11
Ña Israee, ña é nakaxnúu Xuva ko
Katsixeꞌē ú nto ve: ¿Vá nakuitā ntú Xuva ko ñaꞌa mii ñā? ¡Ñāꞌá ni san! tsí miī ú ne, ña Israeé u. Uva ikā kó Abraán ne, dɨvi tātá viꞌi kó Benjamiín dɨ. Ñá ni nakuīta Xúva ko ñaꞌa mii ñā, ña é nakaxnúu ña nte díꞌna. ¿Ñá ini ntú nto nté o kakāꞌan túꞌun Xuva kō mí katsiꞌi kuétsi Eliá san ña Israeé san? Tsí kakaꞌan ña: “Xuvā, ēꞌní ña ña ntákaꞌan kuénta iña nto ne, nākatsin ña naa ntó dɨ. Da miī sá u ntoó u é kāntíto ká u ne, ncho kaꞌní ña kó dɨ”, kaꞌan ña. Ntá tsi kakaꞌan Xúva ko ni ñā: “Īó uꞌxe míil ñatīi, ña é xtuvī xío ú kuenta iñá ko. Nté uun ito ña ni kanchɨ́tɨ ña nūú Baá, dɨvī é de váꞌa ña tuku ñuú san é vīí xuva ñā”, kaꞌan Xúva kō. Kuān ó vevií dɨ. Ntoo ká ñaꞌa, ña é nakaxnúu Xuva kō é viī ña é vāꞌá ni ñā. Dā xé mii Xuva kō ntío ña é viī ña é vāꞌá ni ñā ne, ñá te kuēnta iña i é vāꞌa é idé ñaꞌa san. Tē nakaxnúu Xuva ko ñāꞌa san kuénta iña i é vāꞌa e ntáde ña ne, ña kúvi kāꞌan o tsí nakaxnúu ña ña tsí mii ñā ncho vií ña é vāꞌá ni ñā.
¿Nté ntu koo kaꞌan ó ve? Tsí ña ni naníꞌi ña Israeé san nuu i e dóo ntánantuku ñā. Da mii ñāꞌa, ña é nakaxnúu Xuva ko ne, nāniꞌi ña. Ntá tsi ña nguiī sán ne, da dií dií ka dé kaꞌxi ña nima ña, vata ō uve naꞌa kakaꞌan túꞌun Xuva kō: “Xéꞌe Xuva kō é ntukaꞌxi dɨkɨ̄ ña vata koo é ña tekú ña. Un tsi da nte vevií ne, ña ntaíní ña, nte ña ntátekú ña”, kaꞌan. Davií san ne, kakaꞌan ñá dɨ:
Na kōꞌxó mii ñā da ntáde ña dodîni kuénta iña i é un ntɨꞌɨ̄ é īó iña ña.
Na kōꞌxó nteē ñá nuu i é kīni kaa
vata koo é na kuēꞌé Xuva ko ñā é ntōꞌo ña.
10 Na kūneé kueꞌen ntúxnūú ña
vata koo é ña kiní ka ña.
Vata kaa ntuvi é kutuvī ñá ne,
na nakaka tɨꞌɨ kuēꞌen ña,
kaꞌan ña.
É nakáku ñaꞌa, ña é ña te ña Israee
11 Katsixeꞌē ú nto ve: Dā xé kōꞌxó ntēé ña Israeé san nuu Xuva kó ne, ¿vá nakuitā ntú Xuva ko ñā? ¡Ñāꞌá ni san! Ntá tsi da xé ña ni ntío ña Israeé san kuintiꞌxe ña Cristú ne, ña tuku ñuú san níꞌi ñā e dóo vaꞌá ntaꞌa Xuva kō vata koo é na kūneꞌu iní ña Israeé san ni ñā. 12 Viꞌa ve né, te nīꞌí ñuxiví san e dóo vaꞌa tsí ña ni ntio ña Israeé san kuíntiꞌxe ña Cristú ne, te nīꞌi ña tuku tatá i san é vāꞌa tsi ntúdutsi ña Israeé san dɨ́ ne, ¡nté kuān nte váꞌā ó te ntiko kōo un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ña Israeé san é kuintiꞌxe ña Xuva kō!
