5
Mänitä Jesúshajxy jim̱ miejch mejyhawiimb, maa jaꞌa naax̱ hänajty xiøhatiän Gerasa. Coo hajxy miänajcy barcojooty, jim̱ä jäyaꞌay hänajty tuꞌug tiänaꞌay jäguem̱juøøby. Møjcuꞌu hänajty tøø yajtägøꞌøyii. Jutjooty hänajty chänaꞌay maa jaꞌa hoꞌogyjiäyaꞌay hajxy hänajty ñaax̱tägøꞌøyän. Jaanc̈h tehm̱ miøcä craa hänajty. Ni cadenahaamä jäyaꞌayhajxy hänajty hoy quiaꞌa cøꞌøxots quiaꞌa tecyxiodsaꞌañ. Mayhooc hajxy hänajty tøø jia cøꞌøxoch tøø jia tecyxioch cadenahaam. Pero wyiꞌi yaghapodøøbiä cadena hänajty. Ni pøṉ hänajty quiaꞌa mäjädaꞌagaꞌañ. Xøømdsuhm̱ hänajty jim̱ yaꞌaxy jiocy cabäsantäjooty møød tunjooty. Nax̱y hänajty tsaahaam hamdsoo ñic̈hugyii. Coo jaꞌa Jesús jaduhṉ yhijxä jäguem̱, mänit päyøꞌøguiä ñänøcxä. Mänit hoy wyiinjijcädaꞌagyii. 7-8 Mänitä Jesús jaꞌa møjcuꞌu ñämaayy:
―Juaꞌads miic̈h jiiby maa yøꞌø craajän.
Mänitä møjcuꞌu møc yaax̱y:
―Miic̈h Jesús, miic̈hä Dios xyHuunghajp, jaꞌa jim̱ tsajpootypä. Nej mnijiäwøꞌøyii møød høøc̈hcøxpä. Tuṉä mayhajt, caꞌac̈h xchaac̈htiuṉ̃. Dios, cøxp jeꞌe.
Mänitä Jesús jaꞌa møjcuꞌu miäyajtøøyy:
―Tii mxøhaty.
Mänitä møjcuꞌu yhadsooyy:
―Legiónghøch nxøhaty. Páadyhøch jaduhṉ nxøhaty coo højts jaduhṉ njaanc̈h tehm̱ ñämayyä.
10 Mänitä Jesús miänuuꞌxtaacä coo jaꞌa møjcuꞌuhajxy quiaꞌa høxquexǿøjät jäguem̱.
11-13 Jim̱ wiingóṉ maa jaꞌa Jesúshajxy hänajtiän, jim̱ mejypiaꞌa, jim̱ä hädsøm̱hajxy hänajty may yuumydiajy tuṉmøjc. Nämejtsmil hajxy hänajty wiädity. Mänitä Jesús jadähooc miänuuꞌxtaacä coo jaꞌa møjcuꞌuhajxy ween jim̱ quiexyii maa jaꞌa mayhädsøm̱än, weenä hädsøm̱hajxy nøcxy yajtägøꞌøyii. Mänitä møjcuꞌuhajxy jiaanc̈h quejxä maa jaꞌa hädsøm̱än. Mänitä craa ñähwaach, jaꞌa hänajty tøø miøjcuꞌuyajtägøꞌøyíijäbä. Mänitä hädsøm̱hajxy cøjx yajtägøꞌøyii. Mänit hajxy päyøꞌøguiä yhädaacy mejjiooty. Cøjx hajxy jiiby ñøøjiꞌxøꞌøy.
14 Jaꞌa hänaꞌc‑hajxy hänajty jim̱ hädsøm̱güeendähajpä, cøjx hajxy piäyøꞌøgy. Hoyyä mädiaꞌagy hajxy jim̱ yajwaꞌxy cajptooty møød cajptpaꞌa neby hänajty tøø jiadyii tøø tiuñii. Coo jaꞌa cuꞌughajxy jaduhṉ miädooyy, mänit hajxy hoy yhix̱y. 15 Coo hajxy jim̱ miejch maa jaꞌa Jesús hänajtiän, mänitä craa hajxy yhijxy, jaꞌa hijty paꞌammøødpä, coo hänajty tøø ñähwáatsänä jaꞌa møjcuꞌu. Jim̱ jeꞌe hänajty witmøød yhäñaañä. Coo hijty piaꞌammøødä, nähwaꞌads høxwaꞌads hijty wiädity. Tøø hänajty wyiinmahñmejtsnä. Jaanc̈h tehm̱ yagjuøøyy jaꞌa cuꞌughajxy jaduhṉ coo jaꞌa craa hajxy yhijxy coo jaꞌa piaꞌam hänajty tøø ñähwáatsänä. Høxtä tsähgøøyy hajxy jaduhṉ. 16 Mänit hajxy cøjx yajmøødmädiaꞌagyii neby hänajty tøø jiadyii tøø tiuñii. Jaꞌa jäyaꞌayhajxy jaduhṉ híjxäbä coo jaꞌa hädsøm̱ jaꞌa møjcuꞌu hajxy yajtägøøyyä, jeꞌedshajxy jaduhṉ mädiaac. 17 Mänitä cuꞌug jaꞌa Jesús hajxy miänuuꞌxtaacy coo jim̱ chóonät maa jaꞌa quiajpthajxiän.
