Carta Tsa Jacuhu̱n Ra Santiago Tsi Nyɨvɨ Israel Tsa Yɨhɨ́ Cuenda Ra Cristo
1
Nu tsahá ra Santiago nacumi tsi nyɨvɨ
Yuhu ra Santiago cuví yu iin ra jahá tyiñu tyiñu Nyoo tan Jutu Mañi yo Jesucristo. Jaquitsí yu nacumi tsi tandɨhɨ nyooho tsa cuví ndo tata tsa utsi uvi ra sehe ra Israel tan iyó ndo ñuu nyɨvɨ tsa ñavin tata ra Israel cuví.
Tsa tsiñi tuñi tsa tsahá Nyoo tsi yo
Yañi, cu̱sɨɨ iñi ndo tun cuaha tundoho nyehé ndo. Tyin tsitó ndo tyin tsihin tsa nyehé ndo tundoho tan cua cuahnu ca ndo tsihin tsa tsinú iñi ndo. Tan cua cunyee iñi ndo nyehe ndo náa ndɨhɨ ca tundoho vatsí sɨquɨ ndo. Ja̱ña ndo na quitsi maa tundoho can sɨquɨ ndo, tyin tun tsa cunyee̱ iñi ndo yaha̱ ndo tundoho can, cua cuvi ndo nyɨvɨ tsitsa tsihin tuhun Nyoo, tan nduve ca náa cua cumañi tsi ndo tan cua cunyee ndo yaha ndo tandɨhɨ maa tundoho tsa cua quitsi sɨquɨ ndo.
Ndáa nyooho cumañi tsa tsiñi tuñi tsi, nda̱can ndo itsi tsi Nyoo, tan Nyoo cua cuhva ra itsi tsi ndo, tyin maa ra tsahá ra tsa tsicán tandɨhɨ nyɨvɨ tan ña tuhvá ra tyicuhvá itsi, tan ndi ña cuxaán ra tsi ñi tun tsicán ñi náa tsicán ñi tsi ra. Maa tyin cuñí tsi nda̱can yo itsi tsihin tsa tsinú vaha iñi yo. Tan ña caca iñi yo tyin ña cua cuhva ra itsi tsi yo. Tyin tun caca iñi yo tyin ña cua ñihi yo tsa tsicán yo, cuví yo tumaa ndutya ñuhu tsa tandahá tatyi ityi ihya tan ityi can. Ra tsa javahá tacan, ña taahán tsi caca iñi ra tyin cua cuhva Nyoo tsa tsicán ra. Tyin uvi xaan tsicá iñi ra. Ña tyaá iñi ra tsa tsicán ra, tyin ña iin cuñí ra. Vityin cuñí ra tsa cuñí ra, tan inga tsa cuñi tucu ra tyaan. Tatun iyó iin ra yañi yo, ndaahvi ra, na cusɨɨ iñi ra tyin cahnu cuví ra jaha̱ Nyoo. 10 Tatun iin ra yañi yo, tan cuca ra, tun cua ndundaahvi ra nu ñuhu ñayɨvɨ ihya, taahán tsi cusɨɨ iñi ra tsihin Nyoo tyin tsitó ra tyin cuví ra tumaa cuví ita tsa iyó tsitsi cuhu, tyin ita can iin yaha ñi cucoyó can. 11 Tyin ihñi xaan cuví tsitsi cuhu jahá ñicanyii. Tacan tan na ityí ita can. Tan canacavá can tan ndɨhɨ́ tsa sɨɨ caá can. Tan tacan cuví ra cuca, tyin cua quitsi tuhun tsiihí tsi ra tan cua cundɨhɨ tsa cuca ra.
