5
Nansa nì tavà Jesús ñà‑malu ñuhú ini iin nècuàchì ñuu Gadara
Daaní, nì sàà‑nè xì‑yá inga ladu mar nùù ñuu nècuàchì Gadareno. Te na ní quee‑ya nùù lancha, luegu nì ndacùhun tnahá‑yá xì iin tiàa ñuhú ñà‑malu inì‑xi, vàxi‑ne dècuèndè mahì cueva ndé xí‑indùxin nsìi. Vàchi de por sí, yucán iá dahuun‑ne. Te còò ni‑iin cui chicuhni xì‑né, mate cadena ni cúndúá. Cuàhà xichi nì sàcùnuhni‑nè xì manilla càa, xì stná cadena. Doco siempre sahndé‑nèà, te dacuachí stná‑nè manilla mà. Còò ni‑iin cui nsida viì xì sàxìnítnùní‑nè. Nicanicuahàn ndui te ñuú ndáhì loco‑nè, xicánúú‑né yucù xì mahì cueva mà, danácuêhè‑nè mii‑né xì yùù. Doco na ní xini xìcà‑né Jesús, nì dàyáà‑nè nì sàà‑nè nùù‑yá, te nì sàcuììn sìsì‑né nùù‑yá, ndáhì ndee‑né quidá ñà‑malu, te nì cachi‑nè:
―Jesús, ¿ndíà cunduu‑ní yùhù? (Yùhù ináhî mii‑ní), Dèhemanì Dios iá dìquì‑xí ansivi nduu‑ní. Sàhà Dios sacúndáhvîˋ nùù‑ní, ¡màsà dándóhó‑nî yùhù!
Pues ducán nì cachi nècuàchìmà, vàchi làcà nì cachi‑yà xì‑ñá:
―¡Cuxio yohó ñà‑malu nùù tiàa yohó!
Dandu nì ndàcàtnùhù stná‑yà nùá:
―¿Nansa nanu?
Te nì cachà:
―Ejército naní, vàchi cuàhà nduú‑nsí.
10 Dandu cuàhà gá nì sacundahví tiàa ma nùù‑yá ñà‑màsà téchúûn‑yáñà cùhàn inga ñuu. 11 Te yatni yucù yucán nì sandoo cuàhà cochi, xixáhan‑sì. 12 Ñàyùcàndùá, nì sacundahvíà nùù‑yá, cacháˋ:
―Dayáha‑ní nsiùhù ni cúhùn‑nsì màcùñuhu‑nsi ini cochi yucán.
13 Dandu nì dàndáà‑yàñà. Ñàyùcàndùá nì caquea nùù tiàa ma cuàhàn, nì sàcùñuha ini cochi yucán. Nahi ùì mil nì sanduu‑sì. Daaní, carrera nì nuu nsidaa‑sí candiaa yucán, te nì còyo‑sì ini mar nì càhà‑si.
14 Daaní, tè‑xíndiaa xì cochi mà, nì yùhí‑te; carrera mànuhù‑té nì cachitnùhu‑tè xì nècuàchì ini ñuu mà xì stná nècuàchì ndoó ranchu. Dandu nèhivì ndoó yucán, vàxi‑ne cundehè‑né ñà‑ndùá nì cuu. 15 Nì quesaa nsidaa‑né ndé iá‑yà, te nì caxini‑nè nècuàchì nìsa ñuhu cuàhà ñá‑malu inì‑xi, iá‑nè, ndixí‑né sìcoto, sànì nàcòo nsihi sàxìnítnùní‑nè. Dandu nèhivì yucán, nì cayùhí‑nè. 16 Te nècuàchì nì caxini nansa nì cuu, nì nacani‑ne xì nsidaa nèhivì mà sàhà cochi xì sàhà stná tiàa ma. 17 Dandu nèhivì cuáhà mà, nì quesaha‑né nì sacundahví‑nè nùù‑yá ñà‑nì quèé dahuun‑ya ñuu‑nè.
18 Daaní, na sánì nana tu‑ya lancha yucán, dandu nì càhàn nècuàchì nìsa ñuhu ñà‑malu inì‑xi, nì xìcàn‑nè áma cui cutnahá stná‑nè xì‑yá cùhùn. 19 Doco cónì sáha‑ya cùhùn‑nè:
―Còó ―cachí‑yà―, xuhun‑ní vehe‑ni, te cachitnùhu‑ní xì tnaha‑ní ñà‑cuàhà guá nì quida Stohò‑ní Dios xì‑ní, te nì cuhi ini‑yà mii‑ní.
20 Ñàyùcàndùá, nì quee tiàa ma cuàhàn‑nè inicutu ladu mà nani Decápolis, nì cachitnùhu‑ne ñà‑ndiaha guá nì quida Jesús xì‑né. Te nsidaa nèhivì yucán, nì ndulocó‑nè.
Nansa nì dànátiácú Jesús dèhe Jairo, te nì dàndúvàha stná‑yà iin nècuàchì ñahà
21 Dandu nì nayàha‑ya ini lancha cuàhàn‑yà inga ladu mar. Te yucán yuhù mar mà nì nataca cuàhà sàstnùhù nèhivì nùù‑yá. 22 Dandu yucán nì sàà stná iin nècuàchì cusáhnû nùù iin veheñùhu, Jairo nani‑né. Te nì tnàtuu‑ne nùù‑yá, nì tutuyuhu‑né ñuhù nùù sàhà‑yá, 23 te nì sacundahví cuàhà‑né nùù‑yá, cachí‑nè:
―Meru cucáhvî dèheyoquí. Cúhùn‑ndà, chindàndòò‑ní ndahà‑ní dìquì‑ñá sàhà‑ñá nduvàha‑ñà, te màsà cúì‑ña.
