3
Tan ña cunyee̱ ca iñi ndi tsa cuñí ndi coto ndi nácaa cuahán tsinú iñi ndo tsi Nyoo. Tan tyaa̱ ndi cuhva tsa ndoo̱ intuhun ñi maa yu ñuu Atenas. Tan jaquitsi̱ yu tsi ra Timoteo yañi yo, na quitsi nyehe ra nu yucú ndo. Ra ican cuví musu Nyoo tyin inducu ñi jahá tyiñu ra tsihin ndi caahán ra tuhun Nyoo nácaa jacacú ra Cristo tsi yo. Jaquitsi̱ ndi tsi ra nu yucú ndo na jandu iin ca ra iñi ndo tan cuhva ca ra tunyee iñi tsi ndo na tsinú ca iñi ndo tsi Nyoo. Tyin tacan tan ndi intuhun ndo tan ña ndu uvi iñi ndo tsihin tsa nyehé ndo tundoho. Tyin nyooho tsitó ndo tyin nyaá tsa nyehe yo tundoho. Tyin nda ndi yucú ca maa ndi tsihin ndo, tan caha̱n ndi tsihin ndo tyin nyaá cua nyehe yo tundoho. Tan tsitó vaha maa ndo tyin tacan cuvi̱. Ña cunyee̱ ca iñi yu tsa cuñí yu coto yu nácaa yucú ndo. Yacan cuenda jaquitsi̱ yu tsi ra Timoteo na nyehe ra tun vaha tsinú iñi ndo tsi Nyoo. Tyin yuuhví yu coto jandavi ñaha nu ña vaha tsi ndo tan javaha nyico ndo tsa ña vaha. Tun tacan cua cuvi, tsa cuatu ñi jaha̱ tyiñu ndi nu yucú ndo.
Maa tyin vityin tsa tsaa̱ nuhu ra Timoteo tsa quitsi̱ ra nu yucú ndo. Tan nacatyi̱ tuhun ra tsihin ndi tyin nɨɨ xaan iñi ndo tsinú iñi ndo tsi Nyoo. Tan cuñí tahan xaan ndo tsi ndo. Tan catyí ra tyin ñuhú xaan iñi ndo tsi ndi tan cuñí xaan ndo nyehe ndo tsi ndi; tumaa tsa cuñí tucu maa ndi nyehe ndi tsi ndo. Yacan cuenda, nyooho yañi, vasu ndi maa cuaha tsa taahán ndi tan cuaha tundoho nyehé ndi, maa tyin vaha xaan cuñí ndi tsa tsito̱ ndi tyin nyooho vaha tsinú iñi ndo tsi Nyoo tan ña nacoó ndo tsi ra. Tyin tumaa tsa ndutsaa̱ ñayɨvɨ iyó ndi cuñí ndi tsa tsito̱ ndi tyin nyooho vaha tsinú iñi ndo tsi Nyoo. Ndi ña ñihí ca ndi cuhva cuhva ndi tyahvi nyoo tsi Nyoo tsa cuenda ndo. Tyin sɨɨ xaan cuñí ndi nuu Nyoo tsa cuenda tyin vaha cuahán ndo tsihin ra. 10 Tsicán tahvi xaan ndi tsi Nyoo tsinu cahñi tan tsacuaa, tyin cuñí xaan ndi quitsi nyehe ndi tsi ndo. Tacan tan cuvi jandu iin vaha ndi iñi ndo tan tsinú vaha ca iñi ndo tsi ra, tan ña cumañi ca tsa cumañi tsi ndo tsihin cuhva tsinú iñi ndo tsi ra.
11 Tan vityin ndatú ndi tunyee iñi Nyoo Jutu yo tan Jutu Mañi yo Jesucristo, maa ra naha cua jatyinyee tan cuvi quitsi ndi nu yucú ndo. 12 Tan na jatyinyee ca Jutu Mañi yo Jesucristo tsi ndo na cuahnu ca ndo tsihin tuhun ra, tyin tacan tan cuñi tahan ca ndo tsi ndo tan cuñi tucu ndo tsi tandɨhɨ ca nyɨvɨ tumaa tsa cuñí maa ndi tsi ndo. 13 Tyin tacan tan cuɨtɨ coo ndo tsihin ra tyin tsa yaha̱ janduvaha̱ ra añima ndo. Tan ña cua coo ca cuatyi ndo nuu Nyoo Jutu yo quɨvɨ quitsi Jutu Mañi yo Jesucristo tsihin tandɨhɨ nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda ra.