2
Na inducu ñi cuñi yo tsi nyɨvɨ tyin ña sɨɨn caá intuhun ñi tan inga ñi
Yañi, nyooho tsinú iñi ndo tsi Jutu Mañi yo Jesucristo, ra tsa cahnu xaan cuví, yacan cuenda ña taahán tsi cahnu jaha ndo tsi iin nyɨvɨ tan ñavin ca inga ñi. 2-3 Tatun cua quɨhvɨ iin ra yɨhɨ́ iin xehe xuhun cuaan ndaha tsitsi vehe ñuhu nu yucú ndo, tan nditsí ra jahma xiñu, ¿nácaa cua cahan ndo tsihin ra? ¿A ña cua catyi ndo, “Cu̱nyaa nu tyayu vaha ihya”? Tan juvin ñi cuhva can tan quɨhvɨ tucu iin ra ndaahvi nditsí ra jahma tyaahnyá, tan catyi ndo tsihin ra, “cu̱nyaa nyityi juvin o cu̱nyaa nu ñuhu ihya”. Ña vaha tsa javahá ndo tacan, tyin ña inducu jahá ndo tsa ñayɨvɨ tsi ra naha, tan tsicá iñi ndo tsa ña vaha.
Yañi tsa cuñí xaan yu, tya̱a soho ndo tuhun ihya: Nyoo nacatsi̱ ra tsi nyɨvɨ ndaahvi nu ñuhu ñayɨvɨ ihya, tyin nducuca ñi tsihin tsa tsinú iñi ñi tsi ra, tan cua ñihi ñi tsa vaha nu ndacá ñaha ra tyin yacan cuví tsa catyi̱ ra tyin cuhva ra tsi nyɨvɨ tsa cuñí tsi ra. Maa tyin nyooho tsahá ndo ticanuu tsi nyɨvɨ ndaahvi. ¿A ña tsitó ndo tyin juvin nyɨvɨ cuca tsahñí ndaahvi tsi ndo, tan tsindacá ñi tsi ndo nuu ra cumí tyiñu? Tan ¿a ña tsitó ndo tyin nyɨvɨ can caahán ñi ndavaha ñi sɨvɨ ii ra Cristo, ra yɨhɨ́ ndaha tsi ndo?
Ley Nyoo tsa ñiñi ca catyí tsi: “Cu̱ñi ndo tsi nyɨvɨ tumaa tsa cuñí ndo tsi maa ndo.” Tatun javahá ndo tsa catyí ley can, vaha javahá ndo. Maa tyin tun intuhun ñi nyɨvɨ cuñí ndo, tan ña cuñí ndo tsi inga ñi, tsicoó cuatyi ndo tyin catyí ley Nyoo tyin iyó cuatyi nyɨvɨ javahá tacan. 10 Tyin tatun iin nyɨvɨ tsa tyaá yahvi tandɨhɨ ley, tan ña tyaa̱ yahvi ñi intuhun tsi, cuví tsi tumaa tsa ña tyaá yahvi ñi tandɨhɨ ley. 11 Tyin Nyoo catyi̱ ra tyin ña coo inga ñaha tsi rayɨɨ, tun iyó ñasɨɨhɨ ra. Tacan tucu ñiñaha, tsa iyó yɨɨ, ña cuví coo inga rayɨɨ tsi ñi. Tan juvin ñi catyi̱ tucu ra tyin ña cahñi yo nyɨvɨ. Yacan cuenda tatun iin ra nduve inga ñaha tsi ra, maa tyin tsahñi̱ ra iin nyɨvɨ, juvin ñi ña tyaá yahvi ra tsa catyí ley. 12 Maa tyin ley ra Cristo tsa jacacú tsi yo cua catyi tun vaha o ña vaha javahá yo. Yacan cuenda ndu̱cu ndo cuhva cahan ndo tan cuhva coo ndo. 13 Tyin nyɨvɨ tsa ña cundaahví iñi tsi tahan ñi, Nyoo cua tatsi tuñi ra tsi ñi, tan ña cua cundaahvi iñi ra tsi ñi. Maa tyin ñi tsa cundaahví iñi tsi inga ñi, cua quita vaha ñi quɨvɨ cutuñi ñi.
¿Ndáa tsa jacacú tsi yo, tsa tsinú iñi yo tsi ra Cristo o tsa javahá yo tsa vaha?