18 Coo jaꞌa Jesús hänajty wyiimbidaaṉnä barcojooty, mänit jaduhṉ ñämaayyä coo ween piaduꞌubøgyii. Jaꞌa craa jaduhṉ mänaaṉ, jaꞌa piaꞌam hänajty tøø yajnájxäxäbä. 19 Mänitä Jesús jaꞌa craa ñämaayy:
―Caj, caꞌac̈h xpianøcxy. Nøcx jim̱ maa jaꞌa mdøjcän, maa jaꞌa mjujy maa jaꞌa mmäguꞌugän. Nøcxä mädiaꞌagy yajwaꞌx coo miic̈hä Dios tøø xñäxuuc̈h, coo miic̈hä Dios jaꞌa møjcuꞌu tøø xyajnähwaꞌac̈h.
20 Mänitä craa jiaanc̈h nøcxy maa jaꞌa tiøjcän. Mänitä mädiaꞌagy jim̱ tiägøøyy yajwaꞌxpä maa naax̱ hänajty xiøhatiän Decápolis. Jaduhṉ jeꞌe miädiaꞌagytiägøꞌøy majc‑cajpt. Jaduhṉä miädiaꞌagy hänajty yajwaꞌxy coo jaꞌa Jesús jaꞌa mähdiøjc møjcuꞌumøødpä hänajty tøø yajnähwaꞌac̈h. Coo jaꞌa cuꞌughajxy jaduhṉ miädooyy, mänit hajxy jiaanc̈h tehm̱ yagjuøøyy.
21 Mänitä Jesúshajxy wyiimbijnä barcojooty møødä jiamiøødhajxy. Coo hajxy jim̱ miéjtscumbä mejyhawiimb maa hajxy hänajty tøø chohṉdaꞌaguiän, mänit hajxy jim̱ biarcomänajcy mejypiaꞌa. Mänitä Jesús jäyaꞌay may ñämejtsä. 22 Mänitä Jesús jäyaꞌay tuꞌug wyiinjijcädaacä. Jairo hänajty xiøhaty. Jeꞌe hänajty jim̱ tuum̱b wiindsǿṉ maa jaꞌa tsajtøjcän. 23 Mänitä Jesús miänuuꞌxtaacä:
―Wiindsǿṉ, møjtáꞌagyhøch nhuung. Toꞌoxiänaꞌc jeꞌe. Majmetscjumøjt miøødä. Jám̱høch nhuung cøꞌønähgájpäc, ween jaduhṉ miøcpøcy ―nøm̱ä Jairo miänaaṉ̃.
24 Mänitä Jairo jaꞌa Jesús miødhajty. Jim̱ä jäyaꞌay jaꞌa Jesús hajxy hänajty may pianøꞌøc̈h piabooñ. 25 Jim̱ä tajjäyaꞌay hänajty tuꞌug paꞌammøød majiäyaꞌayhagujc. Majmetscjumøjtä ñøꞌty hänajty tøø xieeꞌxy jabom̱‑jabom̱. 26 Tøø jaꞌa mähdiøjc hänajty jejcy jia yajtsooyøꞌøy maa jaꞌa doctorhajxiän. Pero cábädsä piaꞌam hänajty ñäꞌägä yajnájxäxä. Tøø jaꞌa xiädøꞌøñ hänajty quiøjxnä tii jaduhṉ ñäꞌä jaac yajniñämäjuyøꞌøwǿøjäp. Coo hänajty jaduhṉ ñäꞌägä yajtsooyøꞌøy tehṉgajnä, maas hanax̱iä piaꞌam hänajty jaduhṉ jiaac tehm̱ miøjtaꞌagy. 27-28 Coo jaꞌa mähdiøjc jaduhṉ miädoyhajty coo jaꞌa Jesús hänajty wiädity mäbaꞌamyajnajxpä, mänit jaduhṉ wyiinmaayy quiopcooty: “Cooc̈h yøꞌø wyit häyaa nnäꞌä nähdóoṉät, náxäbøch nbaꞌamädaꞌa häyaajä.” Mänitä Jesús jiøguyohdiägøøyyä. Mänitä wyit jiaanc̈h nähdóoṉäxä. 29 Mänitiä tajjäyaꞌay ñøꞌty jiaanc̈h hadujcy. Mänit ñijiäwøøyyä coo jaꞌa piaꞌam hänajty tøø ñax̱y. 30 Mänitä Jesús ñijiäwøøyyä coo tuꞌjäyaꞌay hänajty tøø miøcpøcy jaꞌa miäjaahaam. Mänitä Jesús jaꞌa jäyaꞌay cøjx wyiinheeꞌppety. Mänit miänaaṉ̃:
―Pǿṉhøch nwit tøø xñähdooṉä.
