12
Nakuéꞌe o ntūvi iña ko ntaꞌa Xúva kō
Dukuān né, tāꞌan, da xe dóo ntuntaꞌví ini Xuva ko kō ne, kaikán u nto vata koo é nakuēꞌé nto kúñu nto kuēnta iña Xuva ko vata kaa doméni é kāntíto kaa íña ña. Xtuvī mii nto é kīni kaa ne, vií nto da miī é ntio ña. Kidáā ne, kunuu ini ntíꞌxe nto Xuva ko vatā ó ntio ña é viī nto. Ñá ku dā váꞌa nto é kāꞌan ñáꞌa, ña é ña ntákuintiꞌxe i Xuva kō, nté koo kuntōo nto. Ntá tsi kuéꞌe nto é nadama Xuva kō nté ō ntádē kuení nto. Kidáā ne, kutuni ntó nee iña é ntio Xuva kō. Tsí tē íni o nee é ntio ña ne, kutuni ko nee iña é kāduku ntée ña, nee iña e xkúntee iní ña, nee iña é vāꞌá kueꞌen.
Tsí da xe dóo váꞌā o dé Xuva ko nī kó da táꞌxi ñā kó tsiñu sāꞌá ne, kuvi kaꞌán u ni ūn ntɨɨ́ ntɨɨ̄ nto tsí ña ku dé kuení nto te dóo kaꞌnu ñaꞌa nto. Ntá tsi koto nteé vaꞌa nto nima nto nté kaa ntákuintiꞌxe nto vatā o táꞌxi Xuva kō é viī nto. Uun tsi kúñu kō, ntá tsi īó e túku e túku taꞌvi ī. É un é un taꞌvi ī sán ne, é tūku e túku tsiñu i. Xoꞌō e ntákuintiꞌxe kō né, kuān te tɨtɨ́n ñaꞌa ō né, vata te uun ñaꞌa tsō da ntákuintiꞌxe kō Cristu. Kidáā ne, ntaíntee táꞌan o ūun ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ o é uun tso kuvi ō.
Ntá tsi táꞌxi Xuva kō é kūvi vii o, xé un xé un ō, e túku e túku nuu i vatā ó é vāꞌá iña ko, kuíni ña. Vii ó vata ō táꞌxi ña é kūvi vii o. Tē táꞌxi ña é kāꞌan o túꞌun ñā ne, káꞌan o vatā ó ntákuintiꞌxe kō. Te tāꞌxi ña é xntii o taꞌan kō ne, xntii vāꞌá o ñā. Tē xoó ñaꞌa ntio Xuva kō é nakuāꞌa ña ñaꞌa ne, na nakuāꞌa váꞌa ña ñaꞌa san. Tē xoó ñaꞌa niꞌi ña é naxnūu ña nima táꞌan ña ne, na naxnūu ña nima ña. Tē xoó ñaꞌa niꞌi ña é kāꞌnté dava ña é vāꞌá ña ne, ñá ku kadā víni ñā. Tē xoó ñaꞌa niꞌi ña é kadā kúꞌvē ñá ne, na kōó ntii ña kadā kúꞌvē ña. Tē xoó ñaꞌa niꞌi ña é xntii ñā ña ntátaan núu i ne, na kūnuu díni nima ña é xntii ña ñā.
Nté koo vií ña ntákuintiꞌxe i san
Kanɨɨ̄ nima ntó kuinima ntíꞌxe nto taꞌan nto. Ñá ku ntío kuēꞌen nto nuu i é kīni ntáa, ntá tsi kuntīkɨn ntó da mii nuū i é vāꞌa. 10 Kuinima ntó taꞌan nto, ña ntákuintiꞌxe i, vata tsi te taꞌan mii nto ñā. Nɨɨ̄ kueꞌén ini nto kuiko ñuꞌu nto tāꞌan nto.
11 Koo ntii nto kāda tsiñu nto. Ñá ku kuduꞌxen ntō. Kanɨɨ̄ nima ntó kada tsiñu nto kuenta iña Xuva ko.
12 Kuntōo dínī nto, tsí ini nto tsí kuntoo nto ni Xuva kō rkontuvi. Na kūtií nto da ntántoꞌo nto. Ñá ku xtuvī mii nto e ntákaꞌan ntâꞌví nto nɨɨ kuēꞌen tsí ntuvi.
13 Kuéꞌe ntō nee iñá kataan núu taꞌan nto, ña ntákuintiꞌxe i san. Kuéꞌe nto vīꞌi nto é kuntōo taꞌan nto, ña ntaíka itsi san.
14 Kákan nto ntaꞌa Xuva ko te viī ña é vāꞌá ni ñaꞌa, kuān te ntáde ña ni ntō é kīni kaa. Kuān koo vií ntiꞌxe nto. Ñá kākan ntó ntaꞌa Xuva ko te kuēꞌé ña e dóo ntoꞌo ñāꞌa san.
15 Kuntōo dínī ntó ni ñāꞌa da ntántoo dínī ña. Kueku nto ni ñā da ntaéku ña.
16 Kuntōo váꞌa nto ni tāꞌan nto. Ñá vīí kaꞌnu nto, tsi kuédadɨɨ tsi vií nto ni ña ntāꞌvi. Ñá ku dē kuení nto e dóo ini nto é un ntɨꞌɨ̄.
17 Ñá viī nto é kini kaa ni ñāꞌá, kuān te kuán o de ña ni ntō. Vií nto é vāꞌá vata koo é ña té nee kaꞌan ñáꞌa san é kuētsí nto. 18 Koó ntii ntō é kuntōo váꞌa nto ni ūn ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa vata kaa é kūtíi nto. 19 Ñá ntānáa nto tē kade ñaꞌa san é kini kaa ni ntō, taꞌan e dóo ntio kó, tsi kuéꞌe nto é ntānáa Xuva ko ni ñā. Tsí kakaꞌan túꞌun Xuva kō: “Xuꞌú ntanáa u. Xuꞌu kuéꞌe ú ña é ntōꞌo ña”, kaꞌan Xúva kō. Kuān ó kakaꞌan túꞌun ñā. 20 Ntá tsi vií nto vatā ó kakaꞌan túꞌun Xuva kō: “Te kākakɨn ña kade xení ni ntō ne, kuéꞌe ntō é kāꞌxi ña. Tē kaitsi ñá ntute ne, kuéꞌe nto ntute na kōꞌo ña. Te kuan kōo vií nto ne, un tsi nturkueꞌe ña é kākukaꞌan nuu ña tsí kade ña é kini kaa ni ntō”, kaꞌan. 21 Ñá ku dā váꞌa nto é kūvi vii é kīni kaa san ni nto, ntá tsi vií nto é vāꞌá vata koo é kūvi vií nto nī é kīni kaa san.