8
Nansa nì dàcùxí Jesús cùmì mil nèhivì
Quìvì yucán nì nataca tu cuàhà sàstnùhù nèhivì, doco còò ni‑iñàha cuxi‑ne. Ñàyùcàndùá, nì cana Jesús nècuàchì dacuahá‑yá, te nì cachi‑yà xì‑né:
―Yùhù cuhí inì nèhivì yohó, vàchi sàcuàhàn‑ndà ùnì quìvì ndoó‑né cutnáhâ‑né xì‑ndà yohó, te còò cá ñà‑cuxi‑ne. Te nú ni dánâcuîtiè‑nè nùhù‑nè vehe‑ne, vihini cuìtá‑nè ichì, vàchi có‑xìxí‑né, te xica ní caquixi dava‑ne.
Dandu nì naxiconihí nècuàchì dacuahá‑yá nùù‑yá:
―Doco ¿índù nìhì‑ndà ñà‑dacuxi‑ndané? vàchi yucù nduá yohó.
Dandu nì xìcàn tnùhù‑yá nùù‑né:
―¿Nadaa pan nihí‑nsiá?
―Ùsà‑ñà iá ―nì cachi‑nè.
Dandu nì dàndàcú‑yá ni mácùndoo viì nsidaa nèhivì mà ñuhù. Te nì tnii‑ya ùsà pan mà, nì naquimanì‑yá Dios sàhá, te nì dàcuàchí‑yáñà. Dandu nì sàha‑ya nècuàchì dacuahá‑yá, te mii‑né, nì dasàn‑néà nùù nèhivì cuáhà mà. Te nì ìa stná iin ùì siaca cuati; ñàyùcàndùá nì naquimanì stná‑yà Dios sàhà‑sí, te nì cachi‑yà xì nècuàchìmà ñà‑dasàn stná‑nèsi nùù nèhivì. Dandu nèhivì cuáhà mà, nì caxixi nsidaa‑né, te nì ndenuu ini‑nè. Te después, nì dàtàcá‑nè ñà‑ndùá nì cuyodò gá, te nì chitu ùsà canasta‑ñà. Te nèhivì nì caxixi ma, nahi cùmì mil nì sanduu‑ne. Daaní, na sánì dànácuîtià‑yà nsidaa nèhivì mà, 10 dandu nì nana tu‑ya iin lancha xì nècuàchì dacuahá‑yá cuàhàn‑yà xì‑né ndè ladu ñuu Dalmanuta.
Nansa nì xìcàn nècuàchì fariseu ñà‑quida Jesús iin milagru cundehè‑né
11 Daaní, nì casaà nècuàchì fariseu nùù‑yá, te nì quesaha‑né cuáà‑nè xì‑yá, dasaá‑nèyà xícàn‑nè ñà‑quida‑ya iin milagru xi Dios cundehè‑né. 12 Dandu nì sàcàn cuàhà ini‑yà, te nì cachi‑yà xì‑né:
―Mii‑nsiá xì dava ga nècuàchì ñuu yohó, ¿índù chuun xícàn guá‑nsià quide iin milagru cundehè‑nsiá? Yùhù cachíˋ xì‑nsiá, mà sáà coo ni‑iin milagru cundehè‑nsiá.
13 Dandu nì nacoo uun‑yanè, nì ndècahnu‑ya ini lancha inga xichi, te nì quihin‑ya ichì cuàhàn‑yà inga ladu mar.
Nansa nì dànsínúú ini Jesús nècuàchì dacuahá‑yá milagru sàhà pan ñà‑màsà nácání gá ini‑nè sàhà nansa nìhì‑né ñà‑cutiacu‑nè
14 Cunaha‑nsiá, sànì nandòdó nècuàchì dacuahá‑yá cunihi ga‑nè pan cùhùn ini lancha mà. Cuisì iin‑nia nihí‑né cuàhàn. 15 Dandu nì cachi‑yà xì‑né:
―Cundehè‑nsiá, cuidadu gà ni cúndóó‑nsiá sàhà tàtnà nsidátáchí xí pan xi nècuàchì fariseu xì stná Herodes.
