4
Mänitä Jesús jadähooc yhädáaccumbä mejypiaꞌa Diosmädiaꞌagy‑yajwiingapxøøbiä. Mänitä jäyaꞌayhajxy may miejch maa jeꞌe hänajtiän. Coo hawaꞌadspä hänajty jim̱ quiaꞌa hity puꞌuwiing, paadiä Jesús barcohuungooty tiägøøyy mejywyiing. Mänit jiiby yhäñaaguiädaacy. Jim̱ä jäyaꞌayhajxy miähmøøyy puꞌuwiing hamädoow̱hijpä waam̱batiä Jesús hänajty miädiaꞌagy. Mänitä Jesús tiägøøyy yajnähixøøbiä cuento‑yajmäbaadyhaam.
―Huuc mädow̱ hajxy, mänitä jäyaꞌay tuꞌug tiuꞌubøjcy trigowøjpä. Näjeꞌe trigotøømd quiahy tuꞌhaam. Mänitä muuxyhajxy hoy pyiwøꞌøgy. Wiingtuumä trigotøømd hoy quiáhgumbä tsaajoot maa naax̱ hänajty quiaꞌa møødän. Paquiä trigotøømd miujxy coo naax̱ hänajty quiaꞌa cøøcä. Pero nägooyyä xøø piädsøøm̱y, cøjxä trigohuung tiøꞌøc̈h coo tyicts hänajty cøøc tøø quiaꞌa hädaꞌagy. Wiingtuum hoy quiáhgumbä maa hapty hänajty jiaanc̈h tehm̱ miayyän. Coo hapty jaduhṉ yeeꞌcy, cøjx jaduhṉ ñähdänaꞌayii. Ni tiøøm jaꞌa trigo quiaꞌa pejty. Wiingtuum hoy quiáhgumbä maa jaꞌa naax̱ hänajty jiaanc̈h tehm̱ tiooꞌquiän. Jaanc̈h tehm̱ yhoyøøyy jaꞌa trigo jim̱. Näjeꞌe hiiꞌxmajcpajc miøødä tuꞌwipä; näjeꞌe tägøøghiiꞌxpajc miøødä; näjeꞌe mägoꞌxpajc miøødä tuꞌwipä.
Mänitä Jesús jiaac mänaaṉ̃:
―Pøṉ hädaaduhṉ wiinjuøøby, wéenhøch nmädiaꞌagy xmiäbøjcä.
10 Coo majiäyaꞌayhajxy wyiimbijty, jim̱ä Jesús jaꞌa jiamiøød miøødmähmøøyy, jaꞌa hajxy hänajty nämajmetspä, møødä wiingjäyaꞌay jaꞌa näwéeṉ̃tiäbä. Mänitä Jesús ñämaayyä coo quiapxtǿwät waam̱baty hänajty tøø miädiaꞌagy. 11 Mänitä Jesús yhadsooyy:
―Jaduhṉä Dios jioot chocy coo mijts mwiinjuǿꞌøwät nebiä miäjaa yajcähxøꞌøgaꞌañ. Hijty, cap pøṉ hijty wyiinjuøꞌøy. Yøꞌø wiinghänaꞌc‑hajxy, ni yøꞌøhajxy quiaꞌa wiinjuøꞌøy. Páadyhøch yøꞌø hänaꞌc‑hajxy nyajnähixøꞌøy cuento‑yajmäbaadyhaam. 12 Hoy hajxy jia mädoy, cab hajxy wyiinjuøꞌøy; jaduhṉä Dios hajxy quiaꞌa jøjpøgǿꞌøwät; jaduhṉä piojpä quiädieey hajxy quiaꞌa yajnähwáatsäxät.