13 Kakaꞌán u ni nto vē, ntōꞌo é ña tuku ñuú nto, tsi táxnuu Xuva kō ko é kāꞌán u ni nto kuēnta iña ñá ne, dōó kaꞌnu tsiñu ko, kuiní ko. 14 Kuān ó kakaꞌán u vata koo é na kūneꞌu iní ña ñuú ko, ña Israeé san. Tsi kídaā né, ti kaa te iō ña é tekū ña dá kakāꞌán u ni ñā nté koo nakáku ña. 15 Tē ntuváꞌa ña ñuxiví san ni Xuva kō tsi éte xio ña ña Israeé san ne, dií dií ka váꞌā ó te nākiꞌi xtuku ña ña. Vata tē ntóto ña xiꞌí san tē xiꞌi ña. 16 Te kuēꞌé o uun taꞌvi ūꞌxen tañúꞌu san ntaꞌa Xúva kō ne, kanɨɨ tɨ̄ꞌntɨ i é kāduku ntée ña dɨ. Te xōꞌo utun san kúvi iña Xuva kó ne, ntaꞌa i sán ne, da miī é kāduku ntée ña dɨ. 17 Īó tun olívu vaꞌá san é kāꞌnté tuꞌun ñaꞌa san ntaꞌa i ne, dá nātɨɨn ntee táꞌan ña ntaꞌa tun olívu kuꞌú san vata koo é dií ka vaꞌá kɨtɨ i kii. Kuan ō kúvi ni ō dɨ́, xoꞌōn é ña te ña Israeen, tsí vata tē éꞌnte tuꞌun Xuva ko ñāꞌa ña vata koo é nīꞌi o é vāꞌá dadɨɨ ni ña Israeé san. 18 Ñá ku kāꞌan te dií ka kaꞌnun é vata kaa ntaꞌa i e éꞌnte Xuva kō. Tē ncho viín kaꞌnun ne, nakaꞌan ō tsí kudii ntaꞌa i kúvin. Ñá te kuēnta iña o é xɨꞌɨ kutu xōꞌo i, tsí kuenta iña xoꞌo í san é ntitsin kutun.
19 Á te kāꞌan ve: “Ntá tsi éꞌnte tuꞌun Xuva ko ntaꞌa mii ī vata koo é nātɨɨ́n ntee táꞌan ña ko”, koo kaꞌan. 20 Nuu é ntaā i é kākaꞌan, ntá tsi éꞌnte tuꞌun ñá ña tsí ña ni kuintíꞌxe ña Cristu. Tɨ́ɨn nteen kutun da mii tsī é kākuintiꞌxe ká o ña. Dukuān ne, ñá ku dē kuení o tē dóo kaꞌnun, tsí koton tsin kuenta iña mii o. 21 Tsí te ña ni ntuntaꞌví ini Xuva ko ntaꞌa mii ūtun sán ne, nté xoꞌōn ña ntuntaꞌví ini ña o dɨ. 22 Koton tsi dóo vaꞌá Xuva kō ne, ntá tsi dóo diin ñá dɨ. Tsi dóo diin ñá nī ña ntáde é kīni kaa, ntá tsi dóo vaꞌá koo vií ña ni o te vīín nee iña é ntio ña. Tē ñaꞌá ne, kaꞌnté tuꞌun ñá o dɨ. 23 Ña Israeé dɨ, te ntiko koō ña é kuintiꞌxe ña Xuva kō ne, nātɨɨ́n ntee táꞌan xtuku ña ña. Tsí kuvi vií Xuva ko nātɨɨ́n ntee táꞌan xtuku ña ña. 24 Tsí xoꞌōn né, vata kaa ntaꞌa tun olívu kuꞌú san é tēꞌnte kaan ne, nātɨɨ́n ntee táꞌan tun olívu vaꞌá san, kuān té ña te dɨvi tātá o. Ña Israeé san ne, vata ntáa ntaꞌa tun olívu vaꞌá san ntáa ña. Dukuān ne, dií dií ka ña ntii tuꞌun é nātɨɨ́n ntee táꞌan xtuku utun é dɨvi tātá mii ī.
