4
Iin ejemplu sàhà iin nècuàchì xìtú
Daaní, inga xichi nì quesaha Jesús dacuahá‑yá nèhivì nùù mar. Te yucán nì nataca cuàhà gá‑nè nùù‑yá. Ñàyùcàndùá, nì nana‑ya iin lancha iín yuhù mar mà, te nì sàcòo‑ya inì‑nu. Te nèhivì cuáhà mà, yuhù mar mà nì sàcùndoo‑ne. Dandu nì dàcuàhá‑yánè cuàhà iñàha, nì nacani‑ya xì‑né cuàhà historia nduú ejemplu. Te dohó nì cachi‑yà:
―Cunini‑nsia. Nìsa ìa iin nècuàchì xìtú, nì quee‑ne cuàhàn‑ne chihi‑ne. Te nì sate uun‑ne tata mà. Te dava‑ña, nì còya nùù ichì. Dandu nì quixi laa, nì saxì‑síâ. Te dava stná mà, nì còya nùù cavà ndé còò cuàhà ñuhù. Te yàchì nì xìtià, vàchi có‑ndòó cucún ñuhù yucán. Doco na ní dùcàn orá, nì ìchà, vàchi cónì níhì yohá. Daaní, dava stná tata mà, mahì iñù nì còya. Te na ní sahnu iñù mà, dandu nì dàdáhvia viu cuati ma, ñàyùcàndùá cónì cuáha. Daaní, dava stná tata mà, nì còya nùù ñuhù vàha, te nì xìtià, nì sahnua, te nì cuàha; dava‑ña, òcò ùxìn gà tantu nì cuàha; te dava‑ña, ùnì dico gà tantu, te dava‑ña, ùhùn dico gà tantu nì cuàha.
Dandu nì cachi‑yà xì‑né:
―Ni cúníní vàha nsidaa‑nsiá ñà‑ndùá cachíˋ.
Ñà‑ndùá dìsáhà‑xí nì nacani Jesús ejemplu, divi sàhá màsà cúndáà ini nècuàchì cahíchì inì‑xi
10 Na ní ndòo mii Jesús xì ùxìn ùì nècuàchì dacuahá‑yá xì stná nècuàchì ndoó yatni, dandu nì ndàcàtnùhù‑né nùù‑yá sàhà ejemplu mà. 11 Ñàyùcàndùá, dohó nì cachi‑yà xì‑né:
―Mii‑nsiá, sànì nìhìtáhvì‑nsiá cundaà inì‑nsia nansa iá ñuhìví ìì xí Dios, mate nísa ìa dèhé palabra sàhámà antes. Doco nècuàchì dava ga, còó. Puru ejemplu icúmî nacani xì‑né. 12 Ducán iá sàhà‑ñá màsà cúnítnùhu‑ne, mate indéhe‑né, te màsà cúndáà ini‑nè, mate iníní‑né. Pues ducán icúmí cuu xi‑né sàhà‑ñá màsà ndédúmá ini‑nè, te cuicahnú ini Dios sàhà cuàchi‑ne.
Ñà‑ndùá cuní cachi ejemplu sàhà nècuàchì xìtú
13 Dandu nì cachi stná‑yà xì‑né:
―¿A ñá‑cô‑cùndáà inì‑nsia sàhà ejemplu jaàn nduá? Pues nú coó, dandu ¿nansa cui cundaà stná inì‑nsia sàhà nsidaa ejemplu dava ga?
14 ’Pues cunaha‑nsia, na ian quidá nècuàchì nì dàndiàchì uun xi tata mà, ducán quidá stná nècuàchì chìhì xì Palabra xi Dios ini anima nèhivì. 15 Tata nì còyo nùù ichì mà nduú nahi nèhivì iníní xí palabra xi Dios, doco yàchì vàxi ñà‑malu dacúxíó‑si palabra nì ndòo ini anima‑nè mà. 16 Daaní, nahi tata nì còyo nùù cavà nduú nèhivì iníní xí palabra ìì, te luegu cudíì ini‑nè sàhà‑ñá. 17 Doco na ian cùù xì viu còò yohò‑xí, ducán cuú stná xì‑né. Iyuhu gá quidándéé ini‑nè nchícùn viì‑né. Daaní, nú ni yáha‑ne iin tnùndoho, ò nú quidáquíní nèhivì xì‑né ñà‑nchícùn‑nè palabra xi‑ya, dandu luegu naxícócuîìn ini‑nè, te nacóó‑néà.
18 ’Daaní, nahi tata nì còyo mahì iñù nduú nèhivì iníní xí palabra ìì, 19 doco cuàhà gá nacání ini‑nè sàhà vida xi‑ne ñuhìví yohó. Te cudíì stná ini‑nè dacáyà‑nè ñà‑cuìcà‑né, vàchi xího sàstnùhù‑né cucumi‑né cuàhà iñàha. Ñàyùcán nduá sadí xì núù palabra xi Dios ñà‑mà cùì nìhìndèá chindeá‑nè. 20 Daaní, nahi tata nì còyo nùù ñuhù vàha nduú nèhivì iníní xí palabra ìì, te xiníndísâ‑néà. Ñàyùcàndùá, queámà ñà‑ndùú‑né na iin viu nì cana viì, a sea nduú‑né nahi viu nì cana òcò ùxìn tantu, te ò ñá‑nì cana ùnì dico tantu, te ò ñà‑nì cana ùhùn dico tantu.
