2
Tyiñu jahá ra Pablo ñuu Tesalónica
Nyooho yañi, tsitó ndo tyin ñavin tsa cuatu quitsi̱ ndi caha̱n ndi tuhun Nyoo ñuu ndo. Tyin tsitó ndo nácaa nyehe̱ ndi tundoho jaha̱ nyɨvɨ ñuu Filipo tsa ndi cumañi ca tsaa̱ ndi ñuu ndo. Tan vasu nyehe̱ xaan ndi tundoho ñuu can, maa tyin quɨvɨ tsaa̱ ndi ñuu ndo caha̱n ndi tuhun Nyoo tsihin ndo tsihin tsa ña yuuhví ndi. Tan vasu xaan xaan cuñi̱ nyɨvɨ ñuu ndo, maa tyin jatyinyee̱ xaan Nyoo tsi ndi tan nɨɨ iñi ndi jacoto̱ ndi tsi ndo cuhva jacacú ra tsi yo. Tyin tuhun tsa tsaha̱ cuenda ndi tsi ndo maa ñi maa tsa nditsa cuví tsi. Tan nduve tsa caquiñi tsica̱ iñi ndi. Tan ndi ñavin tsa cuñí ndi jandavi ñaha ndi tsi ndo. Nduve tsa ña vaha caha̱n ndi, tyin Nyoo nyehé ra tsi ndi, tan maa ra tava̱ tyiñu tsi ndi tsa jacoto ndi tsi ndo nácaa jacacú ra tsi yo. Tan tacan caahán ndi tumaa tava̱ tyiñu maa ra tsi ndi. Tyin ña cuñí ndi tsa vaha cahan nyɨvɨ tuhun ndi, maa tyin cuñí ndi tsa vaha cahan Nyoo tuhun ndi, tyin maa ra nyehé ra cuhva iyó yo. Tan tsitó ndo tyin ndi iin tsaha tan ña caha̱n ndi tsihin tuhun tsa tyaquɨ xaan tsa cuñí ndi jandavi ñaha ndi tsi ndo. Tan ndi ñavin tsa cuñi̱ ndi jaha canaa ndi xuhun tan caha̱n ndi tuhun Nyoo tsihin ndo. Maa Nyoo cuví tsandaa tyin nditsa tsa caahán ndi ihya. Tan ndi iin tsaha ña nducu̱ ndi cuhva jacahnu nyɨvɨ tsi ndi, ndi nyooho, ndi inga ñi. Nditsa, iyó ndatu tsi ndi tsa jacahnu ndo tsi ndi tyin maa ra Cristo tava̱ tyiñu tsi ndi, maa tyin ña cuñí ndi tsa javaha ndo tacan tsihin ndi. Tan vita caha̱n ndi tsihin ndo. Tumaa iin ñaha iyó sehe jahá cuenda vaha ña sehe ña. Tacan cuñí ndi jatyinyee ndi tsi ndo. Cuñí xaan ndi tsi ndo, tan yacan cuenda ñavin tuhun Nyoo ñi cuñí ndi cuhva ndi tsi ndo, tyin cuñí ndi cuhva tucu ndi nda cuanda ñayɨvɨ iyó ndi tsa cuenda tsa cuñí ndi tsi ndo. Nyooho yañi, nducuhún iñi ndo nácaa jaha̱ tyiñu ndi tan tsatsi̱ ndi quɨvɨ tsiyucu̱ ndi tsihin ndo. Jahá tyiñu ndi tsinu cahñi tan tsacuaa tyin ña cuñí ndi jatyañu ndi tsi ndo tsitsi tsa caahán ndi tuhun Nyoo tsihin ndo.
