9
Dandu nì cachi stná‑yà xì‑né:
―Palabra ndàcuisì nduá yohó cachítnùhi xì‑nsiá, ñà‑dava mii‑nsiá nècuàchì itá yohó, antes cui‑nsià icúmí‑nsiâ cuni‑nsià cusahnú fuerte Dios xì poder xi‑ya ―nì cachi‑yà.
Nansa nì nadama Jesús mii‑yá nì natnuù nihni ndiaha‑yá
Daaní, nì yàha ìñù quìvì, dandu nì saca‑ya Pedro, xì Jacobo, xì Juan, cuàhàn cuaán‑yá xì‑né ndè dìnì iin yucù ducún, te yucán nì nadama‑ya mii‑yá; tucu nì nàcùnahà‑yà nì xini nècuàchìmà. Nì nducuxín yaa sìcoto xi‑ya, te nì nanchiì yéhà. Na cuxín yaa ñà‑ndùú yùhà (dìnì yucù), ducán nì nducuxán. Còò ni‑iin nèhivì ñuhìví cui nsida cuxín xán ducán. Daaní, yucán nì ndecoyo stná nèhivì (sànaha) nani Elías xì Moisés, ndatnúhú‑nê xì‑yá. Dandu nì cachi Pedro xì‑yá:
―Maestro, ¡nansicáhán‑ndá ndoo‑nda yohó! Chicá vàha quida vàha‑nsi ùnì siahva, ian coo mii‑ní, te inga coo Moisés yohó, te inga coo stná Elías yohó ―nì cachi‑nè.
Doco ñà‑yáha guá yúhî nsidaa‑né, ñàyùcàndùá ni cónì cúndáà ini Pedro nansa cachi‑nè. Daaní, nì nuu iin vìcò yucán, te nì dàhvi nsidaa‑né vìcò mà. Dandu nì tiacu‑nè cáhàn iin ana cáhàn mahìá, cachí‑yà:
―Dèhemanìˊ nduú ana yohó. Cunini‑nsia ñà‑ndùá cachí‑yà.
Daaní, nì ndacoto nècuàchì dacuahá‑yá, doco na iin cachí còò cá iin ni xiní‑nè, ndé làcà mii‑yá iá yucán.
Daaní, nì naquihin‑ya ichì mànuu‑ya xì‑né yucù yucán. Te ichì mà nì dàndàcú‑yá nùù‑né, cachí‑yà:
―Màsà nácání‑nsiá xì nèhivì ñà‑ndùá nì xinì‑nsia dècuèndè nú sànì natiacu yùhù ana nduú Tnaha Nèhivì Ñuhìví.
10 Ñàyùcàndùá, nì chivàha nècuàchìmà chuun jaàn ini anima‑nè, doco nacání cuáhà ini‑nè nansa coo ñà‑natiacu‑yà. 11 Dandu nì xìcàn tnùhù‑né nùù‑yá, cachí‑nè:
―¿Índù chuun cachí nècuàchì ley xi veheñùhu ñà‑dihna icúmí Elías naxicocuíìn‑nè?
12 Dandu nì cachi‑yà xì‑né:
―Ñà‑ndáà nduá, dihna icúmí Elías naxicocuíìn‑nè, te nsida viì‑né nsidaa chuun có‑ìá viì. Doco ¿nansa cachí stná tutu ìì sàhà yùhù? Pues nacáníámà nansa icúmî ndohi xì nansa icúmí nèhivì cahíchì ini‑nè yùhù. 13 Doco cunaha‑nsiá, sànì quixi Elías mà. Doco nèhivì, nì quida ndevàha‑ne xì nècuàchìmà nacua nì cudiì ini‑nè, vàchi ducán sànì cachitnùhu tutu ìì.
Nansa nì tavà Jesús iin ñà‑malu inácáá ini iin tèchii
14 Dandu nì nasaa‑yà xì compañeru‑yà ndé nì ndòo dava ga nècuàchì dacuahá‑yá. Te yucán nì xini‑yà ndoó cuàhà nèhivì sànì nataca nùù nècuàchìmà. Te ndoó stná nècuàchì ley xi veheñùhu, náâ tnahá‑né xì nèhivì xí‑yá mà. 15 Te na ní xini nèhivì cuáhà mà mii‑yá, luegu nì ndulocó nsidaa‑né, te nì cadayáà‑nè vàxi‑ne, nì casàhú‑nè xì‑yá. 16 Dandu nì ndàcàtnùhù‑yá nùù‑né:
―¿Ndíà ndatnúhú guâ‑nsià xì nècuàchì yohó?
17 Dandu nì càhàn iin ana iín mahì nèhivì cuáhà mà, cachí‑nè:
―Maestro, yohó ndaquí dèhi vàxi nùù‑ní, vàchi inácáá iin ñà‑malu inì‑te, te sadíà nùù‑té, mà cùì cáhàn‑te. 18 Te ndéni nì cui iá‑te, vàxa sahní iháˋ‑te, ducánˋ‑te, dandu queé chìhìñù yuhù‑té, saxíndiaá tnahá nùhu‑tè, te nduyútnú tehe‑té. Te sànì xìcàn tàhví nùù nècuàchì dacuaha‑ní ñà‑tavà‑néà, doco mànìcùí.
