ni savaha ra chi ndo. Cha ni cati ra nu tutu Ndioo ti:
Cua queta quivi cha cua coo tu manini chi ndo,
vati cua cuni sohi cha cahan ndo.
Cua tindei chihin ndo quivi cua nduvaha anima ndo,
cati ra. Vitin tichi quivi ya iyo tu manini chi yo, ta vitin nduvaha anima yo.
Ña sandoyo ñuhun ndi chi ni iin ñivi. Chacan cuu cha yoni cua cuu cati ti ña vaha satiñu ndi. Cuni ndi sanahan ndi ti satiñu vaha ndi tiñu ra Ndioo, vati cundee xaan ini ndi, ta ndehe xaan ndi tu ndoho. Ni ndoho ndi. Ni chacuindi ndi ve caa. Ni cuvaa xaan ñivi xini ndi. Nihin xaan ni satiñu ndi. Ña ni quixi vaha ndi. Ni chisoco xaan ndi. Cha ni ndehe ndo ti ña tuhva ndi savaha ndi cuati. Cha iyo cha chini tuni chi ndi. Cha sandee ini ndi. Cha iyo vaha ndi chi ndihi ñivi. Cha iyo ra Tati Ndioo chi ndi. Cha cuni mani ndicha ndi chi ñivi. Mani cha ndicha cahan ndi. Cha iyo tu ndee ini ra Ndioo chi ndi. Mani cha cuiti vaha ndacu ndi. Iyo chaha sacahnu ñivi chi ndi, ta iyo chaha ña sacahnu ñi chi ndi. Iyo chaha cati ñivi ti ña vaha cha ndacu ndi, ta iyo chaha cati ñivi ti cha vaha ndacu ndi. Iyo chaha cati ñivi ti sandahyu ñahan ndi, soco ña chito ñi cha mani cha ndicha cahan ndi. Iyo ñivi cati ti ña nacoto ñi chi ndi, ta iyo inga ñi cati ti nacoto vaha xaan ñi chi ndi. Iyo ñivi saxini ti cha cua cuvi ndi, soco iyo ndito vaha ndi. Cani ñivi chi ndi, soco ña ni chahni ñi chi ndi. 10 Iyo tu cuihya ini chihin ndi, soco cusii ini ndi ndihi ni quivi. Ra ndahvi cuu ndi, soco chaha ndi cha vaha chi ñivi. Ñahni cha iyo chihin ndi, soco chaha ra Ndioo ndihi cuii cha chini ñuhun ndi.
11 Ndioho yani xaa, cachin xaan cha ni chaha ndi cuenda chi ndo, ta cuni mani xaan ndi chihin ndo. 12 Ñavi maan ndi chasi nuun ndo, soco suvi ni maan ndo chasi nuun ndo. 13 Vitin cahin chi ndo cuhva cua cahin chi iin sehi. Na cua cuni mani xaan tahan ndo chi ñivi tahan ndo.
Sava ni ta cua vehe Ndioo cuu ñican
14 Iyo ñivi ña chinu ini chi ra Ndioo. Ña cua coo ndo chi ñi icaa ni. Tacan cati yu, vati ña nduinuun ñivi ndacu cha vaha chi ñivi ndacu cha ndavaha ni. Ña nduinuun cha ndichin chi cha naan. 15 Ña nduinuun ra Cristo chi run Satanaa, ta ni ña nduinuun ñivi chinu ini chi ñivi ña chinu ini. 16 Ña inuun iyo vehe Ndioo chi vehe ita niñu. Ta maan yo―sava ni ta cua vehe Ndioo ndito cuu yo, vati ni cati ra Ndioo cuenda yo ti:
Cua coi chi ñivi yu,
ta cua caca cui chi ñi.
Ndioo sacahnu ñi cua cui,
ta ñivi yu cua cuu ñi,
cati ra. 17 Chacan cuu cha cati ndico tucu ra Ndioo ti:
Cua quee ndo nu iyo ñi,
ta cua coo siin ndo,
cati ra. Cati ndico tucu ra ti:
Ña cua savaha ndo ndavaha ni.
Tacan, ta sa cua quihin cuenda yu chihin ndo.
18 Sutu ndo cua cui,
ta sehi cua cuu maan ndo,
cati ra chahnu Ndioo, ta iyo ndihi cuii tu ndee ini chi maan ra.