3
Rai cahnu cuu ra Moisee, soco rai cahnu ca cuu ra Jesuu
Yani xaa, ñivi ii cuu ndo, ta sa cua queta quivi cha cua cuhun ndo nu iyo ra Ndioo. Vitin na cua saxini ndo cuenda ra Jesuu, vati maan ra cuu sava ni ta cua iin tatun ni tava tiñu ra Ndioo. Maan ra cuu sava ni ta cua iin sutu sacahnu yo. Cha ni savaha ra cuhva cuni ra ni tava tiñu chi ra cuhva ni savaha ra Moisee cha ni cumi ra chi ndihi ñivi Ndioo. Cha cati ra Ndioo ti cahnu cuu ra Moisee, soco cahnu ca cuu ra Jesuu. Ña tuhva yo cati yo ti cahnu cuu iin vehe, soco cati yo ti cahnu cuu ra sandaa chi chi. Chacan cuu chi, vati iyo ra sandaa vehe. Ña ni tuvi maan chi, soco Ndioo cuu ra ni savaha ndihi cha iyo. Vaha xaan savaha ra Moisee chi ndihi ñivi Ndioo. Musu vaha cuu ra, vati vaha xaan satiñu ra, vati ni chaha ra cuenda cha cua cati tuhun ra Ndioo nu cuahan quivi, soco vaha xaan ca iyo ra Jesuu, vati sehe Ndioo chi ra, ta sacuenda vaha ra chi ñivi ra. Ñivi ra chi yo, tu ña cua cuyuhvi yo, tu cua cati cachin yo ti ndatu vaha yo chi ra Jesuu nda cua nda quivi cua quichi ndico tucu ra.
Cua coo vaha ñivi Ndioo chi ra
Chacan cuu cha cua cuu chi cuhva cati ra Tati Ndioo, vati cati ra cuenda ra Ndioo ti:
Vitin cua cuni soho ndo cha cua cahan ra Ndioo,
soco na ña cua sanihin ini ndo cuhva ni
savaha ñivi quivi ni cahan yuhu ñi chi ra
Ndioo iti chata cuhva ni ndehe ñi a vaha
cua savaha ra Ndioo quivi ni chacoo ñi tichi cuhu.
Tican savaha ñivi ndo cuati nda cua nda ña
cua cundee ca ini yu chi ñi tiempu chahnu,
ta ndehe ñi ndihi cuii cha ni savahi cha uvi xico cuiya can.
10 Chacan cuu cha nduxain chi ñican,
ta cati yu ti ndihi ni quivi ndoyo ñuhun ñi cha saxini ñi.
Ña nihin ñi cuhva yoso cuhva iye.
11 Chacan cuu cha nduxain chi ñi,
ta cahan rai yu iin cha ndicha ndicha chi ñi,
ta cati yu ti ña cua coo vaha ñi chi yuhu.
Tacan ni cati ra Ndioo.
12 Yani xaa, cua saha vaha ndo cuenda chi ndo, coto ña cua cuinu vaha ini ndo chi ra Ndioo, coto cua savaha ndo ndavaha ni, ta cua saña ndaha ndo chi ra Ndioo ndicha. 13 Na cua cuhva ndo tu ndee ini chi tahan ndo ndihi ni quivi tichi quivi ya. Chacan cuu cha ña cua sandahyu ñahan ñivi ndacu cuati chi ndo, ta cua sanihin ini ndo, ta coto cua ndoyo ñuhun ndo. 14 Tacan ni cua coo tahan yo cuenda ra Cristo, tu cua cundee ini yo nda cua nda cua quichi ndico tucu ra, ta ña cua saña yo cha chinu ini yo cha xihna cuii.
15 Cha cati tutu Ndioo cuenda ñivi ra ti:
Vitin cua cuni soho ndo cha cua cahan ra Ndioo,
soco na ña cua sanihin ini ndo cuhva ni
savaha ñivi quivi cha cahan yuhu ñi chi ra
Ndioo iti chata,
cati chi. 16 Ñican cuu ñivi ni chacundaca ra Moisee nu ni quee ñi tichi ñuhun Egipto. Ñican cuu ñi chini soho cha ni cahan ra Ndioo, soco ña ni savaha ñi cuhva cuni ra. 17 Chi ñican ni nduxaan ra ndihi uvi xico cuiya can, ta ñican cuu ñi ni savaha cuati, ta chihi ñi tichi cuhu. 18 Cha cati cachin ra ti ñivi ña tasoho chi ra―ña cua coo ñi chi ra. 19 Chacan cuu cha chito yo ti ña ni cuu coo ñi chi ra Ndioo, vati ña chinu ini ñi chi ra.