4
Chacan cuu cha na cua saxini vaha ndo, coto cua cumani ndo, ta ña cua cundee coo ndo chi ra Ndioo, vati ni vii iyo nu nuna chi yo tichi quivi ya, ta cua coo vaha yo chi ra cuhva ni cati ra. Tacan cati yu chi ndo, vati cha tasoho tahan yo cuhva ni tasoho maan ñi, soco ñahni yavi ndaa cha chini soho maan ñi, vati ndicha cuii chini soho ni ñi, soco ña ni chinu ini ñi chi ra Ndioo. Cha ni chinu ini maan yo chi ra Ndioo. Chacan cuu cha ni cua coo vaha yo chi ra Ndioo. Cha ni cati ra cuenda ñivi ñuñivi ti:
Chacan cuu cha nduxain chi ñi,
ta cahan rai yu iin cha ndicha ndicha chi ñi,
ta cati yu ti ña cua coo vaha ñi chi yuhu,
cati ra. Nda ni quivi ni savaha ra ñuhun ñuñivi, ta cha ndihi tiso vaha ra ti chito ra yoso cua coo ñivi ñuñivi iti nuun, vati cuni ra cha cua coo ñi chi ra. Iyo nu cati iin ra yoso cuhva cua coo quivi cha cuu quivi ucha, ta cati ra ti:
Cha ni queta ucha quivi,
ta ni chacunda nuun ra Ndioo nu satiñu ra,
vati cua quee tatun ra,
cati ra. Iyo inga nu cati ndico tucu ra Ndioo cuenda ñivi can ti:
Ña cua coo vaha ñi chi yuhu,
[ta ni ña cua quee tatun ñi,]
cati ra. Ña ni sacuinu ñivi chini soho xihna tuhun vaha cuhva cuni ra Ndioo, vati ña tasoho ñi chi ra, ta ni vii iyo ñivi cumani cha cua coo vaha ñi chi ra Ndioo, [ta cua quee tatun ñi]. Chacan cuu cha ni cua cuu coo ñivi chi ra tichi quivi ya cuhva ni cati ra. Cuaha xaan cuiya yaha cha ni cahan ra tacan, ta sa cahan ra David ni savaha ra Ndioo. Cuhva cati yu chi ndo nu tai tutu ya ni cati ra, vati cati ra ti:
Vitin cua cuni soho ndo cha cua cahan ra Ndioo,
soco na ña cua sanihin ini ndo.
Cati ra Ndioo ti ni cua coo quivi can, vati ña ni chacoo vaha ñi quivi chacundaca ñahan ra Josué. Chacan cuu cha ni cua coo quivi cha cua coo vaha ñivi Ndioo chi ra, ta cua quee tatun ñi. 10 Ndaa ñi cua coo vaha chi ra Ndioo―ña cua coo ca tu ndoho chi ñi, [vati cua quee tatun ñi] cuhva cha ni quee tatun ra Ndioo iti chata. 11 Na cua sanini yo chi maan yo, ta sa cua coo vaha yo chi ra Ndioo, ta cua quee tatun yo. Chacan cuu cha yoni cua ndoyo ñuhun cuhva ni ndoyo ñuhun ñican. Ndoyo ñuhun maan ñi, vati ña ni tasoho ñi chi ra Ndioo.
12 Tacan ni cua tasoho yo, vati nihin xaan iyo tu ndee ini chi tuhun cahan ra Ndioo. Tu cua savaha yo cuhva cati tuhun ra Ndioo, cua coo ndito yo chi ra. Cuhva cha iyo machete uvi yuhu iyo tuhun Ndioo, vati cua coto yo yoo ñivi cuu yo, tu cua tasoho yo tuhun ra Ndioo. Tacan sa cua coto yo a vaha a ña vaha saxini yo chi anima yo. 13 Yoni cua cuu cuindi xehe iti nuun maan ra, ta chito vaha ra yoso cuhva iyo ndihi yo. Ini chi maan ra cua tiso vaha yo tiñu.
Ta iin sutu chahnu cuu ra Jesuu
14 Na ña cua saña yo cha chinu ini yo cuenda ra Ndioo, vati ta iin sutu chahnu cuu ra Jesuu, ta cahnu xaan sutu chahnu cuu ra. Chi maan yo ni chacoo ra, ta cha cuahan ndico ra iti nuun ra iyo iti siqui andivi, ta sehe Ndioo cuu ra. 15 Ña cua saña yo, vati iyo tahan ra cuu ta iin sutu chi yo, ta chito ra ti ña cundee vaha yo. Chacan cundahvi ini ra chi yo, vati cha ni ndehe tahan ra ndihi cuii tu ndoho cuhva ndehe maan yo, soco ñahni cuati ni savaha maan ra. 16 Chacan cuu cha na cua yaha yo iti nuun ra Ndioo, ta na cua cahan yo chi ra, ta ña cua cuyuhvi yo, vati iyo xaan tu manini chi ra. Tacan ni cua cundahvi ini ra chi yo, ta cua savaha ra tu manini chi yo nda cua nda quivi cha cua cuni ñuhun yo cha cua tindee ra chi yo.