5
É ntuváꞌa o ni Xuva kō
Dukuān ne, é ntuváꞌa o ni Xuva kō, da xe kuíntiꞌxe ko ñā. E váꞌa tsi ō ntántoo o ni Xuva ko ve kuēnta iña Tóꞌo ko Jesūcristú san. Tsí da xé kuenta iña ña é nīꞌi ko é vāꞌá ntaꞌa Xuva kō, tsi ntánuu iní ko ñā. Ne, kutu ntántoo o ni ñā dɨ. Dōo diní ntoo ō ve, tsí ntantétu ō é taꞌxi Xuva kō e dóo vaꞌá iña ñá tē náxee o ntáꞌa ña. Ñá te da mii tsi sāꞌá dɨ, tsi dóo diní kō dɨ́ tē nee iña e ntántoꞌo ko ñūxiví sa. Tsí te dóo ntántoꞌo kō né, kuan kōo kutúꞌve ko é dií ka kukaꞌnu iní kō. Te kūkaꞌnu iní kō né, dōo vaꞌá koo kuita ntiꞌxin váꞌa ko tē íto nteé Xuva ko kō. Te ītá ntiꞌxin váꞌa o ne, ntánuu iní ko tsí niꞌi ko é vāꞌá ntaꞌa Xuva kō. Ñá te da ti tsi é ntaā i e ntánuu iní ko Xuva kō é nīꞌi ko é vāꞌá ntaꞌa ña, tsi táꞌxi Xuva kō Espíritū Sántū san, é kunūu ña nima kó ne, kataꞌxi ña é kūtuni ko tsi dóo kakuinima Xúva ko kō.
Tsi dá ña ni kuvi nakakú mii ō kúñu kō ne, ura vaꞌá xiꞌí Cristu kuénta iña ko, xoꞌō e dóo kīni ntáa ō. Á tē nté uun xoxo é kuēꞌé ntuvi iña i kuénta iña táꞌan i, kuān te dóo vaꞌá ñaꞌa ña. Á te dā míi īo ñáꞌa, ña é kenē ini i é kūvi kuenta iña ña e dóo vaꞌá kueꞌen. Ntá tsi Xuva kō ne, náñēꞌe ñá kō tsi dóo kakuinima ñá ko, tsí Cristú san xiꞌi ñá kuenta iña kó xoꞌo, kuān te dóo īó ka kuétsi kō. Vevií ne, da xe é ntuváꞌa o ni Xuva ko kuēnta iña nɨ́ñɨ e étɨ ña ne, ¿vá ñā ntu te dií ka nakakū ñá ko é ntoꞌo kō san? 10 Xoꞌō ne, ntuváꞌa o ni Xuva kō da xé xiꞌí Iꞌxá ña kuenta iña kó, kuān té ña ni ntío ko ña kídaā. Viꞌa vé ne, da xe é ntuváꞌa o ni Xuva kō né, ¿ñā ntu te dií dií ka niꞌi ko ntuví vaꞌá iña kó ntaꞌa ña kuenta iña ntuvi íña Iꞌxá ña? 11 Ñá te da mii tsi sāꞌá dɨ, tsí dóo diní ko kuntoo o ni Xuva kō vevii, da xe é ntuváꞌa o ni ña kuēnta iña Tóꞌo ko Jesūcristu.
Adaan ní Cristu
12 Kidáā ne, uun ñaꞌa tsi ñatīí san idé ña é kɨ̄ꞌví kuétsī san ñúxiví a. Kuenta iña kuétsī sán ne, xée doxiꞌí san dɨ. Dukuān ne, un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa san duku ntée ña doxiꞌí san, tsí un ntɨɨ́ ntɨɨ̄ ñá idé ña kuétsī san. 13 Un tsi nte díꞌna dá xtūví Xuva kō leí san ne, é dukuan īo kuétsī ñuxiví sa. Ntá tsi ña ni kátāví ñaꞌa san kuétsī, tsí da xé vata koó leí san. 14 Ntá tsi kuvi idé doxiꞌí san ni ūn ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa san nte ntúvi da íka Ādaán san un tsi nte da íka Muisee. Tsí xiꞌi un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa, kuān té ña te ni de dóꞌo ña vatā o dé Adaán san. Tsí dɨvi nāa Adaán san ña é kīꞌxi rkontuvi.
15 Ntá tsi kuétsi Ādaán san ne, ña kúvi ntada dadɨɨ o nī doméni e táꞌxi Xuva ko kō. Tsí uun ñaꞌa tsi ñatīi ntúku ña kuétsī sán ne, dukuān né, dōo tɨtɨ́n ñaꞌa xiꞌi ña. Ntá tsi dií dií ka váꞌā o dé Xuva ko ni kō e táꞌxi ña kō doméni uun ñaꞌa ká ñatīi, ñá nani Jesūcristú ne, ñá te nté kaa ñaꞌa niꞌi ña é vāꞌá ntaꞌa Xuva ko kuēnta iña ña. 16 Kuétsi Ādaán san ne, ña kúvi ntada dadɨɨ o nī doméni e táꞌxi Xuva ko kō. Tsí kuenta iña úun tsi kuétsi Ādaán san é vēꞌxi é ntoꞌo ko īña un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa san. Ntá tsi doméni e táꞌxi Xuva kō né, dɨvī é ntuváꞌa o ni ña, kuān té ña te da díi kuétsi kō. 17 Kūvi idé doxiꞌí san dé kûꞌvé kuenta iña kuétsi uun ñaꞌa tsi ñatīí san, ntá tsi dií dií ka kada kúꞌvē ó, xoꞌō é nīꞌi ko e dóo vaꞌá iña Xuva kó, xoꞌō é nīꞌi ko doméni é ntuváꞌa o ni ña kuēnta iña úun ká xtuku ñatīi, ñá nani Jesūcristu.
18 Dukuān ne, un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ o níꞌi ko é ntoꞌo ko kuēnta iña kuétsī é idé Adaán san. Ntá tsi kuenta iña núu i é vāꞌa é idé Jesucristú ne, níꞌi ko ntuvi vāꞌá iña ko, un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ o é nākate ña kuétsi kō. 19 Tsí da xé ña ni kuintíꞌxe uun ñaꞌa ñatīí san é kākaꞌan Xúva kō ne, ñá te da dīi ñaꞌá san xio kuétsi ñā. Ntá tsi kuenta iña i é idé ntaa úun ká tuku ñatīí san é kākaꞌan Xúva kō ne, ñá te da dīi ñaꞌa ntuváꞌa ña ni Xuva kō.
20 Kúkɨ̄ꞌví leí san vata koo é dií dií ka kukueꞌe kuétsī san. Ntá tsi dā kúkueꞌe kuétsī sán ne, dií dií ka váꞌā o dé ka xtúku Xúva ko ni kō. 21 Tsí vatā o dé kûꞌve kuétsī san e táꞌxi doxiꞌi íña kó ne, kuan koo na kāda kûꞌvé doméni é kataꞌxi Xuva kō, é nīꞌi ko ntuví vaꞌá iña ko ntii dañu ntúvi kuenta iña Tóꞌo ko Jesūcristu.