7
Yani xaa, na cua saña ihni yo ndihi ndavaha ni ndacu yo, vati ndihi tuhun can ni cati ra Ndioo ti cua savaha ra nu cuahan quivi. Na cua coo ii vaha yo, vati sacahnu vaha yo chi ra Ndioo.
Tuhun cua saxini vaha ñivi iyo ñuun Corinto can
Na cua cuni ndo chihin ndi. Ñahni cha cumani ndi chihin ndo, ta ni ñahni cha sandahyu ñahan ndi chihin ndo. Tacan cati yu, soco ñavi ti cuni tachi tuni ndi chihin ndo. Xihna ca cati yu ti cuni mani xaan ndi chihin ndo. Masi cua cuvi ndi, masi ña cua cuvi ndi, soco chi ndihi cuii cuhva cuni ndi chihin ndo. Ñahni cha saxini yu cuenda ndo. Cha cahan rai yu, vati vaha ndacu ndo. Vaha xaan cuni ndi. Masi ndehe xaan ndi tu ndoho, soco iyo xaan cha sii cuni ndi.
Ni queta ndi ñuhun Macedonia, soco ña chacuita cha saxini xaan ndi, vati cuaha xaan tu ndoho ni chacoo chihin ndi. Cuni ñivi cani tahan ñi chi ndi tican, ta saxini ndi, vati ña chito ndi yoso cuhva cua coo maan ndo. Maan ra Ndioo cuu ra chaha tu ndee ini chi ñivi ndehe tu ndoho. Tacan chaha ra tu ndee ini chi ndi, vati quichi ra Tito. Ñavi chacan ni cusii ini ndi, soco cusii ini ndi, vati chaha ra Tito can tu ndee ini chi ndi cuhva ni chaha ndo tu ndee ini chi maan ra. Chaha ra cuenda chi ndi ti cuni ndo ndehe ndico ndo chi ndi. Cati ra ti ndahvi cuni anima ndo, vati cha chaha ndo tu ndoho chi ndi, ta cati ra ti vaha xaan cahan ndo cuenda ndi. Chacan cuu cha cusii ini xaan ca ndi.
Tu chahi tu cuihya ini chi ndo cha tachi xihna cuii yu tutu can chihin ndo, ña tichahi. Nu quichi quivi saxini yu suhva cha ni tachi yu tutu can, soco vitin chite ti suhva ni quivi ni chacoo tu cuihya ini chi ndo. Chacan cuu cha ña tichaha que. Vitin cusii ini yu. Ñavi ti cha ndahvi cuni anima ndo, soco cusii ini yu, vati xihna ca ndahvi cuni anima ndo, ta saña ihni ndo ndavaha ni savaha ndo, ta cha ni chacoo cha ndahvi anima ndo cuhva cuni ra Ndioo. Chacan cuu cha ñahni cha ndoyo ñuhun ndo cuenda ndi. 10 Tu cua coo cha ndahvi anima yo cuhva cuni ra Ndioo, ta cua nacoo ihni yo ndavaha ni savaha yo, cua nduvaha anima yo, ta cua cusii ini yo. Tu cua coo tu cuihya ini chi yo cuhva cha iyo tu cuihya ini chi ñivi ñuñivi, cua ndoyo ñuhun cuii yo. 11 Chito ndo ti vitin cuni nini xaan ndo coo vaha ndo, ta chaha ndo cuenda yoso cuhva iyo ndo. Ni nduxaan ndo suhva, vati ni chacoo tu ca nuun chi ndo, ta vitin cha cuyuhvi ndo suhva chi ra Ndioo. Cha cuni xaan ndico ndo chihin yu, ta cha cuni xaan ndo coo vaha ndo chi ra Ndioo. Cha ni tachi tuni ndo chi ra savaha ndavaha ni. Ndihi chacan cha ni savaha ndo, vati ni chacoo cha ndahvi anima ndo cuhva cuni ra Ndioo. Ndihi chacan cha ni savaha ndo, ta chito ndi ti vitin cha iyo cuiti vaha ndo. 12 Ndicha ti tachi yu tutu can chihin ndo, soco ñavi cuenda cha ndacu ñivi ndavaha ni, ta ni ñavi cuenda cha ndacu ñi ndavaha ni chi iin tahan ndo. Tachi yu tutu xihna cuii can, vati cua coto ndo ti cua saxini vaha xaan ndo chi ndi cuenda ra Ndioo. 13 Chacan cuu cha iyo tu ndee ini chi ndi.
Ndicha ti cusii ini ndi, vati ni chacoo tu ndee ini chi ndi, soco cusii ini ca ndi, vati sii xaan cuni tahan ra Tito, ta cusii ini ra, vati chaha maan ndo cha sii cuni ra. 14 Cha cati yu chi ra ti vaha xaan ndacu ndo, ta ña cahan nuin. Cha ndicha cuu tuhun cahan ndi chi ra Tito, ta suvi ni chacan cuu ndihi tuhun cati tuhun ndi chihin ndo. 15 Cuni mani xaan ca ra chihin ndo, vati ni ñuhun ini ra yoso cuhva ni savaha ndo cha cahan ra. Ni ñuhun ini ra yoso cuhva cuyuhvi ndo suhva, ta quihin cuenda ndo chi ra. 16 Vitin cusii ini yu, vati chite ti cua coo vaha ndo.