Iin ejemplu sàhà iin lámpara
21 Dandu nì cachi stná‑yà xì‑né:
―Nú xícàn‑ndà quixi iin lámpara, dandu mà chícání dèhé‑ndàñá tìxi iin canasta, ò tìxi iin cama. Còó, cuiin vateá iin xaan ndé cutnuà inicutu. 22 Cunaha‑nsiá, nsidaa ñà‑nì ìa dèhé, icumíâ tùi vateá. Te nsidaa ñà‑ndùá quidá dèhé nèhivì, icúmíâ natùi clarúà. 23 Ni cúníní vàha nsidaa‑nsiá palabra jaàn.
24 Dandu nì cachi stná‑yà xì‑né:
―Cunini vàha‑nsia na sáha xi‑nsiá (ichì váha). Vàchi divi vara chitácùhá‑nsià icúmí stná mii‑nsiá nacuitacùhá‑nsià. Doco nú iníní vàha‑nsia, dandu chicá nìhìtáhvì‑nsiá cundaà vàha inì‑nsia. 25 Vàchi nècuàchì sàñùhú (ñà‑vàha) inì‑xi, chicá más icúmí‑nê nìhìtáhvì‑né; doco nèhivì có‑ñùhú ndisa (ñà‑vàha) inì‑xi, ndè iyuhu (ñà‑vàha) ñuhú ini‑nè, icúmíâ cuxio nsiha.
Iin ejemplu sàhà tata sahnú nama
26 Dandu nì cachi stná Jesús:
―Na historia yohó, ducán iá stná ñuhìví ìì xí Dios. Nì chihi iin tiàa tata mahì itù‑te. 27 Na túinuù, dandu ndácòo‑tè (nácòtò‑teá); daaní sàñaà quídì‑te. Doco tata mà, xítià te sahnúá, mate có‑cùndáà inì‑te índù modo sahnúá. 28 Vàchi iin itu, miá cuàha. Dihna viu xítià, dandu después caná sìcàyòcó‑ñà, te nachitu nùnìá. 29 Te nú sànì sisa vàha, dandu yàchì icúmí ndanchito cosecha, vachi sà‑ìáˋ.
Ejemplu sàhà tata yutnù mostaza
30 Dandu nì cachi stná Jesús:
―¿Índù iñàha cui cachì sàhà‑ñá cundaà vàha inì‑nsia nansa iá ñuhìví ìì xí Dios? ¿Índù ejemplu cui nacani sàhà ñà‑cundaà inì‑nsia nansa iá tiempu mà? 31-32 Pues, cunaha‑nsiá, nahi tata yutnù mostaza, ducán iá tiempu mà. Vàchi tata mà, mate tata chicá cuati iá ñuhìví nduá, doco nú sànì chihi‑ndañá, dandu sahnúá. Queé nahnú ndahà‑nú, te vihi gá nducáhnûá nùù nsidaa gá ñà‑tàtá. Dècuèndè laa ndavá ansivi vàxi sácuìtàndòó casì mahì ndahà‑nú ―nì cachi‑yà.
33 Cunaha‑nsiá, cuàhà gá ejemplu nahi ñà‑jaàn nì nacani‑ya xì nèhivì na dacuahá‑yánè, según nansa nì sàà‑nè cundaà ini‑nè. 34 Puru historia nduú nahi ejemplu nì nacani‑ya xì‑né, doco na ní ndòo mii‑yá xì nècuàchì dacuahá‑yá, dandu nì dàtúi nsihi‑ya sàhámà nùù‑né.
Nansa nì dàcúcuíìn Jesús tàchì, te nì nàcùñuhu dadí tècuìí mar
35 Na ní cuñaà quìvì yucán, nì cachi‑yà xì nècuàchì dacuahá‑yá:
―Cúhùn‑ndà yàha‑nda ladu mar.
36 Dandu nì dànácuîtià compañeru‑yà nèhivì cuáhà mà. Te mii‑yá, nacua iá‑yà ini lancha, ducán nì saca‑neyà cuàhàn‑nè yàha‑ne mar. Te cuàhàn stná iin ùì gà lancha ndoó stná yucán. 37 Doco después nì dàñà iin tàchì dàná, te nì nacuahnu todò tècuìí, nì xìnu‑tè ndè ini lancha mà, sàdaaní chitu‑nú. 38 Doco mii‑yá, indúhu‑yá quídì‑yà cahà‑nú, ihí almohada dìnì‑yá. Dandu nì dànsícuìhnu ini‑nèyà, cachí‑nè xì‑yá:
―¡Ay! ¡Maestro! ¿A có‑ndùlócô‑nî ñà‑vihini cui‑ndà?
39 Dandu nì ndacuiin‑yà, nì càhàn‑yà nì sadi‑yà nùù tàchì mà, te nì cachi‑yà xì tècuìí mar:
―Ihíì‑ní ni coó, te ni ndúdádî.
Dandu luegu nì cucuiìn tàchì, te nì nàcùñuhu dadí tècuìí.
40 Dandu nì cachi‑yà xì nècuàchì yucán:
―¿Índù chuun yúhî guâ‑nsià? ¿A có‑càhví‑nsiá xì Dios?
41 Dandu nì yùhí sàstnùhù nècuàchìmà, te nì cachi‑nè iin‑ne xì inga‑nè (sàhà‑yá):
―¿Índù clase nèhivì nduú nècuàchì yohó, te dècuèndè tàchì xì mar iníní xí‑nê?