10
Tāꞌán, kanɨɨ̄ nimá ko ntio ko te nakāku ña tatá ko, ña Israeé san. Un váꞌa tsi kakaꞌan ntâꞌví u ni Xuva ko kuēnta iña ña vata koo é nīꞌi ña é vāꞌá ntaꞌa Xuva kō. Kuvi kaꞌán u kuenta iña ña tsí ini vaꞌá u tsi dóo ncho vií ña é ntio Xuva kō, ntá tsi ñá ini ntíꞌxe ña nté koo vií ña vatā ó ntio ña. Tsí vata kutúni ña nté koo ntuváꞌa o ni Xuva kō ne, ncho vií mii ñā é ntuváꞌa ña ni ñā. Ña ni íde ña kuēnta dá kakāꞌan Xúva ko ni ñā nté koo ntuváꞌa ña ni ñā. Tsí Cristú san ne, de ntaa ntɨ́ꞌɨ ña leí san. Dukuān ne, ntuváꞌa o ni Xuva ko, da xōó ka ñaꞌa o, te kakuintiꞌxe kō Cristu.
Tsí vatā ó uve naꞌa kakáꞌan Muísee kídaā nté koo niꞌi ko ntuví vaꞌá iña ko kuenta iñá leí san: “Da xōó ka ñaꞌa, ña é kūtíi kada ntaa ntɨ́ꞌɨ é kākaꞌán leí san ne, níꞌi ña ntuvi vāꞌá iña ña”, kaꞌan ña. Ntá tsi kakaꞌan Xúva ko kuēnta iña i é ntuváꞌa o ni ñā tsi kuíntiꞌxe ko ñā: “Ñá ku dē kuení nto te īó xoo é kūvi kaa i e dukún kān vata koo é nanūu ña Cristu ñúxiví a. Ntē ña ku dé kuení nto te īó xoo é kūvi kíi un tsi nte iní totsin kan vata koo é natavā ñá Cristu méꞌñū ña xiꞌí san”, kaꞌan ña. ¿Nté ntū ó kakaꞌan túꞌun Xuva kō kuan? Kakaꞌan: “Ñá te nté sa ntii tūꞌun é nīꞌi nto túꞌūn vaꞌá san, tsí etsin tsi tuví túꞌūn sán ne, dɨvi tsi tūꞌun é kākií xuꞌu o nī é nūu nima ó dɨ”, kaꞌan. Tūꞌún saꞌá ne, dɨvī túꞌūn vaꞌa é ntákaꞌan ntódo ntɨ nté koo kuintiꞌxe ko Xuva kō. Tsí te kāꞌan ó ni xūꞌu ko tsí Jesuú ne, Tōꞌó ntiꞌxe ko ñā ne, te kuintiꞌxe kō tsí nantoto Xúva ko ñā rkontuvi é xiꞌi ñá ne, nakáku ō. 10 Tsí te kanɨɨ̄ nima kó kuintiꞌxe kō ne, ntuváꞌa o ni Xuva kō. Te kāꞌan o tsí nuu é ntaā i e Tóꞌo ntiꞌxe ko Jēsuú ne, nakáku ña kō.
11 Tsí vatā ó kakaꞌan túꞌun Xuva kō ne: “Da xōó ka ñaꞌa, ña é kānuu iní i ña ne, ña túvī nté koo kukaꞌan nuu ña”, kaꞌan. 12 Ñá te e túku e túku ntáa ña Israeé san é vāta ntáa ña tuku tatá i san. Tsí uun tsi Tóꞌo ko ūn ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ o. Utén utén kaxéꞌe ña e dóo vaꞌá iña dá xōó ka ñaꞌa, ña e ntaíkan ntáꞌa ña. 13 Tsí kakaꞌan túꞌun Xuva kō: “Da xōó ka ñaꞌa, ña ntaíkan ntaꞌa Xuva kō ne, nakáku ña”, kaꞌan. 14 Ntá tsi, ¿nté koo kakan ñáꞌa san ntaꞌa Xúva ko te vāta kuintíꞌxe ña ña? ¿Nté koo kuintiꞌxe ña ña te vāta tekú ña iña ña? ¿Nté koo tekú ña tē ña xoxo kaꞌan ntódo i túꞌun Xuva ko ni ñā? 15 ¿Nté koo kaꞌan ntódo ña túꞌun Xuva ko tē ña xoxó taxnuu i ña? Tsí kakaꞌan túꞌun Xuva kō: “Ñá te nté kaa váꞌa o tē xee ñá vexníꞌi túꞌūn vaꞌá san”, kaꞌan.
16 Ntá tsi ña te un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa san ntaíni ña túꞌūn vaꞌá san. Tsí kakaꞌan Ísaia kídaā: “Xuvā, ¿xoó ntu e kuíntiꞌxe i túꞌūn vaꞌá san dá kakāꞌán ntɨ?”, kaꞌan ña. 17 Dukuān né, da miī é kantio é kāꞌan ñá nī ko túꞌun Xuva ko vāta koo é tēku ko iña Cristú ne, dá kuintiꞌxe ko ñā.
18 Ntá tsi xuꞌú ne, katsixeꞌē ú te dā xé ña ni tekú ntu ña. Ñá ntāa, tsi téku ña, ¿nté kui ñaꞌa? Tsí kakaꞌan túꞌun Xuva kō:
Da kanɨɨ ñūxiví san dîtó tatsin ña.
Tūꞌun e ntákaꞌan ñá ne, íte xaa da kanɨɨ ñūxiví a,
kaꞌan. 19 Katsixeꞌe xtukū ú nto te ña ni ñéꞌe dɨkɨ ntú ña Israeé san túꞌūn san. Tsí diꞌna Muisee xntée naꞌa ña tsí kuān ó kakaꞌan Xúva kō:
Vií u é kūneꞌu iní nto kuenta iña úun ñaꞌa san,
ña é ña te uun tsi tatá i vatā ó uun tsi tatá nto.
Vií u é kūdiin nto kuenta iña ñá tuku ñuu,
mí é ña te neé ini,
kaꞌan Xúva kō. 20 Rkontûví ne, ñá ni ūꞌví kueꞌen tsí Isaia dá kakāꞌan ñá vatā ó kakaꞌan Xúva kō:
Ñaꞌa, ña é ña ni nantúku kó ne, nāniꞌi ñá ko.
Ñaꞌa, ña é ña ni tsixéꞌe ī kó ne, nañēꞌe ú ña nté kaa u,
kaꞌan ña. 21 Kakaꞌan Xúva ko īña ñá Israeé san dɨ: “Nɨɨ kuēꞌen tsí ntuvi nakáa ú ntaꞌa ko é nānumé u ñaꞌa san, ña é ña ni kuintíꞌxe i ko, ña é ña ncho vii nee iña é ntio ko”, kaꞌan ña.