14 Yañi, nduve nacatyí tsinú iñi ndo tsi Nyoo, tun ña javaha ndo tsa vaha. ¿A jacacu tsa tsinu iñi yo tsi Nyoo ñi tsi yo? 15 Na jaha yo tuhun: Iin tsaha iin ra yañi yo nduve jahma ra tan nduve tsa catsi ra tan tsaha̱n ra yuvehe un, 16 Maa tyin yooho ña tsaha̱ un jahma ra tan ndi tsa catsi ra tan catyí un tsihin ra: “Cu̱aahan tan Nyoo cuhun tsihin un. Na coo ca jahma un tan tsa catsi un”, catyí un. Nduve nacatyi caha̱n un tacan tyin ña tsaha̱ un tsa tsiñí ñuhu tsi ra. 17 Tan tacan ñi cuñi tucu yo tsihin tsa tsinú iñi yo, tun catyí yo tyin tsinú iñi yo tsi Nyoo tan ña jatyinyee yo tsi nyɨvɨ, nduve yahvi nyaá catyí yo tyin tsinú iñi yo.
18 Yɨhɨ́ ndo cua catyi ndo: “Yooho tsinú iñi un tsi Nyoo tan yuhu javahá yu tsa vaha. Tan catyí un tyin tsihin tsa tsinú iñi ñi yo tan cuví cacu yo.” Maa tyin yuhu catyi yu tyin juvin ñi cahnu cuví tucu tsa javahá yo tsa vaha. Tyin yooho ña cuví janaha un tsa tsinú iñi un tsi Nyoo tsi yu tun ña javaha un tsa vaha. Maa tyin yuhu cuví janahá yu tsa tsinú iñi yu tsi Nyoo tsi un tsihin tsa javahá yu tsa vaha. 19 Nditsa tsa tsinú xaan iñi un tyin iyó intuhun ñi maa Nyoo. Vaha tyin tsinú iñi un. Maa tyin nu ñavaha nahnu tsinú tucu iñi nahnu tyin iyó intuhun ñi Nyoo. Tan yacan cuenda nɨhɨ́ nahnu tsihin tsa yuuhví nahnu tyin ña cua cacu nahnu. 20 Ña soho xaan ca̱ca iñi un. Cu̱tuñi iñi tyin tun tsinú iñi yo tan ña javahá yo tsa vaha, nduve yahvi nyaá tsa tsinú iñi yo. 21 Ra Abraham, tsii tsaahnu yo, cuvi̱ ra iin ra vaha nuu Nyoo tyin jamañi̱ ra tsi ra Isaac, sehe ra, tumaa catyi̱ maa Nyoo tsihin ra. 22 Ihya nyehé yo tyin tsa cuenda tsa tsinu̱ iñi ra Abraham tsi Nyoo javaha̱ ra tsa catyi̱ ra tsihin ra tyin javaha ra. Tan tsa javaha̱ ra yacan, quituvi̱ vaha tsa tsinú iñi ra tsi Nyoo. 23 Tacan tan cundaa̱ tsa catyí nu tutu Nyoo tyehen: “Ra Abraham tsinu̱ iñi ra tsi Nyoo, yacan cuenda cuvi̱ ra ra vaha nuu Nyoo.” Tan iyó tucu inga nu catyí tsi: “Ra Abraham, cuvi̱ ra ra vaha iñi tsi Nyoo.”
24 Tan ihya cuví nu cutuñí iñi yo tyin vaha yo nuu Nyoo tatun tsinú iñi yo tsi ra tan javahá yo tsa vaha tan ñavin tsihin tsa tsinú iñi ñi yo tsi ra. 25 Tan tacan tucu ña Rahab tsa tsica̱ nuu tsihin rayɨɨ. Yaha̱ tsa javaha̱ ña cuatyi, javaha̱ ña tsa vaha quɨvɨ tsaha̱ ña nu tsiyucu̱ xeehe ra tsa jacuhu̱n ra Josué. Tan jatyinyee̱ ña tsi ra naha tsa cuhun ra naha inga ityi. Tan tsa cuenda yacan, catyi̱ Nyoo tyin vaha ña. 26 Tan tacan tucu cuví cuñu ñuhu nyɨvɨ. Tatun nduve ca tsa nyitó ñi iyó tsitsi cuñu ñuhu can, nduve ca yahvi nyaá can. Tan tacan cuví tucu yoó, tatun ña javahá yo tsa vaha, nduve yahvi nyaá tsa tsinú iñi yo.