9
Cuhva cha iyo tuhun cuenda ñuhun ñuñivi, ta cuhva iyo tuhun cuenda iti siqui andivi
Tuhun cha ni chacoo xihna cuii chaha cuenda yoso cuhva cua sacahnu yo chi ra Ndioo. Chaha chi cuenda ti cua sacahnu yo chi ra ve ñuhun iyo cuenda ñuhun ñuñivi. Chacan cuu cha ni savaha ñivi yo iin vehe sahma tiempu chahnu, ta uvi nu ndasi tichi chi. Nu quihvi xihna ra sutu―ican ni chacoo nu chacuindi tima chi mesa nu chacoo paan cuenda ra Ndioo. Nu ii chacunani chi. Iti nuun chacan ni chacundasi inga sahma, ta ni chacunani chi nu ii xaan ca. Tican chacoo nu cayu cutu. Xuhun cuaan cuu chi, ta chacoo tahan chatun cha iyo cuenda tuhun chahnu can. Niniin chi chacundasi xuhun cuaan, ta iti tichi chi chacoo iin quii xuhun cuaan nu chacuindi maná. Chacuindi tahan yutun chacunaan ra Aarón, ta ni chaa ita nuu chi, ta chacuindi tahan yuu cha ni chacunda tuhun ley chahnu tichi chatun can. Siqui chi chacoo ri querubim cha iyo cuenda ra Ndioo, ta maan ri chasi nu ni choso ra sutu niñi cuenda cuati ñivi. Chi ndichin ri chasi ri tican. Chacan ni chahi cuenda, vati vitin ña cuyatin cuhva que cuenda yoso cuhva ni chacoo ñivi yo iti chata.
Tacan ni chacoo tiñu, ta vehe xihna cuii ni quihvi ra sutu ndihi ni quivi, ta tacan ni sacuinu ra tiñu ra. Vehe chacoo iti nuun nu ndasi inga sahma quihvi ra cuu sutu chahnu ni, soco iin tuhun ni chaha ni quihvi ra tichi iin cuiya. Quihvi ra, ta ndiso ra niñi. Nini xaan cua cuiso ra niñi cha cua samani ra chi ra Ndioo cha cuenda cuati ra chi cuenda cuati ndihi ñivi. Tacan ni sacoto ra Tati Ndioo chi yo ti ña ta cuu quihvi yo nu ii xaan ca, vati ni iyo vehe cha cuu vehe xihna cuii. Iin cuhva cuu chacan. Cha iyo chi cuenda maan yo cuenda costumbre yo vitin tichi quivi ya. Quichi ndaca ñivi cha cua samani ñi chi ra Ndioo, soco ña cuu coso vaha cha saxini ñivi ndacu tacan. 10 Iyo tuhun cuenda cha chachi yo cuenda cha chihi yo cuenda cha nacata yo ñaan cuati suhva. Cha cua savaha yo cuu chacan nda cua nda quivi cua nduchaa tiñu.
11 Tacan ni chacoo chi, soco cha ni quichi ra Cristo, ta sutu chahnu cuu ra cuenda ndihi cha vaha cha iyo. Vitin cuu chi sava ni ta cua nu quihvi ra inga vehe ndicha. Cahnu xaan ca chi, ta vaha xaan ca chi. Ñavi ñivi savaha chi chi, ta ni ñavi cuenda ñuhun ñuñivi iyo chi. 12 Ñavi niñi ri chivu, ta ni ñavi niñi ri sundiquin ndiso ra, soco cha cuenda niñi maan ra ni quihvi ra nu ii xaan ca iti siqui andivi. Iin tuhun ni chaha quihvi ra, ta ndoo ra. Tacan ni savaha ra, vati cua coo vaha yo chi ra Ndioo ndihi ni quivi ndihi ni tiempu. 13 Vasi cundee nduii ñivi suhva cha cuenda ñuhun ñuñivi, vati cha ni choso ñi niñi ri chivu a niñi ri sundiquin a ñaan nu cayu ri sundiquin cuati. Choso ñi niñi can iti nuun ñivi ni chacoo ica cuenda ley chahnu. Vasi chacan cuu chi, 14 soco vaha xaan ca cua ndundoo cha saxini yo, vati cha ni chati ra Cristo niñi maan ra. Tindee ra Tati Ndioo chi ra, ta samani ra suvi ni chi maan ra chi ra Ndioo, ta ñahni cha ndavaha ni savaha ra. Cua ndundoo cha saxini yo, ta ña cua savaha ca yo cha cua ndoyo ñuhun yo cuhva ni iyo ley chahnu. Cua satiñu yo cuenda ra Ndioo ndito.