Nakáku ña Israeé san te kúvi
25 Tāꞌán, ntio ko é na tekū nto túꞌūn é iō xuꞌú iña Xuva ko, vata koo é ña ku kadá kuení mii ntō e dóo tuꞌvé nto: tsí dava tsi ña Israeé san ne, ntáde doꞌo ña kuēnta iña Xuva ko. Ntá tsi kuan ō táꞌxi Xuva kō é kūvi da nte koo é nakáku tɨtɨ́n ñaꞌa, ña é ña te ña Israeé san, vatā ó ntio Xuva kō. 26 Tē kúvi un ntɨꞌɨ sāꞌá ne, nakáku un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ña Israeé san. Tsí vatā ó uve naꞌa kakáꞌan túꞌun Xuva kō:
Nté ñūú Siuun kiꞌxi ña é nakakū ko.
Nakiꞌi ña é kīni kaa é nūu nima Jácoo.
27 Kidáā ne, kuntáa túꞌūn é xēꞌe ú xuꞌu kó ni ñā tsí nakate u kuétsi ñā,
kaꞌan.
28 Dā xé ña ni ntío ña Israeé san túꞌūn vaꞌá san ne, ntaínchuꞌvi ñá Xuva kō. Dā xé kuān o dé ña ne, ntoꞌó ne, níꞌi ntō é tekū ntó túꞌūn vaꞌá san. Ntá tsi Xuva kō ne, ntio dukuan ñā ña Israeé san, tsí nakaxnúu ña ñata ñā, ña intóo diꞌna. 29 Ñá kanatɨ̄vi iní Xuva ko xōo ñáꞌa, ña é kāna ña, nte é kaxéꞌe ña dɨ. 30 Ntuvi diꞌna ne, ñá ni kuintiꞌxe nto Xuva kō. Ntá tsi vevií ne, níꞌi ntō é vāꞌá ntaꞌa Xuva kō tsi xtúvī mii ñá Israeé san e ntákuintiꞌxe ña ña. 31 Ña Israeé san ne, ña ntákuintiꞌxe ña Xuva ko vēvií vatā o dé nto nte díꞌna. Kuan ō xeꞌé Xuva ko itsī é kuān koo vií ña vata koo é ntuntāꞌví ini ña nto ne, kuan koo ntuntāꞌví ini ña ña Israeé san dɨ. 32 Tsí Xuva kō xeꞌé ña é kuédadɨɨ un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa san é ña kuvi ntii míi ñā é kīni kaa san e ntáde ña un ntɨꞌɨ ñā, vata koo é tē kúvi ne, nañēꞌe ñá ña tsí dadɨɨ tsi kantuntāꞌví ini ña ña un ntɨɨ́ ntɨɨ̄ ña.
33 ¡Nté kuān nte kaꞌnu Xúva kō! Tsi dóo ini ña nté koo vií ña. Dōó ini ña nee é vāꞌa. Ña kúvi kutūni ko nté o kadē kuení ña ne, ntē ña kuvi kɨ́ꞌɨn dɨkɨ ko nté koo é kuān ó de ña dɨ. 34 Tsí “¿xoó ntu ini i nté o kadē kuení Xuva kō? ¿Xoó ntu nañéꞌe i ña é kuān koo vií ña? 35 ¿Xoó ntu kuvi kuéꞌe i doméni e dóo kaꞌnu iña Xuva ko vata koo é na ntānáa Xuva ko īña i?” 36 Tsí Xuva kō ne, de kúꞌvē ña é un ntɨꞌɨ̄ né, dɨvi ña kākaꞌan ña nté koo vii é un ntɨꞌɨ̄ é īo. Un ntɨꞌɨ̄ é īó ne, kuenta iña ña. Na kāꞌan o tsi dóo vaꞌá kueꞌen Xúva ko ntii dañu ntūvi. Kuan koo na kōo.