4
Nacaa taahán iñi Nyoo coo yo
Vityin nyooho yañi, tsihin sɨvɨ ra Jesús caahán ndaahví xaan ndi tsihin ndo tan tsicán ndi tsi ndo tsa ña jandɨhɨ ndo tsa iyó ndo tumaa tsa janaha̱ ndi tsi ndo. Ja̱ñihi ca ndo nducu ndo cuhva coo vaha ndo nuu Nyoo tumaa taahán iñi maa ra.
Tyin nyooho tsa tsitó maa ndo nácaa tava̱ tyiñu ndi tsi ndo tumaa tava̱ tyiñu maa Jutu Mañi yo Jesús tsi ndi. Tyin tsa taahán iñi ra javaha yo yacan cuví tsa cuita iñi yo tsi intuhun ñi maa ra, tan nducu yo cuhva nduvaha añima yo nuu ra. Tan nyooho, rayɨɨ, ña coo ndo tsihin ñaha tun ñavin ñasɨɨhɨ ndo cuví ña, tan ñiñaha na ña coo ñi tsihin rayɨɨ tun ñavin yɨɨ ñi cuvi ra. Tan nyooho yañi, intuhun intuhun ndo cuñí tsi coto ndo nácaa coo vaha ndo tsihin ñasɨɨhɨ ndo. Iin ñi maa ña cuñi ndo tan ja̱ha ndo tsa ñayɨvɨ tsi ña tan ña nducu ndo inga ñaha. Ña caca caquiñi iñi ndo nyehe ndo tsi ñasɨɨhɨ ndo, ña ja̱vaha ndo tumaa javahá nyɨvɨ ña yɨhɨ́ tuhun Nyoo. Ndi intuhun ndo tan ña jandavi ñaha ndo tsi inga ca rayɨɨ tan coo ndo tsihin ñasɨɨhɨ ra naha. Tyin tun javaha ndo tacan, ñihi xaan cua tatsi tuñi Jutu Mañi yo tsi ndo, tumaa tsa caha̱n ndi tsihin ndo. Tyin Nyoo cana̱ ra tsi yo tsa coo yo cuhva cuñí maa ra, tan ña javaha yo tsa caquiñi. Yacan cuenda nyɨvɨ ña cuñí tyaa soho tuhun caahán ndi, ñavin tuhun caahán ndi ña naquihin ñi, tyin ña naquihin ñi tuhun caahán Nyoo ra tsa tsahá Tatyi Ii ra tsi yo. Maa tyin tuhun tsa cuñí tahan yo tsi yo ña tsiñí ñuhu tsa tyaa yu itsi nu carta ihya. Tyin tsa janaha̱ maa Nyoo tsi yo nácaa taahán tsi cuñi tahan yo tsi yo. 10 Tan nyooho tsa tsitó maa ndo tuhun can tyin cuñí ndo tsi tandɨhɨ nyɨvɨ yɨhɨ́ tuhun Nyoo tsa iyó Macedonia nu iyó ndo. Maa tyin caahán ndaahvi yu tsihin ndo, yañi, tyin na jañihi ca ndo cu̱ñi tahan ndo tsi ndo tsa intuhun intuhun quɨvɨ. 11 Ndu̱cu ndo cuhva coo taxin ndo. Tan ña tyihi ndo tsi ndo nu ña taahán tsi quɨhvɨ ndo. Ja̱ha tyiñu ndo iin ñi tyiñu maa ndo. Tan ja̱ha tyiñu ndo tsihin ndaha ndo tumaa caha̱n ndi tsihin ndo quɨvɨ can. 12 Tacan ja̱vaha ndo tyin tacan tan nyɨvɨ ña nacotó tsi Nyoo cua jaha ñi tsa ñayɨvɨ tsi ndo. Tan ña cua cumañi tsa cumañi tsi ndo.
Nacaa cua cuvi quɨvɨ quitsi Jutu Mañi yo Jesús inga tsaha
13 Nyooho yañi, cuñí ndi tsa coto ndo nácaa taahán nyɨvɨ tsa tsa tsihi̱, tyin tacan tan ña nducuiihya iñi ndo tumaa cuiihya cuñí nyɨvɨ ña cua nandoto tsa ña cua coo tsihin Nyoo. 14 Tumaa tsa tsinú iñi yo tyin tsihi̱ ra Jesús tan nandoto̱ ra, tacan tsinú tucu iñi yo tyin Nyoo cua janandoto ra tsi nyɨvɨ tsinú iñi tsi ra tun tsa tsihi̱ ñi.
15 Yacan cuenda catyí ndi tsihin ndo tumaa jacuaha̱ Jutu Mañi yo tsi ndi, tyin yoo tsa nyito nda quɨvɨ quitsi ra, ña jihna ca yo cua cuhun tan nacoo yo tsi nyɨvɨ tsa tsihi̱. 16 Tyin juvin ñi maa Jutu Mañi yo cua nuu, tan cua cana tsaa ra tyin maa ra ndacá ñaha. Tan cua cana tsaa ra cuví ityi nuu tsihin ángel. Tan cua navacu trompeta Nyoo. Tacan tan nyɨvɨ tsa tsinú iñi tsi ra Cristo tan tsihi̱ ñi, jihna ca ñi cua nandoto. 17 Yaha̱ can tan yoo tsa ndi nyito cua ndaa yo iin caa ñi tsihin ñi nu vico, nu cua ñihi tahan yo tsihin Jutu Mañi yo. Tacan tan cua coo cuii yo tsihin ra. 18 Yacan cuenda ja̱ndu iin tahan ndo iñi ndo tsihin tuhun ihya.