31 Mänitä jiamiøødhajxy yhadsooyy:
―Tii jaduhṉ coo myajtøy pø tøø miic̈h jäyaꞌay mwit xñähdooṉä. Haa caꞌa, majiäyaꞌay hajxy jaduhṉ xwyiꞌi pianǿꞌtsämä ―nøm̱ä Jesús ñämaayyä.
32 Pero jim̱ä Jesús hänajty yhøxtaꞌayñä pøṉä wyit hänajty tøø ñähdóoṉäxä. 33 Jaꞌa tajjäyaꞌayä, jaanc̈h tehm̱ chähgøøby hänajty jeꞌe. Paady hänajty chähgøꞌøy coo hänajty ñajuøꞌøy neby hänajty tøø miøcpøcy. Mänitä Jesús hoy wyiinjijcädaꞌagyii tsäyúuyyäp. Mänitä tajjäyaꞌay ñägapxy neby hänajty tøø miøcpøcy. 34 Mänitä Jesús miänaaṉ̃:
―Huung, paady miic̈h mbaꞌam tøø ñax̱y coo tøø mmäbøcy cooc̈h mäjaa nmøødä cooc̈hä jäyaꞌay tøy njaanc̈h yajpaꞌamnax̱y. Nøcxnä jootcujc.
35 Jim̱ä Jesús hänajty miädiaꞌagyñä, mänitä jäyaꞌayhajxy näjeꞌe miejch. Jim̱ hajxy hänajty tøø chohṉdaꞌagy maa jaꞌa Jairo tiøjcän. Mänitä Jairo ñämaayyä:
―Tøø jaꞌa mhuung yhoꞌnä. Caꞌa Jesús mhadsijpnä. Tii jaduhṉ jim̱ ñäꞌä jaac túnäp. Tøø jaꞌa mhuung yhoꞌnä.
36 Coo jaꞌa Jesús jaduhṉ yhamädoonajxy, mänitä Jairo ñämaayyä:
―Caꞌa mgaꞌa mäbøcy. Caꞌa mjootmayhaty ―nøm̱ä Jesús miänaaṉ̃.
37 Mänitä Jesús miänaaṉ̃ coo pøṉ jim̱ quiaꞌa panǿcxät maa jaꞌa Jairo tiøjcän. Jagóoyyägä Pedrohajxy jim̱ ñǿcxät møødä Santiago møødä Juan, jaꞌa Santiago piuhyaꞌay. 38 Coo hajxy jim̱ miejch maa jaꞌa Jairo tiøjcän, jaanc̈h tehm̱ jiøøby jaanc̈h tehm̱ yaax̱pä jäyaꞌayhajxy hänajty jim̱. 39 Mänitä Jesúshajxy tiøjtägøøyy. Mänitä Jesús miänaaṉ̃:
―Cajxä yøꞌø toꞌoxiänaꞌc ñäꞌä hóꞌoguiäbä. Tii hajxy coo mwiꞌi jiøꞌøy coo mwiꞌi yaꞌaxy. Näꞌä maab yøꞌøduhṉ.
40 Coo jaꞌa Jesús jaduhṉ miänaaṉ̃, mänit ñäxiicä. Mänitä Jesús jaꞌa jäyaꞌay cøjx yhøxquejxpädsøm̱y tøghaguuy. Mänitä Jesús jaꞌa toꞌoxiänaꞌc hajxy ñänøcxy maa toꞌoxiänaꞌc hänajty quioꞌnaꞌayän, møødä Jesús jaꞌa jiamiøødhajxy, møødä toꞌoxiänaꞌcä tiaj tieedyhajxy. 41 Mänitä Jesús jaꞌa toꞌoxiänaꞌc wyidsøꞌcy. Mänit ñämaayy:
―Quixyhuung, pädøꞌøg.
42 Tuuṉä jaꞌa Jesús jaduhṉ ñäꞌä mänaaṉ̃, mänitiä toꞌoxiänaꞌc jiaanc̈h pädøꞌcy. Mänit yoꞌoyøꞌcy. Jiaanc̈h tehm̱ yagjuøøyy jaꞌa Jairohajxy jaduhṉ møødä Jesús jaꞌa jiamiøødhajxy. 43 Mänitä Jairohajxy yhanehm̱ä coo hajxy jaduhṉ quiaꞌa mädiáꞌagät coogä yhuung hänajty tøø jiujypiøcy. Mänit hajxy ñämáayyäbä coo yhuung hajxy yajcáyät. Jaꞌa Jesús jaduhṉ mänaaṉ.