19 Dandu nì cachi Jesús:
―Mii‑nsiá, mà túha‑nsia cunindisá‑nsiá. ¿Nadaa ga quìvì icúmî coi xì‑nsiá, te quidandee gá stná inì sàhà‑nsiá? Pues cundaca‑nsiàte quixi nùí.
20 Dandu nì saca‑ne tèchii ma vàxi nùù‑yá. Doco na ní xini ñà‑malu mà mii‑yá, luegu nì sahnì ìháˋ‑te, ñàyùcàndùá nì sàcasàn‑té, natúì nìhní‑te, te caná chìhìñù yuhù‑té. 21 Dandu nì xìcàn tnùhù‑yá nùù yua‑té, cachí‑yà:
―¿Nadaa tiempu sàcuàhàn‑ndà ndohó‑te ducán?
Dandu cachí yua‑té:
―Ndè tii‑té. 22 Te cuàhà xichi nduá‑te mahì ñuhu quidá ñà‑malu. Ndè stná ini yùte sácasàn‑té, vàchi cuníà cahnìá‑te. Ñàyùcàndùá, nú vàtùni chindee‑ní nsiùhù, dandu cundehè ndahví‑nî nsiùhù, te quida manì‑ní xì‑nsí.
23 Dandu nì cachi Jesús xì‑né:
―Cuisì cuníà cunindisa‑ní, te vàtùni. Vàchi iin nècuàchì xiníndísâ, vàtùni nìhìtáhvì‑né nsidaa ñà‑vàha xícàn‑nè.
24 Dandu luegu nì sacu yua‑té, te nì càhàn fuerte‑nè, cachí‑nè:
―Yùhù, xiníndísê vichi; te nú cô‑sâì cunindisá vàhi, dandu chindee‑ní yùhù ñà‑nì cúníndísâ guéˋ.
25 Dandu nì xini Jesús ñà‑vihi gá cuàhà nèhivì natácá. Ñàyùcàndùá, nì dàndàcú‑yá nì sadi‑yà nùù ñà‑malu mà, cachí‑yà:
―Yohó ñà‑malu quidá quini xi téchii yohó ñà‑mà cùì cáhàn‑te, te có‑tiàcú‑te, nacoo dahuun‑tè, te màsà náxícócuîìn gò nansìhvu inì‑te.
26 Dandu yáha ga ndee ní ndàhìà, nì dàndácùcháˋ‑te, te nì quea cuàhàn. Doco nahi ana nì xìhì nì ndòo‑tè. Ñàyùcàndùá, cuàhà nèhivì nì cachi‑nè:
―Sànì xìhì dahuun‑tè.
27 Doco nì tnii‑ya ndahà‑té nì dìtá‑yà, te nì dàndácuíín‑yàte.
28 Daaní, nì quìhvi cuaán‑yá xì nècuàchì dacuahá‑yá ini iin vehe, te yucán nì xìcàn tnùhù‑né nùù‑yá, cachí‑nè:
―¿Índù chuun mànìcùí tavà nsiùhù ñà‑malu mà (nùù‑te)?
29 Dandu nì cachi‑yà xì‑né:
―Mànìcùí, vàchi ñà‑malu tnaha quisì mà, có‑quèá nansa ni nì cui, cuisì nú ni cácàn tàhvì‑nsiá nùù Dios, te cunihiì stná‑nsià cundoo dòcó‑nsià.
Nansa nì cachitnùhu Jesús inga xichi ñà‑ìcúmí‑yâ cui‑yà
30 Dandu ndacá‑yá nècuàchì dacuahá‑yá cuàhàn‑yà xì‑né ndè ladu Galilea. Doco cuàhàn dèhé‑yà, vàchi có‑cùní‑yà cundaà ini nèhivì índù xìcánúú‑yá. 31 Te tiempu mà chináhá stná‑yà nècuàchì dacuahá‑yá mà (sàhà nansa icúmí‑yâ cui‑yà), te dohó nì cachi‑yà xì‑né:
―Yùhù ana nduú Tnaha Nèhivì Ñuhìví, icúmî yàhi ndahà nèhivì (malu), vàchi iá iin tiàa icúmí quida xí entregar ñà‑cahnì nèhivì yùhù; doco tìxi ùnì quìvì icúmî natiacuì.
32 Pues divi nduá nì cachi‑yà, doco cónì sáà nècuàchìmà mànìhì ini‑nè ñà‑ndùá cuní cachàmà. Te yúhî stná‑nè ndàcàtnùhù‑né nùù‑yá sàhà‑ñá.
Nansa nì cachi Jesús ana chicá ndiaá
33 Dandu nì sàà‑yà xì‑né ndè ñuu Capernaum. Te na iá‑yà ini iin vehe yucán, dandu nì xìcàn tnùhù‑yá nùù‑né, cachí‑yà:
―¿Ndíà ndùá ndácàtnùhù tnahá guâ‑nsià ichì vàxi‑nda?