13 Mänitä Jesús jiaac mänaaṉ̃:
―Mijts, pø cab hajxy jaduhṉ hoy mwiinjuøꞌøwaꞌañ waam̱bátyhøch naam̱nä tøø ngapxy cuento‑yajmäbaadyhaamä, ni jaduhṉ hajxy hoy mgaꞌa wiinjuøꞌøwaꞌañ waam̱bátyhøch njaac yajmøødmädiaꞌagaꞌañ cuento‑yajmäbaadyhaam. 14 Jaꞌa jäyaꞌay trigowøjpä, jaduhṉ mäwíinäts miäbaady nebiä Diosmädiaꞌagy‑yajwaꞌxpän. 15 Jaꞌa trigotøømd cáhw̱äbä tuꞌhaam, jaduhṉ mäwiin miäbaady nebiä jäyaꞌay jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy näjeꞌe jia mädoyyän. Pero nägooyyä jaꞌa møjcuꞌu ñämech, mänitiä hajxy yagjahdiägóoyyäxä waam̱baty hajxy tøø yajwiingapxøꞌøyii. 16 Jaꞌa tøømd cáhw̱äbä tsaajoot, jaduhṉ mäwiin miäbaady nebiä jäyaꞌay jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy näjeꞌe paquiä miäbøquiän, Jaanc̈h tehm̱ xiooṉdaacp hajxy jaduhṉ. 17 Pero cab hajxy jejcy miäbøcy. Nägooyyä hajxy jaduhṉ chaac̈htiuñii jaꞌa Diosmädiaꞌagyquiøxpä, mänit hajxy ñajtshixøøñä. 18 Jaꞌa tøømd cáhw̱äbä maa hapty jiaanc̈h tehm̱ miayyän, jaduhṉ mäwiin miäbaady nebiä jäyaꞌay jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy näjeꞌe jia mäbøquiän. 19 Pero jiaanc̈h tehm̱ jiahmiejchp hajxy jaduhṉ jaꞌa hädaa yaabä naax̱wiimbä. Jeꞌe hajxy jaduhṉ wyiꞌi ñädajpy wyiꞌi ñämaaby neby hajxy hoy chänáꞌawät, neby hajxy hoy yhäyówät, møød maa mäyøøhadyiibän. Yajtägoobiä Diosmädiaꞌagy hajxy jaduhṉ. 20 Jaꞌa tøømd cáhw̱äbä maa naax̱ jiaanc̈h tehm̱ tiooꞌquiän, jaduhṉ mäwiin miäbaady nebiä jäyaꞌay jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy näjeꞌe hamuumduꞌjoot miäbøquiän. Hoy hajxy jiaanc̈h tehm̱ quiudiuṉ̃. Jaduhṉ hajxy miäbaady nebiä trigo hiiꞌxmajcpajc miøødän tuꞌwipä, møød nebiä tägøøghiiꞌxpajc miøødän, møød nebiä mägoꞌxpajc miøødän tuꞌwipä.
21 Mänitä Jesús jiaac mänaaṉ̃:
―Coo jäyaꞌay jøøn hajxy quiudøøꞌxøꞌøy, cøxp hajxy yujcoṉ̃. Cab hajxy jiiby quiuhjupy cubetapaꞌc. Ni jiiby hajxy quiaꞌa pädaꞌagy maabejtpaꞌc. 22 Jaanä jaduhṉduhm̱bä, tijaty jaduhṉ hijp yuꞌuc̈h, tsipcøxp jaduhṉ quiøx̱y cähxøꞌøgaꞌañ. 23 Pøṉ jaduhṉ wiinjuøøby, wéenhøch nmädiaꞌagy xmiäbøjcä.
24 Mänitä Jesús jiaac mänaaṉ̃:
―Huuc wiinjuøꞌøw hajxy nébiøch cham̱ nyajmøødmädiaꞌagaꞌañ; pøṉ hädaa mädiaꞌagy hoy wiinjuøøby, maas hoy jaduhṉ jiaac yajwiinjuøꞌøwaꞌañii. 25 Pǿṉhøch nmädiaꞌagy tøø xmiäbøjcä, jeꞌec̈h njaac yajnähixøꞌøwaam̱by. Pero pǿṉhøch nmädiaꞌagy tøø xquiaꞌa mäbøjcä, cábøch jeꞌe tii nyajnähixøꞌøwaaṉnä. Høxtä jiahdiägoyyaam̱by jeꞌe mädyii tyijy tøø jia wiinjuøꞌøy.