15 Chacan cuu cha maan ra Jesuu cuu ra ni tiso vaha tiñu cuenda tuhun chaa. Chacan cuu cha cua canihin vaha ra Ndioo chi ñivi ra nu cuahan quivi cuhva cha ni cati ra ti cua savaha ra. Tacan cua savaha ra, vati chihi ra Cristo. Chihi ra, vati cua sanaan ra ndavaha ni savaha ñivi cuenda tuhun chahnu can. 16 Iyo costumbre yo, vati tu cua tiso vaha iin ñivi tiñu cuenda cha cua cuvi ñi, ta cua queta quivi cua cuvi ñi, iyo cha cua coo testigu, vati cua cuhva ra cuenda ti chihi ndicha ñican, ta sa cua cuu coso vaha ndihi tiñu can. 17 Cua queta quivi cua cuvi ñi, ta sa cua cuu coso vaha tiñu, vati ñahni yavi ndaa tuhun can nda cua nda quivi cua cuvi ñi. 18 Chacan cuu cha ni chacoo vaha tuhun chahnu can xihna cuii, vati ni chati niñi. 19 Tacan ni chacoo chi, vati cha ndihi cati tuhun ra Moisee ndihi ley can chi ndihi ñivi can. Tacan cuu, ta quihin ra ixi ri mbee ixi cuaha chi iin ndaha yutun hisopo. Satiin ra chi chi chi niñi ri sundiquin chi niñi ri chivu chi nduta, ta choso ra chi chi nuun tutu ley can chi ndihi ñivi can. 20 Tacan cuu, ta quechaha cati ra ti chito ñi ti cha iyo vaha tuhun cuhva ni cati tuhun ra Ndioo chi ñi, vati cha ni chati niñi can, cati ra. 21 Ta ni cuhva choso ra niñi vehe sahma can chi ndihi cuati suhva cha iyo cuenda ra Ndioo. 22 Cuenda ley chahnu can ndundoo ndihi cuati suhva chi niñi, vati ña cua naan cuati ndacu ñivi, tu ñahni niñi chati.
Naan ndicha cuati ndacu ñivi chinu ini chi ra Ndioo, vati ni chihi ra Cristo
23 Nini xaan cha cu‑ii ndihi chacan, vati cuhva cha cua coo iti siqui ni cuu chi. Ñavi cha ndicha ndicha cuu chi. Chacan cuu chi, soco cha iyo iti siqui andivi―ii ndicha chi, vati cha vaha xaan ca cuu cha samani ra Cristo. 24 Ñavi tichi ve ñuhun savaha ñivi quihvi ra Cristo. Iin cuhva ni cuu ve ñuhun cha iyo nu ñuhun ñuñivi ya. Cuahan ra Cristo iti siqui andivi, ta vitin iyo ra iti nuun ra Ndioo, ta cuenda maan yo cha iyo ra ndacan. 25 Ñavi cuhva ndacu ra sutu chahnu ndacu ra Cristo, vati quihvi ra sutu chahnu can nu ii xaan ca. Quihvi ra cuiya ta cuiya, ta ndiso ra niñi ri quiti cuhu, soco ra Cristo―ñavi tacan iyo ra. Iin tuhun ni chaha samani ra chi ra chi ra Ndioo, vati iin tuhun ni chaha chati niñi ra, ta chihi ra, ta quihvi ra nu iyo ra Ndioo. 26 Tu cua coo ra cuhva iyo ra sutu chahnu can, iyo cha cua cuvi ra cuaha chaha nda ni tuvi ñuhun ñuñivi ya. Ñavi tacan cuu chi, soco vitin cha ni ndihi tiempu chahnu, vati cha ni quichi ra, vati cua sanaan ra cuati ndacu ñivi. Sanaan ra chi chi, vati ni chihi maan ra. 27 Cha ni tiso ra Ndioo ti iin tuhun ni chaha cua cuvi ñivi, ta sa cua queta quivi cua cutuni ñi. 28 Ta ni cuhva cha ni chihi ra Cristo iin tuhun ni chaha, vati sanaan ra cuati ndacu ñivi, soco cua quichi ndico tucu ra inga chaha. Cua quichi ra, soco ñavi cuati ndacu ñivi cua sanaan ndico tucu ra. Quivi can cua quichi ndico tucu ra, vati cua canihin ra chi ñivi ndatu vaha chi ra.