6
E xíꞌi o kuēnta iña kuétsī san, ntá tsi ntantíto o kuēnta iñá Cristu
¿Nté ntu koo kaꞌan o vé kuan? ¿Vá ntukū ká ntu o kuētsí san vata koo é dií ka kada kaꞌnu iní Xuva ko ni kō? ¡Ñāꞌá ni san! ¿Nté ntu koo kuntōo ká xtuku ō é ntuku o kuētsí san?, tsí vata tsi tē xiꞌi o kuénta iña i. ¿Ñá īni ntú nto tsí dā ítsi ntute ō ne, uun tsi kúñū ntúvi o ni Jesūcristú san ne, vata tsi te dādɨɨ xiꞌi o ni ñá dɨ? Dukuān né, dā ítsi ntute ō né, vata tsi tē intúꞌxi dadɨɨ o ni ñā dɨ́ vata koo é ntoto xtuku o ni ñā é nīꞌi ko ntuví xēé iña ko, váta ō ntóto xtuku Cristu dá xiꞌi ñá, tsi dóo kaꞌnu Xuva kō.
Tsí te dadɨɨ o nī Cristu dá xiꞌi ñá ne, kuan tsī koo niꞌi dádɨɨ ko ni ña ntuvi vāꞌá iña ko. Ini o tsí nima kíni kaa ko nakūnteé dadɨɨ nī Cristu ntíkā krusi kan vata koo é na ntɨ̄ꞌɨ é kūvi vií kuétsī san ni ko. Dukuān ne, ña kantío é vīí ka ō é ntio nima kíni kaa kō. Tsí tē xiꞌi ó ne, ntɨꞌɨ kuétsi kō. Tē xiꞌi dádɨɨ o nī Cristú san ne, kanuu iní kō tsí kuntoo dadɨɨ o ni ñā. Ini o tsí da xe ntóto Cristu dá xiꞌi ñá ne, nté uun ito ña kuví ka ña. Ña kúvī ká vii doxiꞌí san ni ñā. 10 Dā xiꞌí Cristú san ne, uun ito tsi xiꞌi ñá kuenta iña kuétsī san. Ntá tsi é kāntíto ña vevií ne, kuenta iña Xuva ko túvi ña. 11 Vií nto kuenta tsi é xiꞌi ntó kuenta iña kuétsī san, ntá tsi ntantíto nto kuenta iña Xuva ko, é uun tsi kúvi nto ni Jesūcristu.
12 Dukuān ne, ñá ku da váꞌa ká nto é kadā kûꞌve kuétsī san íña nto é viī ntó da nēé ka nuu i é ntio nima kíni kaa nto. 13 Ña ku ntáda nto kúñu nto kuēnta é na vīi nté un siin é kīni kaa san. Tsí ntada nto kúñu nto kuēnta ntáꞌa Xuva kō. Vata tsi tē ntóto xtuku nto é xiꞌi nto. Ntada nto kanɨɨ kúñu nto kuēnta ntáꞌa Xuva kō vata koo é na kada tsiñu niꞌi ña ntō é viī nto é vāꞌa. 14 Ñá ku dā váꞌa ká nto é kūvi vií kuétsī san ni nto, tsí ña té leí san ntántīkɨ́n ka nto, tsí vevií ne, ntántīkɨn ntó Xuva kō, ña e dóo dé kaꞌnu iní i ni ntō.
¿Xoó ntu kuvi tóꞌo kō?
15 ¿Nté ntu koo vii o vé, te kuinī nto? ¿Vá vīí ka ntú o kuētsí san dá ña ntántīkɨ́n ka o leí san, da xe ntántīkɨn o Xuva ko ve, ña e dóo váꞌa o de ni kō? ¡Ñāꞌá ni san! 16 Vá ñā ntu íni nto tsí tē ntáda nto kúñu nto kuēnta ntáꞌa uun ñaꞌa é viī nto é dɨ mii tsī e ntío ña ne, kuvi ña tóꞌo ntō. Da miī é kāda ntaa nto é kākaꞌan ña. Te kuētsí san é kūvi tóꞌo ntō ne, níꞌi ntō doxiꞌí san. Ntá tsi te Xuva kō é kūvi tóꞌo ntō né, te kāda ntaa nto é kākaꞌan ñá ne, níꞌi nto ntuvi vāꞌá iña nto. 17 Ntá tsi ntadiáꞌvi Xuva kō tsí diꞌna ne, dɨ mii tsī é kākaꞌán nima kíni kaa nto idé nto. Ntá tsi vevií ne, kanɨɨ̄ nima nto ntákuintiꞌxe nto túꞌūn é nuu é ntaā í vata ō nañéꞌe ñá nto. 18 É ntīi niꞌni nto kuétsī san vé ne, e kúntɨ̄ꞌví nto tsiñu vāꞌá san ve. 19 (Kantée tsi túꞌūn ña ñuxiví san é kākaꞌán u ni ntō tsi dóo vitá o ini nto.) Vatā o dé nto diꞌna e ntáda nto kúñu nto kuēnta é viī ntó nuu i é kīni kaa sán ne, kuan tsī koo ntada nto kúñu nto kuēnta vevii é viī ntó nuu i é vāꞌa é ntio Xuva kō.
20 Tsí dā íka nto itsi kini kaa sán ne, īka xaa nto é viī nto é vāꞌa. 21 Ntá tsi ¿neé ntu taꞌxi kídaā é idé nto nuu i é kōo da ntákukaꞌan nuu nto vevii? Tsí kūdií doxiꞌí san kataꞌxi. 22 Ntá tsi vevií ne, é nākaka xaa nto kuenta iña kuétsī san. Vevií ne, kúntɨ̄ꞌvi nto é viī nto é kākaꞌan Xúva kō. Sáꞌā ne, kataꞌxi ká kudii é kuntōo váꞌa nto nuu Xuva kó ne, níꞌi nto ntuvi vāꞌá iña ntó ntii dañu ntūvi. 23 Tsí kūdií doxiꞌí san niꞌi kó te kuntīkɨn o kuétsī san. Ntá tsi doméní san e táꞌxi Xuva kō ne, é koo ntuvi vāꞌá iña ko ntii dañu ntúvi, te kuntīkɨn o Tóꞌo ko Jesūcristu.