Carta Tsa Jihna Ñi Jacuhu̱n Ra Pablo Tsi Nyɨvɨ Yɨhɨ́ Cuenda Nyoo Ñuu Tesalónica
1
Nu tyaa̱ ra Pablo tan ra cutahán tsihin ra iin carta cuenda nyɨvɨ yɨhɨ́ tuhun Nyoo
Yuhu ra Pablo ra Silvano tan ra Timoteo, jaquitsí ndi carta ihya tsi ndo tsa cuví ndo nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo ñuu Tesalónica. Tyin iin caa ñi iyó ndo tsihin Nyoo Jutu yo tan tsihin Jutu Mañi yo Jesucristo. Na̱quihin ndo tsa vaha tan tsa taxin tsa tsahá ra naha coo añima ndo.
Vaha xaan tsinú iñi nyɨvɨ Tesalónica tsi Nyoo
Tandɨhɨ ñi quɨvɨ tsahá ndi tyahvi nyoo tsi Nyoo tsa cuenda tandɨhɨ ndo. Tan iin nyita ñi tsicán tahvi ndi tsi ra tsa cuenda ndo. Tan nducuhún iñi ndi tuhun ndo nuu Nyoo Jutu yo tyin nɨɨ iñi ndo tsinú iñi ndo tsi ra tan jahá tyiñu ndo tyiñu ra. Tan iin nyita ñi jahá tyiñu ndo tsa cuenda tsa cuñí ndo tsi ra. Tan tsihin tsa nɨɨ iñi ndo ndatú ndo tsa ñihi ndo tsa cua cuhva Jutu Mañi yo Jesucristo tsi ndo. Tyin tsitó ndi tyin Nyoo cuñí xaan ra tsi ndo, nyooho yañi, tan maa ra nacatsi̱ vaha tsi ndo. Tyin quɨvɨ caha̱n ndi tuhun Nyoo, nácaa jacacú ra tsi yo, tsihin ndo, caha̱n ndi tuhun tsihin tunyee iñi Tatyi Ii Nyoo, tan tsitó vaha ndi tyin tuhun nditsa cuví tsi. Tan ñavin tuhun caahán ñi cuví tsi. Tan nyehe̱ ndo nácaa tsicoo̱ ndi quɨvɨ tsiyucu̱ ndi tsihin ndo. Tsicoo̱ ndi tacan tsa cuenda tsa vaha tsi maa ndo.
Tan quitsaha̱ iyó ndo cuhva iyó ndi, tan cuhva iyó Jutu Mañi yo. Tyin naquihi̱n cuenda ndo tuhun Nyoo, vasu cuaha tundoho nyehe̱ ndo tsa cuenda tsi. Maa tyin sɨɨ xaan cuñí ndo tyin maa Tatyi Ii tsahá can tsi ndo. Tan tsa tacan iyó ndo, jatyinyeé xaan ndo tsi tandɨhɨ nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo tanɨɨ cahnu Macedonia tan tanɨɨ cahnu Acaya ihya, tyin nyehé ñi cuhva iyó ndo tsihin Nyoo. Ñavin Macedonia tan Acaya ñi, maa tyin tandɨhɨ ñi ityi nu tsiñí nyɨvɨ tuhun ndo tsitó ñi tuhun Jutu Mañi yo tan tsitó ñi tyin tsinú xaan iñi ndo tsi Nyoo. Tan yacan cuenda nda cuanda ña ñiñi ca cuñí tsi cahan ndi tuhun Nyoo tsihin ñi. Tyin juvin ñi maa ñi nacatyí tuhun tsihin ndi nácaa tsa vaha xaan naquihi̱n cuenda ndo tsi ndi. Nacatyí tuhun ndɨhɨ tucu ñi tsihin ndi nácaa jandɨhɨ̱ ndo tsa jacahnú ndo tsitoho tan quitsaha̱ jahá tyiñu ndo tyiñu Nyoo nyito. 10 Tan nacatyí tuhun tucu ñi nácaa ndatú ndo quɨvɨ quitsi ra Jesús Sehe Nyoo inga tsaha tsa cua quee ra andɨvɨ. Ra ican cuví ra tsa janandoto̱ Nyoo. Tan maa ra cuví ra jacacú tsi yo tsa ña tatsi tuñi ca Nyoo tsi yo quɨvɨ cua tatsi tuñi ra tsi nyɨvɨ.