26 Mänitä Jesús jiaac mänaaṉ̃:
―Coo jaꞌa Dios jaꞌa miøcmäjaa yajcähxøꞌøgaꞌañ, jaduhṉ mäwiin miäbaady nebiä jäyaꞌay ñiꞌibiän. 27 Coo ñiippädøꞌøy, mänit nøcxy miaanä coo tøø quioodsøꞌøy. Cujaboom, coo jiobøꞌøy, mänit piädǿꞌcumbä. Pero cab jaduhṉ ñajuøꞌøy nebiä tøømd miux̱y. Hix̱, hamdsoo jaꞌa tøømd miux̱y yeegy. 28 Jaꞌa tøømd, jiibiä miäjaa piaady naaxooty. Coo miux̱y, mänit yeegy. Coo yeegy, mänit piøjy. Coo piøjy, mänit tiøømbety. Coo tiøømbety, mänit miäjay. 29 Coo miäjay, mänit hajxy chucy. Tøø jaduhṉ yhabaatnä coo hajxy yajpädǿꞌøgät.
30 Mänitä Jesús jiaac mänaaṉ̃:
―Nebiaduhṉ njaac yajmäbáatämät coo jaꞌa Dios jaꞌa miøcmäjaa jaduhṉ yajcähxøꞌøgaꞌañ. 31-32 Coo jaꞌa Dios jaꞌa miøcmäjaa yajcähxøꞌøgaꞌañ, jaduhṉ mäwiin miäbaady nebiä mostazapajcän. Jaanc̈h tehm̱ chay jaꞌabiꞌ mostazapajc jaduhṉ. Ni mädyii hujts piajc jaduhṉ quiaꞌa tsayyä nebiä habiꞌ mostazapajc chayyän. Pero coo mníꞌibät, jaanc̈h tehm̱ piaquiä jaduhṉ yeegy cøxp. Mäjatyjaty yhaaꞌx yeegy. Høxtä hoyyä muuxyhajxy jim̱ pieꞌeñ yhaaꞌxjooty.
33-34 Haagä hädaaduhm̱bä cuento‑yajmäbaadyhaamä Jesús jaꞌa cuꞌug hänajty yajwiingapxøꞌøy, mäduhṉ̃tiä hajxy hänajty hoy wyiinjuøꞌøwaꞌañ. Pero coo jaꞌa cuꞌug hänajty tøø wyiimbijnä, mänitä Jesús jaꞌa jiamiøød hawiing caꞌxy quiapxtøønä, jaꞌa hajxy hänajty nämajmetspä.
35 Coo chuujøøyy, mänitä Jesús jaꞌa jiamiøød ñämaayy:
―Tsøc hajxy jáam̱äm barcojooty; jam̱ hajxy jim̱haamby mejyhawiimb.
36 Jiibiä Jesúshajxy hänajty yhäñaꞌay barcojooty møødä jiamiøødhajxy. Mänit hajxy tiuꞌubøjcy. Jiibiä jäyaꞌayhajxy näjeꞌe piaduꞌubøjpä wiingbarcojooty. Pero jaꞌa majiäyaꞌay, jim̱ hajxy miähmøøyy mejypiaꞌa. 37 Mänit møc tiägøøyy pojpä. Mänitä mejy tiägøøyy jaꞌtspä. Mänitä barco ñähjaꞌtspejtä. Mänitä nøø com̱ tiägøøyy barcojooty. Høxtä hujts jaꞌa barco jaduhṉ. Quinaam̱bä barco hänajty. 38 Pero jaꞌa Jesús, maab hänajty jeꞌe jiiby barcohøjxhaam. Cuhnøꞌøxøꞌøy hänajty jiiby miaꞌay. Jaanc̈h tehm̱ chähgøøbiä Jesús jaꞌa jiamiøødhajxy hänajty. Mänitä Jesús hajxy hoy yux̱y. Mänitä Jesús ñämaayyä:
―Wiindsǿṉ, nej, caj mdajy mmayyä coo hajxy nguhdägoyyáaṉämä.
39 Coo jaꞌa Jesús miaꞌabiädøꞌcy, mänitä poj yhojy møødä mejy coo yuungǿꞌøwät. Mänitä poj jiaanc̈h mooṉ̃; møødä mejy, yuungøøyy jeꞌebä. 40 Mänitä Jesús jaꞌa jiamiøød ñämaayy:
―Tii hajxy hijty coo mwiꞌi chähgøꞌøy. Nej, cab hajxy mmäbøquiä cooc̈h møcmäjaa nmøødä.
41 Jaanc̈h tehm̱ chähgøøby hajxy hänajty. Mänit hajxy hameeꞌch ñiñämaayyä:
―Pøṉädaꞌa yøꞌø; høxtä poj møødä mejy, cudiúuṉäxäbä miädiaꞌagy yøꞌø.