5
Nyooho yañi, ña ñiñi cuñí tsi jacoto yu tsi ndo ama cua cuvi tandɨhɨ tsa tsa yaha̱ caha̱n yu tuhun tsihin ndo. Tyin tsa tsitó maa ndo tyin ña cua coto yo náa cuhva, náa quɨvɨ cua quitsi Jutu Mañi yo. Tyin sana iñi yo cua quitsi ra tumaa sana iñi yo quɨhvɨ́ ñasuhu yuvehe yo tsa tsacuaa tacan cua cuvi. Tyin quɨvɨ tsa catyí nyɨvɨ tyin taxin ñi caa, tan nduve maa tsa yuuhví ñi, tacan tan sana iñi ñi tan cua quitsi tundoho sɨquɨ ñi. Tumaa iin ñaha ñuhú sehe, sana iñi ña tan quitsahá cuuhví tsitsi ña. Tan tacan cua tahan nyɨvɨ quɨvɨ quitsi Jutu Mañi yo, tyin ña cua cuvi ca cunu xeehe ñi. Maa tyin nyooho yañi, quɨvɨ quitsi Jutu Mañi yo ña cua tahan ndo tumaa taahán nyɨvɨ, tun sana iñi ñi tan quɨhvɨ́ ñasuhu yuvehe ñi tyin nyooho ñavin ca nu naa iyó ndo. Tyin tandɨhɨ yo tsitó yo nácaa taahán tsi coo yo tyin jandunditsín Nyoo añima yo, tan ña iyó ca yo nu naa tumaa iyó nyɨvɨ ña nacotó tsi Nyoo. Yacan cuenda catsi co̱o ndo co̱onyito ndo tan ña cusu ndo tumaa iyó nyɨvɨ ña nacotó tsi Nyoo, tyin ñi ican ña tyaá yahvi ñi tsa cua quitsi Jutu Mañi yo inga tsaha. Tyin nyɨvɨ quixí, quixí ñi tsacuaa, tan nyɨvɨ tuhva tsihí nyixi, tsiñí ñi tsacuaa. Maa tyin yoo tsa cuví yo nyɨvɨ iyó tsinu cahñi, na catsi co̱o yo. Tumaa iyó iin andaru tyin iin andaru jahá cuenda ra tsi ra tsihin iin caa tsa yɨhɨ́ yɨquɨ nyica ra, tacan taahán tsi ja̱ha yo cuenda tsi yo tsihin tsa tsinú iñi yo tsi Nyoo, tan tsihin tsa cuñí yo tsi tandɨhɨ nyɨvɨ. Tan na jaha tucu yo cuenda tsi yo tumaa jahá cuenda andaru jiñi ra tsihin iin caa, tacan taahán tsi cuita iñi yo tyin cua cacu yo. Tyin Nyoo ña nacatsi̱ ra tsi yo tsa tatsi tuñi ra tsi yo, nacatsi̱ ra tsi yo tyin jacacu Jutu Mañi yo Jesucristo tsi yo jaha̱ ra. 10 Tyin ra Jesucristo tsihi̱ ra tsa cuenda yo tyin tacan tan coo yo iin caa ñi tsihin ra. Yoñi jaha vasu tsa tsihi̱ yo, a nyito yo, maa tyin tandɨhɨ yo cua coo yo iin caa ñi tsihin ra. 11 Yacan cuenda ja̱ndu iin ndo iñi nyɨvɨ yɨhɨ́ tuhun Nyoo tsihin ndo tan cuhva tahan ndo tunyee iñi tsi ndo, tumaa javahá ndo nda vityin.
Nu tsaha̱ cuenda ra Pablo tsi nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo
12 Nyooho yañi, caahán ndaahvi xaan ndi tsihin ndo, ja̱ha ndo tsa ñayɨvɨ tsi ra jahá tyiñu, ra cuví ityi nuu nu yucú ndo. Tan tsahá cuenda ra naha cuhva coo ndo tyin tyiñu Jutu Mañi yo javahá ra naha. 13 Cuñí tsi tsa jaha xaan ndo tsa ñayɨvɨ tsi ra naha. Tan cu̱ñi ndo tsi ra naha. Tyin tyiñu Jutu Mañi yo javahá ra naha. Tan ña cañi tahan ndo.
14 Tavá tucu ndi tyiñu tsi ndo yañi, ja̱cahan ndo tsi nyɨvɨ ña cuñí jaha tyiñu. Tan ja̱ndu iin ndo iñi nyɨvɨ tsa ndu uvi xaan iñi. Tan ja̱tyinyee ndo tsi nyɨvɨ ña ñihi vaha cuahan tsihin Nyoo, ñi tsa ñaha ca tsinu vaha iñi tsi ra. Tan ña cundɨhɨ iñi ndo tsihin nyɨvɨ.
15 Ja̱ha ndo cuenda coto javaha ndo tsa ndavaha ñi tsihin nyɨvɨ javahá tsa ña vaha tsihin ndo. Ndu̱cu ndo cuhva javaha ndo tsa vaha tsihin nyɨvɨ yɨhɨ́ tuhun Nyoo tsihin ndo tan tsihin tandɨhɨ ca nyɨvɨ.
16 Cusɨɨ iñi ndo tandɨhɨ ñi quɨvɨ. 17 Tan ña jandɨhɨ ndo tsa tsicán tahvi ndo tsi Nyoo. 18 Cu̱hva ndo tyahvi nyoo tsi Nyoo vasu ndi maa nyehé ndo tundoho. Tyin tacan cuñí maa Nyoo javaha yo tsa cuví yo nyɨvɨ tsinú iñi tsi ra Cristo Jesús.
19 Ña ndahva ndo ñuhu̱ Tatyi Ii Nyoo tsa iyó añima ndo. 20 Ña vacu nducu ndo tsa caahán ra cuví ndusu yuhu Nyoo. 21 Nye̱he jihna ndo tun tandɨhɨ tsa caahán ra tan vaha tsi tumaa tsa taahán tsi nyehe ndo tandɨhɨ inga ca tuhun. Tan na̱quihin ndo tsa vaha. 22 Ña tyihi ndo tsi ndo nu iyó tsa ña vaha.
23 Tan maa Nyoo, ra tsahá tsa taxin coo añima yo, na janduvaha ca ra tsi ndo tan cuhva cuenda vaha ca ndo tsi ndo tsi ra. Tan na jaha cuenda ra añima ndo tan tsihin tsa tsiñi tuñi iñi ndo tan tsihin tsa tsicá iñi ndo tan tsihin cuñu ñuhu ndo tyin tacan tan ña coo ca cuatyi ndo quɨvɨ quitsi Jutu Mañi yo Jesucristo inga tsaha. 24 Ra tsa cana̱ tsi yo, cuví cuita iñi yo tsi ra, tyin maa ra cua javaha tandɨhɨ maa tsa caahán yu ihya.
Nu ndɨhɨ caha̱n ra Pablo tan tsaha̱ ra nacumi tsi nyɨvɨ
25 Yañi, nda̱can tahvi ndo tsa cuenda ndi.
26 Tan cu̱hva ndo nacumi tsi tandɨhɨ nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo.
27 Tavá tyiñu yu tsi ndo tsihin sɨvɨ Jutu Mañi yo na cahvi ndo carta ihya nuu tandɨhɨ nyɨvɨ tsa yɨhɨ́ cuenda Nyoo.
28 Tan maa Jutu Mañi yo Jesucristo nasoco tsi ndo.
Tan na cuvi tsi tacan ñi.