16 Dandu nì quesaha‑né nì ndatnuhu‑né, cachí‑nè:
―Ádi ñá‑còò pan nihi‑nda vàxi, ñàyùcàndùá cachí‑yà xì‑ndà ducán ―cachí‑nè.
17 Sàhájàn na ní cundaà ini‑yà ñà‑ndùá ndatnúhú‑nê, dandu nì cachi‑yà xì‑né:
―Có‑xìñùhù ndatnuhu‑nsiá sàhà‑ñá còò pan nihí‑nsiá vàxi. ¿A có‑nsìnúú inì‑nsia (ñà‑ndùá nì xini‑nsià)? Yùhù xiníˋ tàñáha ga cundaà inì‑nsia. ¡Na cueé guâ sánìhì inì‑nsia! 18 Iá nduchìnúù‑nsiá, ñàyùcàndùá xiñuhu cundehè‑nsiá. Te iá stná tùtnù‑nsiá; xiñuhu cunini‑nsia. ¿A có‑nsìnúú inì‑nsia nansa nì cuu daa? 19 Na ní dasín ùhùn pan, te nì xixi ùhùn mil tiàa, ¿nadaa ga ìcà pedazu pan nì ndòo nì dàtàcá‑nsià?
―Ùxìn ùìà ―cachí‑nè.
20 Dandu nì cachi tu‑ya:
―Na ní dasín ùsà pan nì caxixi cùmì mil nèhivì, ¿nadaa ìcà pedazu pan nì dàtàcá‑nsià?
―Ùsà ―cachí‑nè.
21 Dandu nì cachi tu‑ya xì‑né:
―¿A táñâha ga mànìhì inì‑nsia?
Nansa nì dàndúvàha Jesús iin nècuàchì cuaá ñuu Betsaida
22 Dandu nì sàà‑yà xì‑né ñuu Betsaida, te nèhivì ndoó yucán, ndacá‑né iin nècuàchì cuaá nì quesaa nùù‑yá, sacúndáhvî‑nè ñà‑nì chítúú‑yá ndahà‑yá nùù‑né, te ni ndúvàha‑ne. 23 Ñàyùcàndùá, nì tnii‑ya ndahà nècuàchìmà, te nì tavà‑yánè fuera ñuu tii ma. Dandu nì dàcùchí‑yà tèdìí‑yà nduchìnúù‑né, te nì chituu‑ya ndahà‑yá ndé cuhí nùù‑né. Dandu nì ndàcàtnùhù‑yá nùù‑né, a sánì natùinuù‑né, á coó. 24 Dandu nì ndacoto‑ne, te nì cachi‑nè:
―Vàtùni indéhí nèhivì, xicánúú‑né, doco na iá yutnù, ducán ndáa‑ne.
25 Dandu, nì nachituu‑ya ndahà‑yá nduchìnúù‑né, te nì indehè nsìí‑né. Te momentu yucán nì nduvàha nduchìnúù‑né, te nì natùi nina. 26 Dandu nì cachi‑yà xì nècuàchìmà ñà‑nì núhù‑nè vehe‑ne, doco màsà yáha‑ne ñuu tii ma, ni màsà cáchí‑nè xì nèhivì ndoó yucán.
Nansa nì cachi Pedro ñà‑xìníndísâ‑né divi Cristu nduú Jesús
27 Daaní, cuàhàn‑yà xì nècuàchì dacuahá‑yá ndè ñuu cuati ndoó yatni ñuu Cesarea de Filipo. Te na cuáhàn‑nè ichì, dandu nì xìcàn tnùhù‑yá nùù‑né, cachí‑yà:
―¿Ana nduú yùhù, cachí nèhivì?
28 Te nì cachi‑nè xì‑yá:
―Dava‑ne cachí‑nè Juan Bautista nduu‑ní. Te dava‑ne cachí‑nè Elías nduu‑ní, te dava ga‑nè cachí‑nè ñà‑ndùù‑ní nahi profeta sànaha.