24 Ñàyùcàndùá, cuàhàn‑yà xì‑né. Te cuàhà gá stná nèhivì cutnáhâ xí‑yâ nchícùn stná‑nè cuàhàn, dècuèndè tnuu cuàhàn‑nè xì‑yá ñà‑cuàhà guá‑nè. 25 Te cunaha‑nsiá, mahì nèhivì mà cuàhàn stná iin nècuàchì ñahà cuhí. Ùxìn ùì cuìà sàcuàhàn‑nè ndohó‑né cuèhè nìì. 26 Te cuàhà gá sànì ndoho‑ne nì quida nècuàchì quidátátná, doco cónì níhì nècuàchìmà chindee‑ñánê. Còó, chicá nì quida yaa cuèhè xi‑ne, dècuèndè sànì dànsìhí‑né dìhùn xí‑né sàhá. 27 Doco na ní xinitnùhu‑ne sàhà Jesús, nì quixi‑ne ladu yàtà‑yá mahì nèhivì cuáhà mà, te nì dàcúhùn ndahà‑né nùù sìcoto xi‑ya, 28 vàchi nì nacani ini‑nè: “Nú ni dúcùn ndahí mate sìcoto‑ni xi‑ya, vàtùni nduvàhi”. 29 Te (ñà‑ndáà nduá), luegu nì cucuiìn nìì‑né, te nì cuu ini‑nè sànì nduvàha‑ne cuèhè dana ma. 30 Daaní, momentu mà nì cundaà stná ini‑yà sànì dàndúvàha iin nèhivì xì poder xi‑ya. Ñàyùcàndùá, nì naxicocuíìn duma‑yá yàtà‑xí mahì nèhivì cuáhà mà, te nì cachi‑yà:
―¿Ana divi nì dùcùn ndahà‑xí ìcà sìcoto xi?
31 Dandu nècuàchì dacuahá‑yá, nì cachi‑nè xì‑yá:
―¿A có‑xìní‑nî ñà‑cuàhà guá nèhivì ndoó yohó, te yáha ga tnuu cuàhàn‑ndà? Te nú ducán, dandu ¿índù chuun cachí‑nî: “¿Ana nì dùcùn ndahà‑xí ìcà sìcoto xi?”?
32 Dandu nì xiconúù‑yá nì indehè‑yá, áma nátùi nècuàchì nì quida mà. 33 Te nècuàchì ñahà mà, ndé quìdí cuisì‑né ñà‑yúhî‑nè, vàchi ináhá‑nê ñà‑ndùá nì cuu xi ini‑nè. Dandu nì tnàtuu‑ne, nì sàcuììn sìsì‑né nùù‑yá, te nì cachi ndàà‑nè xì‑yá nsidaa ñà‑ndùá nì cuu xi‑né. 34 Dandu nì cachi‑yà xì‑né:
―Hija, sànì nduvàha‑ní ñà‑nì xinindisa‑ní. Vàtùni nùhù‑ní contentu vichi. Iin‑ni ni cúxíó cuèhè dana nìsa quida xi‑ní.
35 Na meru cachí‑yà ducán, dandu nì caquesaa nèhivì vàxi vehe presidente xi veheñùhu ma, te nì cacachi‑nè xì nècuàchìmà:
―Sànì xìhì dèhe yoco‑ní. Có‑xìñùhù cuàhachuún gà‑ní maestru.
36 Doco Jesús, cónì ndúlócô‑yà sàhà ñà‑ndùá nì cachi‑nè, cuisì‑ní nì cachi‑yà xì presidente mà:
―Màsà yúhî‑nî. Cuisì cunihnu vàha inì‑ní.
37 Dandu nì cachi‑yà ñà‑màsà cútnáhâ gá nèhivì xì‑yá, cuisì‑ní Pedro, xì Jacobo, xì ñani Jacobo nani Juan. 38 Te nì sàà‑yà xì‑né ndè vehe presidente mà, te nì xini‑yà ndoó chitu nèhivì, yáha ga quidácuáhà‑né, sacú ndee‑né, te cána fuerte‑nè. 39 Dandu nì nsìhvi‑ya vehe, te nì cachi‑yà:
―¿Índù chuun cána guá‑nsia, te sacú guá‑nsià? vàchi cónì xíhì ñahà chìì yohó. Quídì uun ni‑ñà.
40 Doco nècuàchìmà, nì sàcùndiaa uun‑neyà. Ñàyùcàndùá, nì tavà nsìhí‑yánè fuera, te nì saca‑ya yuadíhâ xì nècuàchì cutnáhâ xí‑yâ, nì yàha‑ne ndé indúhu ñahà chii ma. 41 Dandu nì tnii‑ya ndahà‑ñá, cachí‑yà:
―Talita cumi ―te cuní cachàmà dàhàn ñuu yucán: Yohó cachí xìˊ, ndacuiin xá.
42 Dandu vichi vichi nì ndacuiìn‑ña nì nacacanuu‑ñà, vàchi nahi ùxìn ùì cuìà xicá‑ña. Te nècuàchì cutnáhâ xí‑yâ, nì candulocó sàstnùhù‑né sàhà ñà‑ndùá nì cuu. 43 Doco mii‑yá, nì chinaha‑yánè ñà‑màsà cáchí‑nè xì nèhivì ñà‑ndùá nì xini‑nè. Dandu nì cachi‑yà xì‑né ni dácúxî‑nèña.