13
Un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa ne, kantio é kāda ntaa ña é kākaꞌan ñá tsiñu i, tsí ña kúvi kadā kûꞌvé ña tsiñu i san tē dɨ́ ña ni xéꞌe Xuva kō é kadā kúꞌvē ña. Ña ntádē kûꞌvé vevií ne, Xuva kō xtúvī ñá ña e ntádē kúꞌvē ña. Dukuān ne, xoó ñaꞌa, ña é ña káde ntaa é kākaꞌan ñá tsiñu i ne, ñá kāde ña é ntio Xuva kō é vīi o. Xoó ñaꞌa, ña é kuān ó ntáde ne, níꞌi ñā é ntōꞌo ña. Xoó ñaꞌa, ña e ntáde é vāꞌá ne, ña túvī nté kui uꞌvī ñá ña tsiñu i san. Ntá tsi xoó ñaꞌa, ña e ntáde é kīni kaa ne, iō nuu i nté kui ntaúꞌvī ñá ña. Tē ña ntío o é uꞌvī o ñá tsiñu i sán ne, viin é vāꞌa. Te vīin é vāꞌá ne, káꞌan ñā tsi dóo vaꞌan. Xuva kō né, xtuvī ñá ña é viī ñá tsiñu sāꞌa vata koo é kōo é vāꞌá ni kō. Ntá tsi te kade ō é kīni kaa ne, uꞌvī ntíꞌxe ko ñā, tsí ña te da kakáꞌan ña é taꞌxi ña kō é ntoꞌo kō. Tsí ña kade tsiñu iña Xuva kó ne, taꞌxi ña ko da nēé ka é ntoꞌo kō é kākaꞌan Xúva kō, te vīi o é kīni kaa. Dukuān ne, kada ntaa o é kākaꞌan ñá tsiñu i, ñá te da mii tsī é nīꞌi ko é ntoꞌo ko tē ña kada ntáa ō, ntá tsi da xé kakaꞌán nima ko tsi váꞌā o é kuān koo vii o. Dukuān ó, kantio e ntáꞌvi o diūꞌun xoó san, tsí ña tsiñu i sán ne, ntáde tsiñu ña kuenta iña Xuva ko da ntáde ña ko kuēnta.
Kuéꞌe nto ñā é un ntɨꞌɨ̄ é kāduku ntée ña. Tē neé diuꞌun kaíkan ñá tsiñu i sán ne, ntáꞌvi nto. Tē diuꞌun xóo kaikan ñá ne, kuéꞌe ntō dɨ. Te kāꞌnu ñaꞌa ña né, kuiko ñuꞌu nto ñā.
Ñá vāꞌá o te kuita nuu o īña ñaꞌa. Ntá tsi dóo váꞌa o te kuīnima kó ña, un ntɨɨ́ ntɨɨ̄ ña. Xoó ñaꞌa é kākuinima ñá taꞌan ña ne, kade ntaa ña é kākaꞌán lei Xúva kō. Tsí kakaꞌán leí san: “Ñá ku kīdi niꞌi nto ñádɨ̄ꞌɨ́ tuku ñaꞌa; ñá ku kāꞌní nto ñaꞌa; ñá ku kīꞌi dúꞌu nto; ñá ku nakuīdo nuu nto iña tuku ñáꞌa”, kaꞌan. Kada ntaa o sáꞌa, ni da nēé ka xtuku lei e xtûví Xuva ko te vīi ó, vatā ó kakaꞌan sáꞌā: “Kuinima ó taꞌan o vatā ó kakuinima ó kúñu mii ō”, kaꞌan. 10 Tsí te kakuīnima kó taꞌan kō ne, ñá viī o é kini kaa ni ñā. Dukuān né, te kakuīnima kó taꞌan kō ne, kada ntaa o é kākaꞌán lei Xúva kō.
11 Kantio é viī ntó vatā ó kakaꞌán u, tsi íni nto nté ō ntúvi e ntántoo o ñūxiví a vevii. Na ntūtuni ntó ve, tsí ntuvi dá nakiꞌi kueꞌen Xúva ko kō ne, dií dií ka ētsin tuví vevii é vāta kaa da kuíntiꞌxe diꞌna kō. 12 Ntuvi é kīni kaa sán ne, dóko sā ntɨ́ꞌɨ. Dóko sā xee ntúvi dá kīꞌxi xtuku Cristu. Dukuān né, xtuvī mii o e ntáde ō é kīni kaa san. Na kōo túꞌve kó ntuvi tsikan vatā ó iō tuꞌvé sntadún san dá kɨ̄ꞌɨn ñá duꞌxēn. 13 Vii ō é vāꞌá ve, vatā ó de ñaꞌa, ña ntáduku ntée Xuva kō. Ñá ku de kɨꞌvi ō; nté kɨ̄ꞌɨn o viko mi dóo ntáde kɨꞌvi ñaꞌa. Ñá ku kīdi niꞌi o ñádɨ̄ꞌɨ, ña é ña te ñádɨ̄ꞌɨ míi kō; ntē ña vií o da nēé ka nuu i é kini kaa ni ñadɨ̄ꞌɨ́, ni ñatīi. Ña náā ó; ntē ña ku kuiñɨ́ ko taꞌan kō. 14 Ntá tsi kuéꞌe ntō é nadāꞌan Tóꞌo ko Jesūcristu nto. Ñá ku dē kuení ka nto nee iña é ntio nima kíni kaa nto, vata koo é ña vií ka nto é kīni kaa.