10 Tan nyooho cuví ndo tsandaa, tan tacan tucu Nyoo, tyin maa ñi tsa vaha tan tsa ndaa javaha̱ ndi quɨvɨ tsiyucu̱ ndi tsihin ndo tsa cuví ndo nyɨvɨ tsinú iñi tsi ra Cristo. Maa tyin maa ñi maa cuhva cuñí Nyoo javaha̱ ndi, tan yacan cuenda ña cuví cahan ndo tsi ndi. 11 Tan tsitó tucu ndo nácaa jandu ii̱n ndi iñi intuhun intuhun ndo tsihin tuhun tsa tsaha̱ cuenda ndi tsi ndo. Tsaha̱ ndi tunyee iñi tsi ndo tumaa iin rayɨɨ tsa iyó sehe tsahá ra tunyee iñi tsi sehe ra. 12 Tan catyi̱ ndi tsihin ndo, catsi co̱o ndo tumaa taahán tsi coo nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo. Tyin maa Nyoo cana̱ tsi ndo tyin coo ndo nu ndacá ñaha ra, tan nyehe ndo tsa cahnu cuví ra.
13 Yacan cuenda iin nyita ñi tsahá ndi tyahvi nyoo tsi Nyoo, tyin quɨvɨ tsiñi̱ ndo tuhun ra tsa caha̱n ndi tsihin ndo, naquihi̱n cuenda ndo tuhun can tyin nacoto̱ ndo tyin tuhun Nyoo cuví tsi tan ñavin tuhun ra ñayɨvɨ cuví tsi. Tan nditsa tsa tuhun Nyoo cuví tsi, tyin quitsaha̱ tsinú iñi ndo tsi Nyoo tan nasama̱ cuhva iyó ndo. 14 Yaha̱ can tan nyehe̱ tucu maa ndo tundoho jaha̱ nyɨvɨ ñuu ndo. Tumaa tsa nyehe̱ nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda ra Cristo Jesús ñuu tsa cayucú Judea. Tacan nyehe̱ ñi can tundoho jaha̱ nyɨvɨ Israel. 15 Tan ñi Israel can tsahñi̱ ñi tsi Jutu Mañi yo Jesús tumaa tsahñi̱ ñi tsi ra cuvi̱ ndusu yuhu Nyoo taha̱n tsanaha. Ñi Israel can tsinyaa̱ ndaha ñi tsi ndi. Ñavin cuhva cuñí Nyoo iyó ñi. Tan xaan iñi ñi tsi tandɨhɨ maa nyɨvɨ. 16 Tatun cuñí ndi cahan ndi tuhun Nyoo tsihin nyɨvɨ tsa ñavin ñi Israel cuví na jacacu Nyoo tsi ñi, ña tsahá ñi Israel can cahan ndi. Tan tsa cuenda tsa tyasɨ́ ñi nu caahán ndi, nducuaha ca cuatyi ñi. Tan vityin nu ndɨhɨ tuhun tatsí tuñi xaan Nyoo tsi ñi.
Nu caha̱n ra Pablo tyin cuñí ra cunyehe ra nu yucú nyɨvɨ Tesalónica inga tsaha
17 Nyooho yañi, tsa yaha̱ tsa quita̱ ndi ñuu ndo juhva quɨvɨ, vasu ndi maa ña nyehé ndi tsi ndo, maa tyin ñuhú xaan iñi ndi tsi ndo. Tan tsihin tsa nɨɨ iñi ndi cuñi̱ ndi cunyehe ndi nu yucú ndo inga tsaha. 18 Tan nducu̱ ndi cuhva quitsi ndi, maa tyin ña cuvi̱. Yuhu ra Pablo, cuaha xaan tsaha nducu̱ yu cuhva quitsi ndi, maa tyin tandɨhɨ ñi tsaha tsa cuñi̱ ndi quitsi ndi, ña tsaha̱ nu ña vaha. 19 Maa tyin ¿náa ndatú ndi? Tan ¿yóo cuenda cusɨɨ iñi ndi, tan vaha cuñí ndi? ¿A ñavin tsa cuenda maa ndo cua cusɨɨ xaan iñi ndi nuu Jutu Mañi yo Jesucristo quɨvɨ quitsi ra inga tsaha? 20 Tyin tsa cuenda tsa vaha cuahán ndo tsihin Nyoo tan nyehé yo tyin ña cuatu jaha̱ tyiñu ndi. Tan sɨɨ xaan cuñí ndi tsa cuenda yacan.