34 Doco dadí úún nì ndòo‑ne, vàchi ichì mà nì cuàà‑nè ndácàtnùhù tnahá‑né índù nècuàchì chicá ndiaá. 35 Ñàyùcàndùá, nì sàcòo‑ya, te nì cana‑ya nsì‑úxìn ùì‑nè, te nì cachi‑yà xì‑né:
―Iin ana cuní cunduu ana chicá ndiaá, xiñuhu cunihnu ini‑nè nduú‑né ana chicá có‑dàndàcú, te cunucuachi stná‑nè nùù nsidaa nècuàchì dava ga.
36 Dandu nì cana‑ya iin tètii nì chicani‑ya mahì nsidaa‑né, te nì numi nihni‑yàte, cachí‑yà xì‑né:
37 ―Nú sàhà yùhù quidáñúhú nèhivì iin tètii nahi tè‑yòhó, dandu davani queá na ian yùhù quidáñúhú‑nê. Te nú yùhù quidáñúhú‑nê, dandu iin‑ni quee stná ñà‑quìdáñúhú stná‑nè ana nì techuun‑xí vàxi.
Nècuàchì có‑xìní ùhì xì‑ndà, favor xi‑nda iá‑nè
38 Dandu nì cachi Juan xì‑yá:
―Maestro, nì xini‑nsì iin tiàa tavá xi ñà‑malu nùù nèhivì, te ndácùcahan‑né quìvì mii‑ní. Doco có‑ndùú‑né iin ana cutnáhâ xí‑ndá xicánúú. Ñàyùcàndùá, nì sadi‑nsì nùù‑né ñà‑màsà quídá gá‑nè ducán.
39 Doco nì cachì Jesús xì‑né:
―Còó, màsà cádí‑nsià nùù‑né, vàchi iin nècuàchì ndácùcahan xi quìvìˊ, te quidá‑né milagru ducán, ùhì càhàn quini stná‑nè dìquí. 40 Vàchi nsidaa ana có‑xìní ùhì xì‑ndà, favor xi‑nda iá‑nè. 41 Te nú ináhá nèhivì nduú‑nsiá nèhivì xí, te sàhámà quidá víi‑né xì‑nsiá, dandu seguru icúmí‑nê nìhì‑né ñà‑vàha xi‑ne nùù Dios, mate iyuhu tècuìí‑ni nduá nì sàha‑nensià nì xihi‑nsia.
Cuidadu cundoo‑nda ñà‑màsà quídá‑ndá cuàchi
42 Dandu nì cachi tu Jesús:
―Iin ñà‑cuati xiníndísá‑xî, nú ni dátûcù nèhivì‑ñá, dandu ¡ndahví‑nè! Vàchi chicá vàha màcùndiacu iin yùù yódò dùcùn‑né, te ndiachi‑né mahì mar sàhà‑ñá màsà dátûcù gà‑nè ñà‑cuati. 43 Te nú sàhà ndahà‑nsiá xidá cuàchi‑nsia, dandu chicá vàha ni táhndèà. Vachi chicá nsiaha (sàà‑nsià nùù Dios) xì iin‑ni ndahà‑nsiá, te cutiacu‑nsià nicanicuahàn, te màdìá coo ndúìà, te ndiachi‑nsiá andea, vàchi yucán, mà cúí ndàhvà ñuhu. 44 Te sìcùdì ñuhú yucán, mà nunca cuì‑si, te ñuhu yucán, mà sáà ndàhvà. 45 Te nú sàhà sáhà‑nsiá xidá cuàchi‑nsia, dandu chicá vàha ni táhndè stná, vàchi chicá nsiaha (sàà‑nsià nùù Dios) xì iin‑ni sàhà‑nsiá, te cutiacu‑nsià nicanicuahàn, te màdìá coo ndúìà, te ndiachi‑nsiá andea, vàchi yucán, mà cúí ndàhvà ñuhu. 46 Te sìcùdì ñuhú yucán, mà nunca cuì‑si, te ñuhu yucán, mà sáà ndàhvà. 47 Te nú sàhà nduchìnúù‑nsiá xidá cuàchi‑nsia, dandu chicá vàha ni tavá‑nsiáñà. Vàchi chicá nsiaha sàà‑nsià xì imindaa nùù‑nsiá, te màdìá coo ndúìà, te ndiachi‑nsiá andea. 48 Vàchi sìcùdì ñuhú yucán, mà nunca cuì‑si, te ñuhu yucán, mà sáà ndàhvà.
49 ’Nsidanicuú nèhivì, icúmí‑nê (yàha‑ne tnùndoho) na ian nsíì yadi‑né yoho te yucán; (doco bien xi‑ne cunduamà, na ian nduhádì comida) ñà‑quéa ììn. 50 Vàha ga ììn, vàchi nsidá ádìá ñà‑xìxì‑ndà; doco nú sànì ndañuhu ñà‑ádì xán, dandu mà cúí gá nduhadìá. Te na ian quidá ììn (iá vàha), ducán xiñuhu quida stná mii‑nsiá xì anima‑nsià, te cundoo mànì stná‑nsià.