29 Dandu nì cachi‑yà xì‑né:
―Doco mii‑nsiá, ¿ana nduí cachí‑nsià?
Dandu nì cachi Pedro:
―Divi Cristu (nì quixi dìquì‑xí) nduu‑ní.
30 Dandu nì sàcùnaha nsidaa nècuàchì dacuahá‑yá mà ñà‑màsà cáchí‑nè xì nèhivì dava ga ni‑iin palabra mà.
Nansa nì cachitnùhu Jesús icúmí‑yâ cui‑yà
31 Dandu nì dàtúi‑ya nùù‑né nansa icúmí cuu xi‑yá después. Nì cachi‑yà xì‑né ñà‑mii‑yá ana nduú Tnaha Nèhivì Ñuhìví, icúmí‑yâ ndoho cuahà‑yá. Vàchi tè‑sàhnú xídandacú, xì stná dùtù xícusahnú, xì stná nècuàchì ley xi veheñùhu, nsidaa‑né icúmí‑nê cahíchì ini‑nèyà, dandu (càcàn‑nè) cahnì nèhivì‑yá. Doco tìxi ùnì quìvì icúmí‑yâ natiacu‑yà, 32 nì cachi‑yà, cáhàn vate‑yá xì‑né ducán. Ñàyùcàndùá, nì tavà cuaán Pedro‑yà, nì cachi‑nè xì‑yá ñà‑màsà cáchí‑yà ducán. 33 Doco nì nacuico‑yá ladu yàtà‑yá, nì indehè‑yá dava ga nècuàchì dacuahá‑yá, te nì càhàn duchi ini‑yà xì Pedro, cachí‑yà:
―Cuxio‑ní nùí, vàchi nahi ñà‑malu Satanás nduu‑ní. Có‑nìhnú vàha inì‑ní Dios. Cuisì chuun xi nèhivì ñuhìví nihnú inì‑ní.
34 Dandu nì cana‑ya nècuàchì dacuahá‑yá xì dava ga nèhivì ndoó yucán, te nì cachi‑yà xì‑né:
―Nsidaa ana cuní cunchicùn xìˊ, xiñuhu nacoo‑ne ñà‑ndùá cuní inì‑ni mii‑né quida‑ne, te cunchicùn‑nè yùhù, quida‑ne cuenta na ian nsidá stná‑nè cruz xi‑ne ñà‑cui stná‑nè xìˊ. 35 Vàchi nú cuní iin nèhivì dacácu‑ne vida xi‑ne, cutu ñà‑dandáñúhú‑nêàmà cundua. Doco nú ni cuí‑nè sàhà yùhù ò sàhà razón ndiaha xí, dandu ñà‑sànì càcu ndisa vida xi‑ne nduá. 36 Vàchi mate ni níhì iin nèhivì nsidaa ñà‑ìá ñuhìví, doco ni mà sáà‑mà cundua ñà‑vàha xi‑ne nú màsà sáà stná anima‑nè càcua nùù Dios. Còó, mà cúí. 37 Te ò nú ni cuní stná iin nèhivì nacuiin‑ne anima‑nè, còó, mà cúí. 38 Vàchi nèhivì tiempu vichi, nacóó‑né Dios, te xidá cuàchi‑ne. Ñàyùcàndùá, iin nècuàchì iá mahì nèhivì malu ndoó vichi, te cucáhán nûù‑né yàha‑ne ladu xi, te ò cucáhán nûù‑né cunini‑ne palabra xi, ndahví‑nè, vachi nú ducán, dandu yùhù ana nduú Tnaha Nèhivì Ñuhìví, icúmí stnáì nacuaìˊ mii‑né quìvì naxicocuíìn. Vàchi icúmî naxicocuíìn ñuhìví yohó, cutnahí xì ángel ìì‑xí quixi, te ndiaha gá icúmî nanchiìˊ quida Yuamánìˊ.