Nacaa cunyeé iñi yo nyehé yo tundoho
12 Sɨɨ xaan cuví tsi ra tsa cua cunyee iñi nyehe tundoho tyin tsa yaha nyehe ra tundoho cua ñihi ra ñayɨvɨ nyito tsa catyi̱ Nyoo tyin cuhva ra tsi ñi tsa cuñí tsi ra. 13 Tatun ndáa nyooho tsicá iñi ndo tsa javaha ndo tsa ña vaha, ña cu̱ñi ndo tyin Nyoo tsahá tsa caca iñi ndo tacan. Tyin Nyoo ña tsicá iñi ra javaha ra tsa ña vaha. Tan ndi ña tyuhú ra tsi yo tsa javaha yo tsa ña vaha. 14 Maa tyin nyooho tsa javahá tsa ña vaha, javahá ndo can tyin cuñí ndo javaha ndo can. Tan yacan cuenda tsicoó cuatyi ndo. 15 Tatun cua cuhva yo tsa caca iñi yo tuhun ña vaha, coo quɨvɨ cua javaha yo cuhva tsicá iñi yo tan cua coo cuatyi yo. Tan tatun maa ñi yacan cua javaha yo, cua tatsi tuñi Nyoo tsi yo tsa cuenda can tan cua cúu yo.
16 Yañi, cuñí xaan yu tsi ndo. Ña ja̱ndavi ñaha ndo tsi ndo. 17 Tandɨhɨ tsa vaha tan tsa vii tsa ñihí yo, queé tsi ityi sɨquɨ tyin maa Nyoo Jutu yo tsahá itsi. Tan maa ra javaha̱ ñuhu̱ tsa iyó andɨvɨ: tiñuu, tan yoo, tan ñicanyii. Tan maa ra tacan ñi cuví ra Nyoo, tyin ndi luxu ña tuhvá ra nasama. 18 Tan tsahá ra ñayɨvɨ tsaa tsa iyó yo tsa cuenda tsa nditsa tsa caahán ra. Tyin jihna ca yo jandutsaá ra tsa nuu tandɨhɨ ca tsa javaha̱ ra, tyin tacan cuñí maa ra.
Ityi nditsa tsa taahán tsi cuhun yo
19 Yacan cuenda yañi, intuhun intuhun yo tan taahán tsi cuhun iñi yo tsa tyaá soho yo, maa tyin ña yatyi xaan nacahan yo tan ndi ña yatyi xaan cuxaan yo. 20 Tyin nyɨvɨ tsa cuxaán, ña javahá ñi tsa taahán iñi Nyoo. 21 Yacan cuenda ja̱ña ndo tsa ña vaha tan tsa caquiñi tsa iyó cuaha nu ñuhu ñayɨvɨ ihya. Ndaahvi ja̱ha ndo tsi ndo tan tɨ̱ɨn cuenda vaha ndo tuhun Nyoo tsa tatsi̱ ra añima ndo. Tyin tuhun Nyoo can iyó tunyee iñi itsi tsa jacacú tsi tsi yo. 22 Ja̱vaha ndo cuhva caahán tuhun Nyoo, tan ña tyaa soho ñi maa ndo itsi, tyin tatun tyaa soho ñi maa ndo itsi juvin ñi tsi maa ndo jandaví ñaha ndo. 23 Tyin nyɨvɨ tsa tyaá soho tuhun Nyoo tan ña javahá ñi cuhva caahán tsi, cuví ñi tumaa nyɨvɨ nyehé nuu ñi nu inu. 24 Tyin nyehé ñi cuhva caá ñi, yaha can tan cuahán ñi tan naá nyico iñi ñi cuhva caá ñi. 25 Maa tyin nyɨvɨ tsa iin nyita ñi tyaá soho tuhun Nyoo tsa tavá nuña tsi yo ndaha nu ña vaha tan ña naá iñi ñi itsi tan javahá ñi cuhva caahán tsi, sɨɨ cua cuvi tsi ñi ican tan cua quita vaha tandɨhɨ tsa javahá ñi. 26 Tan nyɨvɨ tsa catyí tyin tuhun Nyoo yɨhɨ́ ñi, maa tyin yatyi xaan yuhu ñi cahan ñi tsa caquiñi, nduve nacatyí tsicá ñi tuhun Nyoo tyin juvin ñi tsi maa ñi jandaví ñaha ñi. 27 Tyin tsa cuenda Nyoo, nyɨvɨ tsa nditsa tsinú iñi tsi ra juvin ñi cuví ñi tsa javahá tyehen: Jatyinyeé ñi tsi nyɨvɨ ndaahvi tsa tsihi̱ yɨɨ, tan jahá cuenda ñi tsi tsa nyihi tsa nduve ca sɨhɨ tan jutu, tan jahá cuenda ndɨhɨ tucu ñi tsi maa ñi tsa ña javaha ñi tsa ña vaha.