2
Iyo cha cua saha ñivi Ndioo cuenda chi ñi, ta cua cacu ñi
Chacan cuu cha nini xaan cha cua taa vaha yo soho yo ndihi cha ni chini soho yo, coto cua saña ndaha yo chi ra Ndioo. Cha ndicha ndicha cuu tuhun ley chahnu cha ni cati tuhun ra tatun Ndioo tiempu chahnu, ta ni cutuni ñivi chahnu yo iin cha ndicha, vati ña tasoho ñi cha ni cahan ra ta ra. Chacan cuu cha ña cua cacu maan yo, tu ña cua tasoho yo yoso cuhva cua sanduvaha ra Ndioo anima yo. Cati xihna ra chahnu Jesuu tuhun can, ta sa ni cati tahan ra ni chini tuhun can chi yo ti cha ndicha cuu chi. Cha ni sacoto tahan ra Ndioo chi yo ti chacan cuu chi, vati cuaha xaan cuhva cha ni savaha ra ta ra, ta ndehe yo ti iyo xaan tu ndee ini chi ra Ndioo. Ta ni cuhva cha ni tachi ra Ndioo chi ra Tati Ndioo nu iyo yo, ta tindee ra chi yo cuhva cuni maan ra Ndioo.
Ñivi ñuñivi cuu tahan ra Jesucristo
Ña chaha ra Ndioo ndatu cha cua cundaca ñahan ra tatun Ndioo nu cua coo yo nu cuahan quivi. Chacan cuu cha chahi cuenda chi ndo, vati iyo nu cati tutu Ndioo ti:
Ña chito ndi ñacu ni ñuhun ini cun chi ñivi ñuñivi.
Ña chito ndi ñacu ni saxini cun chi ñi.
7-8 Cahnu xaan cuu ra tatun Ndioo ni savaha cun,
soco ñavi tacan ni savahun chi ñivi can.
Cha chahun ndatu chi ñi,
vati cua cundaca ñahan ñi chi ndihi cha iyo nu ñuhun ñuñivi ya.
Tacan ni savahun ti cha cahnu cuu ñi,
cati ñivi cuenda ra Ndioo. Tacan ni chaha ra Ndioo cha cua cundaca ñahan ñi chi ndihi cuii cha iyo. Vitin chito yo ti ña ta cundaca ñahan ñivi cuhva ni cati ra, soco cha ni ndehe ndi chi ra Jesuu. Ña cahnu rai cuu ra quivi can cuhva cha cahnu cuu ra tatun Ndioo, soco suhva quivi ni. Tacan sa cuu ra iin rai cahnu xaan, vati ni ndehe ra tu ndoho, ta ni chihi ra. Savaha xaan ra Ndioo tu manini chi ndihi yo. Chacan cuu cha ni chihi ra Jesuu cuenda ndihi yo.
10 Maan ra Ndioo cuu ra ni savaha ndihi cha iyo, ta ni iyo vaha chi, vati maan ra tindee chi chi. Chacan cuu cha vaha cuhva ni savaha ra, vati savaha ra ti tuvi ñivi cua coo vaha chi ra nu cuahan quivi. Tacan ni savaha tahan ra cha cua sacacu ra Jesuu chi yo nu iyo yo chi tu ndoho, vati cha ni ndehe tahan maan ra tu ndoho. 11 Tindee ra chi ñivi, ta iyo ñivi ña cuni ca ñi savaha ñi cuati, ta ini ra Ndioo cuu sutu ñi. Chacan cuu cha ña cahan nuun ra cuu sehe Ndioo, ta cati ra ti ñivi ra chi ñi. 12 Cha cati tutu Ndioo cuenda ra cuu sehe Ndioo ti:
Cua cuhve cuenda chi ñivi tahin yoso cuhva iyo cun.
Cua sacahnu yu chihun nu iyo cuiti ñivi cun,
cati chi. 13 Iyo inga nu cati chi cuenda ra:
Cua cuinu ini yu chihun,
cati chi, ta cati ndico tucu chi cuenda ra:
Ihya iye,
ta iyo tahan ñivi cha chahun chihin yu,
cati chi cuenda ra cuu sehe Ndioo.
14 Cha cuu tahan ra iin ñivi ñuñivi, ta ni chacoo tahan iquin cuñu ra cuhva iyo iquin cuñu ñivi ñuñivi, vati tacan ni iyo ndihi ñivi, ta cha ni chihi tahan ra. Chacan cuu cha tava ndaa ra chi run cuihna, vati rucan cuu run sandoyo ñuhun chi ñivi, ta chihi ñi. 15 Tacan ni cha sacacu ra chi ñivi, vati ndihi quivi saxini ñi cuenda cha cua cuvi ñi, ta yuhvi ñi. Chi ñican sacacu ra. 16 Chito yo ti ñavi cha cua tindee ra chi tatun Ndioo cuu tiñu quichi ra, soco chi ndihi ñivi chinu ini chi ra Ndioo cuni ra tindee ra. 17 Chacan cuu cha nini xaan ni chacoo ra cuhva iyo ndihi ñivi ñuñivi. Chacan cuu cha cuu ra sava ni ta cua iin sutu ndicha ndicha cha cuenda ra Ndioo, ta cua cundahvi ndicha ini ra chi ñi. Chacan ni sanaan ra cuhva saxini ra Ndioo cuenda cuati ndacu ñivi ñuñivi. 18 Chacan cuu cha cuu tindee ra chi ñivi ndehe tu ndoho, vati cha ni ndehe tahan ra tu ndoho.